A † A Dr. EDVARDAS RUZGA, DC.
  Mirė 2012 m. gruodžio 28 d., sulaukęs 58 metų.
Gyveno Lake Geneva, Wisconsin. Gimė 1954 m. gruodžio 16 d. Gary, Indiana. Bakalauro laipsnį įsigijo Eastern Michigan universitete ir po to, kurį laiką žaidė už Detroit Lions futbolo komandą. 1986 m. įsigijo medicinos laipsnį (Chiropractic medicine) Palmer College, Davenport, Iowa. Pradėjo savo praktiką Kenosha Wisconsin ir daugelį metų gydė ligonius. 1982 m. vedė Dalią Kiudulaitę ir jauna pora susilaukė trijų sūnų ir vienos dukros. Mėgo sportuoti, medžioti ir žvejoti, bet didžiausią džiaugsmą jam teikė praleistas laikas su brangia šeima. Nuliūdę liko: žmona Dalia, sūnus Ričardas su žmona Leslie; anūkė Charlotte; sūnūs Antanas ir Edvardas; dukra Diana; tėvas Vladas Ruzga; sesuo Linda Burbienė su vyru Ričardu, uošviai Algis ir Genė Kiudulai, brolienė Regina Palvas su vyru Brian; svainis Jurgis Riškus; dėdė Balys Ruzga su žmona Birute, teta Birutė Činkienė bei daug sūnėnų, dukterėčių, pusbrolių, pusseserių, kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Edvardas buvo sūnus a. a. Marytės Ruzgienės, brolis a. a. Lenio Ruzgos ir a. a. Ritos Riškienės. Atsisveikinimas su velioniu įvyko 2013 m. sausio 2 d. ir po iškilmingų pamaldų St. Pius V bažnyčioje, Mukwonago, Wisconsin, velionis buvo palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL.

A † A ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS. Amžinybėn iškeliavo 2012 m. gruodžio 28 d., Naperville, IL. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Gimė 1910 m. kovo 26 d. Kėkštų kaime, Plungės valsčiuje, Lietuvoje. Liūdesyje liko: žmona Emilija Olšauskaitė-Pakalniškienė; duktė Milda su vyru Šarūnu Landžiu, jų sūnus Nerius ir duktė Mėta su vyru Lorenzo Ciannelli bei vaikais Luku ir Amina; duktė Mirga su vyru Ramūnu Girniumi, jų dukterys Žara su sūnumis Jašua ir Natanu, Rikantė su vyru Kęstučiu Kveraga bei sūnumis Auriu ir Indriumi, Nomeda su vyru Gabrieliu Cunningham; sūnus Aleksandras su žmona Josie bei sūnumi Aleksandru; sūnus Aloyzas su žmona Daina, dukterys Vilija ir Svaja bei sūnus Marius su žmona Brittany. Lietuvoje liko sesuo Justina, brolio žmona Vilhelmina ir vaikai. Kanadoje liko pusseserė Regina Bakevičienė. Vokietijoje liko sesers anūkai. Mokėsi Plungės gimnazijoje 1919–1923 ir nuo 1931 suaugusiųjų gimnazijoje Kaune, kurią baigė 1935. VDU matematikos-gamtos fakultete studijavo fiziką ir baigė studijas 1940 m. Priklausė korporacijai Fraternitas Baltiensis. Nuo 1939 dirbo mokytojo darbą. 1942 suorganizavo Plungės prekybos mokyklą ir vėliau amatų mokyklą; buvo šių mokyklų direktoriumi ligi 1944 m. Vokietijoje mokytojavo Oldenburgo lietuvių gimnazijoje. 1949 atvyko į JAV, dirbo braižytoju Čikagoje. Buvo Čikagos lituanistinės mokyklos Tėvų komiteto pirmininkas 1960 m. Priklausė Lietuvos Vyčiams, buvo 4-to laipsnio narys. Paskelbė eilę etnografinių aprašų ,,Aiduose”, išleido 20 atsiminimų bei etnografinių knygų. Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už maldas, šv. Mišių atnašavimą ir apeigas kapinėse. Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie!


A † A Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS, MD. Mirė 2013 m. sausio 4 d., sulaukęs 79 metų amžiaus. Gimė 1933 metais rugsėjo 12 d. Papilėje, Šiaulių apskr. Pradžios mokyklą baigė Kaune. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Lietuvių gimnazijos šešias klases baigė 1949 m. Ingolstate, V. Vokietijoje. Tais pačiais metais su tėvais emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1950 m. sausio mėnesį baigė gimnaziją ir įstojo į Illinois universiteto Pre-medical School. 1953 m. įstojo į Strich School of Medicine – University of Loyola, Čikagoje, kurią baigė 1957 m. Suma Cum Laude. Internship ir dviejų metų rezidenciją atliko Mercy ligoninėje. Dar dvejus metus rezidenciją atliko Hines Memorial Veteranų ligoninėje. Specialybė – vidaus ir kraujo ligos. Praktiką pradėjo dr. Henry Smitz grupėje – vėliau perėjo į privačią praktiką. Nuo 1967–1969 metų atliko kariuomenės prievolę pulkininko leitenanto laipsniu. Grįžęs tęsė privačią praktiką. Nuliūdę liko: jo sūnus Edmundas su žmona Margharita; dvi dukros Vida Halsey ir Rūta, mama Aleksandra Kavaliūnienė; sesuo Margarita Marchertienė su vyru Gediminu ir dukra Aldona Martin su vyru Richardu; pusbrolis Jonas Šalčius su žmona Laima ir vaikais, buvusi žmona Violeta, slaugė Ginger Menzel, trys anūkai, trys proanūkai, daug draugų ir giminių. Lankymas penktadienį, sausio 11 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Šeštadienio ryte 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje 14911 127th St. Lemont. Po Mišių a. a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. sausio 4 d., sulaukęs 86 metų, mirė mylimas tėvelis, senelis, prosenelis A † A JOHN KRUMPLYS. Nuliūdę liko: vaikai Kristina (Rene) Vereecken ir Jonas Krumplys; anūkai Rene Michael (Heather) Vereecken, Jonas ir Katrice Krumplys, proanūkė Quinn Vereecken. Velionis pašarvotas antradienį, sausio 8 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Adolf ir Cremation Services, Ltd. laidojimo namuose, 2921 S. Harlem Ave., Berwyn, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Anthony bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Adolf FH.  Tel. 708-484-4111arba www.adolfservices.com

Norime pranešti apie skaudžią netektį... Generolo Stasio Raštikio anūkė A † A JURGITA ELENA ALKSNYTĖ RIMKEVIČIENĖ išėjo... paliko mus 2012 m. gruodžio 24 d. Liūdime praradę ją. Gili užuojauta jos mamai MEILUTEI RAŠ­TIKY­TEI ir Jurgitos sūneliui JERONIMUI, broliukui LI­NUI ALKSNIUI.

A † A ANELĖ JUODVALKIENĖ DŪDĖNAITĖ. Mirė 2013 m. sausio 2 d., sulaukusi 92 metų. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Milda Praninskienė su vyru Edmundu; sūnus Augustinas su žmona Beverly; sūnus Aloyzas su žmona Genevieve; sūnus Romas su žmona Karen; 14 anūkų, 2 proanūkai; sesuo Virginia su šeima; broliai Petras ir Jurgis.
A. a. Anelė buvo žmona a. a. Jono. A. a. Anelė buvo pašarvota penktadienį, sausio 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont. Laidotuvės šeštadienį, sausio 5 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Le­mont laidojimo namų velionė palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Anelė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A LEONAS SEIBUTIS, MD.  Mirė 2013 m. sausio 1 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Palos Heights, IL. Gimė 1923 m. gruodžio 1 d. Užpaliuose, Lietuvoje. Mediciną studijavo Lietuvoje ir Vokietijoje, vėliau University of Chicago, įsigijo urologo specialybę. Tarnavo JAV armijoje, 1958 m. į atsargą išėjo, turėdamas majoro laipsnį. Daugiau nei 40 metų dirbo Marquette Park savo kabinete, ku-riame aptarnavo ligonius, turėdamas lengvatų Central Community, Holy Cross ir Palos Community ligoninėse. Už labdaringą veiklą Lietuvos prezidentas įteikė jam Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną. Nuliūdę liko: žmona Brigitte Vogel, su kuria išgyveno 63 metus; dukterys Regina (Robert) Battles, Laima (Mike) Szymanski, Katherine (John) O’Sullivan ir Barbara Seibutis, penki anūkai, du proanūkai, vienas sūnėnas Lietuvoje. Atsisveikinimas ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 10 val. r. iki 1 val. p. p. Petkus and Sons laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Vietoje gėlių prašome aukoti Leono Seibučio vardu Balzekas Museum of Lithuanian Culture. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VANDA JAUTOKAITĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 31 d., sulaukusi 93 m. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Rietave, Lietuvoje; Amerikoje išgyveno 62 m. Nuliūdę liko: seserys Regina ir Saulė-Kristina, broliai Viktoras su žmona Rūta, Lietuvoje – Povilas su žmona Zofija ir jų šeimos, sūnėnai Ramojus Vaitys su žmona Aldona, Adrianas su žmona Judita, Renatas su žmona Regina ir jų šeimos. A. a. Vanda bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d., nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba  ww.petkusfuneralhomes.com

A † A ALDONA ČERNIAUSKIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 19 d. Gimė 1932 m. spalio 24 d. Nuliūdę liko: sūnus Casey su žmona Peggy, anūkai Michael su žmona Bernadette, Jason ir Nick, proanūkai Isabella ir Kevin. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio. Velionė buvo pašarvota šeštadienį, gruodžio 22 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių Aldona palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneral

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2012 m. gruodžio 22 d., sulaukęs 80 metų, mirė mano mylimas vyras  A † A VILIUS HOFFMANAS. Nuliūdę liko: brolis Albertas ir sesuo Ella Mikaitienė, pusbrolis Albinas ir pusseserė Rūta Palmer su šeimomis, anūkais ir proanūkais. Velionio aptarnavimu rūpinosi Kosary Funeral Home, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL. Lankymas įvyko penktadienį, gruodžio 28 d., nuo 3 val. p. p. A. a. Vilius buvo palaidotas gruodžio 29 d. 10 val. r. iš Ziono Ev. Liuteronų bažnyčios, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL., Šv. Kazimiero kapinėse. Laidojimo apeigas atliko kun. dr. Valdas Aušra. Nuliūdusi žmona Liucija


A † A JOSEPH RIMVYDAS ZAILSKAS
. Po narsios kovos su vėžiu, apsuptas savo šeimos, savo na­muo­se, mirė 2012 m. gruodžio 24 d., sulaukęs 65 metų.
Gyveno La Grange Park, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: žmona Mary Ellen Lucas, duktė Sara (Brian) Walsh; sesuo Aldona Zailskas. A. a. Joseph Rimvydas buvo sūnus a. a. Antano ir a. a. Tea­do­ros Zailskų. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Kuratko-Nosek laidojimo namuose, 2447 S. Des Planes Ave., North Riverside, IL. Laidotuvės šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Domitilla bažnyčią Hillside, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Joseph bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Aukas velionio atminimui galima siųsti Our Lady of Siluva Mo­nument Fund, 3420 S. Lituanica Ave., Chicago, IL 60608. Laidot. direkt. Kuratko-Nosek FH. Tel. 708-447-2500, arba www.kuratko-nosek.com

A † A BARBARA (BASE) KUNGYTĖ JAKUTIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 17 d., sulaukusi 99 metų. Gimė Reistų kaime, Pajūrio Žemaitijoje. Kurį laiką gyveno Čikagoje. Pirma į Amžinybę iškeliavo jos vyras Steponas Jakutis. Li­ku­si našlė persikėlė pas brolį į Kaliforniją. Los Angeles pri­klausė parapijos chorui. Buvo gera šeimininkė, linksma, mėgo kompaniją. Liūdesyje liko: sesuo Pranciška Kungytė Žymantienė su vai­kais Sigute Rastoniene, Jūrate, dr. Kastyčiu, dr. Živile Chirban, Gabija, Jonu, Sabina. Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a. a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė su vaikais Vaidila, Zigmu, Jonu ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys su žmona Evan­gelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas, Renata Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji ir draugai Lietuvoje bei Amerikoje. Buvo palaidota trečiadienį, gruodžio 26 d. Mišios – Pal. Jur­gio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. 10 val. ryto buvo palydėta į Tautines lietuvių kapines Amžinam poilsiui prie švogerio  a. a. Stasio Žymanto. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaikų našlaičių fondui.

A † A ALGIRDAS P. KEBLINSKAS. Nuliūdę liko: žmona Birutė; sūnūs Darius  (Claudia) ir Julius (Lisa), anūkai  Anya, Arijus, Atex, Veronika ir Julius; brolis Kęs­tu­tis Keblys, sesuo Dalia Keblinskaitė. A. a. Algirdas buvo  a. a. Vidos vyras. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 29 d., nuo 11 val. ryto iki 1 v. p. p. Gibbons Elliston laidojimo namuose, Firstand Grant St., Hinsdale, IL 60521. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui, 14911 127st St. Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616 arba lithuanianfoundation.org Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidot. direkt. Gibbons Elliston  FH. Tel. 630-323-0275

A † A KAZYS ŠIDLAUSKAS. Su didžiu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. lapkričio 21 d., sulaukęs 98 metų amžiaus, į Amžinybę iškeliavo mylimas tėvelis, senelis, dėdė ir brolis. Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Čikagoje, IL. Gimė 1914 m. vasario 26 d. Gudkaimyje, Kybartų vls., Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje. Teisininkas, visuomenininkas, teisės daktaras (1947). Studijavo Kopenhagoje, Vilniaus universitete ir Muencheno universitete. 1949 m. persikėlęs į JAV, Harvardo universitete įgijo teisės magistro laipsnį. Nuo 1955 m. vertėsi advokato praktika Čikagoje, IL. 1964–1984 m. Cook apskrities prokuroro ir viešojo gynėjo padėjėjas. Priklausė LKDS, nuo 1965 m. veikė  ALTe, 1979–1984 m. centro valdybos pirmininkas. Išėjęs į pensiją 1984 metais, Kazys su žmona Lina persikėlė gyventi į Saint Petersburg Beach, FL. Buvo Tautos fondo Floridos atstovybės narys. A. a. Kazys buvo vyras a. a. Linos, svainis a. a. Petro, a. a. Leonardo ir a. a. Alfonso. Nuliūdę liko: duktė Audronė ir žentas Jerry Marks, anūkės Julija ir Laura, penkios seserys ir jų šeimos: Česlava Aleksonis ir vyras Tadas, Ona Radomskas, Elena Dambriūnas, Juzė Jakubėnas, Marytė ir vyras Henrikas, giminės Lietuvoje, Jūratė Žukauskienė ir kiti artimi draugai. Dėkojame kun. Matui Čyvui ir kun. Bernardui Talaišiui už maldas, šv. Mišių atnašavimą ir apeigas kapinėse. Velionis buvo palaidotas lapkričio 26 d., Memorial Park kapinėse S. Pasadena, FL, šalia mylimos žmonos Linos.
 

A † A ALGIS ŠIMKUS. Mirė 2012 m. gruodžio 11 d., Seattle, WA. Gimė 1917 m. Shenandoah, Pennylvania, kompozitoriaus Stasio Šim kaus ir jo žmonos Sofijos šeimoje. 1928–1935 m. mokėsi fortepijono Klaipėdos ir Kauno konservatorijose, o Vilniuje – dar ir dirigavimo (vėliau jam pravertusio dirbant su „Dainavos” ansambliu). 1941 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Tuo pat metu koncertavo su Kauno ir Vilniaus orkestrais. Vėliau socialinius mokslus studijavo Harvard universitete, įgydamas magistro laipsnį. Reiškėsi ir kaip kompozitorius (poema „Čičinskas”, kantata „Leiski mums”, giesmės, dainos balsui ir fortepijonui). Muzikos klausimais rašė periodinėje spaudoje. Velionį pažinoję prisimins Jį kaip išmintingą ir ypač jautrų, atviros širdies žmogų. Jo gedi duktė Dalia su vyru Ted Hansen; anūkės Daina su vyru Jorge Leon ir Kima su vyru Gregory Schwend; proanūkiai:Joseph Leon, Sofia ir Wesley Schwend.


