Jono Kuprio nuotraukos

Buvusiame Palwaukee oro uoste atidengta
S. Dariaus ir S. Girėno atminimo lenta

VIDA KUPRYTĖ

Gerai įsižiūrėjus į 10 litų banknote pavaizduotus lakūnus Darių ir Girėną, matyti, kad ant Stepono Dariaus kepurės emblemos yra raidės – ,,Milwaukee” ir ,,TINE”. Jos iškalbingos ne visiems lietuviams, bet Čikagos apylinkių numizmatams yra tiek reikšmingos, kad dėl šių raidžių jie ieško 10 litų banknotų ir laiko juos savo rinkiniuose. Tai gatvių pavadinimai Palatine ir Milwaukee, kurių sankryžoje yra Palwaukee oro uostas. Čia Steponas Darius ir Stasys Girėnas nuo 1929 iki 1933 m. dirbo, skraidino paštą į Wisconsin ir Michigan valstijas, mokė kitus skraidyti, vedė turistines keliones „po debesis” ir  įsigijo tiek skraidymo patirties, kad svajonė perskristi Atlantą tapo siektinu bandymu.

Palwaukee, dabar vadinamas ,,Chicago Executive Airport” yra apie 10 mylių į šiaurę nuo O’Hare oro uosto tarp Prospect Heights ir Wheeling miestų. Šioje šiaurinėje  Čikagos vietovėje jau daug metų veikė ir dabar sutartinai tebeveikia graži visų bangų lietuvių grupė. Supratę, kad jų ,,darže” yra  lietuvių tautai reikšminga istorinė vieta, suskubo paruošti atminimo lentą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui pažymėti, kuri būtų pakabinta oro uosto pagrindiniame keleivių pastate.

Iniciatyvos pakabinti atminimo lentą ėmėsi JAV LB Waukegan/Lake County apylinkės valdyba, su dr. Pauliumi Slavėnu priešakyje. Į atminimo lentos komitetą įėjo Regina Narušienė, Violeta Rutkauskienė, Palmyra Janušonienė ir Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė.  Susidūrus su oro uostų ir miestelių biurokratijomis atsirado visokių kliūčių ir delsimų. Lentos realizavimą paspartino Palmyra Janušonienė ir jos vyras, buvęs lakūnas, Ronald Westholm, turintis glaudžius ryšius su oro uosto administracija.

Lentos atidengimo apeigos vyko rugsėjo 19 d. vakarą oro uosto angare. Vieta – ypatinga. Už didelės stiklinės sienos – du modernūs blizgantys lėktuvai. Šiapus stiklo – oranžinis „Lituanica” modelis, bylojantis, kiek aviacinės pažangos padaryta per 80 metų ir kiek drąsos lietuviai lakūnai turėjo sukaupti pasiryždami skristi per Atlantą. Iškilmėse dalyvavo gerbiami svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, atidengęs atminimo lentą, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Prospect Heights meras Nicholas Helmer, oro uosto tarybos nariai Ray Lang ir Nick Katz, ir dar daug išeivijos lietuvių veikėjų bei amerikiečių aviacijos entuziastų.

Regina Narušienė, perskaičiusi  senatoriaus Richard Durbin sveikinimo laišką, plačiau gvildeno S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbius, kurie nešė garbę ne tik Lietuvai, bet ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Kalbėdama angliškai, kad suprastų oro uosto tarybos nariai, ji pabrėžė, jog Steponas Darius per Pirmąjį pasaulinį karą kariavo Amerikos kariuomenėje, ir už savo didvyriškus žygius Prancūzijoje buvo apdovanotas Purpurine širdimi bei kitais žymenimis. 

Susirinkę svečiai turėjo progos nusifotografuoti prie S. Dariaus ir S. Girėno lentos, apžiūrėti keliaujančią Dariaus ir Girėno parodą, kuri jau buvo rodoma Midway, O’Hare oro uostuose bei Čikagos kultūros centre.  Istorikė Violeta Rutkauskienė paruošė įdomių eksponatų parodėlę, kurioje dalyviai galėjo apžiūrėti 10 litų banknoto detales, pakilnoti plytą iš jau nugriauto S. Dariaus ir S. Girėno angaro ir net išvysti originalų pakvitavimą, pasirašytą konsulo Antano Kalvaičio, išduodant Stepono Dariaus daiktus liūdinčiai motinai.

Po iškilmių, svečiai ilgai draugiškai bendravo ir vaišinosi, o išvykstant namo prieš akis atsiskleidė mėlynom šviesytėm nusagstyti oro uosto takai. Prieš daugiau kaip 80 metų S. Darius ir S. Girėnas kilo ir leidosi tojez vietoje ant negrįstų takų, ir dabar JAV LB Waukegan/Lake County apylinkės lietuvių dėka, visiems keliaujantiems pro ,,Chicago Executive Airport” bus priminta apie Atlanto nugalėtojų drąsą, ryžtą ir jų auką.