Liongino Baliukevičiaus
Partizano dzūko dienoraštis
1948 m. birželio 23 d.-1949 m. birželio 6 d.


Knyga – žuvusio Dainavos apygardos partizano Liongino Baliuke­vi­čiaus-Dzūko dienoraštis, pusę am­žiaus išgulėjęs KGB archyve Vil­niu­je. Tai jau trečias knygos leidimas.

L. Baliukevičius-Dzūkas, baigęs Aly­taus gimnaziją, 1943 m. pradėjo mokytis Kauno universiteto Medi­ci­nos fakultete. Besimokydamas įstojo į Vietinę rinktinę. Naciams išforma­vus junginį, L. Baliukevičius tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje.

1946 m. įsijungė į partizanų gretas. 1949 m. ir 1950 m. L. Baliu­ke­vi­čius-Dzūkas apdovanotas 1-ojo ir 2-o­jo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiais (su kardais). Žuvo 1950 m. birželio 24 d. Žaliamiškyje kartu su bendražygiais Augustinu Babrausku-Radvila, Švendra, Antanu Vailioniu-Špoku, Anastazu Kaknevičium-Švidriu. Li­ko Dzūko gyvenimo ir kovos liudi­ninkas – jo rašytas dienoraštis.

,,Šis dienoraštis jokiu būdu nėra skirtas viešumai. Aš rašiau jį tik sau. Tuo atveju, jeigu aš žūčiau, die­noraštį prašau perduoti mano mie­lam broliui Kostui. Visų kitų, ku­riems bus lemta gyventi ir rasti šį dienoraštį, aš prašau neskaityti jo, bet sunaikinti. Tai bus mano pasku­ti­nis pageidavimas.

Jeigu radėjas bus sulaukęs taip labai trokštos mūsų brangios Tėvy­nės laisvės, tada aš jam iš Anapus siunčiu karščiausius sveikinimus. O jeigu mūsų Lietuvai būtų skirta ver­gijai tęstis, tada lai jis nepabūgsta sun­kios savo dalios, bet, priešingai, aš jam linkiu galingos dvasinės stip­rybės.
Partizaniškas su Dievu
Dzūkas

Rašyta bunkeryje 1949. IV. 24, 6 val. 20 min. Bunkeryje buvo Vana­gas­­-A. Ramanauskas, Vieversys-Ju­lius Karpis, Guoba-Vaclovas Pet­raus­kas ir Viesulas-Vitalius Kuz­mickas”, – skaitome knygos 21-ajame puslapyje.

Ir vis tik knyga buvo išleista. Iš­leista tam, kad jaunimas suprastų, jog „Tėvynės gerovei jokia auka nėra per didelė. Kiekviena auka yra tei­sin­ga ir reikalinga, jeigu ji prisi­deda prie Tėvynės kančių palengvinimo… Mes turime tik vieną tikslą, tik vieną idėją – Laisvą Lietuvą…” (L. Baliu­ke­vičius-Dzūkas).

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Ją išleido Lietuvos gy­ven­tojų genocido ir rezistencijos ty­rimo centras.

Knygos kaina – 23 dol. Kny­gą ga­lima įsigyti paštu, pri­dedant 9,75 proc. mokestį, užsi­sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai­na – 5 dol. Per­siun­čiant daugiau kny­gų, už kiek­vie­ną papildomai siunčia­mą knygą – 2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per­kant pra­šome paskambinti admi­nis­tracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.