vit


Šv. Mišių ir pamaldų tvarkaraštis
lietuviškose parapijose


Šv. Antano parapija
1510 S 49th Ct Cicero, IL 60804
Tel. (708) 652-0231
Mišias atnašauja kun. Kestutis Trimakas.
Parapijos chorui vadovauja Vilma Meilutytė.

Gruodžio 25 d. – 9 val. r.  šv. Mišios.  Kalėdinių giesmių giedojimas
Sausio 1 d. – šv. Mišios  9 val. r.,
Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišios 9 val. r.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
Tel.: 773-776-4600

Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. – Kalėdų Mišios vaikams lietuviškai. Mišiose giedos vaikų popchoras ,,Svajonė”; 11 val. v. – Bernelių Mišios (lietuviškai). Gieda pa­rapijos choras
Gruodžio 25 d. – Kristaus Gimimas. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 31 d.–  4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba
Sausio 1 d. – Naujieji Metai. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th Street, Lemont, IL
Tel.: 630-257-5613
 matulaitismission@sbcglobal.net

Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. šv. Mišios; 7 val. v. – Misijos Kūčios;
                           11 val. v. – Berne­lių Mišios PLC Jaunimo rūmuose
Gruodžio 25 d. – 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišios PLC Jaunimo rūmuose
Sausio 1 d. – šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.
Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. 

Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapija

2745 West 44th Street, Chicago IL
Tel.: 773-523-1402

Gruodžio 24 d. – Bernelių Mišios: kalėdinių giesmių giedojimas 6:30 val. v.; 7 val. v. – Eu­charistijos šventimas. Mišias atnašaus kun. Antanas Gražulis, SJ, giedos pa­rapijos choras ir dainininkė Aida Kulikauskienė.
Gruodžio 25 d. – 10:30 val. r.  Kalėdų ryto šv. Mišias at­našus kun. Mindaugas Grigalius
Sausio 1 d. – 10:30 val. r. Marijos, Dievo Motinos, šventė. Šv. Mišias atnašaus kun. Aug. Kulbis.
Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišias 10:30 val. r. atnašaus kun. Kęstutis Ralys. Primename kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. lietuviškas  Mišias atnašauja kun. Jaunius Kelpšas. Po Mišių klausomos išpažintys.

Apreiškimo parapija
259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

 Gruodžio 24 d. – 10 val. v. Bernelių Mišios.
Po šv. Mišių parapijos salėje pabendravimas prie kavos ir užkandžių, pasidalinimas kalėdiniais sveikinimais

Šv. Andriejaus parapija
1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130
 
Gruodžio 24 d. –  nuo 11:30 val. v. parapijos choras giedos kalėdines giesmes, 12 val. r. (vidurnaktį) – Bernelių Mišios (lietuvių kalba)
Gruodžio 25 d. – Kalėdų dieną 10:30 val. r. Mišių nebus; 12:15  val. p. p. šv. Mišios anglų kalba
Sausio 1 d. – 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba; 12:15 val. p.p. šv. Mišios anglų kalba


Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558
Tel.: 708-567-9044
www.teviske.org
kun. L. Miliauskas

Gruodžio 24 d. – 5 val. p. p. Šv. Kūčių pamaldos su žvakių šviesa ir arfos mu­zi­ka. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis
Gruodžio 25 d. – 11 val. r. Šv. Kalėdų pamaldos. Paskutinės 2011 metų pa-maldos. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis
Sausio 1 d. – 11:30 val. r. Naujųjų metų pamaldos su Šv. Vakariene

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708-422-1433; Fax: 708-422-1485;
El. paštas: zionlithlutheran@aol.com

Gruodžio 22 d. – 12 val. p. p. Kalėdinės pamaldėlės ,,Spindulėlio” vaikams ir jų tėvams
Gruodžio 24 d. – Kūčių žvakių šviesos pamaldos su Šventąja Komunija, giedos choras ir solistė
Gruodžio 25 d. – 9:30 val. r. šventinės Kalėdų pamaldos (anglų kalba) su Šv. Komunija, tradicinių Kalėdinių giesmių giedojimas; 11 val. r. šventinės Kalėdų pamaldos (lietuvių kalba) su Šv. Komunija; speciali muzikinė programa
Gruodžio 31 d. – 5 val. p. p. tradicinės Naujųjų metų vakaro pamaldos su Šv. Komunija (anglų kalba)
Sausio 1 d. – 11 val. r. Jungtinės Naujų metų pamaldos