Konferencijos „Mokytojas – mokytojui” dalyviai.


Mokytojai rinkosi į konferenciją-seminarą
„Mokytojas – mokytojui”


LAIMA APANAVIČIENĖ

Mokytojo profesija – išskirtinė žmogiškųjų profesijų sąraše. Pedagogika turi ir meno elementų, ir aktorystės, ir oratoriškumo. Tačiau būti vien geru oratoriumi, turėti aktorinių gabumų šiandienos mokytojui neužtenka. Kaip šiais technikos laikais, kai vaikai užversti kompiuteriais, ,,i Pad”, ,,i Pot”, mokytojui sudominti mokinius mokslais, kaip padaryti, kad vaikai noriai ateitų į mokyklą? Tai aktualu ir lituanistinėse mokyklose už tėvynės ribų.

Tiek tėveliams, tiek mokytojams, norintiems, kad jaunimas ne tik išmoktų lietuvių kalbą ir istoriją, žinotų literatūrą, bet – svarbiausia – liktų lietuviais, reikia nemažai pastangų. Lituanistinės mokyklos mokytojas turi būti ne tik geras savo srities specialistas, bet ir pasižymėti žmogiškosiomis savybėmis: širdies dosnumu, atida kitam, mokėti mylėti ir gerbti save ir mokinius. Viena sąlygų, kad mokytojas taptų geru mokytoju, – gebėjimas pasitempti ir suvokti, kad negali sau leisti sustoti, turi pastoviai mokytis, gilinti žinias. Tam ir organizuojamos įvairios mokytojų konferencijos, pasitarimai, seminarai.

Š. m. gruodžio 1–2 dienomis Maironio lituanistinė mokykla (Lemont, IL) organizavo konferenciją-seminarą „Mokytojas – mokytojui”, kurioje dalyvavo 62 mokytojai iš A. Kazickienės (New York), Čikagos, IL, Gedimino (Mundelein, IL), Indianapolis, IN ,,Rasos” (Naperville, IL) lituanistinių mokyklų ir, žinoma, konferencijos šeimininkai – Maironio lituanistinės mokyklos  mokytojai.

Susirinkusius mokytojus pasveikino Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, kiekvienam dalyviui padovanojęs Fondo išleistą 2013 m. kalendorių ir po tautinę juostelę. Be šio Fondo kasmetinės paramos sunku įsivaizduoti lituanistinių mokyklų veiklą JAV.

Šiemet daug JAV lituanistinių mokyklų gavo ženklią paramą ir iš prie Kazickų šeimos fondo (The Kazickas Family Foundation) įsteigtos Aleksandros Kazickienės paramos programos (Alexandra Kazickas Grant Program). Tad susitikimas su fondo prezidente Jūrate Kazickaite mokyklų atstovams buvo labai malonus. J. Kazickaitę Balzeko lietuvių kultūros muziejus šiais metais išrinko ,,Metų žmogumi”. Buvo įdomu pasiklausyti nuoširdaus J. Kazickaitės pasakojimo apie jų fondą ir paramą mokykloms, o į konferenciją atvykę mokyklų atstovai turėjo puikią galimybę padėkoti už gautą paramą.

Trumpai apie A. Kazickienės paramos programą susirinkusiems papasakojo minėtos programos bei Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos direktorė Neila Baumilienė, įdėjusi daug pastangų, kad mokyklos sėkmingai dalyvautų šiame projekte.

Konferencijoje dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos atstovės Laima Petroliūnienė, Audronė Elvikienė, Jūratė Dovilienė ir Čikagos lietuvių Rotary klubo atstovas Linas Kliarskis.

Išklausius visus sveikinimus, prasidėjo įtemptas 2 dienų darbas. Seminarus vedė viešnia iš Lietuvos, Užsienio lietuvių švietimo centro prie Vilniaus lietuvių namų vedėja Asta Turskienė.