A † A ALEKSANDRAS A. STRIKAS. Mirė 2012 m. gruodžio 15 d. Gimė 1990 m. gegužės 21 d. Nuliūdę liko: tėveliai Algis ir Violeta; brolis Tomas; sesuo Alisa; seneliai Jovita Strikienė; Antanas ir Lilija Kušeliauskai; dėdė ir krikšto tėvas Raimundas Strikas; dėdė ir teta Antanas ir Zita Kušeliauskai; pusbrolis Gintas Kušeliauskas; pusseserės Ona Strikas ir Zita Kušeliauskas; krikšto motina Rūta Traksa Green. A. a. Aleksandras buvo anūkas a. a. Vytauto Striko. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 20 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių Aleksandras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti St. Ignatius College Prep, Aleksandras A. Strikas Memorial Scholarship Fund. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VANDA GASPERIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 98 metų. A. a. Vanda buvo a. a. Juozo žmona ir sūnaus Gedimino mylima Mamytė. Gimė 1914 m. lapkričio 11 d. Vaiškūnuose, vyriausia Veronikos ir Narcizo Siniaus duktė. Baigusi gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete. Gyveno su sūnum Gediminu Čikagoje. Priklausė Vilniečių sąjungai ir visuomet labai domėjosi ir rūpinosi Lietuvos reikalais bei pasilikusiais šeimos nariais. Buvo pasišventusi savo šeimai ir džiaugėsi sūnaus, seserų vaikų ir jų vaikų pasiekimais. Labai mėgo dalyvauti šeimos pramogose ir šeimoje bus visuomet atmintas jos švelnumas, kuklumas ir išmintingumas. Nuliūdę lieka: mylintis sūnus Gediminas, sesutės Sofija Cibas, gyvenanti Lakeside, MI, Janė Kankalienė, Ona Laurinčiukienė Lietuvoje, a. a. Marijos Noreikienės dukros Asta ir Daiva bei jų visų šeimos. Atsisveikinimas penktadienį, gruodžio 21 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St. Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A DANA TOLIUŠYTĖ JUODGUDIENĖ BENDIKIENĖ. Mirė 2012 m. gruodžio 15 d., sulaukusi 83 metų.Gimė 1929 m. sausio 2 d. Tauragėje. Gyveno Čikagoje, vėliau Deerfield, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Vidas su Jeannette, Gintas su Viktoria, anūkas Adrian; sesuo  Aldona Markevičienė su šeima ir brolis Zigmas Toliušis su šeima. A. a. Dana buvo žmona a. a. Jurgio Bendiko ir a. a. Jono Juodgudžio, sesuo a. a. Juozo Toliušio. Velionė priklausė Aušros Vartų skautų tuntui ir Lietuvių Tautodailės institutui. Atsisveikinimas vyks trečiadienį, gruodžio 19 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Mišios 10 val. ryto. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2012 m. gruodžio 2 d. Dievas į savo rankas staiga pasiėmė
 A † A JONĄ VIKTORĄ GELEŽIŪNĄ. Gruodžio 5 d. po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo palydėtas į paskutinę poilsio vietą Šv. Kazimiero kapinėse. Liūdesyje liko: mama Alma, broliai Algis (Nancy) ir Antanas, tetos, dėdė ir kiti giminės.

A † A ANTHONY J. RUDIS, Sr. Mirė 2012 m. gruodžio 10 d., sulaukęs 101 metų. Gimė 1911 m. sausio 14 d. Čikagoje. Gyveno Monee, IL. Nuliūdę liko: duktė Rosemary Jurjonas su vyru Edmundu; sūnus Anthony J. Rudis, Jr.; sūnus Mark Rudis; anūkai Lilija, Gintaras, Anthony J. Rudis, III, Christina, John, Marissa, Matthew ir Andrew; 4 proanūkai; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a.  Anthony buvo vyras a. a. Mary Juozaitytės, tėvelis a. a. Margaritos Krupa, senelis a. a. Michael Krupa. Velionis priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų, Rotary Club International of Chicago ir kitoms organizacijoms. A. a. Anthony bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 14 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 15 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. lapkričio 30 d., sulaukęs 103 metų, mirė buvęs Lietuvos kavalerijos kapitonas A † A VLADAS ŽIDŽIŪNAS. Velionis buvo palaidotas Holy Savior kapinėse, Bethlehem, PA, šalia mylimos žmonos Marijos.

A † A PETRAS KALVAITIS. Mirė 2012 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 45 metų. Gimė 1967 m. rugsėjo 19 d. Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: tėvai Leonas ir Nijolė Kazlauskaitė; brolis Jonas; sesuo Dana Curta su vyru Michael; brolis  Andrius; dukterėčia Aleksa Curta; sūnėnai Nicholas ir Vincent Curta; dėdės Juozas ir Vytas Kazlauskai. A. a. Petras buvo brolis a. a. Povilo. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 6 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vakaro Blake Lamb laidojimo namuose, 4727 W. 103rd St., Oak Lawn. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 7 d. 9 val. ryto iš  Blake Lamb laidojimo namų a. a. Petras bus nulydėtas į Šv. Linus bažnyčią, 103rd ir Lawler gatvė, Oak Lawn, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašom aukoti Leukemia Foundation. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JONAS ZABUKAS. Mirė 2012 m. gruodžio 7 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1927 m. birželio 4 d. Lietuvoje. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: žmona Gertrūda Toliušytė-Apanavičienė; posūnis Algirdas Apanavičius su žmona Patricia, podukra Nijolė Apanavičius; sesuo Laima Glavinskienė su vyru Alberto; sūnėnai  Tomas Glavinskas su žmona Alena ir jų vaikai Dalia, Albert ir Audra, Eduard Glavinskas su žmona Katie ir jų vaikai Ava ir Martin, Tadas Glavinskas su žmona Vanessa ir jų dukra Sofija; svainė Yvonne; pusbrolis Gene Petrulionis su žmona Vida bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Jonas dirbo Fisher Body, Willow Springs, IL ir Kanadoje. Jis labai mėgo žaisti golfą. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui ,,Saulutė”. A. a. Jonas bus pašarvotas penktadienį, sausio 11 d., nuo 8 val. ryto iki 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės vyks sausio 11 d. 10 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.comA † A JADVYGA BARŪNIENĖ BOLYTĖ. Mylima Mamytė ir Močiutė mirė 2012 m. lapkričio 29 d., sulaukusi 90 metų. Gimė 1922 m. spalio 5 d. Kėdainiuose. Lankė Aušros Mergaičių gimnaziją Kaune, po to baigė Seserų mokyklą, dirbo Mažeikių ir Šiaulių ligoninėse. Atvykusi su vyru Kaziu ir keturiais vaikais į Ameriką, Jadvyga apsigyveno Bostone, aktyviai dalyvavo Lietuvių Bendruomenėje, priklausė Ateitininkams ir Šv. Petro parapijos chorui. Ji labai mėgo dainuoti – jos gražus sopranas skambėdavo namuose, bažnyčioje ir koncertų salėse. Išėjusi į pensiją, Jadvyga su vyru persikėlė gyventi į Ormond Beach, FL, kur vėl įsijungė į lietuvių kultūrinį gyvenimą kol sveikata leido. Likusi našle, grįžo į šiaurę, apsigyveno Pembroke, MA, su dukra Danute, kuri Ją iki mirties su meile globojo. Pirma Jos Amžinybėn iškeliavo vyras Kazys Barūnas ir sūnus Rimvydas. Liūdesyje liko: duktė Audronė Willeke su vyru Klaus (Orinda, CA), duktė Danutė Barūnaitė (Pembroke, MA) ir sūnus Algis Barūnas su žmona Dalia (Daytona Beach, FL); anūkai Vytas SunSpiral su žmona Claire, Kristina Jepsen su vyru Paul, Alex Barunas ir Laura Barunas; proanūkai Katherine Jepsen ir Donald Jepsen; sesuo Stefa Gintendorfienė Kaune ir kiti giminės Lietuvoje. Mūsų Mamytės šviesi asmenybė, linksma šypsena ir gerumas pritraukė visus, kurie ją pažinojo. Jos mirtis paliko didelę tuštumą mūsų širdyse. Mišios bus aukojamos Šv. Petro bažnyčioje, So. Boston, gruodžio 8 d., 11:30 val. ryto. Nukeliavusi sunkų ir prasmingą gyvenimo kelią, ilsėkis ramybėje, brangi Mamyte!


A † A EUGENE SLAVINSKAS. Mirė 2012 m. lapkričio 20 d. St. Petersburg, FL. Gimė 1916 m. gruodžio 4 d. Nuliūdę liko: žmona Irena, giminės, artimieji, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 9:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eugene bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALGIMANTAS ANTANAS VAZNELIS. Po ilgos ligos mirė 2012 m. lapkričio 26 d., sulaukęs 55 metų. Gimė 1957 m. kovo 23 d. Čikagoje. Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Stefanija Stirbytė; duktė Kristina Pop su vyru Andrei; duktė Viktorija Vaznelytė; sūnus Algimantas Vaznelis; tėvai Jonas ir Natalija Vazneliai; brolis Jonas su žmona Kamila ir šeima; brolis Sigitas su žmona Rūta ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Algimantas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 30 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 1 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127 th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ROMANAS BUTKŪNAS. Mirė 2012 m. lapkričio 18 d. Gyveno Lemont, IL. Gimė 1924 m. vasario 14 d., Kaune, Lietuvoje. Nuliūdusią paliko savo šeimą: žmoną Birutę, dukterį Audronę ir vyrą Lothar, anūkus Dianą ir Erik; sūnų Liną ir žmoną Julie, anūkus Tomą ir Daivą; brolį Andrių, žmoną Alę ir jų šeimą; brolį Vaidotą, pusseserę Dalią Germanaitę, pusbrolius Vytą ir Kęstutį Germanus bei jų šeimas. Velionis bus pašarvotas D. Petkaus laidojimo namuose šeštadienį, lapkričio 24 dieną. Atsisveikinimas nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto. Šv. Mišios už a. a. Romą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 11:30 val. ryto. Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už Romo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A ADOLPH DIČPINIGAITIS DICKSON, MD. Mirė 2012 m. lapkričio 4 d. Richmond Hill, Ontario, Canada. Gimė 1914 m. gegužės 10 d. Smilgiuose, Vilkaviškio apskr., Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai Birutė su vyru Donald Sturmer, Dalia ir vyras dr. Arvydas Tauras, Ken ir Vida Baltutis, Linda ir David Myles, Patricia ir Ross Laycraft; anūkai Victoria, Darius, Richard, John, Alnis, Luke, Lan, Ashley, Kevin; 9 proanūkai. A. a. Dolph buvo vyras a. a. Elizabeth, brolis a. a. Julijos. \hŠeimos medicina užsiėmė Willowdale, Ontario, nuo 1962 m. iki 1994 m.,  Branson Hospital ir North York General Hospital. Mėgo golfą, slidinėti, operą, simfoniją ir baletą. A. a. Adolph prisimins šeima, draugai ir buvę ligoniai Kanadoje, JAV ir Lietuvoje. Draugus ir artimuosius kviečiame dalyvauti atsisveikinime sekmadienį, lapkričio 25 d. 11 val. ryto York kapinėse, lankymo centre. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian Canadian Foundation. Užuojautas galite siųsti www.mountpleasantgroup.com


A † A KONSTANCIJA GIEDRAITYTĖ STUMBRA. Mirė 2012 m. lapkričio 12 d. Čikagoje, sulaukusi 93 metų. Gimė a. a. Jurgio ir Onos Giedraičių šeimoje, Kišiniškių kaime, Vilkaviškio apskrityje, Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežta darbams į Vokietiją. 1950 m. apsigyveno Toronto mieste, Kanadoje, sukūrė šeimą, augino sūnų Robertą. 1960 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas pas seserį a. a. Eleną Adomėnas, įgijo siuvėjos amatą, gyveno bei dirbo Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d., nuo 5 val. p. pietų iki 8 val. vakaro Michael Coletta Sons laidojimo namuose Bridgeport, 544 W. 31 Street, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 17 d. Pamaldos už mirusiąją prasidės 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, esančioje 6812 S. Washtenaw Avenue, Chicago, IL. A. a. Konstancija amžino poilsio atguls Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro Juliaus Stumbros ir sūnaus Roberto Stumbros. Liūdi sesuo Stasė Čižikienė su šeima Lietuvoje, giminės ir artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Su didžiu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. lapkričio 11 d. po ilgos ir sunkios ligos į Amžinybę iškeliavo mylima mama ir močiutė A † A ALDONA STASIULIENĖ PAŠKEVIČIŪTĖ. Gimė 1929 m. Rietave, Lietuvoje. Atvažiavusi į Ameriką su tėvais a. a. Juozu ir Ieva Paškevičiais, ilgus metus išgyveno Marquette Park ir Lemont. Aldona buvo žmona a. a. Juozo Stasiulio. Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Alex Poulos ir sūnumi Alex (Aliukas); sūnus Algimantas su žmona Deborah; sūnus Marius su sūnumi Karoliu, sūnus Rimas, sesuo Regina Patlabienė su šeima, pusseserė Liucė Sakytė Lietuvoje, brolio, a. a. Juozo Paškaus dukra Vida Wojewski ir šeima, brolienė Zofija Ripskienė su šeima, a. a. Albino Stasiulio šeima Lietuvoje, artima šeimos draugė Elena Jasinevičienė ir šeima, daug draugų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Aldona buvo brolienė a. a. Jono ir a. a. Konstancijos Stasiulių. Ramybės ir meilės amžinai. Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 14 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 15 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms ar pasirinktai labdaros organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A AL PADVOISKIS. Mirė 2012 m. lapkričio 11 d. Christ ligoninėje, sulaukęs 75 metų. Gyveno Marquette Park, buvo JAV armijos veteranas, dirbo konstruktoriumi City of Chicago Dept. of Transportation. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Nijolė (Prapuolenis); sūnūs Raymond ir Victor su žmona Dawn; anūkai Vincent ir Nathan; sesuo Gražina su vyru Richard Hoppe; svainė Pat Padvoiskis. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas 7 v. v. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šermenyse ir atsisveikinime. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410, arba www.palosgaidasfh.com

A † A MARIUS SODONIS. Su didžiu liūdesiu pranešame, kad 2012 m. spalio 27 d. ramiai į Amžinybę iškeliavo mylimas tėvelis ir senelis. Gimė 1918 m. Lietuvoje, Bublių kaime, prie Žiežmarių miesto, Kaišiadorių srityje. Po karo, 1950 m. atvyko į JAV ir po kiek laiko įsikūrė Čikagoje. Sukūrė šeimą su a. a. Aldona Stepaityte ir jie užaugino tris sūnus. Daugiau nei 20 metų dirbo inžinieriumi Rockwell International. Po Aldonos mirties 1977 m., vedė našlę Katryną Giniotienę 1982 m., persikėlė į Floridą ir gražiai gyveno iki Katriutės mirties, kuri mirė šių metų vasario mėn. Marius buvo nepaprastai ramaus būdo, labai dosnus, visuomet optimistas, lyg būtų gimęs po laiminga žvaigžde. Labai mėgo žuvauti, keliauti po pasaulį ir bendrauti su visais draugais bei dainuoti. Kiekvieną dieną džiaugėsi gyvenimu ir didžiavosi savo sūnumis ir anūkais. Ypatingai mylėjo savo anūkę Chloe Aldoną, anūkus Marių Giedrių, a. a. Ethan Michael, Marc  Audrių, Alec Vytą ir Josiah Caleb. Nuliūdę liko: sūnus Arūnas su žmona Sherry ir šeima; sūnus Giedrius su žmona Melissa ir šeima; sūnus Algis su vyru Will. Liūdi svainė Gražina Stepaitytė-Herzog, su sūnumi Jonu ir jo šeima, svainis Algirdas Stepaitis su žmona Laimute. Liūdi daug giminių ir pažįstamų Lietuvoje. A. a. Marius bus palaidotas šeštadienį, lapkričio 17 d. 11:30 val. Šv. Kazimiero kapinėse. Po atsisveikinimo kapinėse, bus vaišės. Vietoje gėlių, prašome aukoti Lithuanian Assistance Foundation, 2802 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA 90404. Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Amžinąjį atilsį duok Jam, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa Jam tešviečia! Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA NEMANIUS. Mirė sulaukusi 94 metų. A. a. Marija buvo žmona a. a. Alekso, mama a. a. Romo ir anyta a. a. Joan. Nuliūdę liko: vaikai Algis ir Irma Nemanius, Lucius Nemanius, Mary ir Donald Schwerin, Regina ir James O’Toole, daug anūkų ir proanūkų, sūnėnų, dukterėčių ir kitų giminių. Velionė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 8 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave. Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 9 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Our Lady of Peace bažnyčią, Darien, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Foran FH. Tel. 708-458-0208 arba www.foranfuneralhome.com

