Jono Kuprio nuotr.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Šiluvos atlaidų tvarkaraštis


Rugsėjo 8 d., šeštadienis – 4 val. p. p. – šv. Mišios ir Šiluvos atlaidų pradžia. Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė – meldžiame už gimdytojus, už jaunimą, už jaunas šeimas ir už pakrikštytus kūdikius

Rugsėjo 9 d., sekmadienis – 10:30 val. r. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapiją

Rugsėjo 10 d., pirmadienis – 10 val. r. melsimės už Katalikų Bažnyčią

Rugsėjo 11 d., antradienis – 10 val. r. melsimės už Lietuvą

Rugsėjo 12 d., trečiadienis – 10 val. r. melsimės už lietuvius išeivijoje

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienis – 10 val. r. melsimės už taiką ir teisingumą pasaulyje

Rugsėjo 14 d., penktadienis – 10 val. r. melsimės už ligonius. Šv. Mišių metu bus teikiamas Ligonių patepimo sakramentas

Rugsėjo 15 d., šeštadienis – 10 val. r. melsimės už jaunimą

Rugsėjo 16 d., sekmadienis 10:30 val. r. – Šiluvos atlaidų procesija ir šv. Mišios, kuriose dalyvaus prelatas Jonas A. Kuzinskas, kun. Rimvydas Adomavičius, kun. Jaunius Kelpšas ir kiti kunigai.
Tautos šventė – melsimės už Čikagos lietuvių organizacijas, kurios vienija tautą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendroje maldoje ir Šiluvos atlaidų procesijoje.

Parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas