Ritos Bieliauskienės nuotr.

Sendraugių 2 stovykla
Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkiu pagrįsta ateitininkų šeimų stovykla
 
AUŠRA KARKIENĖ

,,Nugalėk blogį gerumu” — tai šių metų Ateitininkų Sendraugių 2 stovyklos šūkis, kuriuo buvo gyvenama birželio 24–liepos 1 d. Dainavoje. Jau praėjo kelios dešimtys metų, kai stovyklavau Sendraugių stovykloje su savo vaikais. Liko maloniausi prisiminimai. Paskutines dvi vasaras tęsiu šią tradiciją, važiuodama ne vien su dukra, be jau ir su anūkėliu, kad ir jis pajustų šios šeimos stovyklos malonumą.

Ateitininkų Sendraugių 2 stovykla prasidėjo prieš ketverius metus, nes į vieną stovyklą netilpo visi norintieji stovyklauti. Patekti į Sendraugių 1 stovyklą naujiems stovyklautojams buvo beveik neįmanoma, nes anksčiau stovyklavusios šeimos turėjo pirmenybę registruotis. Dvi energingos lietuvaitės — Vida Žiedonytė-Sasnauskienė iš Cleveland ir Rita Račkauskaitė-Bieliauskienė iš Čikagos, — norėdamos ir savo šeimoms sudaryti galimybes stovyklauti ateitininkiškoje, lietuviškoje aplinkoje, suruošė antrą šeimos stovyklą. Tai buvo kaip dovana šeimoms, norinčioms stovyklauti. Esu stovyklavusi kitose šeimų stovyklose, bet ši stovykla man ir mano šeimai labiausiai patinka savo sklandžiai bei sumaniai suplanuota programa, stovyklautojų nuoširdumu, draugyste ir savo linksma nuotaika.

Nors stovyklos datos susikryžiavo su Lietuvių tautinių šokių švente Boston, vis tiek susirinko nemažas būrys stovyklautojų — dalyvavo net 25 šeimos. Šiais metais prisijungė septynios anksčiau šioje stovykloje nedalyvavusios šeimos, keturios iš jų pirmą kartą stovyklavo ateitininkų stovykloje. Iš viso suvažiavo 95 asmenys, tarp jų — 50 vaikų, kurių vidutinis amžius — 6 metai.


Vytauro Sasnausko nuotr.


Vaikučiai pailsi nuo tėvų

Sendraugių 2 stovyklos programa įvairi ir įdomi. Tris kartus per dieną vaikučius nuo dvejų metų globoja gražiai kalbantys, kupini energijos jauni vadovai, naudodami kruopščiai parinktą vaikams programą: sportas, rankdarbiai, dainavimas, teatras, žaidimai, žuvavimas Spyglio ežere. Vaikų darželio užsiėmimai skatina draugystę, lavina vaikučių lietuvių kalbą ir lietuviškumą.


Vytauro Sasnausko nuotr.

Kokia stovykla be paskaitų?

Išlaisvinti nuo vaikučių priežiūros, tėveliai galėjo dalyvauti ir jiems pritaikytoje programoje. Rytais lavinome savo protus, o po pietų — savo kulinarinius, meno, muzikos ir kitus sugebėjimus.

Ryto paskaitininkai ne tik sudomindavo klausytojus savo žiniomis, bet ir sukeldavo karštas bei atviras diskusijas. Psichologas dr. Ramūnas Savickas, kalbėdamas tema ,,Kaip nugalėti blogį gerumu kasdieniniame gyvenime”, paaiškino, koks psichologinis skirtumas tarp neigiamai ir teigiamai nusiteikusių žmonių bei kokiais būdais galime nugalėti negatyvumą savo gyvenime. Dr. Savicko paskaitos metu buvo proga pažvelgti į savo charakterį ir pasidalinti su kitais nuomone, kaip galime tapti pozityvesniais.