A † A PRANAS TOTORAITIS. Mirė 2012 m. lapkričio 5 d., sulaukęs 87 metų.
Gimė 1925 m. rugpjūčio 15 d. Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau Oak Lawn ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona Naujokaitė; duktė Rasa Ramanauskienė su vyru Donatu; duktė Vilija Britton su vyru Mike; duktė Astra Andriušienė su vyru Edvardo; anūkai Justinas Andriušis su žmona Julija; Erica Kulovits su vyru Matt; Danius Andriušis, Michael Britton, Rene Andriušis, Regina Ramanauskas ir Diana Ramanauskas; sesuo Danutė Žailskas su vyru Algiu ir jų vaikai Rimas ir Dalia. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 9 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Pranas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Rako stovyklai arba Matulaičio misijai. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A TOMAS LEIPUS. Po trumpos ir sunkios ligos mirė 2012 m. lapkričio 2 d. Čikagoje. Gimė 1960 m. spalio 28 d. Montrealyje, Kanadoje. Nuo 1967 m. su tėvais ir broliu gyveno Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: motina Lena, brolis Edvardas su žmona Gaile, jų sūnūs Paulius ir Mikutis. Taip pat jo liūdi giminės – teta Irena Markvaldienė, dėdė Jurgis Leipus, dėdė Jonas Šulmistras, pusbroliai – Viktoras Gudas su vaikais Isabela ir Alexander, Andrius Markvaldas ir Albertas Šulmistras, pusseserės – Vilija  Vaitkienė su vyru Vytu ir vaikais Vytuku, Aru ir Aleksa, Birutė Augaitienė su vyru Algiu ir dukra Rima, Sabina Dirmantienė su vyru Darium, Nijolė Leipus, Loreta Rankin su vyru Harry bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Tomas buvo sūnus a. a. Kosto Leipaus. Atsisveikinimas su velioniu įvyks penktadienį, lapkričio 9 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v., Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, vadovaujant kun. Liudui Miliauskui. Bažnyčios adresas: St. James Lutheran Church, 5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL 60558. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2012 m. lapkričio 3 d., po sunkios ir ilgos ligos savo namuose Homer Glen, Illinois, sulaukusi 97 m. amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu brangi mamytė, močiutė A † A STASĖ BUDRYTĖ KANKUS. Gimė 1915 m. spalio 22 d. Dumaičių kaime, Sedos apylinkėje, Lietuvoje. Su vyru a. a. Leonu Kankumi Amerikoje gyveno nuo 1949 m. Čikagoje ir Čikagos apylinkėje. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai.
Liūdesyje liko: sūnūs Aleksas ir Romas, anūkai Robertas, Rita su vyru David Moore, Andrea su vyru Ed Flynn, proanūkai Sofia ir Declan Flynn. A. a. Stasė bus pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 8 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A † A RIMAS PUTRIUS. Mirė 2012 m. spalio 29 d. Gimė 1976 m. vasario 10 d. Čikagoje. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: tėvai Vytautas ir Danutė Kriščiūnaitė; sesuo Rasa Schwind su vyru Daniel; teta Aldona Maciukevičienė su vyru Broniumi ir vaikai Dalia Žygienė su šeima, Vida Kluko su vyru Milan ir šeima, ir Darius Maciukevičius; teta Irena Putrienė, vaikai Leonas Putrius ir žmona Susan su šeima; Laura Lejins ir vyras Edmundas su šeima; teta Birutė Serota, vaikai Max Serota ir Anna Serota; dėdė Algirdas Keblinskas, vaikai dr. Darius Keblinskas ir žmona dr. Claudia su šeima, Julius Keblinskaks ir žmona Lisa su šeima; kiti giminės Lietuvoje. A. a. Rimas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 2 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.) Lemont. Laidotuvės šeštadienį, lapkričio 3 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A EUGENIA ČIURIENĖ ŠLEPETYTĖ. Mirė 2012 m. spalio 30 d. Gimė 1926 m. kovo 1 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Rimantas Šepka su žmona Mary; anūkas Michael Šepka su žmona Lynn; proanūkas Braden Šepka ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Eugenia pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 1 d. nuo 11:30 val. r. iki 12:30 val. popiet Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 12:30 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A DR. PETRAS PAULIUS RASUTIS. Mirė 2012 m. spalio 22 d., sulaukęs 93 metų.
Gimė 1919 m. rugpjūčio 31 d. Antkopčio kaime, Andriejavo valsčiuje, Klaipėdos raj., Lietuvoje. Pradžios mokyklą lankė Antkoptyje, po to Viežaičiuose, baigė Švėkšnos gimnaziją. Domėjosi medicina. 1939 m. pradėjo mokytis medicinos Lietuvoje. Karo metu medicinos mokslus tęsė Austrijoje, o baigė Leipzig, Vokietijoje. Visą laiką buvo aktyvus lietuvių medikų visuomeninėje veikloje, daug metų aktyviai dalyvavo ,,Gajos” organizacijoje. Su meile gyvenimui ir savo šeimai palieka mylimą žmoną Aldoną, sūnų Vytenį su žmona Lidija, anūkes Dainą ir Ariją; dukrą Viliją, anūkus Andriuką, Andreją, Moniką; sūnų Andrių su žmona Alicija, anūkus Luką ir Aleksą; dukrą Rūtą. Mes tave, tėveli, prisiminsime kaip mūsų šeimos ąžuolą. Linkime tau ramybės ir meilės amžinai. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 25 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 26 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, 2745 W. 44 st., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Petras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių skautų sąjungai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KAZYS KUNIUTIS. Mirė 2012 m. spalio 18 d. Gimė Lietuvoje. Gyveno Burbank, IL. Nuliūdę liko: dukterėčia Danutė Putrienė su šeima bei kiti gi­mi­nės Lietuvoje. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 23 d. Švč. Mergelės Ma­ri­jos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mi­šios. A. a. Kazys bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MONIKA LABUNSKAITĖ STEIKŪNIENĖ.   Į Amžinybę iškeliavo 2012 m. spalio 13 d. Monstern Med IN, Senelių namuose, Indianoje. Gimė 1917 m. sausio 7 d. Lietuvoje, Kaune. Atvykusi į Ameriką gyveno East Čikagoje, po to – Highland Indiana. Nuliūdę liko: dukra Danutė su vyru John, sūnūs Algis su žmona Brone, anūkas Lanc su drauge Teresa, sesuo Elena Cvilikienė Lietuvoje, brolienė Elena Pocius su šeima Indianoje, keletas sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 17 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. Fagen Miller laidojimo namuose, 2828 Highway Ave., Highland, Indiana. Atsisveikinimas su a. a. Monika vyks Čikagoje ketvirtadienį, spalio 18 d., 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos  Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Wasthenaw Ave., Čikagoje, Marquette Park, kurioje 10 val. r. už velionę bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Monika bus palaidota prie savo vyro Jono bei sūnaus Vyto Šv. Kazimiero kapinėse.


A † A AUKSĖ ANTANAITIENĖ RIMKUTĖ. Mirė 2012 m. spalio 12 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Joliet, IL. Nuliūdę liko: dukterys Guoda Antanaitis, Daina Antanaitis su vyru Tom Conaway, Gaile Vitas su vyru Robertu, Indrė Antanaitis-Jacobs ir Jura Janusevičius, anūkai Cuitlahuac Almis Velazquez, Giedrė-Liepa Antanaitis, Ąžuolas Juozas Antanaitis, Paulius ir Andrius Vitas; pusseserė Dalia Šlenienė su vyru Liudu. Taip pat kiti šeimos nariai, draugai ir pažįstami Amerikoje bei Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, spalio 15 d., nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės vyks antradienį, spalio 16 d., 10:30 val. r. Iš Petkus Lemont laidojimų namų a. a. Auksė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Auksė bus palydėta į Šv. Kazimiero kapines. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Architektas LIUDAS STANKAITIS. Po trumpos, sunkios ligos mirė 2012 m. spalio 13 d. Gimė 1933 m. sausio 1 d. Joniškyje, Lietuvoje. Buvo ramaus būdo, su ypatingai geru humoro jausmu. Džiaugėsi gyvenimu, didžiavosi savo sūnumis, marčiomis, vaikaičiais ir visa šeima. Dideliame liūdesyje liko: žmona Dalia, sūnus Liudas su žmona Julyte ir jų dukrytės Lucytė ir Gabija, sūnus Alius su žmona Deana ir jų vaikai Grantukas ir Alenutė; sesuo Operos solistė Danutė Stankaitytė, a. a. sesers Vlados Pargauskienės dukros Dana Murray su šeima ir Vida Burklow su šeima, pusseserės Vida Stankaitytė Katkevičienė su šeima ir Angelė Stankaitytė Naudužienė su šeima Lietuvoje. Taip pat ypatingai daug gerų draugų, giminių Lietuvoje ir Čikagoje bei kitose valstijose. A. a. Liudas buvo brolis a. a. Onos Baužienės ir a. a. Vlados Pargauskienės. Mūsų mylimas a. a. Liudas buvo pašarvotas Petkus Lemont laidojimo namuose, Lemont. Šv. Mišios už a. a. Liudą buvo aukojamo antradienį, spalio 16 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Laidotuvės buvo privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkuslemontfuneralhomes.com

A † A ANGELĖ KATELIENĖ. Mirė 2012 m. spalio 13 d., sulaukusi 97 metų. Nuliūdę liko: duktė Angelė Katelytė Lawler, giminės Lietuvoje Zita, Laura ir Greta, Californijoje Aldona Čingienė su šeima. Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 17 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Šv. Mišias už a. a. Angelės sielą atnašaus kun. iš Lietuvos Edvinas Rimavičius.

A † A KAZYS ČIURAS. Mirė 2012 m. spalio 9 d. Gimė 1925 m. gruodžio 26 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje West Lawn, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Eugenija Šlepetytė; sūnus Rimantas Šepka su žmona Mary, anūkas Michael su žmona Lynn, proanūkas Braden ir kiti giminės Lietuvoje. Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kazys buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ELENA (HELEN) KRASAUSKIENĖ. Amžinybėn iškeliavo 2012 m. rugpjūčio 30 d., S. Pasadena, Floridoje, sulaukusi garbaus 95 metų amžiaus ir palaidota šalia vyro a. a. Mečislovo Krasausko, Memorial Park kapinėse, Floridoje. Gimė 1917 m. vasario 2 d. Baltarusijoje. Liūdesyje liko: dukterėčia Vida Dugan (Stulpinaitė) su šeima, sūnėnas Antanas Stulpinas su šeima, artimieji Amerikoje ir giminės Lietuvoje. Kol sveikata leido, Elena priklausė St. Petersburg Šv. Kazimiero lietuvių misijai, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių klubui, chorui Floridoje, buvo viena iš pirmųjų „Dainavos” ansamblio narių Hanau lageryje ir Čikagoje. Ji buvo tauri lietuvė ir kartu su vyru a. a. Mečislovu buvo dosnūs daugelio organizacijų rėmėjai. Pastaraisiais metais senatvė smarkiai palaužė jos sveikatą. Ją nuoširdžiai prižiūrėjo jų namuose Danutė Baniulienė ir Aldona Gabsevičienė, už kurią šeima nuoširdžiai dėkinga. Dėkojame ir Dianai Rimkus, kuri daugelį metų vedė visus ūkinius reikalus. Esame dėkingi visiems, kurie atvykote atsisveikinti su Elena ir palydėti ją į paskutinę šios žemės kelionę, į Amžino poilsio vietą. Dėkojame kun. Matui Čyvui ir kun. Bernardui Talaišiui už maldas, šv. Mišių atnašavimą ir apeigas kapinėse. Dėkojame visiems už aukas šv. Mišioms, aukas Lietuvos Dukterų draugijai Elenos atminimui. Deja, Jūsų visų pavardžių neturime ir dėl to negalime kiekvienam asmeniškai padėkoti, tačiau tariame Jums visiems nuoširdų ačiū už jūsų garaširdiškumą. Esame dėkingi už kiekvieną užuojautos žodį ir kad Jūs buvote su kartu mumis.


Mylima Mamytė ir Močiutė A † A dr. ONA GARŪNIENĖ PRUNSKYTĖ Gimė į Amžinybę 2012 m. spalio 9 d., sulaukusi 91 m. Giliame liūdesyje liko: dukros Rūta Sula ir dr. Dalia Sadauskienė; žentai dr. Daniel Sula ir dr. Linas Sadauskas, anūkėliai Andrius Sula, Dana Sauder su vyru Greg, Viktoras, Aleksas, Nora, Lilija ir Marisa Sadauskai bei kiti giminės. Dr. Ona buvo žmona a. a. dr. Albino Garūno. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 13 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Ona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių dr. Ona Garūnienė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Daugailių parapijai, Lietuvoje. Maloniai kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Onytę savo maldose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VITO VALATKAITIS VAL. Po sunkios ligos mirė 2012 m. spalio 8 d.Gimė 1933 m. Kaune, Lietuvoje. Atvyko į Ameriką 1949 m. Gyveno Oak Brook, IL, anksčiau Čikagoje ir įvairiuose Texas miestuose.A. a. Vytautas, būdamas tvirto tikėjimo, gerbė naują tėvynę Ameriką, taip pat buvo mylintis Lietuvą patriotas. Jo dosnūs ir kilnūs viso gyvenimo darbai sustiprino daugeliui žmonių ir organizacijų gyvavimą. Džiaugėsi ir didžiavosi savo vaikais ir visa šeima. Nuliūdę liko: žmona Regina, duktė Nina su vyru Keith Belk, anūkės Katherine ir Hillary; duktė Gina su vyru Richard Zimmermann, anūkai Tara ir John; sesuo Liucija Krutulienė, jos vaikai Arūnas, Jūratė ir Edvardas su šeimomis, sesuo Dalia Pauliukonienė su vyru Rimantu, jų vaikai Audrius, Dana, Lidija ir Vilija su šeimomis. Taip pat kiti šeimos nariai, draugai, pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Vito pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 12 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JONAS DAUMANTAS MALEIŠKA. Su didžiausiu skausmu pranešame, kad 2012 m. spalio 4 d. pas Viešpatį iškeliavo mūsų brangus vyras, mylimas tėvelis ir mielas senelis Jonas Daumantas Maleiška. Gimė 1931 m. Kaune, Lietuvoje. 1944 m. su mama pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Beveik 40 metų dirbo komerciniu menininku „Chicago Tribune” laikraštyje. Visas jo gyvenimas buvo susijęs su fotografija, daile, muzika ir aviacija. Nuliūdę liko: žmona Vida Deveikytė; sūnus Linas su žmona Rita; duktė dr. Dalia Jodwalienė su vyru Kęstučiu, anūkai Matas, Daina, Jonas ir Alana. Liūdi sesuo Aldona Ptak su šeima, pusseserės dr. Austė Vygantienė, Indrė Tijūnėlienė ir dr. Vida Valadkienė su šeimomis; pusbrolis kunigas Algirdas Paliokas, SJ Lietuvoje; svainės Ona Narbutienė ir Janina Miknaitienė su šeimomis; svainiai Mykolas Deveikis su žmona Zita ir Gediminas Deveikis su žmona Irma ir jų šeimos; liūdi daug giminių Lietuvoje. A. a. Jonas buvo pašarvotas sekmadienį, spalio 7 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyko pirmadienį, spalio 8 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis buvo palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Mišioms arba Ateitininkų namams.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

A † A ZITA AURELIJA ŽVIRZDIENĖ RIMKUTĖ. Mirė 2012 m. rugsėjo 13 d. Olympia, WA. Palaidota Calvary katalikų kapinėse Tumwater, WA. Gimė 1932 m. Raseiniuose, Lietuvoje. Liūdesyje liko: sūnūs Viktoras, Edis, Tomas ir duktė Vida bei kiti giminės ir artimieji. Prašome gimines ir draugus prisiminti Zitą savo maldose.

A † A DAGNI MIELIULIS Gimusi: Dagni Marija von Tornau. Mirė 2012 m. rugsėjo 28 d., Michigan City, Indiana, ligoninėje, po trumpos ligos, sulaukusi 86 metų. Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Tėvai: gimnazijos mokytoja Elizabeth ir advokatas Haraldas-Aleksandras von Tornau. Buvo sesuo a. a. Aleksandro H. Tornau, mirusio Čikagoje, ir a. a. Jurgio Tornau, Vilniuje. 1944 metų vasarą, baigusi Telšių Vyskupo Valančiaus gimnaziją, su motina, teta, ir broliu Aleksandru, pasitraukė į Vokietiją; čia studijavo vokiečių ir prancūzų kalbas, įsigijo vertėjos diplomą. Į Ameriką atplaukė 1949 metais. Sukūrė šeimą su muziku kompozitorium a. a. Povilu Mieliuliu, gyveno Brighton Parko apylinkėje. Kurį laiką dirbo Veterans Administration ligoninėje, Čikagos mieste. Nuliūdę liko: duktė OliviaDaina Mieliulis Banda, su vyru Javier Banda, ir jų vaikai: Justin, Jennifer, ir Anna, gyvenantys Michiana Shores, Indiana; Maskvoje, Rusijoj, brolio Jurgio duktė Rasa von Tornau; Čikagoje, velionės brolienė Laimutė Tornau ir Mieliulių giminės. Laidotuvės antradienį, spalio 2-rą dieną, Ridge Funeral Home, 6620 West Archer Avenue (Archer and Natoma). Lankymas nuo 9:30 a. m. Pamaldos 10:30 a. m. vadovaujant Kun. Dr. Valdui Aušrai. Po pamaldų, velionė bus išlydėta į Bethania Kapines ir palaidota prie savo motinos ir tetos, šalia brolio Aleksandro Tornau ir vyro Povilo Mieliulio. Bethania adresas: 7701 South Archer Avenue, Justice, Illi nois. Daugiau informacijos, Ridge Funeral Home, Tel.: 1-773-586-7900.


A † A ELEONORA KRUŽIKIENĖ KAVALIŪNAITĖ. Mirė 2012 m. rugsėjo 26 d., Waukegan, IL, sulaukusi 87 metų. Nuliūdę liko: sūnus Ričardas su žmona Diane, duktė Virginija, anūkai Ričardėlis su žmona Kristin, Denise su sužadėtiniu Corei, Patrick, Daniel; proanūkės Courtney ir Lauren; brolienė Aldona Kavaliūnienė. A. a. Eleonora buvo žmona a. a. Prano. Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 1 d. nuo 9 v. r. iki 10 v. r. Most Blessed Trinity bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eleonora bus palaidota Ascension kapinėse, Libertyville, IL

A † A ALDONA BUTKŪNAITĖ BUINAUSKIENĖ. Mirė 2012 m. rugpjūčio 30 d., palaidota 2012 m. rugsėjo 8 d. St. Charles, IL, miestelio kapinėse. A. a. Aldona gimė 1921 m. sausio 6 d. Vilkaviškyje. Jos Tėvai – pulkininkas a. a. Andrius  ButkevičiusButkūnas ir a. a. Sofija (Songailaitė). Nuliūdę liko: sūnus Petras ir žmona Catherene, duktė Aldona ir vyras Robert; broliai Romanas ir žmona Birutė, Andrius su žmona Alicija ir Vaidotas; pusbroliai: Vytautas Germanas ir žmona Liuda, Kęstutis Germanas ir žmona Eglė, Dalia Germanaitė ir giminės Lietuvoje.

A † A ANDRIUS KOLIS. Mirė 2012 m. rugsėjo 15 d. Berwyn, IL, 7:05 val. ryto, sulaukęs 85 metų. Gimė 1927 m. sausio 12 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores Nartonytė; sūnus Andrius; sūnus Tim su žmona Ingrid, anūkai Emily ir Michael Kolis; brolis Vytas ir žmona Ona su šeima; sesuo Irena Summers su vyru Terry ir šeima; kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Andrius pašarvotas antradienį, rugsėjo 18 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 19 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Andrius bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A IRENA B. K. ŠERELIENĖ AUKŽEMAITĖ. Mirė 2012 m. rugsėjo 13 d., sulaukusi 84 metų. Gimė 1928 m. birželio 4 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 metus. Nuliūdę liko: dukros Vita Annarino, Nora ir Tomas Garunkščiai, septynios anūkės: Kristė, Daina, Mykolė, Laura, Angelytė ir Victorija Annarino, Julija  Garunkštytė ir artimieji giminės. Irena ilgus metus mokytojavo Kristijono Donelaičio mokykloje. Mylėjo šeimą, jaunimą, lietuvišką žodį; mėgo rašyti, skaityti. Priklausė prie LSS, vadovavo Rako stovyklose, buvo  Sietuvos draugovės narė. Visą gyvenimą ji buvo ištikima Dievui, tėvynei ir artimui. A. a. Irena bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 21 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 22 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Irena bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A LORETA MARIJA GUZIEC PLIENAITĖ. Su didžiausiu skausmu pranešame, kad 2012 m. rugsėjo 9 d., sulaukusi 57 metų mirė mūsų brangi Loreta. Nuliūdę liko: mama Adelė Plienienė; brolis Andrius Plienas; dėdė Bronius Sakalys su žmona Jūrate; dėdienės Charlene  Sakalys ir Barbara Sakalys; pusseserės Dana Strepman, Audra Sakalys, Sue Baltrus ir Ellen Tungett su šeimomis; pusbroliai Richard, Paul, Robert Sakaliai su šeimomis ir giminės Amerikoje bei Lietuvoje. Atsisveikinimas penktadienį, rugsėjo 14 d. 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo Mišiose. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOANA KEBURIS-VENCKUS. Mirė 2012 m. rugsėjo 6 d. Rush ligoninėje, Čikagoje, sulaukusi 68 metų. Gyveno Brighton Park. Nuliūdę liko: vaikai Vytautas su žmona Kathy, Mike, Gintaras, Algimantas su sužadėtine Rebecca; anūkai Heather, Christopher ir Stanley; sesuo Jūratė. A. a. Joana buvo žmona a. a. Povilo. Velionė pašarvota trečiadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 13 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th St. Washtenaw, Chicago, kurioje 12 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. David  Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A RŪTA NORKUS-LOYD. Staiga mirė 2012 m. rugpjūčio 22 d. Goodyear, Arizona. Gimė 1955 m. gegužės 6 d. Čikagoje. Anksčiau gyveno Mar­quette Park apylinkėje ir West Palm Beach, Florida. Nuliūdęs liko: vyras Brad Loyd. A. a. Rūta buvo duktė tėvų a. a. Alfonso ir Albinos Norkų, ma­ma a. a. Žibos. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, rugsėjo 22 d., 8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Rūtą savo maldose.

A † A MARIJA DIČPINIGAITIENĖ BARIENĖ-DUBINSKAITĖ. Mirė 2012 m. rugsėjo 3 d. Čikagoje. Gimė 1914 m. liepos 21 d. St. Petersburg, Rusijoje. Gyveno Čikagos Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Birutė Sturmer su vyru Donald; duktė Dalia Taurienė su vyru dr. Arvydu; anūkai Viktorija Hamm su vyru Mitch, Darius Sturmer su žmona Shellie, Ričardas Tauras su žmona Kristin ir Jonas Tauras su žmona Lisa; proanūkai Trinity Hamm, Donavan ir Sydney Sturmer, Elise, Alexi, John, Paul, Patrick ir Luke Tauras; brolis dr. Viktoras Dubinskas, svainė Marija Dubinskienė, Omaha, NE. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, buvo „Dainavos” choro, Lietuvių Operos choro narė, dirbo  ALT’e ir „Lietuvių balse”. Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Tėvams Jėzuitams. Velionė pašarvota penktadienį, rugsėjo 7 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojams šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VIKTORIJA BUTKUS. Nuliūdę liko: duktė Joann Danutė Butkus, C.P.D. A. a. Viktorija buvo žmona a. a. Vinco. Velionė buvo pašarvota antradienį, rugsėjo 4 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.),  Hickory Hills, IL. Trečiadienį, 12 val. dienos iš laidojimo namų a. a. Viktorija buvo nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A JURGIS MAŽELIS. Gimė 1940 m. birželio 16 d., Lietuvoje. Mirė 2012 m. rugpjūčio 29 d. Maywood, IL. Gyveno Hickory Hills, IL, anksčiau Germantown, TN. Nuliūdę liko: žmona Lisa; duktė Nina Maželytė, sesuo Marija Ammari su vyru Nabih; sesuo Elzbieta Maželytė; brolis Robertas Maželis; sūnėnas Juri Ammari su žmona Karen; dukterėčia Anna Ammari su vyru Chris Brokaw bei kiti giminės. Velionis pašarvotas šeštadienį, rugsėjo 1 d. Pal. J. Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 3 val. popiet, kurioje 4 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Jurgis bus laidojamas Lietuvoje Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALDONA GULBINAITĖ OLIS. Mirė 2012 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 95 metų.
Gimė Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Pranas, pusbrolis Petras Zansitis ir kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Aldona priklausė Lietuvos Vyčiams, Operos ir „Pirmyn” cho­rams, Balzeko moterų gildijai. Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 4 d. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL, tel. 708-430-5700. Lankymas nuo 9 v. r. Atsisveikinimas 11 v. r. A. a. Aldona bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

A † A JONAS VILGALYS. Mylimas tėtulis, senelis ir dėdė ramiai mirė 2012 m. rugpjūčio 25 d. Paskutines dienas praleido taikingoj slaugos ligoninėj Duke Hospice su savo vaikais. Gimė Klaipėdoje 1919 m. šešerių metų našlaitį Joną priėmė žemaičių Ermoneit šeima. Jonas lankė mokyklą Kretingalėj ir Šv. Vytauto Didžiojo valstybinę gimnaziją Palangoje. Po karo su Ermoneitų šeima persikėlė į Vokietiją, Teknise universitete Miunchene įsigijo inžinerijos diplomą ir 1950 m. atvažiavo į Ameriką. Amerikoje su žmona (a. a.) Irena Kibirkštyte, užaugino šeimą Niujorko Great Necko miestelyje. 40 metų dirbo Niujorke Penktos Avenue ,,Severud Associates” įstaigoje. Po to apie 15 metų dirbo ,,Eval­das Remeza P. E.” ir ,,Kirkyla & Remeza” kompanijose. Jonas su žmo­na Irena buvo labai veiklūs ir energingi Lietuvių Bendruo­menės nariai. Jonas daug metų buvo Great Necko Lietuvių Bendruo­menės sekretorius, buvo vienas iš Tautos Fondo inkorporatorių, išrinktas TF Valdybos pirmininku, po to TF Tarybos pir­mininku, TF garbės pirmininkas emeritas. Jonas buvo ir veiklus skautininkas, daug metų Niujorko ,,Tauro” tunto tuntinin­kas. Jonas mėgo dirbti apie namus. Jis turėjo „žalią nykštį”, jo darže augo ir klestėjo vaisiai, daržovės, daug gėlių. Labai mėgo skaityti, ypač istoriją, noveles ir humorą. Po žmonos Irenos mirties Jonas persikėlė į Šiaurės Karoliną arti Duke universiteto gyventi su vyriausiu sū­numi, profesoriumi Rytu Vilgaliu ir jo šeima. Jonas buvo puikiausias vyras Irenai, geriausias tėvelis vai­kams, kepė labai skanius obuolinius blynus. Nuliūdę liko: sūnus dr. Rytas ir marti Elizabeth Henderson, sūnus Justas ir marti Patricia, dukra Rasa su žentu Paul Hiob; anūkai Rimantas, Gabrijelius, Matas, Stasys, Tauras, Daniela ir Max; svainis Justas Kibirkštis su žmona Noela, sūnėnas Algis Kibirkštis su šeima, dukterėčia Kristina Kibirkštytė-Timmings su šeima, kiti giminės ir draugai Amerikoje, Kanadoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Velionio palaikai bus palaidoti lapkričio mėnesį Mount Royal kapinėse, Montreal, Kanadoje.

A † A STASĖ ABRAMAVIČIŪTĖ MALĖNIENĖ. Mirė 2012 m. rugpjūčio 25 d., sulaukusi 99 metų. Gimė 1913 m. balandžio 20 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Long  Beach, IN. Nuliūdę liko: dukros Giedrė Malėnaitė-McCandless su vyru Lee ir Aldona Galinienė; anūkės Laura Hulcher su vyru  David, Alina Baluch su vyru Alim; anūkai Darius Galinis, dr. Andrius Galinis su žmona Kathleen ir jų šeimos. Jos liūdi šešios proanūkės. Laidojimo šv. Mišios įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 30 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260.
Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALBERTAS APANAVIČIUS. Mirė Čikagoje po netikėtos ligos 2012 m. rugpjūčio 24 d. Gimė 1950 m. gruodžio 14 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Laima, dukra Asta Šerkšnienė su vyru Rimantu, sūnus Paulius Apanavičius, mama Ona Apanavičienė, sesuo Vida Radimonienė su vaikais Ieva ir Juliumi, brolis Kęstutis Apanavičius ir jo sūnus Dovydas. Jo liūdi vaikaičiai: Rapolas, Guoda, Vilnė ir kiti giminės bei artimieji. Atsisveikinimas su Albertu Apanavičiumi vyks rugpjūčio 31 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p. Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont, Ave., Chicago, IL 60636). Šv. Mišios – 6 val. v. A. a. Albertas bus palaidotas Lietuvoje.

A † A ROMA VILČINSKAITĖ MASTIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2012 m. rugpjūčio 13 d., Pinellas Park, FL. Gimė Vilkaviškyje 1928 m. vasario 5 d. Lankė Muncheno Hendelio konservatoriją, baigė muzikos laipsniu Marion kolegiją, IN. Daugelį metų gyveno Čikagos apylinkėse: Cicero, Hinsdale, vėliau persikėlė į Floridą: pirma į St. Petersburg, paskui į Pinellas Park. Solistė Roma Mastienė pasižymėjo Lietuvių operoje, Čiurlionio ir Dainavos ansambliuose. Ji buvo Lyric Opera kolektyvo narė. Buvo kviesta koncertuoti lietuvių telkiniuose visame pasaulyje. Nuliūdę liko: vyras Viktoras, sūnus dr. Linas, marti dr. Raminta ir anūkas Adomas Masčiai, dvi pusseserės Kalifornijoje Liūda Kaupas su šeima ir dr. Rūta Rakutis. Lietuvoje liko pusbrolis Algimantas Vilčinskas su šeima, pusseserė Jūratė Rakutytė, artimi giminės Aida Venclovienė su šeima ir Rūta Dailydaitė. Pagal velionės valią, laidotuvės privačios.

A † A LINAS DAGYS. Mirė staiga 2012 m. rugpjūčio 13 d., Beverly Shores, IN, sulaukęs 56 metų. Nuliūdę liko: žmona Rita, tėvelis Jaunutis, dr. Rasa Valaitytė Rose ir dr. John Rose, Eglė ir  Algis Eringiai, Kristina ir Aivaras Jonušai, Antanina Pranckevičienė, Meilutė Eringienė, Kazys ir Irma Jonauskai, draugai ir giminės Lietuvoje. Šeima draugų: Jack Benco, Chuck Sampey,  Ron Marshall, Jan Carol Ogden, Mary (Rick)  Capogrossa, Annie (Eric)  Ahdel ir kiti. Linas 1978 m. cum laude baigė Illinois Institute of Technology Čikagoje – bakalauro laipsniu architektūroje ir magistro laipsniu verslo administracijoje. Daugelį metų buvo architektūrinės bendrovės „Bittner and Deltella” viceprezidentas. Linas mylėjo meną, knygas, gamtą, ypatingai domėjosi kvantine fizika. Atsisveikinimas privatus. Toks gilus liūdesys širdį smaugia, bet reikia džiaugtis, kad Linas yra su Dievu, apgaubtas jo besąlyginės meilės amžinybei. Kada nors ten būsime visi.

A † A EMMA (PECIA) ARTMONAS. Mirė 2012 m. rugpjūčio 15 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Palos Hills. Gimė Lietuvoje. Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 17 d. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Lankymo valandos nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Laidotuvių apeigos – šeštadienį, rugpjūčio 18 d., 11 val. ryto laidojimo namuose. Velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A TADAS BAUŽA. Mirė 2012 m. liepos 30 d. Coeur d’Alene Idaho ir ten palaidotas St. Thomas kapinėse. Gimė 1923 m. Kaune. Giliame liūdesyje liko: žmona Genovaitė, duktė Indrė ir Vytautas Šemogai, anūkai Vytas ir Indrė, giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Tadą savo maldose.

A † A  Dr. Jurgis Venckūnas (George Venk-Venckunas, M.D.). 2012 m. rugpjūčio 11d., sulaukęs 92 metų, mirė Dr.Jurgis Venckūnas (George Venk-Venckunas, M.D). Velionis gimė 1920 m. sausio 13d. Augo ir mokėsi Kaune, kur 1940 m. pradėtas medicinos studijas užbaigė 1945 m. Leipcige, Vokietijoje, įgydamas Medicinos Daktaro laipsnį. 1949 m. įmigravo į JAV. Dirbo Čikagos ir Klyvlendo ligoninėse. Washington University, St. Louis MO, įgijo psichiatrijos gydytojo specialybę. Dirbo Veteranų Administracijos ligoninėse St.Louis,MO ir Los Angeles,CA, kur 1973 m. vedė  Aldoną  Avižienytę .Iš aktyvios medicininės praktikos pasitraukė 1985 m. Dr.Jurgis Venckūnas priklause Amerikos Medikų Asociacijai,Amerikos Psichiatrų Asociacijai,Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungai. Pensijoje atsidėjo nuo jaunystės kauptai pašto ženklų kolekcijai tvarkyti. Priklausė Lietuvių Filatelistų Draugijai, kurią rėmė finansiniai ir dalyvaudamas parodose. Taip pat gausiai ir aktyviai rėmė lietuviškas organizacijas JAV ir Lietuvoje: Jėzuitų Gimnaziją Kaune, Valdovų Rūmus Vilniuje, A.P.P.L.E. veiklą Lietuvoje, Partizanų Globos Fondą ,Draugo Fondą, Lietuvių Fondą, Katalikų Religinę Šalpą. Atsisveikinimo Šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 25d., šeštadienį ,   10 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles mieste. Pagal  vėlionio valią jis bus palaidotas Lietuvoje. Lieka liūdėsyje žmona Aldona, jos brolis Algirdas Avižienis su žmona Jūrate ir sūnumis  Rimu ir Audrium , pusbrolių vaikai ir kiti artimieji bei draugai.

A † A JUOZAS PAŠKUS. Mirė 2012 m. rugpjūčio 12 d. Palos Park, IL. Gimė 1928 m. spalio 27 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Orland Park ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Vytas; duktė Vida Wojewski su vyru Henry; anūkės Kristina Long su vyru Michael, Anne ir Mary Paškus; sesuo Aldona Stasiulienė su šeima; sesuo Regina Patlabienė su šeima; svainė Irena Pabedinskienė su šeima, švogeris Povilas Žumbakis su žmona Giedre. A. a. Juozas buvo vyras a. a. Eleonoros Danguolės Žumbakytės Paškienės. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 18 d. Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park 9 val. ryto, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANNA MARCIUS (LANGE). Mirė 2012 m. liepos 31 d., sulaukusi 91 metų. Nuliūdę liko: vaikai Walter Feiferis, William su žmona Catherine Feiferis, Donna ir vyras Daniel Huerta, žentas Patrick Aurience; 8 anūkai. A. a. Anna buvo žmona a. a. Vincent Marcius ir a. a. Jono Feiferio, mama a. a. Mary Aurience. Velionė buvo pašarvota penktadienį, rugpjūčio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Richard J. Modell & Cremation Services laidojimo namuose, 5725 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 4 d. 10 val. ryto iš laidojimo namų a. a. Anna bus palydėta ir palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Richard J. Modell FH. Tel. 773-0767-4730 arba www.rjmodellfh.com

A † A GENOVAITĖ MAŽEIKAITĖ KAUFMANIENĖ. Mirė 2012 m. liepos 29 d. Alexandria, VA, sulaukusi 97 metų. Nuliūdę liko: duktė dr. Liucina Kaufmanaitė su vyru dr. Alberto Chalmeta, sūnus dr. Petras Kaufmanas; vaikaičiai dr. Diana Chalmeta, dr. Pablo Chalmeta, Luis Chalmeta, Viktoras Kaufmanas, Arius Kaufmanas, dr. Vyga Kaufmanaitė-Baratta ir jų šeimos. Jos liūdi šeši vaikaičiai su šeimomis ir aštuoni provaikaičiai. Ji mirė ramybėje, savo šeimos apsupta, po sunkios širdies ligos. Iki paskutinių dienų išlaikė gerą nuotaiką ir meilę mums. Visuomet ją atsiminsime kaip Antrojo pasaulinio karo didvyrę, patriotę, globojusią savo šeimą sunkiomis sąlygomis, sulaukusią savo vyro Gustavo sugrįžimo iš nelaisvės Rusijoje, išmokslinusią savo vaikus. Mūsų širdyse ji išliks amžinai kaip be galo rūpestinga, viskuo besidominti, aukštos vidinės kultūros moteris. Laidotuvėse dalyvaus artima šeima. Vietoje gėlių, šeima prašo aukas siųsti Ateitininkų namams Lemonte.

A † A ASTA KORNELIJA VELIČKAITĖ. Mirė 2012 m. liepos 14 d. Gimė 1942 m. rugpjūčio 23 d. Tauragėje, Lietuvoje. 1944 m. spalio 6 d. kartu su tėvais pedagogu a. a. Domu Velička, teisininke a. a. Elena Veličkiene-Griškevičiūtė ir dėde teismo sekretoriumi bei pedagogu a. a. Kazimieru Griškevičiumi, pasitraukė iš Lietuvos. Iš pokario stovyklų Vakarų sąjungininkų okupuotoje Vokietijoje į JAV atvyko 1949 m. birželio 10 d. ir įsikūrė Čikagoje. Gyveno Auburn Park, Čikagoje ir Chicago Lawn apylinkėje.Mokytoja anglistė miesto mokyklose, 1964–1994 m. Lietuvių spaudos ir švietimo rėmėja. 1955 m. baigė Oglesby School, 1959 m. Calumet High School, 1958 m. Čikagos aukštesniąją lituanistikos mokyklą, 1968 m. Pedagoginį lituanistikos institutą, 1963 m. Chicago Teachers College South,  1972 m. apsigynė magistro laipsnį, 1983 m. jai suteiktas anglistikos daktaro laipsnis Loyola University of Chicago. 2004–2005 m. ir vėliau paskelbė D. Veličkos dokumentų ir raštų. A. a. Asta bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 1 d., nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojams šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Asta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KONSTANCIJA „KASTUTĖ” ROŽĖNIENĖ-KVEČAITĖ. Mirė 2012 m. liepos 26 d. Hot Springs, Arkansas. Gimė 1928 m. sausio 17 d. Lietuvoje. Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Gailė Rudaitienė su vyru Jonu; anūkai Albertas Bartkus, Rimas Bartkus su žmona Kellie; proanūkai Asta, Mariah ir Bradley; proproanūkės Delaney ir Ava; sesuo Eugenija Taras; brolis Albertas Kvečas; krikšto sesers dukra Elytė Žemaitienė su šeima; dukterėčios Dalė Waich su šeima, Loretta DePriest su šeima ir Adelė Mikelevičienė su šeima; artimi draugai Rudaičių šeima. A. a. Konstancija buvo žmona a. a. Alberto Rožėno. Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 31 d., Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 9 val. ryto, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Konstancija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A EMILIJA PALŠIENĖ PUDYMAITYTĖ. Mirė 2012 m. liepos 23 d. Palos Hills, IL, sulaukusi 88 metų. Nuliūdę liko: duktė Lilija Mikaitienė ir vyras Hermanas; anūkai dr. Erik Mikaitis su žmona Dana, Andrea Mikaitytė; brolis Ludwig Pudimat su žmona Lydia ir šeima; sesuo Emma Luther ir vyras Ronald su šeima; brolio a. a. Adolf Pudimat žmona Waltraut Pudimat su šeima, sesuo Marta Sudhoff, daug sūnėnų ir dukterėčių; Elena Ramanauskienė, kuri daugiau nei metus nuoširdžiai rūpinosi Emilija. A. a. Emilija buvo sesuo a. a. Alexandro Pudymaičio, a. a. Alberto Pudymaičio ir svainė a. a. William Sudhoff. Velionė pašarvota penktadienį, liepos 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 28 d. 10 val. ryto vyks pamaldos Zion evangelikų liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL. Po pamaldų a. a. Emilija bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

Buvęs karininkas Lietuvoje A † A MEČYS BUŽĖNAS. Mirė 2012 m. liepos 14 d., sulaukęs 95 metų.
Liūdintys liko: brolis Valius su žmona Vanda, jų vaikai Laima, Liudas ir Konradas, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Po ilgos, sunkios ligos, 2012 m. gegužės 10 d. Amžinybėn iškeliavo A † A AUGUSTAS DRAVININKAS Nuliūdusi liko: žmona Alina Dravininkas, gyvenanti Pompano Beach, FL.

A † A JOHN STATIS. Į Amžinybę iškeliavo 2012 m. birželio 28 d. Amerikoje išgyveno 62 metus. Gimė Šimkaičiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona; trys sūnūs su šeimomis; dvi proanūkės; sesuo su vyru Kanadoje; draugai, giminės ir pažįstami Lietuvoje. A. a. John bus pašarvotas penktadienį, liepos 13 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A MARY BANKY. Nuliūdę liko: vaikai Nancy (Jim) Porrevecchio, Kathy Banky, Theresa (Marty) O’Reilly, Michael Banky, Thomas (Nancy) Banky; anūkai Lauren (Ryan) Mihalik, Jennifer Porrevecchio, Joseph Porrevecchio, Kelly O’Reilly, Kevin Banky, Ryan Banky; proanūkis Jason Mihalik. A. a. Mary buvo žmona a. a. Joseph. Priklausė St. Theresa Soc.; St. Andrian Seniors; K. of L. ir  Sisters of St. Casimir Aux. Velionė buvo pašarvota penktadienį, liepos 6 d., nuo 3 v. v. p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.) Hickory Hills, IL. Laidotuvės šeštadienį, liepos 7 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto a. a. Mary bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.  Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A EUGENE STONIKAS, MD. Mirė 2012 m. birželio 27 d., sulaukęs 89 metų. 40 metų gyveno Flossmoor, IL. Gimė Palėvenės kaime, Lietuvoje. Lankė medicinos mokyklas Kaune, Lietuvoje ir Freiburg, Vokietijoje. Dirbo South Shore ir Ingalls Memorial ligoninėse. Gydytoju dirbo 50 metų. Nuliūdę liko: žmona Myee, sūnus Eugene, dukra Linda, sūnūs Martin (Rita), William (Debra), Robert (Janese), 13 anūkų, 2 proanūkiai. A. a. Eugene buvo mylimas šeimos, draugų ir pacientų. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 11 d., nuo 5 v. p. p. iki 8 v. v. Tews laidojimo namuose, 18230 Dixie Hwy, Homewood, IL. Laidojimo šv. Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 12 d., 10 v. r. Infant Jesus of Prague, 1131 Douglas Ave., Flossmoor, IL. Laidot. direkt. Tews FH. Tel. 708-798-5300 arba Tewsfuneralhomes.com

A † A AGUTĖ MACIJAUSKAITĖ TIŠKUVIENĖ. Mirė 2012 m. birželio 22 d., St. Louis, Missouri, sulaukusi 88 metų. Daug metų gyveno Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL ir buvo jo narė. Gimė 1924 m. sausio 25 d. Paupynyje, Upynos apyl., Tauragės apskr. 1944 m. baigė Šilalės gimnaziją. Tais pačiais metais išvyko į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV Sant Louis. Dirbo įvairiose įmonėse, vakarais mokėsi komercinės buhalterijos kursuose. Aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinėje tautinėje veikloje, rengė įvairias parodėles. Dalyvavo visuomeninės organizacijose, šalpos būreliuose. Materialiai rėmė lietuviškas parapijas, knygų ir laikraščių leidimą. Padovanojo A. Kapočiaus „Lietuvių enciklopedijos” komplektus Japonijos universitetui, Maironio mokyklai (Lemonte), Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijai. Visą laiką rėmė sunkiai gyvenančius Lietuvoje žmones. Tuo tikslu parašė apie 1,000 laiškų ir tiek pat pasiuntė siuntinių, kurie pasiekdavo ir Sibirą. A. Macijauskaitė-Tiškuvienė parėmė ir knygos „Šilalės kraštas” išleidimą. A. a. Agutė buvo žmona a. a. Broniaus Tiškaus.

A † A SALOMĖJA MAKSVYTIS VIRKUTIENĖ. Mirė 2012 m. birželio 27 d., sulaukusi garbingų 94 metų. Gimė Čikagoje, IL. Užaugo Lietuvoje, gyveno Cicero. A. a. Salomėja buvo duktė Marytės a. a. Dubauskaitės ir a. a. Prano, žmona a. a. Antano. Salomėja bus pašarvota pirmadienį, liepos 2 d. 8:30 val. ryto Ivins laidojimo namuose 80 E. Burlington St., Riverside, IL. Iš ten 9:30 val. bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH. Tel. 708-447-2261

A † A ALGIMANTAS SRUOGINIS. Mirė 2012 m. gegužės 26 d.  Englewood, NJ. Gimė 1923 m. spalio 1 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Kompanijos Peripheral Computer Systems, Inc. inžinierius steigėjas ir vedėjas. Daug metų gyveno Norwood, NJ, anksčiau Jersey City, NJ. Nuliūdę liko: žmona Aldona, vaikai Laima, Kristina, Andrius,  Vincas su šeimomis, penki anūkai: Aurimas, Dainius, Saulė  Bu­kauskai, Dahlia ir Leo Sruoginis. Palaidotas Rockland Cemetery, Sparkill, NY šalia anksčiau mirusių sūnų Algio ir Viliaus Sruoginių.

2012 m. birželio 24 d., savo namuose Farmington Hills, Michigan, mirė Lietuvos savanorio kūrėjo dukra, mylima žmona, mamytė, močiutė ir teta A † A ZUZANA TATARŪNAITĖ SKIOTIENĖ. Liūdesyje liko: vyras Edvardas; sūnus Rimas ir marti Rita, vaikaitės Gina ir Daina; dukra Vida, vaikaičiai Antal ir Justin; sūnus Darius ir marti Krista, vaikaitės Aleksa, Kristina ir Adrija; sūnus Dainius ir marti Kimberly, vaikaitė Katrina; brolis Bronius Tatarūnas su žmona Ruth, dukterėčia Lina, sūnėnas Kęstutis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Birželio 28 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, a. a. Zuzana buvo palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A JONAS MIGLINAS. Mirė 2012 m. birželio 16 d., sulaukęs 89 metų. Gimė Alytuje 1923 m. Gyveno Čikagoje 62 metus. Nuliūdę liko: žmona Genovaitė Narbutaitė; vaikai Audronė su vyru Gražučiu, Jonas, Ramunė, Tomas su žmona Skirmante, giminės Čikagoje, Floridoje, Toronte, Kanadoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, birželio 22 d. nuo 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionį. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių šeima prašo užsakyti Mišias už velionio sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALGIS BALCHUNAS. Mirė 2012 m. birželio 18 d., Joliet, IL. Gimė 1927 m. rugsėjo 3 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Evergreen Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Roma Mikulskytė; sūnus Zenonas su žmona Indre; duktė Linda Jandacek su vyru Kurt; anūkai Viktoras ir Katarina Balchunai ir Caitlin Jandacek; sesuo Augutė Gurskienė su šeima Lietuvoje. A. a. Algis buvo brolis a. a. Zenono Balčiūno. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, birželio 20 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 21 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Iš laidojimo namų a. a. Algis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KUN. DONALD S. PETRAITIS, MIC. Mirė 2012 m. birželio 12 d. Worchester, MA. Gimė 1937 m. rugpjūčio 13 d. Čikagoje. Gyveno Thompson, CT, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sesuo Diane Driscoll ir tėvai marijonai. A. a. kun. Donald buvo sūnus a. a. Stanley ir a. a. Bernice Petraitis. A. a. kun. Donald bus pašarvotas trečiadienį, birželio 20 d. nuo 8:30 val. r. iki 10 val. ryto Sisters of St. Casimir Motherhouse, 2601 W. Marquette Rd., Čikagoje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VALERIJA ŠILEIKIENĖ. Mirė 2012 m. birželio 11 d., sulaukusi 96 metų. Gyveno Floridoje, anksčiau daug metų gyveno New York. Nuliūdę liko: vaikai Laima ŠileikytėHood, Aldona Marijošienė, Audronė Statkienė, Rimantas Šileikis, septyni anūkai ir septyni proanūkai.

A † A NIJOLĖ JANKUTĖ UŽUBALIENĖ. Mirė 2011 m. lapkričio 20 d. Australijoje. Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, birželio 18 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

A † A PETRAS PETRUTIS. Mirė 2012 m. birželio 5 d. Gimė 1924 m. liepos 4 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Birutė Jasiukaitienė ir sūnėnas Raimundas Jasiukaitis Lietuvoje. A.a. Petras bus pašarvotas pirmadienį, birželio 11 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA RAUGAS (JURKŠTAS). Mirė 2012 m. gegužės 23 d., sulaukusi 94 metų amžiaus. Nuliūdę liko sūnus Valentinas Raugas su žmona Dale, duktė Danguolė Raugas, anūkai Mark Raugas ir Valerie Raugas. Velionė buvo žmona Balio Raugos, kuris mirė 2006 m. Velionė mokytojavo Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės šeštadieninėje mokykloje ir Lietuvoje. Laidotuvių Mišios atnašautos birželio 1 d. Švento Andrėjaus parapijoje, Philadelphia. A. a. Marija palaidota Resurrection Cemetery, Bensalem, PA.

A † A DOREEN ADAMS JURŠĖNIENĖ. Gimė 1928 m. rugpjūčio 25 d. Anglijoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 2012 m. gegužės 30 d. Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Joseph su žmona Helen; sūnus John; anūkai Catherine Montgomery su vyru Chad, Joseph Jursenas su žmona Morgan ir Mary Jursenas; proanūkis Brayson; sesuo su šeima Anglijoje. A. a. Doreen buvo mamytė a. a. Terrance. A. a. Doreen buvo pašarvota penktadienį, birželio 1 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks birželio 2 d. Iš Brady Gill laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Doreen bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ONA VAIČEKONIENĖ (LATVYTĖ). Mirė 2012 m. gegužės 19 d. Severna Park, Maryland. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Kuturių kaime, Jurbarko rajone. Mokėsi kaimo pradžios mokykloje, vėliau Jurbarko gimnazijoje. Ją baigusi, įstojo į VDU medicinos fakulteto odontologijos skyrių. Vokiečiams uždarius universitetą, dirbo Kauno geležinkelių stoties telegrafo skyriuje Kaune, vėliau Rygoje. 1944 m. pasitraukė nuo karo į Vokietiją, dirbo fabrikuose ir geležinkelių taisymo dirbtuvėse Gleiwitze. Pasibaigus karui, gyveno Wiesbadeno lageryje. 1947 metais sukūrė šeimą su Jonu Vaičekoniu. Atvyko į JAV 1949 metais ir apsigyveno Philadelphia, vėliau Chicago, kur augino šeimą. 1964 metais šeimai persikėlus į Elgin, Illinois, baigė Elgin Community College Nursing kursus, išlaikiusi Illinois State Board egzaminus gavo RN laipsnį. Dirbo vietos ligoninėse. 1977 metais persikėlė į Floridą, dirbo Veteranų ligoninėje, Miami. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, buvo aktyvi Lietuvių klubo ir moterų dainos mėgėjų būrelio ,,Banga” narė. 1990 metais persikėlė į Maryland, gyveno Severna Park miestelyje. Laidotuvės bus privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, Illinois, JAV.

A † A GEDIMINAS BUČMYS. Mirė 2012 m. gegužės 28 d. Gimė Šiauliuose 1922 m. kovo 14 d. Gyveno Salantuose ir Palangoje. Baigęs gimnaziją, 1941 m. persikėlė į Kauną, studijavo farmaciją. 1944–1949 m. gyveno Vokietijoje, Miuncheno apylinkėse. 1949 m. atvyko į Philadelphia, iš ten persikėlė į Chicago priemiestį Cicero, dirbo ,,Drauge”. 1979 m. persikėlė į Cleveland. Lietuvoje buvo jūrų skautas, Amerikoje priklausė Lietuvių fronto bičiuliams ir LB. Domėjosi filosofija, Šventuoju Raštu, kalbomis. Nuliūdę liko: žmona Vida Augulytė, duktė Vaiva Mieldažienė ir anūkė Gabija. Laidotuvės – birželio 1 d. po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje Cleveland, OH, Visų Sielų kapinėse. Prašoma draugus ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą, o vietoje gėlių aukoti Dainavos stovyklos fondui, 6604 Ivana Court, Mentor, Ohio 44060.