Darbas prasidėjo trumpa integruoto ir neintegruoto mokslo apžvalga, po kurio vyko seminaras ,,Moksleivių mokymosi motyvacijos skatinimas pamokoje”. Mokymosi motyvacija yra svarbus dalykas, nulemiantis moksleivio mokymosi sėkmę. Moksleivių mokymosi motyvacijos silpnėjimą, pasireiškiantį nenoru mokytis, blogu lankomumu, domėjimosi stoka, užduočių neatlikimu, pastebi mokytojai visame pasaulyje. O lituanistinėse mokyklose už Lietuvos ribų prisideda dar viena problema – po 5 dienų mokymosi vaikai atvedami į mokyklą dar ir šeštadieniais ar sekmadieniais. Jie ne tik ateina, bet ir turi dalyvauti pamokose, ruošti papildomas pamokas.

Motyvacijos teorijų – daug. Kaip mokytojui padaryti, kad tiek vidiniai (smalsumas, augimo poreikiai, išmokimo džiaugsmas, savigarba, laimėjimai, ateities tikslai, kompetencija) tiek išoriniai (ateities, gyvenimo prasmės ir perspektyvos įsisąmoninimas, kas skatina džiaugsmingai mokytis, tapti harmoninga, kūrybinga asmenybe) motyvai, tiek tiesioginiai (kai mokomasi dėl įdomumo, džiaugiamasi sėkme), tiek ir netiesioginiai (kai skatina veikti pašaliniai dalykai, pvz., noras kam nors įtikti) motyvai skatintų mokinius žengti mokslo keliu? Motyvacijai įtakos turi ir mokinį supanti aplinka. Kas šią kovą laimės, priklauso nuo asmenybės brandumo – mokinio vertybinių nuostatų, idealų, įsitikinimų, valingumo, o taip pat nuo aplinkos: nuo santykių šeimoje, mokyklos, bendraamžių, mokytojų poveikio. Apie mokytojo vaidmenį, skatinant mokinio motyvaciją, ir kalbėjo paskaitininkė. Po paskaitos vyko mokytojų diskusijos.

Antrą dieną konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po Mišių į salę susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Kairienė.

Ir vėl kibta į darbą. Lektorė A. Turskienė skaitė paskaitas ,,Pedagoginio meistriškumo principų įgyvendinimas integruotoje pamokoje” ir ,,Komandinio darbo ypatumai pedagogų kolektyvo dalykinėje veikloje: bendradarbiavimo ugdymas”.

Mokytojai mokėsi inovatyvių mokymosi metodų, mokinių kūrybiškumo ugdymo, mokymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo, mokymo sistemos efektyvumo didinimo.

Pranešėja taip pat pateikė pamokų ciklus pagal S. Nėries poemą ,,Eglė žalčių karalienė” ir pagal Vytauto Mačernio poeziją ,,Po ūkanotu nežinios dangum”. Į šias paskaitas-pamokas aktyviai buvo įtraukti konferencijos dalyviai.

Paskaitininkė taip pat supažindino su Vilniaus lietuvių namais, kurių paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suaugusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis švietimas.

Pabaigoje A. Turskienė nurodė internetinius puslapius, kur lituanistinių mokyklų mokytojai gali rasti įvairios informacijos: filmų apie Lietuvą, literatūrinių kūrinių ištraukų ir t. t. Ji visiems seminaro dalyviams nusiuntė savo skaitytų paskaitų internetines santraukas. Tikime, kad gautas žinias mokytojai išradingai galės pritaikyti pamokose, o konferencijos medžiaga bus paskelbta JAV LB Švietimo tarybos tinklalapyje, kur ją galės rasti visi norintys.

Gausus konferencijos dalyvių skaičius parodė, kad JAV lituanistinių mokyklų mokytojai yra išsiilgę žinių, kad juos domina naujienos. Visiems dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

Žinia, jokio projekto nebūtų galima įvykdyti be rėmėjų. Rengėjai ypatingai dėkoja Čikagos lietuvių Rotary klubui, kuris prisidėjo prie šio svarbaus projekto ir kartu su LR užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentu buvo pagrindiniai konferencijos rėmėjai.

Rengėjai dėkoja ir visoms mokykloms, dalyvavusioms šioje konferencijoje bei mokyklų tėvų komitetams, prisidėjusiems prie organizacinių darbų.


Iš kairės: mokytojų konferencijos organizatorės Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirm. Austėja Sruoga ir mokyklos direktorė Goda Misiūnienė su konferencijos svečiais – Kazickų šeimos fondo prezidente Jūrate Kazickaite ir Lietuvių Fondo tarybos pirmininku Mariumi Kasniūnu.