petraitisKun. Donald S. Petraitis, MIC, buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos gen. vyresnysis ir paskutinis šv. Kazimiero provincijos vyresnysis, mirė šių metų birželio 12 d. University of Massachusetts Memorial Hospital, Worcester, MA.

Gimęs 1937 m., t. Petraitis užaugo globojamas marijonų ir seselių kazimieriečių, kurios tarnavo Our Lady of Vilna parapijoje. T. Petraitis pasirinko Marijonų vienuoliją – bendruomenę, kurią nuo išnykimo išsaugojo ir atnaujino Palaimintasis Jurgis Matulaitis, ir į marijonus įstojo 1956 m. liepos 16 dieną. Po studijų St. Procopius College (dabar Benedectine University) jis toliau formavosi kaip kunigas Marian Hills seminarijoje, Clarendon Hills, IL. T. Petraitis kunigo įžadus davė 1964 m. gegužės 9 d. Po įžadų jis iš karto pradėjo dirbti mokytoju marijonų mokykloje – Marianapolis Preparatory School, Thompson, CT. 1970 m. tapo šios mokyklos direktoriumi.

1975 m. išrinktas gen. vikaru, persikėlė į Romą. Jis ne tik 9 metus ėjo gen. vikaro pareigas, bet nuo 1984 m. buvo ir vienuolijos gen. vyresnysis. 1993 m. grįžęs į Čikagą, t. Petraitis buvo paskirtas eiti provincijos vyresniojo pareigas. Jas ėjo iki 2006 m., kuomet susijungė dvi Amerikos provincijos. Paskutinius trejus savo gyvenimo metus t. Petraitis gyveno Marian Residence, Thompson, CT.

Kun. Petraitis suvaidino svarbų vaidmenį, eidamas Marijonų vienuolijos gen. vyresniojo pareigas. Jam teko našta vadovauti vienuolijai, vykstant milžiniškoms politinėms permainoms Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungoje, kur gyveno ir dirbo daug vienuolijos narių. Jis palaikė ryšį su Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos marijonais, kurie į Marijonų vienuoliją įstojo slapta. Būdamas gen. vyresniuoju, jis rūpinosi tų vienuolijų dvasine ir materialine gerove. Kun. Petraitis taip pat buvo atsakingas už vadovavimą toms bendruomenėms po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 1989 m., Baltijos šalims, Ukrainai, Baltarusijai ir Kazachstanui paskelbus apie savo nepriklausomybės atkūrimą. Tais neramiais permainų laikais vienas didžiausių kun. Petraičio rūpesčių buvo dvasinė ir apaštalinė parama marijonų bendruomenėms.

Kun. Petraičiui taip pat teko garbė rengti Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmes lietuviams ypatingais metais – jiems švenčiant krikščionybės 600 metų Lietuvoje sukaktį. Ir galiausiai, t. Petraitis surengė ir vadovavo istoriniam 1993 metų marijonų suvažiavimui – General Chapter of Marian Fathers, į kurį pirmą kartą nuo 1939 m. atvyko visos vienuolijos atstovai.

T. Petraitį atsiminsime kaip kunigą, kuris visą savo gyvenimą rodė gilų tikėjimą Dievo gerumu ir apvaizda, atminsime jį ir kaip drąsų žmogų, niekada nenustojusį skatinti savo bendruomenės narius, šiems susidūrus su sunkumais. Jis tai darė pasitelkęs itališką posakį – corragio e avanti (turėkite drąsos ir ženkite į priekį).

Birželio 15 d. National Shrine of the Divine Mercy Stockbridge, MA buvo meldžiamasi už mirusįjį, atsisveikinama su juo. Birželio 16 d. bus laikomos laidotuvių šv. Mišios, kurias koncelebruos Marijonų vienuolijos gen. vikaras iš Romos kun. Joseph G. Roesch, MIC, homiliją skaitys provincijos vyresnysis kun. Kazimierz Chwalek, MIC.

