ri
Vyriausiosios rinkimų komisijos nariai (iš kairės): Kastytis Giedraitis, Laima Maziliauskienė, Janina Udrienė, Rasa Karvelienė, Valdas Piestys.
Narimanto Udrio nuotr.

JAV LB XX Tarybos rinkimams pasibaigus

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Janina Udrienė pasakoja apie neseniai vykusius rinkimus, apie jų rezultataus ir pamokas

 – Gal galite statistiškai apibendrinti rinkimų rezultatus?

– Šiais metais JAV LB Tarybos rinkimuose dalyvavo 3,452 asmenys. Dalyvių skaičius padidėjo beveik 5 proc. nuo rinkimų prieš trejus metus. Internetu balsavo 391 asmuo, tas skaičius irgi nuo praeito karto padidėjo 11 proc. Tačiau žinant didelius skaičius lietuvių, gyvenančių Jungtinėse Valstijose, galima manyti, kad rinkimuose galėjo dalyvauti žymiai daugiau lietuvių. Ateityje reikėtų pasvarstyti, kaip labiau sudominti žmones ne tik rinkimais, bet ir apskritai Bendruomenės veikla. Ilgametis Bendruomenės narys Arvydas Barzdukas teigia, kad pelno nesiekiančiose organizacijose balsuoja apie 15–20 proc. jų narių. Jeigu iš tikrųjų taip yra, LB turėtų jungti 17,260–23,013 lietuvių – tai tikrai nemažas būrys mūsų tautiečių, kuriems atstovaujaTarybos nariai.

– Organizuoti rinkimus po visas Jungtines Valstijas išsibarsčiusiose apylinkėse tikrai nelengvas darbas. Kas buvo sunkiausia?

– Labai lėtai buvo sudaromos apylinkių rinkimų komisijos. Apygardos vis pranešdavo, kad apylinkėse vyksta kiti renginiai, kiti svarbūs darbai ir laiko nebelieka imtis dar vieno darbo. Kandidatų siūlymas irgi užtruko ilgiau, nei tikėjomės. Apygardoms bei apylinkėms nebuvo lengva surasti tinkamus kandidatus ir juos prikalbinti, kad skirtų savo talentą ir jėgas Bendruomenei, eidami Tarybos nario pareigas. Dar prisidėjo ir tai, kad naujai prisijungę LB nariai nėra gerai susipažinę su LB struktūra ir ne visiems buvo aiški LB Tarybos paskirtis. Supažindinant jaunesniąją kartą su rinkimų tvarka daug prisidėjo Krašto valdybos vicepirmininkė Sigita ŠimkuvienėRosen. Ji lankydamasi apylinkėse pasakodavo apie būsimus rinkimus, siūlydama veikliems Bendruomenių nariams kandidatuoti į Tarybą. Ruošdama apylinkių pirmininkų suvažiavimą, kuriame dalyvavo apie 40 žmonių, ji skyrė laiko Rinkimų komisijos pranešimui ir atsakymams į iškilusius klausimus. Tuoj pat atsirado norinčių kandidatuoti į XX Tarybą. Tad akivaizdu, jog rinkimuose labai svarbu Tarybos vaidmens suvokimas ir asmeniniai ryšiai su Bendruomenės žmonėmis. Surinkus 75 kandidatus, norėjome per LB tinklalapį ir žiniasklaidą supažindinti visuomenę su kandidatų biografijomis. Vienoms apygardoms tuoj pat pasisekė gauti iš kandidatų informaciją, kitos apygardos labai uždelsė su šiuo darbu. Tačiau Rinkimų komisija nuolat ragino apygardas, kol sulaukėme balsuotojams reikalingos informacijos ir galėjome ją paskelbti. Ir dabar raginu skaitytojus pasiskaityti apie išrinktus kandidatus tinklalapyje www.javlb.org
 
– Kas Jus, kaip JAV LB narę, džiugina rinkimuose ir jų rezultatuose? Ar rinkimų rezultatai leidžia spėlioti, kas laukia JAV LB ateityje?

– Labai džiugina, kad į Tarybos gretas jungiasi jaunesni, trečios bangos LB nariai. Jų profesinė patirtis ir meilė Lietuvai tikrai praturtins Tarybos veiklą. Manau, kad Lietuvių Bendruomenė išsilaikys, jeigu į ją bursis dar daugiau jaunų profesionalų.

– Kurios apylinkės buvo aktyviausios?

– Balsuotojų skaičiumi aktyviausios buvo Vidurio vakarų apygardos I rajono apylinkės, esančios Čikagos prieglobstyje. Brighton Park, Cicero, Lemont ir Marquette Park apylinkės pasižymėjo balsuotojų gausumu ir tai nestebina, nes tos vietovės vadinamos Amerikos lietuvių ,,sostine”. Balsų gausumu pasižymėjo ir Pietryčių apygardos II rajonas, apimantis Baltimore, Philadelphia, Washington DC, Roanoke apylinkes. Su visomis 10 apygardų glaudžiai bendradarbiavome ir visos atliko savo pareigas. Truputį daugiau laiko skyrėme Kryžkelių apygardai, nes jai vadovauja lietuviškai nekalbantys žmonės, tad turėjome įvairius elektronionius laiškus ir raštus versti į anglų kalbą.

– Kokių klaidų patartumėte vengti būsimų rinkimų organizatoriams?

– Esame patenkinti, kad nepadarėme didelių klaidų, tačiau dirbdami daug ko išmokome ir dabar turime visą glėbį patarimų, kaip pagerinti rinkimų organizavimą. Norime išleisti rinkimų gaires su pavyzdine medžiaga. Ši informacija būtų išleista sąsiuvinio formato, taip pat ji būtų prieinama internete. Vienas dalykas, apie kurį jau dabar galime pasakyti – Tarybos II sesijoje (rudenį) reikia apygardų pirmininkams asmeniškai pranešti apie būsimus XXI Tarybos rinkimus, pristatyti darbo eigą su kalendorinėmis datomis ir tuoj po sesijos pradėti bendradarbiavimą rinkimų reikalais. Taip pat bus būtina nedelsiant pradėti registraciją internetiniam balsavimui. Balsų skaičiavimas būtų žymiai lengvesnis, jeigu visi rinkėjai balsuotų internetu. Toks balsavimo būdas sutaupytų daug posėdžių laiko, skirto suvesti duomenis. Tad reikia žmones raginti balsuoti internetu ir po truputį pereiti prie šio patogaus balsavimo būdo.

– Ar gavote skundų dėl rinkimų organizavimo? O pagyrimų?

– Iš 38 apylinkių, dalyvavusių rinkimuose, gautas tik vienas nepasitenkinimas, jog jų apylinkėje žmonės nebuvo pakankamai informuoti apie rinkimus bei kandidatų siūlymo laiką. Gavus daugiau informacijos iš apylinkės rinkimų komisijos, apsvarstėme iškeltą problemą ir mėginome taikiai spręsti susidariusią padėtį. Specifinių priekaištų dėl rinkimų rezultatų nebuvo.

O pagyrimų ir padėkų sulaukėme iš kelių apygardų, ypač iš tų žmonių, kurie yra susipažinę su Vyriausiosios rinkimų komisijos narių pareigomis ir visa darbo apimtimi.

– Kas buvo Jūsų pagalbininkai? Kaip pasisekė pasiskirstyti darbus?

– Rinkimų komisijoje dirbo nepaprastai pareigingi, veiklūs žmonės – Detroit LB nariai Kastytis Giedraitis, Rasa Karvelienė, Laima Maziliauskienė ir Valdas Piestys. Ypač daug darbo su internetiniu balsavimu atliko K. Giedraitis, be kurio logiško mąstymo ir apgalvotų siūlymų darbas būtų ėjęsis daug sunkiau. R. Karvelienė nuolat tikrindavo el. pašto dėžutę ir atsakinėjo į klausimus apie rinkimus, L. Maziliauskienė kompiuteriu ruošė įvairias anketas ir siuntė grupinius pranešimus apygardoms bei apylinkėms, Valdas Piestys prisidėjo prie internetinio balsavimo ir talkino visur, kur tik reikėjo pagalbos. Man teko organizuoti pasitarimus, planuoti komisijos darbus ir prižiūrėti, kad rinkimai vyktų pagal įstatus. Esu labai dėkinga savo komandai už jų įdėtą darbą. Nors kartais jaučiausi, kad skęstu darbuose, jų parama ir pagalba mane stiprino ir padėjo atlikti patikėtas pareigas. Noriu taip pat padėkoti Mariui Žiaugrai, kuris yra dirbęs Vyr. rinkimų komisijoje prieš trejus metus, jis pareigingai atsakinėjo į mums iškilusius klausimus. Žinoma, labai padėjo susirašinėjimas elektroniniu paštu.

Rinkimus pradėjome organizuoti sausio 18 d., beveik kiekvieną dieną vyko susirašinėjimas rinkimų reikalais. Tad sunku įsivaizduoti, kaip LB pradininkai organizuodavo rinkimus be tokių technologijų! Taip pat noriu padėkoti apygardų ir apylinkių pirmininkams bei visoms rinkimų komisijoms už bendras pastangas ir įdėtą triūsą, kad Tarybos rinkimai pavyktų. Taip pat dėkoju ,,Draugo” redaktorei Loretai Timukienei už pagalbą, skelbiant apie Tarybos rinkimus ,,Drauge” ir kituose lietuviškuose laikraščiuose.

Išrinktiems XX Tarybos nariams vyr. rinkimų komisijos vardu linkiu sėkmingos, prasmingos veiklos, darnaus bendradarbiavimo ir naujų, gerų sumanymų įgyvendinimo, atliekant lietuvybės išlaikymo darbą. Norime priminti, kad už trejų metų vėl vyks JAV LB Tarybos rinkimai. Tad vėl bus proga dalyvauti rinkimuose, kurie parodo mūsų, lietuvių, norą puoselėti lietuvybę čia, toli nuo tėvynės.

Kalbino Loreta Timukienė