Nepamainomas šokis  „Malūnas” .    Inos ir Mindaugo Petokų nuotraukos

Pavasaris atšvęstas – vasara jau čia!


Danguolė Varnienė

Birželio 2 d., sekmadienį, 57-tą kartą iš eilės, tradicinė „Spindulio” Jaunimo šventė subūrė Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos parapijiečius, mokyklos tėvelius ir draugus. Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, išvakarėse sėkmingai užbaigę mokslo metus, sugrįžo tęsti užbaigimo šventės šv. Mišiose, šįkart pasipuošę  tautiniais drabužiais.

Po Mišių, jaunesni mokiniai  skubiai persirengė ypatingais kostiumais, kad galėtų šokti ir dainuoti „Jaunimo šventės” programoje. Vyresnis „Spindulio” jaunimas įžygiavo į parapijos salę su daina ir taip pradėjo tradicinę „Jaunimo šventę”, minint ne tik mokyklos, bet ir „Spindulio” 64 metų gyvavimą.

Visus sveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Danguolė Navickienė, prisimindama, kaip kadaise ir jos vaikai linksmai žygiuodavo šventės dainos taktu. Susirinkusius sveikino  Janina Čekanauskienė, buvusio gen. garbės konsulo a. a. Vytauto Čekanausko našlė, primindama, kad konsulas niekada nepamiršdavo jaunimo, visada linkėdamas geros sėkmės. „Birutiečių” draugijos vardu J. Čekanauskienė įteikė auką, kad „Spindulys” ir ,,Spinduliukai” ir toliau gyvuotų.

Danguolė Navickienė ypatingai pagerbė Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėją Marytę Sandanavičiūtę-Newsom, kuriai buvo įteikta šiemetinė JAV LB Švietimo tarybos „Nusipelniusio švietėjo” premija. Mūsų mielą Marytę, kartu su visa parapija, sveikino LF atstovė Violeta Gedgaudienė ir tėvų komiteto pirmininkas Augis Gedgaudas, o dukros Inga ir Sigita skaidrėmis pristatė jos biografiją.

„Spindulio” vadovė Danguolė Varnienė pranešė, kad Marytės garbei bus vaidinamas spektakliukas, „Gėlių karalystė”. Prieš 18 metų vaidinimėlį šioje pačioje salėje parodė tų laikų „Spinduliukai”, dabar jau baigę mokslus ir išėję į gyvenimą. Marytės dukra Sigita ir Danguolės sūnus Valdas dabar mokytojauja šioje mokykloje. Tais laikais vaidinimėlis buvo perkeltas į vaikams skirtą vaizdajuostę ir pavadintas „Pavasaris” – jis iki šių dienų džiugina naują vaikų kartą.  Įrodėme, kad M. Kalvaitienės parašytas vieno veiksmo vaizdelis gali būti sėkmingai pritaikytas ir šiems laikams.

Šoko drugeliai, paukšteliai, vabalai. Vaidino ir solo partijas dainavo darželio „gėlės” – pradedant su Rūta, Žibute, Lelija, baigiant karaliene Rože. Netgi Dilgėlė įsimaišė tarp gėlių! Pavasario vaidmenį gražiai suvaidino Darija Pakuckaitė, o Rožės – gabi Gabija Petrulytė.

Vaidino daugiau nei 50 „Spinduliukų”, kurie spėjo per dainų ir šokių pamokas šeštadieniais pasiruošti vaidinimui. Bendradarbiavimas tarp „Spindulio” ir lietuviškos mokyklos tęsiasi ir toliau. Kitaip būtų neįmanoma  paruošti  tokius spektakliukus, nes mūsų lietuviškam jaunimėliui pritrūktų laisvalaikio. Kęstutis Daugirdas, neseniai atvykęs iš Čikagos, tuoj  atėjo į talką. Jis mus pradžiugino pianinu akompanuodamas šventės dalyviams. Sigutė Mikutaitytė-Miller, turinti gabumų ir išsilavinimą dramos srityje, jau daug metų padeda režisierei D. Varnienei ir „Spinduliui”. Jos talentą jautėme ir šį kartą.

Programa įsisiūbavo, kai vyresnis jaunimas atliko tautinius šokius ir dainavo pavasario dainas. Šoko numylėtą „Lenciūgėlį”, sudainavo „Punsko dainą”  ir kt. Džiugiais plojimais susirinkusieji patvirtino,  kad „auksiniai” žinomi šokiai niekuomet neišeina iš mados. Vytė Nemunėlis gražiausiai išreiškė šventės nuotaiką šiais dainos žodžiais:

Mokslo dienos baigias, šypsena veiduos,
 Aidi mūsų juokas vasaros aiduos.
Nemunas banguoja tėviškės laukais,
Kviečia mus užaugti Lietuvos vaikais.
Tu „Žilvytį”, tuta tuta, tu „Suktinį” suk ir suk,
Tu „Malūną” suk kaip vėjas, tiesiai tiesiai nesugriūk!
 „Šiandien mūsų šventė”

Sušokę dainoje išvardintus šokius, padėkojome mokytojoms ir susirinkusiems už apsilankymą, o vaidinimo „gėlės” dar kartą įteikė  Marytei Newsom po gėlytę nuo „Spindulio”, kad puokštė būtų kuo didesnė.

„Spindulys” dėkoja rėmėjams (ypač mecenatui Albinui Markevičiui ir „California Lithuanian Credit Union”) už dosnią auką, skirtą tolesniam archyvų tvarkymui;  dėkoja klebonui kun.Tomui Karanauskui už leidimą naudoti parapijos patalpas repeticijoms ir šventėms. Atsisveikindami susirinkusiems priminėme, kad mūsų jaunimo darbai nebaigti. Už metų švęsime ne tik mokyklos, bet ir „Spindulio” 65 metų sukaktis, o smagiausia žinia tai,  kad naujos kartos jaunimas 2014 m. įsijungs  į Dainų šventę „Čia mano namai”, visus sutelksiančią po tėvynės Lietuvos dangumi!

Danguolė Varnienė – Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos „Spinduliukų” mokytoja ir „Spindulio” vadovė.  „LA  – The Other Dream team” / LA „Kita Svajonių komanda”. 
Los Angeles iškiliausios ilgametės (Lietuvos labui) visuomenės veikėjos (iš k. į d.): Danguolė Varnienė – „Spindulio” vadovė, Danguolė Navickienė – PLB pirmininkė,  Marytė Newsom – Šv. Kazimiero lit. mokyklos vedėja, Violeta Gedgaudienė – Lietuvių Fondo veikėja, Janina Čekanauskiene  – Birutiečių veikėja. 


Gėlė „Karalienės Rožė” –  Gabija Petrulytė vaidina Jaunimo šventėje.


Pavasario vaidmeny – Darija Pakuckaitė – Jaunimo šventėje.


Padėjėjų komanda Jaunimo šventėje   (iš k. į d.)  „Žiogai pranešėjai” – Gintaras Baipšys ir Viktoras Petokas, Sigutė Mikutaitytė-Miller,  muz. Kęstutis Daugirdas,  mokyt. Aušra Rosegard.


„Spindulio” „Lenciūgėlis” (iš k. į d.): Lana Miller, Danutė Scola, Andrius Ruplėnas, Lina Polikaitytė, Kristė Jogaitė.


„Gyvos gėlės” su Maryte Newsom (vidury) ir Danguole Varniene (deš.)