Šv. Antano parapija paminėjo šimtmetį


Lietuvių įsteigtos parapijos 100 metų gyvavimo iškilmėse dalyvavo kardinolas Francis George

EDVARDAS ŠULAITIS
 
Spalio 1 d. Šv. Antano parapijos bažnyčioje ir jos parapijos buvusios pradžios mokyklos salėje buvo iškilmingai paminėtas lietuvių įsteigtos parapijos, pavadintos Šv. Antano vardu, šimtmetis. Iškilmėse dalyvavo labai retas svečias šioje parapijoje – Čikagos arkivyskupijos valdytojas kardinolas Francis George.

Jeigu kuriant Šv. Antano parapiją, ją steigiant dalyvavo vien tik senosios kartos lietuviai emigrantai (jie į Cicero atvyko praėjusio šimtmečio pradžioje, ieškodami geresnio gyvenimo Dėdės Samo žemėje), tai dabar šios parapijos narių daugumą sudaro atvykusieji iš Meksikos, irgi turintys tą patį tikslą. Todėl jau maždaug 20 metų šioje parapijoje šeimininkauja lotynų kilmės žmonės, o ir parapijos klebonas yra Meksikoje gimęs dvasininkas kun. Sergio Solis.

Tačiau sekmadieniais ir kitomis progomis čia vis dar aukojamos šv. Mišios lietuviškai (tai atlieka Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas), kas šiai lietuvių įsteigtai parapijai duoda lietuviško atspalvio.

Pati parapija dabar yra trikalbė: šalia lietuvių ir meksikiečių, vienos pamaldos yra aukojamos anglų kalba, jos skirtos parapijos steigėjų atžaloms, kurios lietuviškai jau nekalba.

Reikia paminėti, kad pirmosios šv. Mišios dabartinėje parapijos salėje (joje vyko sukaktuvinės vaišės) lietuviškai buvo atnašautos 1911 m. gruodžio 25 d.

Sukaktuvinės pamaldos – trikalbės

Tad 100 metų minėjimui skirtos šv. Mišios irgi vyko trimis kalbomis. Dalį maldų lietuviškai ir angliškai skaitė Vida Kuprytė, o nuolatinis parapijos lietuvių choras (vadovė Vilma Meilutytė) nemažai giesmių giedojo lietuviškai (kitos giesmės buvo sugiedotos ispaniškai).

Šv. Mišios pradėtos tradicine giesme „Pulkim ant kelių” (žodžiai kun. Antano Strazdelio 1814 m., harmonizuota Juozo Naujalio). Sugiedota ir „Ant baltos altoriaus drobės” bei Komunijos giesmė „Jėzau, pas mane ateiki”.

Šv. Mišias atnašavo kardinolas George, pasakęs ir ilgoką pamokslą, jame pabrėžęs, kad šios šimtametės parapijos įkūrėjai ir bažnyčios statytojai buvo lietuviai.

Prieš Komuniją aukas prie altoriaus nešė daugiausia lietuviai – Roma Bikulčienė su savo vaikais Julija ir Aurimu, šiame būryje matėsi ir Deimantė Kavaliauskaitė, Kazimieras ir Indrė Bielskai.

Nepaisant įvairiakalbių šventės rengėjų, bažnyčioje viskas vyko sklandžiai ir ryškesnių nesusipratimų nebuvo. Gal tik per garsiai ispaniškai giedojęs choras, tad šiek tiek buvo pažeista pamaldų rimtis.

Gaila, kad šv. Mišiose nedaug dalyvavo kviestų lietuvių kunigų. Buvo smagu prie altoriaus matyti iš Toronto atvykusį išeivijos sielovados vadovą prel. Edmundą Putrimą, kuris tuoj po pamaldų turėjo vykti į oro uostą kelionei į namus.
Vaišės parapijos salėje

Po šv. Mišių dauguma jų dalyvių (gal apie 500) sugužėjo į parapijos buvusios mokyklos salę vaišėms ir pabendravimui. Iš apie 400 dalyvavusiųjų apie šimtas buvo lietuviai. Nors buvo skelbta ir kviečiami tautiečiai iš kitų vietovių, gaila, kad tokių labai mažai atvažiavo. Matyt, jie šeštadienio popietę turėjo svarbesnių darbų (ar pramogų).

Prieš vaišes invokaciją perskaitė kardinolas George, kuris vėliau nuėjo prie lietuvių stalo ir ilgesnį laiką vaišinosi ir kalbėjosi su mūsų tautiečiais.

Vaišes rengė ir būrelis lietuvių, dauguma – moterys, kurių įnašas į šios šventės renginį yra nemažas. Rengimo komitete, šalia būrelio meksikiečių, dirbo Birutė Zalatorienė, Aldona Zailskaitė ir Mėta Gabalienė. Prie įvairių darbų talkino ir daugiau lietuvių.

Gana įdomi buvo Jono Kuprio paruošta paroda apie Šv. Antano parapiją. Įdomūs buvo padidinti senieji parapijos vaizdai, rasti mokyklos pastato palėpėje. Tai iš tiesų reta istorinė medžiaga, verta išsaugojimo.

Kitas ir paskutinis Šv. Antano šimtmečio minėjimui skirtas renginys bus taip vadinamas „Oktoberfest’’, kuris vyks spalio 16 d. Jį irgi ruošia trys etninės Šv. Antano parapijos bendruomenės.

Kardinolas Francis George ir Šv. Antano parapijos klebonas kun. Sergio Solis.

Kardinolas Francis George susidomėjo Jono Kuprio paruošta paroda apie Šv. Antano parapiją.
Jono Kuprio nuotr.

Deimantė Kavaliauskaitė ir Kazimieras Bielskus neša Matulaičio portretą. Roma Bikulčienė su vaikais Julija ir Aurimu neša duoną, Indrė Bielskutė neša Rūpintojėlį.