A † A SESUO CECILIA PAPSIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2012 m. gegužės 22 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 89 metų. Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventųjų parapijos, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesutė sesuo Teresė Papsytė SSC, brolienė Katherine Papsis, netikra sesuo Helen Smith, pusbroliai ir pusseserės Catherine / Michaelangeo Russo, Michael/ Linda Naughton, James / Anita Naugton. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 28 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems pirmadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, gegužės 29 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Cecilia bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A † A HEINRICH JENIG, jaun. Gimė 1960 m. rugsėjo 30 d. ir buvo netikėtai pašauktas į Ramybės namus 2012 m. gegužės 24 d. Velionis buvo Heinrich ir Mary Jenig vyriausias sūnus, Kevin ir Matthew tėvas, Stephan (Andrea), Mark (Barbara), Erich (Jeanine), Anthon (Kathy), Tina (Mark) Trost ir Suzy (Jeffrey) Merrick brolis; dėdė 19 dukterėčių ir sūnėnų. Ilgus metus žaidė Lietuvių futbolo klube. Pašarvotas Kosary Funeral Home 9837 S. Kedzie, Evergreen Park antradienį, gegužės 29 dieną. Lankymas nuo 2 v. p. p. iki 9 val. vak., pamaldos 7 val. vakaro. Laidojimo pamaldos trečiadienį, gegužės 30 d., 10 val. ryto Kosary laidojimo namuose. A. a. Heinrich bus palaidotas Betanijos kapinėse, Justice, IL. Religines apeigas atliks kun. dr. Valdas Aušra, Ziono Ev. Liuteronų parapijos klebonas.
ir

A † A VERONIKA PAULIONIENĖ (TOLIUŠYTĖ). Mirė 2012 m. balandžio 28 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1914 m. liepos 26 d. Pamituvio kaime, Raseinių apskrityje. Lietuvoje 1938 m. baigė Klaipėdos Pedagoginį institutą ir mokytojavo Nemunaičiuose. Nuo 1990 m. gyveno Phoenix, Arizona. Karo metu kartu su šeima išvyko į Vokietiją. Prieš atvykstant 1954 m. į Čikagą, gyveno Springfield, IL. Nuliūdę liko: duktė Rima Reklaitis-Banienė; anūkai Vida, Elytė ir Povilas Reklaitis, Elaine Phelen ir Michael Paulionis; proanūkai Lina ir John Skandalakis, Vilius, Povilas, Robertas ir Tomas Sieczkowski; Mykol, Elizabeth, Viktoria, Kristina Reklaitis ir Ramsey Phelen. A. a. Veronika palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A † A POVILAS STELMOKAS.  Mirė 2012 m. gegužės 20 d. Gimė 1921 m. sausio 30 d. Gustonių kaime, Panevėžio apskr., Lietuvoje. 1948 m. imigravo į Australiją. 1959 m. su šeima atvyko į Čikagą, gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Barzdytė; duktė Dalia Trakienė su vyru Martynu; anūkė Viktorija su vyru Eric Barr; anūkas Tomas; a. a. brolio Antano vaikai Eglė Novak ir Ąžuolas Stelmokas su šeimomis; a. a. brolio Petro vaikai Australijoje Birutė ir Julija; a. a. sesers Zofijos dukra Genė ir jos vaikai Sigitas, Šarūnas ir Žilvinas su šeimomis Lietuvoje; krikšto vaikai Vida Boyd, Andrius Eringis ir Darius Murauskas. A. a. Povilas pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby  Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 25 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas  į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko Vartai į mokslą organizacijai arba Lietuvos Skautybės fondui. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800994-7600 arba  www.petkusfuneralhomes.com

A † A prelatas Ignas Urbonas. Eidamas 102 metus, 2012 m. gegužės 19 d. Lemont, IL mirė prelatas Ignas Urbonas. Prel. Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje, Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje, buvo antras iš septynių vaikų. Mokėsi Vabalių ir Merkinės mokyklose, Kauno „Pavasario” progimnazijoje, 1930 m. baigė Alytaus gimnaziją, nuo jaunystės ateitininkas. Po Kauno kunigų seminarijos ir VDU, arkivyskupo J. Skvirecko įšventintas kunigu. Dirbo Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje. Artėjantis karo frontas nubloškė į Vokietiją. 19451949 m. kapelionavo lietuviams studentams, ten įgijo filosofijos ir Bažnyčios istorijos daktaratus. Atvykęs į East Saint Louis, JAV, pas kunigą, vėliau vyskupą Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose parapijose, kol 1954 m. buvo pakviestas į Gary, Indiana. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu tapo 1966 m., mokytojavo lituanistinėje mokykloje, buvo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas, stovyklų kapelionas, plačiai dalyvavo spaudoje ir renginiuose. 1961 m. surengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą, priklausė Amerikos lietuvių kunigų vienybei, vadovavo Čikagos skyriui. Prelatu pakeltas 1990 m. Lietuvą pirmą kartą aplankė 1992 m. Šv. Kazimiero parapiją 1998 m. uždarius, persikėlė prie pal. J. Matulaičio misiją Lemont, IL, kur talkino šv. Mišiose, dalyvavo renginiuose, rašė į spaudą. 2006 m. išleido knygą „Ilga mano kelionė”. Lietuvoje atšventė 60 m. kunigystės jubiliejų, tarp lemontiškių ir kitų bičiulių – 100 metų amžiaus, 75 m. kunigiškos tarnystės sukaktis

A † A ALFREDAS BLYSKIS. Mirė 2012 m. gegužės 11 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1942 m. balandžio 5 d. Vokietijoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Vida Augaitytė; duktė Aurelija Ploutis su vyru George, anūkas Aleksandras; sūnus Arvydas su žmona Rūta, anūkai Jonas ir Andrius; brolis Henrikas Blyskis; sesuo Anelies su vyru Jean Pietr von Rotz su šeima. Priklausė Lietuvių Operai. A. a Alfredas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 17 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų, a. a. Alfredas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUOZAS A. STARĖNAS. Mirė 2012 m. balandžio 25 d., sulaukęs 86 metų, Clearwater Beach, Florida, Bay Pines Veteran Administration Medical Center. Gimė 1925 m. lapkričio 27 d. Puvočių miestelyje, Varėnos apskrityje, Lietuvoje. Amerikos kariuomenės veteranas, kur pasiekė kapitono laipsnį, Korėjos konflikte du kartus buvo sunkiai sužeistas ir buvo apdovanotas daugeliu medalių, tarp jų „Purple Heart with Clusters”. Civiliniame gyvenime diplomuotas mechanikos srities inžinierius, dirbęs pagal savo profesiją daug metų. Buvo labai aktyvus dėl Lietuvos išsilaisvinimo, priklausė daugeliui organizacijų, tarp jų lietuvių Skautams, lietuvių Amerikos bendruomenėms ir klubams. Mėgo dainuoti ir turėjo gražų tenoro balsą. Dainuodavo daugiausia kvartetuose, buvo didelis tapybos mėgėjas ir rašė poeziją. Prislėgtą didelės netekties ir liūdesio paliko žmoną Mildą Mackevičiūtę, kurią buvo vedęs Providence, RI, prieš 59 metus, sūnų Vytautą su žmona Debbie, dukrą Daną su vyru Steven Hackett ir anūkais Kevin, Sarah ir Emily, proanūkę Lilly; dukrą Birutę A. Dragicevich ir anūkais Nicky ir Danny. Anūkas Danny seka senelio pėdomis ir yra U.S. Army Medical Corps. Kartu su šeima liūdi artimi giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Velionis po šventų Mišių buvo išlydėtas iš St. Brendon Church, Clearwater, Florida su U.S. Military Honor Guard.

A † A HELEN D. GREBLIUNAS (WESBAR). Mirė 2012 m. gegužės 6 d., sulaukusi 94 metų. Nuliūdę liko: vaikai Barbara (Jack) Nieds, Nadine Grabow, Alan (Kim), Kenneth (Donna), John (Cindy), 9 anūkai; 10 pro­anūkų; brolis Albert (Bess) Wesbar, daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Helen buvo žmona a. a. dr. Vincent J.Daugiau nei 62 metus buvo Most Holy Redeemer Parish narė. Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 95th St., Ever­green Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 12 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. r. a. a. Helen bus atlydėta į Most Holy Redeemer bažny­čią, kurioje 9:30 val. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių aukoti Alvernia Manor, 13950 Main St., Lemont, IL 60439. Laidot. direkt. Kenny Brothers FH. Tel. 708-425-4500 arba kennybrothersfuneral.com

A † A RAYMOND P. KRISTOPAITIS. Mirė 2012 m. balandžio 28 d. Nuliūdę liko: žmona Regina Razminas, duktė Theresa ir vyras Mark Peskor MD, sūnus Paul ir žmona Nicole Kristopaitis, sesuo Valerija ir vyras Vladas Plepys. Laidojimo Mišios bus aukojamos pirmadienį, gegužės 7 d. 9:30 val. r. Incarnation bažnyčioje 5757 W. 127th St. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimo Mišiose. John  Sheehy & Sons FH, tel. 708-361-4235

A † A PRANAS GUDAITIS. Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir tėvukas iškeliavo į amžinybę 2012 m. balandžio 18 d., sulaukęs 96 metų amžiaus. Gimė 1916 m. sausio 8 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, Illinois. Giliame liūdesyje liko: žmona Agota, sūnus Vladas su žmona Joyce, duktė Aldona Urbienė su vyru Zigmu, duktė Irena Gibbs, keturi anūkai, aštuoni proanūkai bei giminės Lietuvoje. 2012 m. balandžio 20 d. įvyko gedulingos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionis buvo nulydėtas į amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui už šv. Mišių atnašavimą ir maldas kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie apkabinote mus, pareiškėte užuojautos žodžius, aukojote šv. Mišioms ir palydėjote a. a. Praną į amžino poilsio vietą. Dėkojame Petkus-Lemont laidojimo namų direktoriui už nuoširdų patarnavimą skausmo valandoje. Prašome prisiminti a. a. Praną savo maldose.

A † A Skautininkė LARISA JANKŪNIENĖ DRUŽILIAUSKAITĖ. Mirė 2012 m. balandžio 24 d. Oak Park, IL. Gimė 1932 m. sausio 19 d. Tauragėje, Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: vyras Aleksandras Jankūnas; sūnus Vytautas Jankūnas; anūkai Mindaugas, Marius ir Ugnė, giminės Motie­kaičiai, Jankūnai (Kundrotskiai), kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Larisa buvo mama a. a. Alekso Povilo Jankūno, Priklausė Mirgos būrelio Aušros Vartų draugijai. Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Suburbun Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th St. (35th ir Austin Blvd.), Cicero, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 27 d. 11 val. ryto iš laidojimo namų a. a. Larisa bus palydėta į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JONAS KUBILIUS. Mirė 2012 m. balandžio 20 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1926 m. birželio 24 d. Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: Nijolė Vengrienė; sūnėnas  Raimundas Lapas, sūnėnas Tomas Lapas, dukterėčia Rasa Valaitis, dukterėčia Laura Valaitis su šeimomis. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Aldonos Paltarokaitės, brolis a. a. Wilhelminos Lapienės, brolis a. a. Algirdo ir švogeris a. a. Edvardo Lapo. Priklausė Lietuvos partizanams ir Lietuvos skautams. A. a. Jonas pašarvotas buvo pirmadienį, balandžio 23 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 24 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Jonas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ONA MASKOLIŪNIENĖ MEDELYTĖ. Mirė 2012 m. balandžio 20 d. 3:03 val. ryto, sulaukusi 93 metų. Gimė 1918 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje. Gyveno Waukegan, IL, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Zita Bilitavičienė; anūkė Tara Kowalski su vyru Frank; anūkė Judith Pačkauskas Sherin; proanūkai Brandon, Tyler, Caden Kowalski, Melissa Thesfield su vyru James ir Johnny Sherin bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Ona buvo mama a. a. Ramutės Pačkauskienės, uošvienė a. a. Vytauto Bilitavičiaus ir a. a. Algio Pačkausko. Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 22 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 23 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Ona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2012 m. balandžio 16 d., St. Johns, Michigan, iš šios žemės iškeliavo brangus vyras, tėvelis, senelis, svainis, dėdė, ateitininkas, visuomenininkas, agronomas A † A dr. JONAS MIKULIONIS. Liūdesyje liko žmona Janina Mikulionienė; dukra Ramunė ir žentas Dennis Bassett, vaikaitis Lukas; sūnus Linas ir marti Rūta Mikulioniai, vaikaičiai Gytis, Svaja ir Monika; svainis Eugenijus Mičiūnas su šeima ir kiti giminės. Balandžio 20 d., po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, a. a. Jonas buvo palydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A Dr. KAZIMIERAS A. ŠUKYS. Mirė 2012 m. balandžio 14 d., sulaukęs 89 metų, Provena St. Mary’s ligoninėje, Kankakee, Illinois. Atsisveikinimas vyks penktadienį, balandžio 20 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vakaro, Clancy-Gernon Funeral Home, 295 Main St., NW, P. O. Box 600, Bourbonnais, Illinois, 60914. Šeštadienį, balandžio 21 d. Pal. J. Matulaičio misijoje, Lemont, IL, nuo 10–11 val. ryto bus galima atsisveikinti kas negalėjo penktadienį. Šv. Mišių pradžia 11 val. A. a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. Dr. Kazimieras A. Šukys gimė 1923 m. kovo 3 d. Juozo ir Agotos Mikalajūnaitės Šukių šeimoje, Meldučių kaime, Debeikių valsčiuje, Utenos apskrityje, Lietuvoje. Dr. Kazimieras A. Šukys turėjo keturis brolius Antaną, Juozą, Balį ir Joną, tris seseris Oną, Zosę ir Eleną. Visi broliai ir dvi seserys yra mirę Lietuvoje, išskyrus dr. Eleną Deckys, su kuria kartu atvyko į JAV. Dr. Elena Deckys gyvena Indian Head Park, Illinois. Dr. Kazimieras A. Šukys baigė Utenos gimnaziją 1941 metais. Medicinos studijas pradėjo Vilniaus universitete ir dėl karo sąlygų jas teko baigti Ludwig-Maximillian universitete Muenchen, Vokietijoje 1949 metais. 1949 m. kovo 18 d. vedė Genovaitę Domeikaitę iš Lietuvos, kuri mirė 1998 m. rugpjūčio 27 d. Kankakee, Illinois. Dr. Kazimieras A. Šukys atvyko į JAV 1949 metais ir nuo 1950 m. iki 1955 m. atliko Internship ir rezidentūrą vidaus ir plaučių ligų srityse, Rochester, New York ligoninėse. 1954 m. išlaikė Illinois valstybinius egzaminus ir gavo praktikos licenciją. Nuo 1955–1958 m. buvo vyriausias Tuberkuliozės kontrolės gydytojas Manteno valstybinėje ligoninėje, Illinois. Po to atidarė savo privatų kabinetą Bradley, Illinois ir 1969 m. tapo „Fellow of American Academy of Family Physicians”. Dr. Kazimieras A. Šukys priklausė St. Mary’s Hospital ir Riverside Medical Center Hospital, Kankakee, Illinois, buvo American Medical Association, Illinois Medical Association, Kankakee County Medical Society, American Academy of Family Physicians, Lietuvių Gydytojų draugijos narys, priklausė ateitininkams, buvo Lietuvių Fondo, Jaunimo centro ir kitų lietuviškų organizacijų rėmėjas. Dr. Kazimieras A. Šukys su pirmąja žmona Genovaite užaugino tris vaikus: Irutę, Danutę ir Raimondą. Irutė Z. yra ištekėjusi už Donald A. McGovern ir gyvena Los Altos, California; Danutė K. yra ištekėjusi už Jeffrey E. Browne ir gyvena Oldsmar, Florida, Raimondas P. yra vedęs Amy J. Powell ir jie gyvena Orinda, California. Dr. Kazimieras A. Šukys turėjo aštuonis anūkus: Kristina McGovern Tenenbaum iš New York, NY; Genevieve McGovern iš San Francisco, CA; Nicholas Browne iš Raleigh, NC;  Alexandra Browne Sweeney iš Denver, CO; Jordan Browne iš New York, NY;  Cameron Browne iš Gainesville FL; Benjamin Sukys iš Seattle, WA;  Alexander Sukys iš Orinda, CA. Dr. Kazimieras A. Šukys 1999 m. gruodžio 29 d. vedė antrą žmoną Dalią Lapinskaitę iš Lietuvos, Panevėžio miesto. Šioje šeimoje jis turėjo dvi podukras:  Sandrą ir Inetą. Sandra yra ištekėjusi už Tado Peleckio ir gyvena Lockport, Illinois. Ineta studijuoja Lewis universitete, Illinois. Dr. Kazimieras A. Šukys buvo labai gerbiamas, mylimas ir visapusiškai viskuo besidomintis žmogus. Jis mėgo bendrauti, juokauti, o ypatingai žaisti lauko tenisą bei šachmatais. Tiek daug gražių praleistų akimirkų kartu, tiek daug dalintasi džiaugsmu, dalinti patarimai duoti iš širdies, dar ilgą amžių mus visus lydės.

A † A GRAŽINA LATOŽIENĖ VAINAITĖ. Iškeliavo į Amžinybę 2012 m. balandžio 14 d., sulaukusi 62 metų amžiaus. Gimė 1949 m. rugsėjo 26 d. Worchester, Massachusetts. Gyveno Oak Lawn, Illinois. A. a. Gražina buvo a. a. Reginos ir a. a. Antano Vainų dukra ir a. a. Justino mamytė. Giliame liūdesyje liko šeima: vyras dr. Kastytis Latoža, dukra Ingrida; sesuo Nijolė ir jos vyras adv. Gintaras Čepėnas, sesers vaikai: krikšto dukra dr. Lina su vyru Ryan Piech ir jų sūnelis Luke, krikšto sūnus dr. Andrius Čepėnas ir jo žmona dr. Jennifer; uošvienė Regina Latožienė; brolienė Rita ir jos vyras Joseph Bagley ir jų dukra Lana; brolienės a. a. Natalijos vyras Edmundas Stukas ir jų dukros Justina ir Maira. Lankymas antradienį, balandžio 17 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. vakaro Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės trečiadienį, balandžio 18 d. A. a. Gražina bus išlydėta iš laidojimo namų į Šv. Linus bažnyčią 10400 S. Lawler Avenue, Oak Lawn, IL, kur 11:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios, o po šv. Mišių bus palydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laid. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

2012 m. kovo 21 d., po sunkios ir ilgos ligos savo namuose Livonia, Michigan, sulaukusi 82 m. amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu brangi mamytė, močiutė, sesutė, teta, uošvienė, dailininkė bei mokytoja A † A STASĖ VAITIEKAITYTĖ SMALINSKIENĖ. Gimė Kudirkos Naumiestyje, Šakių apskrityje. 1948 m. imigravo į Kanadą, o 1954 m. atvyko į Detroit kartu su vyru a. a. Stepu Smalinsku. Priklausė Detroit Lietuvių kultūros klubui, buvo Jaunimo choro tėvų komiteto pirmininkė, Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkė, mokytojavo Detroit Žiburio mokykloje. Buvo suruošusi asmenines meno parodas ir dalyvavo grupinėse parodose Toronto, Wasaga, Delhi, Worcester, Windsor, Chicago, Clarkston, Southfield, Livonia ir Dainavos jaunimo stovykloje, kur yra pastatytas velionės sukurtas Romui Kalantai paminklas. Giliame nuliūdime liko: dukra Aida ir žentas Wendell Harris, anūkės Kristina ir Andreja, sūnus Kęstutis Smalinskas, dukra Vilija ir žentas Audrius Kirvelaitis, anūkai Kovas ir Indraja, sesutė Anastazija su vyru Paul Boukouris ir jų vaikai George, John ir Kathryn, sesutė Irena Krivickienė su šeima Vokietijoje bei giminės Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Kovo 31 d. įvyko gedulingos šv. Mišios Dievo Apvaizdos bažnyčioje už a. a. Stasės Smalinskienės vėlę, kurias aukojo kleb. kun. Gintaras Jonikas.
Laid. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A Mokytoja BIRUTĖ ALEXANDRA (LINKEVIČIŪTĖ-DANIUSEVIČIŪTĖ) VINDAŠIENĖ. Mirė 2012 m. balandžio 2 d. Gimė 1928 m. gegužės 16 d. Kovarsko mieste, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1949 m. 33 metus mokytojavo St. Ritos parapijos mokykloje ir 12 metų Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Visą gyvenimą praleido dirbdama Lietuvių Bendruomenėje, įvairiose pareigose. Nuo 1935 m. priklausė skautams ir dirbo visose skautų organizacijos šakose. Buvo akademikė filisterė ir vyr. skautininkė. Gilvelio mokyklą baigė 1984 metais. 19 metų dainavo Dainavos ansamblyje ir daug metų giedojo Pal. J. Matulaičio misijos chore. Priklausė Švento Rašto būreliui, Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Fondui, lietuviams respublikonams, Vaiko Vartai į mokslą ir Mercy Lift organizacijoms. Nuo jaunystės rašė eilėraščius ir žodžius dainoms. Buvo labai veikli ir visą gyvenimą aukojo Lietuvos labui. Liūdesyje liko: dukra Dalia su vyru Sauliumi Acalina, dukra Gražina su vyru Edmundu Vižinu, anūkai Erikas, Thomas ir Daina, sesuo Irena Kirkuvienė, sūnėnai: krikšto sūnus E. Saulius Kirkus su žmona Rūta, vaikais Antanu ir Viktorija, R. Vytautas Kirkus su žmona Jeanett, vaikai Motiejus ir Anthony, A. Algirdas Kirkus su žmona Jane, dukros Kara ir Aleksa, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Birutė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių  a. a. Birutė bus palaidota greta tėvų Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VYTAUTAS KAMANTAS. Vyras, tėvelis, tėvukas, svainis ir dėdė, mirė 2012 m. balandžio 1 d. Gyveno Grand Rapids, MI. Gimė 1930 m. kovo 25 d. Macikų kaime, Šilutės valsčiuje, Lietuvoje. Velionis buvo inžinierius, dirbo projektų vadovu ir statybos direktoriumi Butterworth ligoninėje, Grand Rapids, MI. Įvairių amerikiečių ir lietuvių organizacijų narys, ėjęs vadovaujančias pareigas, Akademikų skautų sąjūdžio filisteris ir skautininkas, Lietuvių Fondo Tarybos narys, buvęs pirmininkas, JAV LB Grand Rapids apylinkės valdybos narys, daugelio JAV tarybų narys ir prezidiumų pirmininkas, ilgametis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondo pirmininkas, keturių PLB valdybų pirmininkas. Didelis jaunimo rėmėjas. Nuliūdę liko: žmona Gražina, vaikai Rimas Kamantas, Rasa ir Paulius Ragai, Daina ir Saulius Čyvai, aštuoni anūkai: Andrius Ragas, Matas ir Vaiva Čyvai, Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė, Jonas Čyvas, Tomas Čyvas ir Marija Čyvaitė. Svainiai Vincas Lukas, Juozas ir Barbara Lukai, jų šeimos ir giminės Lietuvoje. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui arba Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijoms (Jesuit Fathers-Baltic Project). A. a. Vytautas pašarvotas antradienį, balandžio 3 d., nuo 6 v. v. iki 9 v. v. Barto Funeral Home (1401 Quarry Ave. NW, Grand Rapids, MI). Laidotuvių Mišios – trečiadienį, balandžio 4 d., 10 v. r. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (520 Myrtle St., NW, Grand Rapids, MI 49504). Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Petro ir Povilo kapinėse Grand Rapids, MI.

A † A PRANĖ PETRULIENĖ PAKALKIENĖ. Mirė 2012 m. kovo 21 d., Pennsylvania, sulaukusi 90 metų amžiaus. Giliai nuliūdę liko: dukra dr. Audronė Meškauskas, anūkė Rūta Clair su vyru Mitchell, proanūkai Cassandra, Alyssa ir Joshua; sūnėnas Jonas Malioris su žmona Sharon ir jų vaikai Megan ir Johnnie, Audrius Kirvelaitis su žmona Vilija ir jų vaikai Indraja ir Kovas, Vytenis Kirvelaitis ir daugelis kitų giminių JAV ir Lietuvoje. Laidotuvės bus privačios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A ELZYTĖ GUMBARAGIENĖ. Mirė 2012 m. kovo 26 d. Gyveno Marquette Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. A. a. Elzytė buvo žmona a. a. Jono Gumbaragio, mama a. a. Jono Eimučio. Nuliūdę liko: duktė Rūta Abramikienė su vyru Algiu, marti Judy Gumbaragis, anūkai Matthew ir Ann su vyru  Mark Tolene; dukterėčia Emilija Sakalauskas su vyru Edvardu. Priklausė Seserų kazimieriečių „Auxiliary”. Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. PalosGaidas laidojimo namuose 11028 SW HWY, Palos Hills, IL. Laidotuvės penktadienį, kovo 30 d. Iš laidojmo namų 9:15 val. ryto a. a. Elzytė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410i

A † A MARIAN A. (HULL) INDREIKA. Mirė 2012 m. kovo 23 d., sulaukusi 86 metų. Nuliūdę liko: vyras Matas G. Indreika, sūnus Markus ir žmona Jane Indreika; sesuo Evelyn ir vyras Keith Oncken; brolienė Mary Hull; svainis James Townswend; svainė dr. Meilutė (Indreika) Biskis; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Marian buvo sesuo a. a. Clark Hull ir a. a. Frances Townswend. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, kovo 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Adams Winterfield & Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main St., Downers Grove, IL. Laidotuvės antradienį, kovo 27 d. 10 v. r. First United Methodist Church, 1032 Maple Ave., Downers Grove, IL. A. a. Marian palaidota Kaneville Township kapinėse. Informacija tel. 630-968-1000 arba www.adamswinterfieldsullivan.com

A † A VYTAUTAS A. JUČAS. Mirė 2012 m. kovo 24 d.Gimė 1921 m. liepos 1 d. Lietuvoje. Gyveno Burbank, IL; anksčiau Čikagos Brighton Park apylinkėje ir Kanadoje. Nuliūdę liko: žmona Valė Delininkaitytė, sūnus Linas su žmona Loreta; anūkai Viktoras ir Aleksas; sesuo Irena Kalvaitienė su šeima, kiti artimieji giminės bei daug draugų. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 28 d., nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 29 d. 9:30 val. ryto Pekus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytautas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Alzheimers Foundation. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A LIŪDAS VANAGAS. Mirė 2012 m. kovo 24 d. Gimė 1927 m. gegužės 8 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Naperville, IL, anksčiau Lake Forest, IL, Deerfiled, IL ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Birutė Bielskytė, sūnus Rimantas; švogeris Edis Bielskis su žmona Aleksandra ir vaikai Renata Bielskytė ir Ramona Inda su vyru Ken, švogeris Vytautas Bielskis su šeima Lietuvoje; artimas draugas Brian Winn, kiti artimieji, giminės bei daug draugų. Velionis bus pašarvotas antradienį, kovo 27 d., nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 28 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Liūdas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JURGIS BUNDELIS (GEORG BUNDELS). Mirė 2012 m. kovo 17 d., Foundation Park Care Center, Toledo, OH, sulaukęs 91 metų. Gimė 1920 m. spalio 31 d. Ilse (Brinkies) ir Jakob Bundels šeimoje, Spengių kaime, Klaipėdos krašte, Lietuvoje. 1951 m. sausio mėnesį emigravo į JAV. 1961 m. sausio 21 d. vedė Lucille Norma Kratochvil (Kasper), kuri mirė 2004 m. rugpjūčio 13 d. Nuliūdę liko: duktė Pamela su vyru Thomas Sobecki, gyvenantys Toledo, OH, anūkai Joseph, Ruthanne, Matthew, Margaret Sobecki; sesuo Grete Grabazs, gyvenanti Arlington Heights, IL, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Jurgis buvo brolis jau mirusių Marie, Martin, Anna, Michel, Heinrich ir dukterėčios Ruth Grabazs. Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 23 d. 1 val. p. p. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Po atsisveikinimo a. a. Jurgis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A DALIA O. DIKINYTĖ PUNDYS. Mirė 2012 m. vasario 21 d. Palaidota East Greenwich,  RI, kur ji gyveno paskutinius 36 metus. Nuliūdęs vyras Petras Audrius ir vaikai Lavinia, Ravena,  Aurora,  Aras ir Marius

A † A JUOZAS RYGELIS. Mirė 2012 m. kovo 10 d., eidamas 92-uosius metus. Gimė 1920 m. Lietuvoje, Eglupio kaime, Vilkaviškio rajone, Antano Rygelio ir Veronica (Puodžiukynas) šeimoje. Gyveno Thompson, CT. Paliko žmoną Aldoną (Tercijonas), su kuria susituokė 1950 m. balandžio 16 d., penkis suaugusius vaikus, aštuonis anūkus, vieną proanūkę, vieną brolį ir tris seseris. Mokslus baigė Jėzuitų gimnazijoje Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, TU Darmstad Vokietijoje (MSME, metalurgija), MIT ir Columbia University (NY). Inžineriniai pasiekimai trinties, įtampos ir vibracijos reguliavime: erdvėlaivio suvaldymo pulto pagrindo, terminės apsaugos erdvėlaivio dalims, gyroscope stabilizavimo sistemų palydovams, kurie yra naudojami šių dienų GPS sistemose, sukūrimas. Dalyvavo F117 stelth bomber apskaičiavimuose epoksidinės dervos ir karbono struktūrinės sudėties kūrime. Patentai: reaktyvinių pavarų kėbulo surinkime, teleskopų lęšių be įtampos kūrime ir kiti. Labdara: visą savo gyvenimą buvo aktyvus Ateitininkų veikloje, ėjo atsakingas pareigas Lietuvių Bendruomenėje (LB), buvo JAV LB Connecticut apygardos pirmininku iki 1970 m. Išėjęs į pensiją, Putnam aukomis prisidėjo prie Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų Thompson, CT, vienuolyno, ALK’os archyvo išlaikymo. A. a. Juozas bus pašarvotas trečiadienį, kovo 14 d., nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vakaro Gilman Funeral Home, 104 Church St., Putnam, CT. Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, kovo 15 d., 11 val. ryto St. Mary Church of the Visitation, 218 Providence St., Putnam, arba pas seseles. Velionis bus palaidotas Gate of Heaven, Putnam, CT, kapinėse. Laidot. direkt. Gilman FH, tel. 860-928-7723

A † A VITAS RUGIENIUS. Mylimas Tėvelis, Tėvukas, Brolis, Dėdė po sunkios ir ilgos ligos mirė 2012 m. kovo 6 d. Livonia, Michigan, sulaukęs 74 m. Velionis buvo verslininkas, Akademikų skautų Korp. Vytis, Lietuvių Bendruomenės ir sporto klubo „Kovas” narys. A. a. Vitas pašarvotas penktadienį, kovo 9 d. RG & GR Harris laidojimo namuose 15461 Farmington Road, Livonia, MI. Lankymo valandos nuo 4 v. p. p. iki 9 val. v. 7 val. Rožinis ir atsisveikinimas. Šeštadienį, kovo 10 d. bus pašarvotas Dievo Apvaizdos bažnyčioje 9:30 v. r. iki gedulingų šv. Mišių 10:30 v. r. Velionis bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, šalia žmonos a. a. Jurinos. Giliame nuliūdime liko: dukra Danutė, sūnus Vitas ir marti Inga, anūkai: Aleksas, Andrius, Ema ir Mia; brolis Algis ir brolienė Liūda; dukterėčia Daiva Rugieniūtė, sūnėnas Algis ir žmona Linda Rugieniai, jų vaikai Aleksa, Kovas, Kasandra ir Taura; dukterėčia Gina su vyru Robertu Blinstrubai, jų vaikai Gilius ir Gytis; pusseserė Ona Puškorienė su vyru Kęstučiu ir šeima; svainė Vida su vyru Kostu Stankai ir šeima; dėdžių Zenono ir Augustino Kudžių šeimos nariai ir kiti giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. Vietoj gėlių šeima pageidauja auką skirti Camp Dainava arba sporto klubui „Kovas”. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas. Tel. 313-554-1275

A † A ONA ČEPAITYTĖ DUMČIUVIENĖ. Mirė 2012 m. vasario 26 d. Cicero, IL, kur gyveno nuo atvykimo į JAV 1949 m. Gimė 1914 m. vasario mėnesį Suvalkijoje. Nuliūdę liko: seserys Petrė Gudaitienė ir Elena Tauginienė. A. a. Ona buvo mylima a. a. Antano žmona. Vasario 29 d., po šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Cicero, IL, velionė buvo palaidota „Block 30” Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia mirusio vyro.

A † A VILIUS A. TRUMPJONAS. Netikėtai mirė 2012 m. kovo 5 d., sulaukęs 75 metų amžiaus. Gimė 1936 m. Lietuvoje, Klaipėdos rajone. Nuliūdę liko: žmona Danutė, dukterys Aldona, Nika ir Kristina; anūkai Ethan, Ariana, Alexander, Cole, Katie ir Steve; brolis Arvydas ir sesuo Angelika su šeimomis. A. a. Vilius dvidešimt metų buvo JAV Marine Corps veteranas, baigė University of Illinois, B. S. laipsniu ir pradėjo dirbti buhalteriu AMOCO Corp. Vilius pasiaukojo lietuvybės išlaikymui ir Mažosios Lietuvos bendruomenės reikalams, sąžiningai atliko Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos ir Mažosios Lietuvos fondo pirmininko pareigas. Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack laidojimo namuose, 9236 So. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 10 d., 10 val. r. iš lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos, 5129 So. Wolf Rd., Western Springs, IL. Laidot. direkt. Lack F. H., tel. (708) 430-5700

A † A EUGENIA „BIRUTĖ” DZENKAUSKAS. Mirė 2012 m. vasario 28 d. Windsor’s Johnson Health Care, IL, sulaukusi 96 metų. Gyveno Windsor Park Manor, Carol Streem, IL. Gimė 1916 m. sausio 8 d., Rusijoje. Nuliūdę liko: duktė Joleta Idzelis, gyvenanti Bartlett, IL; sūnus Al  Varnas su žmona Danguole, gyvenantys La Crescenta, CA, penki anūkai ir vienas proanūkas. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Vaclovo, sesuo a. a. Genutės McIntyre, uošvė a. a. Tony Idzelis. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, kovo 5 d. 11 val. ryto Prince of Peace katalikų bažnyčioje, 600 S. Nova Rd., Ormond Beach, FL 32174. Velionė bus palaidota Volusia Memorial Park, Ormond Beach, FL. Laidot. direkt. Volusia Memorial FH, tel. 386-673-5373.