Antradienį sulaukėme viešnios iš Montreal, autorės dr. Julijos Šukytės, neseniai parašiusios knygą ,,Epistolophilia: Writing the Life of Ona Simaite”. Dr. Šukytė, sukaupusi daugelį Šimaitės laiškų bei dienoraščių, aprašė Šimaitės gyvenimą. Ji Lietuvos didvyrė, vokiečių okupacijos metais išgelbėjusi daug Vilniaus geto žydų. Šimaitė nešė maistą, drabužius, vaistus bei padirbtus dokumentus padėti žydams, taip palengvindama jų sunkų likimą. Šimaitė net bulvių maišuose išnešdavo vaikučius iš geto, tuo būdu išgelbėdama juos nuo mirties. Šukytės knygą buvo galima įsigyti, ir daugelis stovyklautojų praleido savo laisvalaikį skaitydami ją.

Trečiadienį, Astos Čuplinskienės vedami, nagrinėjome, kaip Palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai ,,Nugalėk blogį gerumu” pasireiškia jo raštuose ir atsispindi jo paties gyvenime. Astos nuoseklūs ir gyvenimiški Matulaičio raštų nagrinėjimai sukėlė tarp klausytojų diskusijas, kaip nugalėti blogį savo darbovietese, šeimose ir kasdieniniame gyvenime.

Daug dėmesio sulaukė psichologo dr. Algio Norvilo paskaita ,,Kurių šeimų vaikai kalbės lietuviškai?”. Ši tema palietė kiekvieną stovyklautoją, kuriam rūpi, kad jo vaikai kalbėtų lietuviškai. Dr. Norvilas pateikė konkrečių ir praktiškų patarimų, kaip palaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, ypač mišriose šeimose. Buvo pastebėta, kad ir šioje stovykloje buvo galima girdėti vaikus tarpusavyje kalbant angliškai; todėl tėveliai labai atidžiai klausėsi dr. Norvilo paskaitos.

Savaitės pabaigoje klausėmės Indrės Tijūnėlienės, kartu su kitais savanoriais įsteigusios Lietuvos vaikų globos būrelį ,,Saulutė”. Tai labdaros organizacija, šelpianti vargingai gyvenančius vaikus ir studentus Lietuvoje. Indrė Tijunėlienė parodė daug nuotraukų, išsamiai papasakodama apie ,,Saulutės” įsteigimą bei dabartinę veiklą. Klausydami paskaitininkės pasakojimų, klausytojai susimąstė ir apie savanorystės svarbą, siekiant blogį nugalėti gerumu.

Savaitės pabaigoje brolis Lukas Laniauskas, SJ kalbėjo, kaip nugalimas blogis gerumu savanoriškuose darbuose tarp vargingų žmonių Gvatemaloje.


Vytauro Sasnausko nuotr.

Užsiėmimų netrūko

Po pietų tėveliai smagiai bendravo įvairiuose užsiėmimuose: Vytauras Sasnauskas vedė kulinarijos pamokas — išmokome, kaip gaminti makaronus. Ne tik virėme, bet ir ragavome žymaus šefo kūrinius. Dr. Teresė Kazlauskienė mus kvietė išbandyti ,,Tai Chi” judesius. Bibliotekos kambaryje Aušra Karrenberg vedė litografijos pamoką. Savo meno kūrinius kartu su Tauro Bublio fotografijos būrelio darbais drąsiai eksponavome ir jais žavėjomės. Anapus Spyglio ežero Ken Belau rodė, kaip gaminti alų, o kalifornietė Rima Juškienė mokė, kaip rauginti agurkus bei kopūstus.

Kasdieną stovyklos patalpose skambėjo puikiai suorganizuoto ir gražiai suderinto Adrianos Karkaitės-Verbylienės mišraus choro, kuris rimtai ruošėsi talentų vakarui, balsai. Vieną labai ankstyvų rytą vaikai susirinko prie Spyglio ežero dalyvauti žuvavimo konkurse. Buvo apdovanoti laimėtojai, pagavę daugiausia žuvų ar sužvejoję didžiausią, mažiausią ir įdomiausią žuvį. Konkursą vedė Tadas Kulbis. Šis įdomus jaunas tėvas vieną vakarą vedė stovyklautojus į mišką supažindinti su Dainavos naktine gamta.

