Seven Springs, PA vyko 99-asis Lietuvos vyčių suvažiavimas – 2

Buvę centro valdybos pirmininkai su dabartine pirmininke. Iš k.: garbės nariai Robert A. Martin, Jr., Frances R. Petkus, Elena Nakrošis, Bernice Aviža, Jonas Mankur, dabartinė pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė.


Trečioji sesija

Šv. Kazimiero gildijos pirmininkas, Lietuvos vyčių garbės narys Jonas Mankus pranešė, kad iki š. m. birželio mėn. 30 d. gauta 1,008 užprašymų šv. Mišioms. Praeitų metų projektas jau užbaigtas – Popiežinei Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje sudėti visi trečio aukšto langai, kainavę 15,000 dol. Praeitais metais buvo gauta 4,520 dol. aukų iš praėjusių metų Vyčių suvažiavimo. Nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. Šv. Kazimiero kolegijai kunigų stipendijoms, remontus ir projektus nusiųsta 30,600 dol. auka. Pranešta, kad 417,000 dol. gauta iš Theresa Mažeikos (3 kuopos, Philadelphia, PA) palikimo. Šie pinigai bus laikomi Šv. Kazimiero gildijos sąskaitoje ir naudojami Šv. Kazimiero kolegijos švietimo, religiniams bei kitiems projektams.

Džiugu, kad šiame suvažiavime dalyvavo Popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius prel. Petras Šiurys, atvažiavęs iš Romos, o iš Lietuvos atvyko prelato brolis – prelatas Juozas Šiurys. Prel. P. Šiurys padėkojo Lietuvos vyčiams už nuolatinę paramą kolegijai, kurioje šiuo metu tęsia mokslus ir gyvena 13 kunigų. Popiežinėje kolegijoje gyvena 3 garbaus amžiaus kunigai, kuriuos reikia aprūpinti. Prelatas padėkojo už paramą langų projektui. Naujausias projektas – bus įrengta nauja šildymo sistema, mat dabartinė yra 50 metų senumo.

Kitais metais ne tik Lietuvos vyčiai švęs savo garbingą šimtmetį. Popiežinė Šv. Kazimiero kolegija švęs savo garbingą 65 metų jubiliejų. Ta proga bus specialiai pagaminta atminimo lenta kolegijos rėmėjams, joje garbingą vietą turės ir Lietuvos vyčiai. Prel. P. Šiurys kvietė vyčius dalyvauti šventėje ir atminimo lentos dedikacijoje kitais metais. Svečias taip pat papasakojo apie „Villa Lituane”, svečių namus, esančius arti kolegijos. Jonas Mankus prel. Šiuriui įteikė darbams kolegijoje tęsti skirtą 100,000 dol. čekį, antrą čekį (2,500 dol.) – už Mišių intencijas.

 Toliau buvo pakviesta seselė vienuolė Ignė Marijošiūtė skaityti paskaitą apie Pal. Jurgį Matulaitį. Ses. Ignė jau 40 metų tarnauja Pal. Jurgio Matulaičio įsteigtoje Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo seserų kongregacijoje. Prelegentė, priminusi, jog Lietuvos vyskupai 2012 m. metus paskelbė Pal. Matulaičio metais, skatino palaimintąjį laikyti pavyzdžiu sau, pasitikėti Dievo gailestingumu ir pastebėti dalykus, veikiančiu žmogaus gyvenime. Ses. Ignė savo paskaitą baigė Pal. Matulaičio žodžiais: „Esu visa širdimi su Jumis. Sveikinu visus ir laiminu.” Beje, įdomu, kad Pal. Matulaitis yra dalyvavęs Lietuvos vyčių metiniame suvažiavime, vykusiame 1926 m. rugsėjo mėn. 24–26 d. Waterbury, CT.

Po įdomios ir jautrios paskaitos seselė atsakė į dalyvių klausimus. Centro valdybos pirmininkė Aviža įteikė viešniai prisiminimo dovanėlę – knygą „Lithuanian Fraternalism: 75 years of US Knights of Lithuania”, parašytą kun. William Wolkovich-Valkevičius.