A † A FRANK ZAPOLIS. Mirė 2012 m. vasario 26 d. Holy Family Villa, Palos Park, su­laukęs 81 metų. Gyveno Orland Park, anksčiau Evergreen Park ir Palos Heights. Gimė Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Eleanor Mellas, sūnus Robert su žmona Ann Marie, duktė Carol su vyru William Kovach, anūkai Bryan, Kevin, Annette, Catherine ir Olivia. A. a. Frank buvo JAV armijos, oro korpuso veteranas, 55 metus buvo Frank Zapolis State Farm draudimo kompanijos savininkas Evergreen Park ir Oak Lawn, priklausė daugeliui lietuviškų orga­nizacijų. Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 3 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto a. a. Frank bus atlydėtas į St. Alexander bažnyčią, ku­rioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A KLEOFASA ČESNAUSKYTĖ MILIŪNAS. Netikėtai mirė 2012 m. vasario 26 d., sulaukusi 94 metų am­žiaus. Gimė Lietuvoje 1917 m. spalio 12 d. Kazimiero ir Barboros Česniauskių šeimoje, Kretingos apskrityje, Panotėnų kaime. Anksti likusi našlaite a. a. Kleofasa glaudėsi svetimoje šeimoje, daug dirbo, siekė mokslų Dotnuvoje. Antrasis pasaulinis karas nu­bloškė į Vokietiją. Vienuolyno ligoninėje slaugė sužeistuosius, prižiūrėjo pagyvenusius žmones, vaikus. 1950 m. atvyko į JAV, gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Ją pažinoję žmonės atsiliepė kaip apie pamaldų, darbštų, sąžiningą, kūrybingą žmo­gų. Kleofasos namus puošė savom rankom megzti, nerti, siūti daiktai. Ne viena Bridgeport moteris puikavosi jos siūdintais rūbais. Velionė mielai dalyvavo lietuviškuose renginiuose, giedojo Šv. Jurgio bažnyčios chore. Ištvėrusi karo sunkumus, emigra­ciją, viena, bet ne vieniša, garbingai ėjo gyvenimo keliu. Ji mums primena tvirtą, į žemę įleistomis šaknimis, grakščiomis šakomis nuaugusią lietuvišką liepą, kurios šviesus atminimas liks ilgam mūsų širdyse. Šv. Mišios už a. a. Kleofasos sielą bus aukojamos kovo 1 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 69th St. ir Washtenaw Ave., Marquette Park. Po Mišių a. a. Kleofasa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KATRINA GINIOTIS SADONIS. Mirė 2012 m. vasario 19 d. Gainesville, FL, sulaukusi 92 metų. Anksčiau gyveno Waukegan, IL, o 30 metų Juno Beach, FL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Marius Sadonis, sūnus Antanas Giniotis, dukra Gaja Richter su šeimomis. A. a. Katrina bus palaidota vasario 29 d. 12 val. Ascension kapinėse Libertyville, IL.

A † A ELENA SIRUTIENĖ. Buvusi žurnalo „Pensininko” administratorė. Mirė 2012 m. vasario 20 d., sulaukusi 86 metų. Nuliūdę liko: brolis Henrikas Alilionis ir žmona Danutė; sūnus Vytautas Spačkauskas; duktė Liucija Dresden, daug anūkų ir draugų. Velionė bus pašarvota pirmadienį, vasario 27 d. nuo 9 v. r. iki 12 val. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Po atsisveikinimo a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A MARIJA ŠARAUSKIENĖ. Po ilgos ligos mirė 2012 m. vasario 7 d., sulaukusi 94 metų. Anksčiau gyveno Čikagoje, Palos Park, IL, Daytona Beach, FL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus prelatas R. Jurgis Šarauskas; duktė Evelina ir vyras David Leonard; anūkės Karen su vyru Scott Grzybowski ir Sara su vyru Dan Potter; proanūkai Olivia, Jack, Kate ir Julia. A. a. Marija buvo žmona a. a. Stasio ir mama a. a. Arūno. Ji anksčiau buvo Lietuvių klubo pirmininkė Daytona Beach, FL. Velionė pašarvota šeštadienį, vasario 11 d. nuo 10 val. ryto Mercy Franciscan at Schroder, 1302 Millville Ave., Hamilton, OH 45013. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Antradienį, vasario 14 d. 11 val. ryto a. a. Marija bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. Vietoje gėlių prašome aukoti Mercy Franciscan at Schroder. Laidotuvių informacija tel. 708-447-2261 arba www.ivinsfh.com

A † A STASYS NARKUS. Mirė 2012 m. sausio 25 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Clermont, FL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Sofija; dukterys  Ramona, Regina ir Luce bei jų šeimos, posūnis Dainotas ir podukra Irena su šeimomis; brolis Petras su šeima Lietuvoje ir mirusio brolio Juozo šeima, draugai ir pažįstami. A. a. Stasys buvo vyras a. a.  Elytės. Velionis bus palaidotas Forest Lawn, Los Angeles, CA kapinėse. Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionio sielą.

A † A EDWARD M. APKE. Mirė 2012 m. sausio 25 d. Gyveno Evergreen Park, IL. Gimė 1943 m. kovo 24 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Birutė Juozėnaitė Apke; sūnus Alexander E. Apke su žmona Anna Munoz; duktė Audra D. Apke; brolis  Tom su žmona Ginny ir šeima; teta Helen Konewitch ir sūnus Mark; daug pusbrolių ir pusseserių. A. a. Edward bus pašarvotas sekmadienį, sausio 29 d. nuo 2 v. p. p. iki 7 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 30 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Edward bus palydėtas į Most Holy Redeemer bažnyčią, Evergreen Park, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JONAS LEONAVIČIUS. Mirė 2012 m. sausio 23 d., sulaukęs 89 metų amžiaus. Velionis į Ameriką atvyko 1950 ir daug metų gyveno Dearborn, MI. Giliame liūdesyje liko: dukra Silvija ir žentas Amilio Fabbi, vaikaitė Alexandra Petra; sūnus Robertas Leonavičius, vaikaitis  Christopher; dukra Viktoria ir žentas dr. David Kowal; dukra Laura ir žentas Timothy Hicks. Po gedulingų šv. Mišių sausio 28 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje, velionis buvo palaidotas Grand Lawn kapinėse šalia savo žmonos a. a. Biruta Leonavičienės. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė tel. 313-554-1275

A † A Kun. JOHN BURKUS. Mirė 2012 m. sausio 20 d. Hot Springs, Arkansas. Gimė 1913 m. gruodžio 3 d. Onos ir Joseph Burkus šeimoje Linkuvoje, Lietuvoje. Įšventintas į kunigus 1940 m. birželio 16 d. Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžyje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į JAV ir trumpai tarnavo Pennsylvania ir Michigan. 1955 m. buvo perkeltas į Diocese of El Paso. Daugiau nei 20 metų kun. John tarnavo Hillsboro ir Anthony (čia padėjo statyti St. Anthony’s bažnyčią), New Mexico ir Kermit, Texas. 1975 m. kun. Burkus išėjęs į pensiją tarnavo Hot Springs, Arkansas ispanų ir lietuvių bendruomenėms. Daugiau nei 20 metų buvo Knights of Columbus kapelionas. Išėjes į pensiją išpildė savo vaikystės svajonę – tapo misionieriumi rašydamas daug religinių knygų, kurios buvo išverstos į keletą kalbų. A. a. kun. John  Burkus bus palaidotas sausio 25 d. 12 val. Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Gilią užuojautą reiškia Aleksandro, Stasės šeima, Jų vaikai ir anūkai. Kun. Joną Burkų mielai atsimename kaip gerą, nuoširdų žmogų, visada su humoru, religingą asmenį.

A † A STANISLAVA GRITĖNIENĖ BILŽAITĖ. Mirė 2012 m. sausio 21 d., perkopusi garbų 96 metų amžiaus slenkstį. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Gyveno Lietuvoje, Vokietijoje, o 1964 m. atvyko į JAV ir gyveno Melrose Park, IL. Buvo žmona a. a. Juozo Gritėno ir sesuo a. a. Antaninos Povilaitienės, mirusios Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesers vaikai Lietuvoje: krikšto dukra Irena Čižauskienė, Laimė Karažinienė, Dalia Saudargienė, Alfonsas Povilaitis ir Romas Povilaitis su šeimomis, o  Amerikoje globėjai Ona ir Vacys Rakauskai ir Agnė Malėlienė bei keletas draugų ir pažįstamų. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvos Dukterų draugijai ir Melrose Park lietuvių klubui. Buvo dosni lietuviškoms organizacijoms, rėmė našlaičius Lietuvoje. A. a. Stanislava bus pašarvota antradienį, sausio 24 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Bormann laidojimo namuose, 1600 W. Chicago Ave., Melrose Park, IL. Trečiadienį, sausio 25 d. 9:30 val. ryto velionė bus išlydėta į Sacred Heart Church 819 N. 16th Ave., Melrose Park (kampas 15 gatvės ir Iowa gatvės), kur 10 val. ryto bus atnašaujamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Stanislava bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia vyro. Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms, „Saulutei”, Vaiko vartai į mokslą arba Lietuvos  Dukterims. Laidot. direkt. Richard M. Baczak, tel. 708-344-0714 arba bormannfuneralhome.com

A † A Dr. ALFONSAS DAINIUS. Ramiai, dalyvaujant sūnui, mirė 2012 m. sausio 6 d., Geisinger Wyoming Valley Medical Center, sulaukęs 90 metų po 3 sudėtingų vėžio rūšių. Gimė 1921 m. Viekšniuose, Lietuvoje, a. a. Tado ir a. a. Barboros (Tupikaitės) Dainių šeimoje. Būdamas dvidešimties, užėjus Sovietų Sąjungos okupacijai, jis pasitraukė į Vokietiją, kur tapo medicinos studentu, susipažino ir vedė lietuvaitę  Agnes. Po Antrojo pasaulinio karo su šeima iš DP stovyklos Vokietijoje, 1951 m. atvyko į Ellis Island, apsistojo Worcester, Massachusetts, tačiau grįžo į Vokietiją, kur medicinos studijas baigė 1960 m. Munich universitete. Vėl grįžo į JAV, praktiką atliko Fairlawn ir Miriam ligoninėse, Worcester, Mass. 1964 m. persikėlė į Providence, RI, buvo vadovas rezidentas Rhode Island Medical Center, Warwick, RI, iki persikėlimo į Pennsylvania, Dallas, 1970 m. Dirbo Northeast Region medicinos vadovu, Pennsylvania Department of Public Health. Į pensiją išėjo 1980 m. Velionis buvo St. Mary’s Annunciation, Kingston, PA bažnyčios narys iki kol ji buvo vyskupo uždaryta. A. a.  Alfonsas buvo vyras a. a. Agnieškos  Dainius, kuri mirė 1997 m., brolis a. a. Felixo ir a. a. Tado, a. a. Stanislavos ir a. a. Barboros. Nuliūdę liko: sūnus Alfonsas A. Dainius, gyvenantis Dallas, PA, sūnėnai ir dukterėčios bei kiti tolimesni giminės, gyvenantys Lietuvoje. Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, sausio 9 d. nuo 6 v. v. iki 8 v. v. Richard H. Disque laidojimo namuose, 2940 Memorial Highway, Dallas PA. Laidotuvės įvyko antradienį, sausio 10 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Alfonsas buvo atlydėtas į Mary  Gate of Heaven bažnyčią, Dallas, PA, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Mt. Olivet katalikų kapinėse, Carverton, PA. Norinčius paaukoti a. a. dr. A. Dainiaus atminimui, aukas siųsti Lithuanian Children’s Relief, Inc. c/o Sister Helen Ivanauskas; 261 Thatcher Street; Brockton, MA 02302. Tel. 508-588-5070.
 
Ateidamas atnešei didį džiaugsmą, išeidamas palikai gilų liūdesį. A † A ANDRIUS ALGIMANTAS BUCHAS. Sūnus Petro ir Birutės Buchų. Liko: mylimas sūnus Michael Andrew; sesuo Loreta McCardell; brolis Edmundas ir jų šeimos, pusseserės Jūratė Petz ir Barbara Graupman; pusbroliai Arūnas Petrauskas, Sigitas, Titas ir Arvydas Bukai su šeimomis ir kiti giminės. Velionis buvo JAV kariuomenės kapitonas ir Illinois National Guard. Gyvendamas Čikagoje priklausė skautų „Lituanica” tuntui. Po šv. Mišių palaidotas Čikagoje Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 2012 m. sausio 18 d.

A † A LAIMA JANINA VAIČIŪNIENĖ. Mirė 2012 m. sausio 13 d. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Subačiuje, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Marquette Park. Nuliūdime pasiliko: sesuo Danutė Baltutienė, a. a. brolio Vytauto sūnus Vytenis Žygas su šeima, a. a. sesers Gražinos Sakevičienės vaikai Vida, Kęstutis su šeima, Audrius su šeima, a. a. Rimo vaikai, pusseserė Irena Boreišienė, pusbroliai Henrikas ir Ramutis Miklai, a. a. vyro Jono Vaičiūno giminės; daug giminių Lietuvoje. A. a. Laima buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Juozo Žygų duktė, a. a. kun. Arvydo Žygo teta. Dosniai rėmė lietuvišką spaudą ir veiklą, buvo „Lietuvių balso” spaudos bendruomenės narė bei Draugo fondo narė, priklausė lietuvių organizacijoms, darbavosi „Draugo” gegužinėse ir Jaunimo centro moterų klubo renginiuose, nuolat lankėsi „Seklyčioje” vyresniųjų popietėse, priklausė Marquette Park apylinkės apsaugos „commisioners” tarybai. Ilgus metus priklausė „Dainavos” ansambliui, buvo Tautos Fondo narė. Mėgo praleisti poilsio dienas bei atostogas savo vasarnamyje Lakeside, Michigan. Atsisveikinimas su a. a. Laima vyks šeštadienį, sausio 21 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje nuo 9 val. ryto. 10 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A FELIKSAS A. DAUKUS. Mirė 2012 m. sausio 13 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Rūta; duktė Sophia Daukus su draugu Rick Neuhaus; podukros Linda Gehrt su vyru Jonathan ir Lisa Chiapetta su vyru  Audriumi  Reškevičiumi, posūniai Ričardas Chiapetta su žmona Taiyda bei Michael ir Terry Engle; liūdi anūkai Laura, Thomas, Justas, Zigmas, Maya ir Ariana; brolis Leonas Daukus bei kiti artimieji ir draugai. A. a. Feliskas buvo Korėjos karo veteranas. Lankymas įvyks ketvirtadienį, sausio 19 d. nuo 9 iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Feliksas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba w.w.w.petkusfuneralhomes.com

A † A BRIGITA PALILIŪNAITĖ JAKIMČIENĖ. Staiga mirė 2012 m. sausio 12 d., Ann  Arbor, Michigan. Nuliūdę liko: vyras Zigmas Jakimčius, duktė Irena, sūnus Andrius su žmona Julie, anūkės Marytė ir Onutė; teta Elena Petrikienė, pusseserė Lilia Ramonienė su šeima, pusseserės a. a. Reginos Čuberkienės šeima ir keletas tolimesnių giminių Lietuvoje. Po karo Brigita su tėvais apsigyveno Čikagoje. Dalyvavo lietuviškoje veikloje, dainavo Čikagos lietuvių operoje ir per visą gyvenimą mylėjo muziką ir skambino pianinu. Vėliau su vyru ir šeima persikėlė gyventi į Ann Arbor, Michigan. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, sausio 16 d. nuo 5 val. p. p., iki 8 val. vakaro Nie laidojimo namuose, 2400 Carpenter Rd., Ann  Arbor, Michigan. Antradienį, sausio 17 d. už jos sielą bus aukojamos šv. Mišios St. Andrews Catholic Church, Saline, Michigan. Brigita bus palaidota Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse. Jos kūnas bus išlydėtas iš kapinių koplyčios ketvirtadienį, sausio 19 d., 11 val. ryto. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VYTENIS ŠILAS. Mirė 2012 m. sausio 9 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Grušlaukėje, gyveno Čikagoje, Brighton Park. Velionis buvo Rozalijos Šilienės ir Petro Šilo sūnus. A. a. Vytenis ilgus metus dirbo Lietuvių Bendruomenėje savo tėvynės Lietuvos labui. Buvo diplomuotas inžinierius. Netektyje giliai nuliūdę liko: žmona Vida (Butėnaitė), sūnus  Algirdas su žmona Brenda ir anūkas Evan; sūnus Darius su Živile ir anūku Kasparu; sesuo Aldona ir Elegijus Kaminskai, jų dukros Andrėja Kaminskaitė bei Rasa Kaminskaitė-Avižienis su dukromis Lina ir Daiva; velionio sesuo Rasa ir Jonas Vazbiai, jų dukra Gailė ir sūnus Tomas; žmonos sesuo  Algė ir dr. Adolfas Šležai, jų dukra Silvija su vyru Linu Luku ir vaikais Nikolu ir Petru; žmonos brolis Zenonas Butėnas su žmona Margarita, pusseserė Teresė ir James Daniels. A. a. Vytenis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 16 d. nuo 8:30 val. iki 10:15 val. ryto Alliance laidojimo namuose, 4330 South California Ave. Iš koplyčios bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. vyks gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytenis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Partizanų Globos Fondui. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus kartu su mumis atsisveikinti ir palydėti a. a. Vytenį į jo paskutinę kelionę. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 1-800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A RAYMOND MASILIŪNAS. Mirė 2012 m. sausio 6 d. Nuliūdę liko: seserys Irene Masiliūnas ir Carol Sudeikis, brolienė Cindy; 8 sūnėnai ir dukterėčios bei jų anūkai; geri draugai monsinjoras John Kuzinskas, Bernice Barakauskas ir šeima. A. a. Raymond buvo sūnus a. a. Petro Povilo ir a. a. Karolinos Runkelas, brolis a. a. Peter, a. a. John, a. a. Anne, a. a. Bernice, svainis a. a. Isidore ir a. a. Lorraine.
Velionis buvo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios narys, Knights of Columbus ir American Legion. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, sausio 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto a. a. Raymond buvo atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Norinčius paaukoti a. a. Raymond atminimui, aukas siųsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai arba Holy Family Villa. Laidot. direkt. Lack FH. Tel. 708-430-5700

A † A ELEONORA SZWED (ARDICKAS). Mirė 2011 m. gruodžio 25 d. Briarcliff Manor, New York, sulaukusi 90 metų. Anksčiau daug metų gyveno Čikagoje.
Gimė Viekšniuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Žyvilė Lewis ir Jūra Newman; brolis Vytautas Ardickas; 7 anūkai ir 9 proanūkai. Velionė buvo žmona a. a. Raymond. A. a. Eleonora palaidota 2012 m. sausio 4 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

2011