Turbūt įspūdingiausias vakaras — tai vadovių Vidos ir Ritos suruošta Dainavos Sendraugių stovyklos tautinių šokių šventė. Nuostabu! Programą vedė mūsų žvali komendantė Vida, apsirengusi tikrais tautiniais rūbais (90+ laipsnių karštyje). Tėveliai ir vaikučiai išmoko tautinius šokius, ruošėsi šventei. Šokių muzikos lydimi, grupės įžygiavo su plakatais į aikštę, išsirikiavę pašoko pačių sukurtus šokius. Kokie kūrybingi ir nuotaikingi mūsų stovyklautojai! Visi šoko su entuziazmu.


Vytauro Sasnausko nuotr.

Stovyklautojai — tarsi vienos šeimos nariai

Svarbu paminėti, kad šioje stovykloje dalyvavo aštuonios mišrios šeimos, kurios jau keletą metų stovyklauja Dainavos Sendraugių 2 stovykloje. Antrosios pusės — visi nelietuviai vyrai/tėvai. Nuostabu ir pagirtina, kaip šiltai jie buvo priimti į stovyklos glėbį. Su dideliu noru jie prisijungė prie programos: šoko tautinius šokius, kasdien lankė Dariaus Norvilo lietuvių kalbos pamokas, dainavo lietuviškas dainas.

Jaunų vadovų surengtame vakare ,,Dainava turi talentų” (su trimis ,,teisėjais”) pasirodė ne tik talentingi vaikučiai, bet ir lietuviškai nekalbančių vyrų choras, kuris susilaukė daugiausia plojimų iš teisėjų ir žiūrovų. Šios mišrios šeimos yra pavyzdys lietuviams, kaip galima išlaikyti lietuvybę su meile, juoku ir besąlyginiu priėmimu į lietuvišką aplinką.

Sendraugių 2 stovyklą praturtino ir trečiabangių šeimos, dalyvavusios diskusijose bei programose.

Dėkojame vadovėms Vidai Žiedonytei-Sasnauskienei ir Ritai Račkauskaitei-Bieliauskienei bei visiems, prisidėjusiems prie šios neeilinės stovyklos. Manau, kad ateityje Sendraugių 2 (kaip ir Sendraugių 1 stovykla) taps tradicine ir joje kasmet užsipildys visos vietos!


Sendraugių 2 stovyklos tėvelių choras pasirodė talentų vakare: Iš k: Ken Belau, Doug McLaughlin, Jim O'Meara, Lawrence Devoe, Matt Iadapaolo (su Gabrieliumi), Pat Tessman ir jų lietuvių kalbos mokytojas Darius Norvilas. Vytauro Sasnausko nuotraukos


Manchester miestelio gaisrininkai aplankė Sendraugių 2 stovyklą, ir vaikai tuoj su jais susidraugavo. Iš k: Jonas Iadapaolo, Gabrielius Iadapaolo, Arijus Kavaliauskas, Lukas Pekorius, Aleksas Savickas, Vidas Sasnauskas, Lukas McLaughlin, Viktorija Tijūnėlytė, Jonas Tessman, Patrikas Kneuppel, gaisrininkas, Martynas Bieliauskas, Benediktas Bieliauskas, Sofija Howland, Maja Verachtert, Ignė Savickaitė, Karolina Balčiūnaitė, Greta Latvėnaitė.


Dalis mamyčių, kurios jaunystėje stovyklaudavo Dainavoje, o dabar sugrįžo stovyklauti su savo šeimomis Sendraugių 2 stovykloje. Iš k: Adriana Karkaitė-Verbylienė iš Toronto, Rima Ješmantaitė-Tessman iš Cleveland, Julija Krumplytė iš Čikagos, Kristina Liaugaudaitė-Howland iš Minnesota, Renata Žilionytė-McLaughlin iš Virginia, Vida Žiedonytė-Sasnauskienė iš Cleveland ir Nida Tijūnėlytė-Verachtert iš Texas.

Atvykome ne atostogauti. Sendraugių 2 stovyklos sumanytojos, organizatorės ir vyriausios vadovės Vida Sasnauskienė (k.) ir Rita Bieliauskienė.