„Gera būti drauge!”


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Gera būti drauge!” – tai kun. Gintaro Joniko žodžiai tarti spalio 12 d. pavakaryje gausiai susirinkusiems JAV LB XX Tarybos antrosios sesijos nariams bei svečiams Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje, Southfield, MI. Šie trys žodžiai labai gražiai apibūdina  viso  savaitgalio nuotaiką. Dar prieš suvažiavimą ši sesija (ko tikėtis ir kas įvyks) buvo tiksliai aptarta Liūdos Rugienienės rašinyje „Drauge” (2013. 09.28). Nors neteko visur pagal numatytą darbotvarkę asmeniškai dalyvauti, spėju, kad  viskas vyko kaip planuota. Viskas iš anksto buvo kruopščiai aptarta, nustatytos gairės ateities veiklai. Galutinai suredaguoti nutarimai bei rezoliucijos bus paskelbtos spaudoje.

Antroji šios tarybos sesija vyko „Sheraton Detroit Novi” viešbutyje, šv. Mišios buvo atnašautos Dievo Apvaizdos parapijoje, o  vakarienė, vyrų okteto iš Pietų Californijos „Tolimi aidai” koncertas ir linksmavakaris  – prie bažnyčios esančiame Kultūros centre. Nors dalyvavo tik 51-as iš 70-ties tarybos narių, spragos nesijautė. Dėmesio centre buvo  dalykiškas reikalų svarstymas, dėmesingas problemų aptarimas ir  ryžtas ruoštis ateičiai.

Dalyviams buvo išdalinta iš anksto paruošta 17-os puslapių Krašto valdybos veiklos ataskaita (ten tilpo JAV LB Krašto valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės darbo ataskaita). Po to buvo įvairių tarybų darbo bei programų aptarimas ir finansinės ataskaitos. Finansines ataskaitas atskirai pateikė Krašto valdyba, Socialinių reikalų taryba,  Lietuvos našlaičių globos komitetas, Lietuvos Vaikų Viltis ir Lietuvos Partizanų globos fondas. Tų ataskaitų analizė galėtų būti atskiro rašinio tema.

Suvažiavime taip pat buvo išplatintas seniai reikalingas, bet tik dabar paruoštas vadovėlis naujiems Lietuvių Bendruomenės nariams, pavadinas „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė?” Jį paruošė Janina Udrienė ir Arvydas Urbonavičius. Tai patrauklus dvylikos puslapių leidinys su 14 spalvotų nuotraukų ir atsakymais į 21 klausimą, tarp jų – Kas sudaro LB? Kokia jos misija? Kaip LB suskirstyta ir kas jai vadovauja? ir pan. Ten yra visa eilė praktiškų patarimų, kaip rinkti  apylinkės valdybą, kaip rašyti protokolus, kaip vyksta tarybos rinkimai, kas kam pavaldus ir t. t. Įžangoje autoriai teigia, kad visuomet lengviau tobulinti atliktą darbą, kai pradžia jau padaryta. Baigiamose pastabose sakoma, kad svarbu kiekvienam lietuviui aktyviai dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenėje, nes joje puoselėjamos lietuviškoje šeimoje sudarytos sąlygos išsaugoti savo tautinį lobį bei praturtinti savo ir savo apylinkės gyvenimą. Ypač laukiama jaunų žmonių įsijungimo. Tai tikrai gražus ir prasmingas vadovėlis. Norintys daugiau sužinoti apie LB kviečiami apsilankyti JAV LB tinklalapyje: www. javlb.org.