T. Petraičio palaikai bus pervežti į Čikagą, kur birželio 20 d., trečiadienį, nuo 8:30 val. r. vyks atsisveikinimas. Šv. Mišios bus laikomos Seselių kazimieriečių namų koplyčioje (2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629; tel. 7737761324) 10 val. r.

Kun. Petraičio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse, marijonams skirtoje dalyje. Po laidotuvių Ses. kazimieriečių namuose vyks atminimo pietūs
Rev. Donald S. Petraitis MIC, former Superior General of the Marian Fathers of the Immaculate Conception and the last Provincial Superior of the Saint Casimir Province passed away peacefully on June 12, 2012 at the University of Massa-chusetts Memorial Hospital in Worcester, MA.

Born in Chicago in 1937, Fr. Donald grew up under the pastoral guidance of the Marian Fathers of the Immaculate Conception and Sisters of St. Casimir who served at Our Lady of Vilna Parish. It was the Marian Fathers, the community that Blessed George Matulaitis preserved from extinction and renovated, that Fr. Donald chose to enter and professed his religious vows on July 16, 1956. Completing his college studies at St. Procopius College (now Benedictine University), he continued his priestly formation at the Marian Hills Seminary in Clarendon Hills, IL. Fr. Donald was ordained a priest on May 9, 1964, and after ordination he was assigned to a teaching post at Marianapolis Preparatory School in Thompson, CT, where in 1970 he became its Director. In July 1975 the General Chapter elected Fr. Petraitis the Vicar General, and he moved to Rome.  He not only completed nine years of service as Vicar but since 1984 he served the Congregation as its Superior General.  In 1993 he returned to Chicago and within months he was elected to the office of Provincial Superior, serving in this capacity until 2006 when two American Provinces merged and formed the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy Province. Fr. Petraitis spent his last three years in retirement at the Marian Residence in Thompson, CT.

Fr. Donald played a significant role during his leadership as Superior General of the Congregation. It was his responsibility to guide the Congregation during a period of profound changes in Eastern Europe and in the Soviet Union, where many of the Congregation’s members lived and worked.  Fr. Donald was able to witness the life and ministry of his confreres working under highly oppressive conditions of the Soviet regime before 1989.  He stayed in contact with Marians from Lithuania, Latvia and Ukraine who joined our Congregation in secret. He cared for their material and spiritual needs, thereby encouraging and strengthening them. His was also the responsibility to guide the community in the aftermath of the 1989 dissolution of the Soviet Union and restoration of the Baltic countries, Ukraine, Belarus and Kazakhstan. At the heart of his pastoral care was the spiritual and apostolic development of Marian communities in those changing times.

It was his privilege and responsibility also to prepare the solemn beatification ceremony of Blessed George Matulaitis, the first Marian to be raised to the honors of the altar during a special year for the Lithuanian people as they celebrated the 600th Anniversary of Christianity in their country. Finally, Fr. Petraitis prepared and presided over the historical 1993 General Chapter of the Marian Fathers which gathered the representatives of the entire Marian Congregation for the first time since 1939.   

He will be remembered as a priest who always manifested a deep faith in God’s goodness and Providence, as well as, a man of courage, who never tired to encourage the members of his community when facing difficulties with his famous Italian expression corragio e avanti – “have courage and go forward.” 

On Friday early evening a wake service of prayers and remembrances took place at the Marian Fathers’ Provincial Headquarter at the National Shrine of The Divine Mercy in Stockbridge, MA. On Saturday, June 16, a funeral Mass is to be offered by the Marian Community with the Very Rev. Joseph G. Roesch, MIC, Vicar General from Rome, as the principal celebrant and Very Rev. Kazimierz Chwalek, MIC, Provincial Superior as homilist.           

Fr. Donald Petraitis’ remains will be transferred to Chicago where on Wednesday, June 20 he will be waked from 8:30 am.  The Mass of Christian Burial will take place at 10:00 a.m. in the chapel of the Motherhouse of the Sisters of St. Casimir (2601 West Marquette Road, Chicago, IL 60629; Phone 773 776-1324).

The internment will take place in the sector reserved for Marian Fathers in St. Casimir’s Cemetery (4401 West 111th Street, Chicago, IL 60655).Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos info