IIT ir ISM universitetų vadovai pasirašė studentų mainų sutartį. Pasirašiusieji, liudininkai ir svečiai (iš k): Artūras Žilys, IIT vice prezidentė tarptautiniams ryšiams Mary Dawson, viešnia, prof. Darsh Wasan, prof. Carl R. Carlson, IIT prezidentas John L. Anderson, ISM universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Juozas Polikaitis, Indrė Tijūnėlienė, Regina Gailiešiūtė, Lietuvių Fondo pirm. Marius Kasniūnas ir Donatas Tijūnėlis.        Vidos Kuprytės nuotraukos


Bendradarbiaus Čikagos ir Vilniaus aukštosios mokyklos
 

Čikagos IIT ir Vilniaus ISM sutarė dėl studentų mainų


VIDA KUPRYTĖ

Čikagos artimuose pietuose įsikūręs Illinois Institute of Technology (IIT) – gerai žinoma lietuviams aukštojo mokslo įstaiga. Iškiliausias jos lietuvių kilmės auklėtinis turbūt yra Prezidentas Valdas Adamkus, ne tik baigęs šį institutą, bet ir priėmęs jo garbės daktaro laipsnį. Čia inžineriją, techninius mokslus bei taikomąjį meną sudijavo ir šimtų šimtai kitų Amerikos lietuvių. O dabar instituto durys atsivėrė ir Lietuvos studentams – spalio 1 d. IIT patalpose nedidelės grupės akivaizdoje lietuvių veikėjų bei IIT profesorių buvo iškilmingai pasirašyta IIT ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vilniuje bendradarbiavimo sutartis.

Sutartį dėl bendrų studijų programų vykdymo pasirašė ISM universiteto rektorius dr. Nerijus Pačėsa ir Illinois Institute of Technology prezidentas John L. Anderson.

Šiuo susitarimu ISM universitete bus pradėtos vykdyti dvi Lietuvai unikalios studijų programos – Industrinių technologijų vadyba (bakalauro) ir Informacijos technologijos vadyba (magistrantūra). Studijos vyks Lietuvoje ir JAV bei suteiks galimybę jų absolventams gauti abiejų universitetų – ISM ir IIT – diplomus.

Prieš pasirašant mainų dokumentus, instituto prezidentas Anderson pasidžiaugė sutartimi, nes, jo žodžiais, ,,studijos Lietuvoje praplės ribotą amerikiečių studentų pasaulio pažinimą”. ISM rektorius Nerijus Pačėsa pasigyrė savo studentais, kurie yra labai pageidaujami darbdavių, nes yra iniciatyvūs ir kūrybingai sprendžia sudėtingus verslo klausimus. IIT dekanas Carl R. Carlson, daug kartų keliavęs į Lietuvą suderinti sutarties detalių, liko sužavėtas lietuvių svetingumu. Jis išreiškė viltį, kad ir lietuvių kilmės amerikiečiai pasinaudos šia programa ir nepraleis progos studijuoti savo tėvų žemėje.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas plačiau apžvelgė šios sutarties prasmę. Lietuva yra tapusi Europos Sąjungos ir NATO nare, jos studentai jau naudojasi progomis studijuoti Europos šalyse, bet ši mainų sutartis, sakė konsulas, dar labiau praplės jų akiratį. Ir ne tik lietuvių studentų – Lietuva prisidės prie amerikiečių studentų tobulėjimo.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Kaune buvo įkurtas 1999 metais kaip pirmoji privati valdymo mokslo įstaiga Lietuvoje. Pagrindiniai ISM steigėjai yra BI Norvegijos verslo mokykla ir Norvegijos pramonės ir regioninės plėtros fondas.


Kolegiškos diskusijos: IIT Dekanas Carl R. Carlson, IIT Pramoninės technologijos ir vadybos prof. Mazin Safar, IIT vice prezidentas universiteto tarptautiniams ryšiams prof. Darsh T. Wasan ir Lietuvos Respublikos konsulas Marijus Gudynas. Antrame plane –  konsulato darbuotoja Agnė Vertelkaitė, Artūras Žilys ir Marius Kasniūnas.


Darbas sėkmingai baigtas. lllinois Institute of Technology prezidentas John L. Anderson sveikinasi su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Marijumi Gudynu.


Universitetų mainų sutartį pasirašo Illinois Institute of Technology prezidentas John L. Anderson ir ISM Vadybos ir technologijos universiteto rektorius Nerijus Pačėsa. Liudija  IIT dekanas Carl R. Carlson ir Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.


Sutartį pasirašė: Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Marijus Gudynas, Illinois Institute of Technology prezidentas John L. Anderson ir ISM Vadybos ir technologijos universiteto rektorius Nerijus Pačėsa.