Pranešimuose bei pasisakymuose  kartojosi mintis, kad norima aktyvesnio LB priklausančiųjų lietuvių dalyvavimo tiek įvairiuose rinkimuose, tiek ir apylinkių veikloje. Pabrėžtas aktyvesnis pačios tarybos narių įsijungimas į apygardų bei apylinkių veiklą. Priminta, kad išrinktam tarybos nariui praleidus dvi sesijas be rimtos priežasties, jis ar ji turi būti pašalinami iš tarybos. (Nežinau, kaip tai atsilieptų į dabartinę tarybos sudėtį. Prisimenu, kai prieš daug metų, būdamas tarybos nariu, atvykęs į antrąją sesiją, sužinojau, kad aš iš tarybos buvau pašalintas dėl to, kad praleidau pirmąją sesiją. Teko susirasti liudininkų, kurie patvirtino, kad aš toje sesijoje dalyvavau. Buvau grąžintas į tarybą, bet atsiprašymo už blogai vedamą apyskaitą nesulaukiau).

LB yra ir sąjūdis, ir organizacija. Kaip organizacijai, jai tenka teisinės bei finansinės atsakomybės. Apie tai dalykiškai kalbėjo Rimas Domanskis ir Algimantas Gustaitis. Šiuos ir visą eilę kitų  išklausytų panešimų  skiriu prie organizacijos „virtuvės reikalų”. Jų yra ir reikia juos tvarkyti, tačiau pasigedau didesnio dėmesio LB sąjūdžio dvasiai, kuri yra ta energija, pripildanti kryptingos veiklos bures „geru vėju”. Apie visą tai galvojant iškilo maždaug toks įvaizdis: JAV LB – tai  tarsi laivas pasaulio jūroje. Lietuvių charta – tai žemėlapis, kuris nustato laivo kryptį. Laivui vadovauja kapitonas, padedamas  savo įgulos. Ta pati įgula, tiek taryboje, tiek valdyboje bei įvairiose komisijoje yra  to laivo darbo jėga. Jie, atsiraitoję rankoves, darbuojasi denio apačioje. Jie tvarko visą mašineriją, kur reikia – pataiso, kur trūksta – prideda, kur per daug – sumažina. Visam tam taip pat reikia ne tik dvasinės, bet ir medžiaginės energijos – pinigų. Čia  metai po metų talkon su finansine parama  ateina  Lietuvių Fondas  ir kiti rėmėjai.

Visi įsivaizduojamo laivo darbuotojai ir jų svečiai spalio 12 d. turėjo progą visą vakarą atsitraukti nuo savo (denio apačioje) nesibaigiančių darbų ir kartu pabūti laivo viršuje. Čia jų laukė nepamainomos, patyrusios šeimininkės Reginos paruošta vakarienė. Po to ant scenos lipo „Tolimų aidų” dainininkai – vos prieš porą metų į oktetą susibūrę vyrai, pasivadinę pagal brangaus poeto Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Tolimas aidas”.  Grupėje – Danius  Anelauskas, Kęstutis Daugirdas, Virgis Kasputis, Erikas Petraitis, Linas Polikaitis, Stepas Puodžiūnas, Tauras Radvenis ir Aleksas Vilkas.  Oktetas užbūrė klausytojų ir žiūrovų širdis nuo pirmos dainos. Po to skambėjo gal dar penkiolika dainų, o  gausiems klausytojų plojimams pasibaigus, oktetas  visus pradžiugino  dar trimis dainomis. Nuo pat įsisteigimo grupė dainuoja a cappella – be akompanimento. Dainininkai dainavo ne tik tradicines liaudies dainas, bet ir  šiuolaikines melodijas.

Prieš koncertą Laima ir Romualdas Maziliauskai pristatė garbės svečius, o pertraukos metu Sigita Šimkuvienė keletui asmenų įteikė Žalgirio mūšio 600 metų pergalės medalius ir padėkos raštus už ilgametį darbą JAV LB gretose ir nepailstamą visuomeninę veiklą. Jais buvo apdovanoti: Dalia Puškorienė iš Clevelando,  Marija  Remienė ir Regina Narušienė iš Čikagos, Liuda ir Algis Rugieniai bei šių eilučių autorius iš Detroito.  Tai buvo netikėta, gražu ir prasminga. Negaliu šių užrašų baigti neišskyręs Janinos Udrienės, kuri su savo pagalbininkais šią sesiją suorganizavo, globojo ir džiaugėsi jos rezultatais. Dalyviams tikrai buvo gera būti kartu. Ačiū!