Vyčių padalinio Šv. Kazimiero gildijos pirmininkas, garbės narys Jonas Mankus įteikė Popiežinės Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektoriui prel. Petrui Šiuriui 100,000 dol. čekį.


 Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienio Mišių pagrindinis celebrantas buvo prel. P. Šiurys. Jam asistavo dr. prel. Anderlonis ir prel. J. Šiurys. Mišios buvo aukojamos už Lietuvą, jos žmones, jaunimą ir už Lietuvos vyčių rėmėjus.

Ketvirtasis seimo posėdis pradėtas malda. Kun. Antanui Markui, Šiluvos Mergelės Marijos padalinio pirmininkui, negalėjus dalyvauti suvažiavime apie padalinio veiklą kalbėjo šio padalinio komiteto narys, garbės narys Robert A. Martin, Jr. Visi delegatai buvo raginami garsinti Šiluvos Mergelės Marijos istoriją draugams, pažįstamiems ir svetimtaučiams. Padalinio tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.com) yra daug istorinės informacijos apie Šiluvą, netrukus ši informacija bus lenkų ir ispanų kalbomis. Kun. Markus ir jo specialiai sudarytas komitetas yra paruošę įvairios spausdintos medžiagos apie apsireiškimą. Pardavimui turi įvairių suvenyrų: sidabrinių ir auksinių medalių, ženkliukų, paveikslų ir DVD iš 2008 m. jubiliejinės šventės Čikagoje. Yra naujai sukurti marškinėliai su Šiluvos Mergelės Marijos atvaizdu.

Pranešta, kad artėjančiui organizacijos šimtmečiui įamžinti Vidurio Amerikos apygarda ruošia projektą – memoralinį paminklą, kuris vaizduoja Šiluvos Mergelės statulą Šiluvoje. Paminklas, kuris įkainuotas 21,000 dol., bus statomas Šv. Kazimiero kapinėse, kur jau nupirkti keturi sklypai. Kitoje paminklo pusėje bus įrašyta Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo istorija, dedikacija bei rėmėjų vardai. Šiam svarbiam projektui bus renkamos lėšos, taip pat bus parduodami loterijos bilietai, ruošiami Šiluvos Mergelės Marijos šventei skirti pietūs, kurie vyks š. m. rugsėjo mėn. 16 d.

Garbės narys John Mankus (72 kuopa, Binghamton, New York) perskaitė pranešimą apie lietuvių rašto vystymąsi nuo 1322 m. rašytų Gedimino laiškų iki 1932 m. poeto Jono Mačiulio Maironio gyvenamojo meto.

Nauja 2012–2013 m. centro valdyba

Šią suvažiavimo dieną buvo išrinkta nauja centro valdyba. Ją sudaro: dvasios vadas – garbės narys prelatas kun. Juozas Anderlonis (Philadelphia, 3 kuopa), pirmininkė – garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė (Detroit, 102 kuopa), I vicepirmininkas Cathy Nakrosis (Kearny, 90 kuopa), II vicepirmininkas – Andrew Berczelly (Dayton, 96 kuopa), III vicepirmininkė (jaunimui) Vilija Bizinkauskas (Brockton, 1 kuopa), protokolų sekretorė – Elena Nakrošis (Kearny, 90 kuopa), finansų sekretorė – Barbara Miller (Binghamton, 72 kuopa), iždininkė – garbės narė Bernice Aviža (Hudson-Mohawk, 136 kuopa), iždo patikėtiniai – Mary Beth Slakis (Chicago, 16 kuopa) ir Robert Petkus (Dayton, 96 kuopa).

Komisijos: Lietuvių reikalų – John Mankus (Binghamton, 72 kuopa); Lietuvių kultūra/kalba – Delores Herbert (Philadelphia, 3 kuopa); Garbės narystė – garbės narė Rita Sussko (Newark, 29 kuopa); Ritualų – Georgiana Macke (Lemont, 157 kuopa); Stipendijų – Elena Mikalauskas (Dayton, 96 kuopa); Ryšių su visuomene – Regina Juškaitė-Švobienė (Detroit, 102 kuopa); Archyvų – Frances Burmila (Brockton, 1 kuopa); L.V. fondas – Irene Ožalis (Philadelphia, 3 kuopa); Šv. Kazimiero gildija – John Mankus     (Binghamton, 72 kuopa); Mergelės Šiluvos fondas garbės narys kun. Antanas Markus (Chicago, 112 kuopa).

Iždo patikėtiniai Delores Herbert ir Robert Petkus pranešė, kad, patikrinę knygas, jie rado, jog Lietuvos vyčių ir organizacijos padalinių knygos vedamos rūpestingai ir tvarkingai.

Jaunimo veikla sužvažiavimo metu

Centro valdybos 3-čias pirmininkės pavaduotojas, dirbantis su jaunais vyčiais, Brian Johnson ir jo žmona Rita Zakarka-Johnson papasakojo apie jaunimo veiklą šio suvažiavimo metu. Suvažiavime dalyvavo 9 jauni vyčiai ir paaugliai. Ketvirtadienį vyko susipažinimas, penktadienį jaunųjų vyčių laukė smagi išvyka, kurios metu jie išbandė įvairius sporto žaidimus. Jauni vyčiai dalyvavo žaidime „Lietuvos Vyčių klausimai”, kurio metu kiekvienas vaikas klausė delegatus apie Vyčių istoriją. Kiekvienam jaunam vyčiui už dalyvavimą suvažiavime buvo įteikti suvažiavimo žymenys ir po 50 dol. stipendija.

Centro valdybos pirmininkė kiekvienam jaunam vyčiui įteikė knygutę „Hello, Lithuania”, o Vyčių fondo pirmininkė Irene Ožalis – po 100 dol. Šį suvažiavimą prisiminti Julia Schroder kiekvienam vaikui padovanojo po marškinėlius su užrašu „Seven Springs Resort”.

Vyčių aukos

Sveikinimų/aukų komitetas pranešė, kad per šį suvažiavimą surinkta 4,810 dol. aukų: 985 dol. skirta Vyčių fondui; 745 dol. – Šv. Kazimiero gildijai; 1,200 dol. – Šiluvos Mergelės Marijos fondui; 640 dol. – stipendijų fondui; 35 dol. – bendram fondui; 70 dol. – jauniems vyčiams; 350 dol. – kun. Jutt fondui; 305 dol. – „Vyties” žurnalui; 50 dol. – suvažiavimo/seimo komitetui; 50 dol. – Baltijos jėzuitų plėtros fondui ir 380 dol. – LCRA.

Finansų patikrinimo komitetui pristatytose rezoliucijose dėl Lietuvos vyčių aukų išdalinimo vienbalsiai nuspręsta aukas skirti: Šv. Kazimiero gildijai, keturioms seselių vienuolių kongregacijoms – Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimerietėms, Nekalto prasidėjimo ir pranciškietėms, Baltijos jėzuitų plėtros fondui bei spaudai („Draugui,” ir „Amerikos lietuviui”). Iš viso bus paaukota 2,500 dol.

Finansų patikrinimo komitetą sudarė: centro valdybos iždininkė Deborah Martin-Rudmin, centro valdybos patikėtiniai Delores Herbert ir Robert Petkus, Debbie Miller (72 kuopa, Gintaro apygarda), Paul Binkis (Vidurio Amerikos apygarda), Becki Patacki (Vidurio Atlanto rajonas), Erin Petkus (Vidurio centro rajonas) ir Barbra Trype (Naujosios Anglijos apygarda).

99-asis Lietuvos vyčių suvažiavimas/seimas baigtas malda ir Lietuvos vyčių himnu.


Pokylio metu. Stovi prelatas Petras Šiurys ir prelatas Juozas Šiurys; sėdi centro valdybos pirmininkė, garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė ir dr. prelatas Juozas Anderlonis.

 
Iškilmingas pokylis

Kiekvieno Lietuvos vyčių seimo pabaiga pažymima iškilmingu pokyliu. 99-tojo suvažiavimo uždarymas vyko šeštadienį „Seven Springs Mountain Resort” pokylių salėje. Prieš pokylį visi susirinko lauke, kur buvo padaryta 99-tojo suvažiavimo dalyvių bendra nuotrauka.

Pokylį, kuriame dalyvavo apie 150 vyčių ir svečių sveikinimu pradėjo vakaro pranešėja Julia Scroder. Invokaciją sukalbėjo dr. prel. J. Anderlonis. Po gardžios vakarienės vyko programa. Centro valdybos pirmininkė B. Aviža padėkojo visiems delegatams už jos trejų metų kadenciją. Ji pasidžiaugė Vyčių organizacija ir jaunais vyčiais. Naujai išrinkta centro valdybos pirmininkė, garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė padėkojo už jai suteiktą garbę ir pasitikėjimą vesti organizacijų į naują šimtmetį! Ji padėkojo tėveliams, seselėms pranciškietėms ir lituanistinės mokyklos mokytojams bei giminėms už įskiepytą meilę Lietuvai, jos tikslams, meilę šiam kraštui.

Garbės narystės komiteto pirmininkė, garbės narė Rita Sussko pristatė už nuopelnus Lietuvos vyčiams ir Lietuvai į garbės narystę šiame seime pakeltą Eleną Nakrošis.

Rita Johnson stipendijų komiteto vardu paskelbė ir išvardino 11 Lietuvos vyčių stipendijas laimėjusių asmenų: Danielle Savitsky (144 kuopa, Frackville, PA), Stephen Couitt (103 kuopa, Providence, RI), Gediminas Daciola (158 kuopa, Lakeshore, IN), Liudas Jagimines (103 kuopa, Providence, RI), Stephanie Couitt (103 kuopa, Providence, RI) Amanda Distin ir James Distin (abu iš 72 kuopos, Binghamton, NY), Jennifer Cox (144 kuopa, Frackville, PA), Annie Domalakes (144 kuopa Frackville, PA) ir Alexander Deksnis ir Andreja Deksnis (abu iš 158 kuopos, Michigan City, IN).

Oficialioji dalis baigta dr. prel. Anderlonio sukalbėta malda.


Centro valdybos pirmininkė su jaunais vyčiais pokylio metu. Iš kairės: Tristan Pant, Justin Johnson, Jason Muldowey,  Gabriella Pant, John Thorpe, Eliza Macke ir Alexandra Rudmin. Trūksta Genevieve Thorpe ir Brian Johnson


Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d., vyko seimo/suvažiavimo atsisveikinimo pusryčiai. Sekė suvažiavimo užbaigimo šv. Mišios, atnašautos viešbutyje. Šv. Mišias koncelebravo dr. prel. Anderlonis, prel. P. Šiurys ir prelatas J. Šiurys.

Prieš Mišias dr. prel. Anderlonis vadovavo ritualui, kurio metu buvo įteikti ketvirto laipsnio medaliai ir žymenys Jeannie Perutis, Debbie Martin-Rudmin ir Kenneth Rudmin (visi iš 16 kuopos, Chicago, IL.). Priesaiką davė nauja centro valdyba. Liturginius skaitinius skaitė Julia Schroder. Mišių metu fortepijonu skambino kompozitorius Strolia, giesmes pravedė Ann Marie Kassel. Aukas prie altoriaus nešė buvusi centro valdybos pirmininkė B. Aviža ir nauja centro valdybos pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė.

2012 m. suvažiavimas buvo darbingas ir sėkmingas. Iki malonaus pasimatymo ateinančiais metais Lietuvos vyčių 100-mečio suvažiavime/ seime, vyksiančiame Quincy, MA, liepos mėn. 25–28 d.!

PRADŽIA