pix
Lietuvių tautodailės instituto Čikagos skyriaus narė Marija Meškauskaitė (sėdi dešinėje) smalsuoliams rodė, kaip lietuviškai marginti velykinius kiaušinius. Jono Kuprio nuotraukos

Gausūs Kovo 11-osios renginiai vyko daugelyje JAV miestų

Čikaga (LR ambasados JAV, ,,Draugo” info) – Lietuvos Respublikos ambasada ir generaliniai konsulatai JAV kartu su vietos lietuvių bendruomenėmis kovo 11 d. surengė Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtus renginius daugelyje Amerikos miestų. Bene didžiausią šventę už Atlanto surengė LR gen. konsulatas Čikagoje, sukvietęs daugiau nei 2,000 svečių į Kovo 11-osios minėjimą ant Michigan ežero kranto įsikūrusiame laisvalaikio ir pramogų centre „Navy Pier”. Susirinkusius sveikino LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, LR švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Ž. Pavilionis įteikė Sausio 13-osios medalį už nuopelnus ginant Lietuvos Nepriklausomybę Čikagos lietuviui Ernestui Lukoševičiui.

Po oficialios dalies vyko vietos lietuvių ir iš Lietuvos atvykusių tautinių šokių ir muzikos ansamblių pasirodymai, žinomų lietuvių menininkų darbų paroda, Lietuvių tautodailės instituto Čikagos skyriaus parengtos lietuviškų audinių parodos pristatymas. Vidurdienį šventinę programą pradėjo Čikagos lietuvių meno ansamblis „Dainava”, vėliau tautinius šokius žiūrovams pristatė šokių ansamblis „Grandis”, po jų dainavo vaikų popchoras „Svajonė”, linksmino lietuvių liaudies kapela iš Indianapolio „Biru Bar”. Tradiciniais lietuvių muzikos instrumentais – kanklėmis, skudučiais, skrabalais, birbyne – skambino Genės Razumienės vadovaujama „Gabija”. Bene didžiausia dovana Čikagos lietuviams ir kitiems miestelėnams
pixKovo 11-osios proga – specialiai iš Lietuvos atvykusių Lietuvos vaikų ir jaunimo centro tautinių šokių kolektyvo „Ugnelė” bei solistės Eglės Jurgaitytės pasirodymas.

Laisvalaikio ir pramogų centro žiemos sode taip pat vyko keramikės Noros Aušrienės kuruojama žinomų lietuvių menininkų darbų paroda. Jos metu buvo pristatyti tapybos, grafikos, fotografijos, keramikos, mišrios technikos darbai. Tautodailės instituto narės susirinkusiems parodė, kaip audžiama medinėmis staklėmis, supažindino su lietuvių tautinių juostų, raštuotų audinių įvairove. Taip pat buvo galima stebėti, kaip pinama iš vytelių, ir įsigyti pintų dirbinių. Šventės metu vykusioje rankdarbių, suvenyrų ir lietuviškų gaminių mugėje dalyvavo Balzeko lietuvių kultūros muziejus, parduotuvė „Lietuvėlė”, gėlių parduotuvė „Always with Flowers” ir Čikagos apylinkių menininkai. Restoranas „Kunigaikščių užeiga” siūlė paskanauti tradicinių lietuviškų patiekalų. Pagrindinis šventės rėmėjas – LR užsienio reikalų ministerija, šventės draugai – JAV Lietuvių Bendruomenės Brighton Park apylinkė, laikraštis „Draugas”, įmonė ,,Naperville Limousine”.

JAV sostinėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui skirtas minėjimas surengtas Lietuvos ambasadoje Washington, DC. Čia JAV LB Washington apylinkės organizuoto renginio metu prisiminta, kaip prieš 22 metus tose pačiose Lietuvos diplomatinės atstovybės patalpose tuometinis misijos vadovas Stasys Lozoraitis iškilmingai atnešė ką tik iš Vilniaus gautą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo faksogramą. Tada ši žinia Washington buvo sutikta griausmingais plojimais ir šampanu.

pixŠventėje ambasadoje dalyvavo ir seniausio be pertraukos leidžiamo išeivių iš Lietuvos laikraščio „Draugas” vyriausioji redaktorė Dalia Cidzikaitė, taip pat priminusi, jog visų lietuvių ir Lietuvos draugų dar laukia darbo ir įsipareigojimų kupinas kelias įtvirtinant tai, kas buvo pasiekta prieš 22 metus. Šventės metu savo naują knygą ,,Fragmentai ir lūžiai: reportažai iš Vilniaus 1990-1991 metais” (,,Versus aureus”) pristatė Ina Navazelskis.

New York mieste kovo 11-ąją buvo laikomos šv. Mišios, po jų iškilmingo minėjimo metu svečius sveikino LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas ir JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Po to Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės fotografas Tomas Tumalovičius, pasitelkęs vaizdinę medžiagą, susirinkusiems pasakojo apie Lietuvą garsinančias krepšininkų pergales ir apie nuo jų neatsiejamą sunkų kasdienį darbą.

New Jersey ir Pennsylvania valstijų lietuviai 22-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį šventė Lietuvių namuose Philadelphia mieste. Čia juos sveikino Lietuvos ambasadoriaus JAV pavaduotojas Simonas Šatūnas.

Maryland valstijos lietuviai Kovo 11-ąją minėjo istorinėje Baltimore Lietuvių namų didžiojoje salėje iškilmingu JAV ir Lietuvos vėliavų įnešimu. Šventėje kalbėjęs Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas sakė, kad Kovo 11-oji pratęsė garbingas valstybingumo tradicijas. Susirinkusius pasveikino ,,Draugo” vyr. redaktorė D. Cidzikaitė.


pix
Čikagos lietuvių meno ansamblis „Dainava”

pix
Net penkias valandas ,,Navy Pier” vykusioje Kovo 11-osios šventėje skambėjo lietuviška muzika, šoko lietuvių tautinių šokių šokėjai.

pix
„Kiekvienai lietuvių kartai tenka nors sykį gyvenime ginti savo laisvę. Mano karta prieš 22 metus atgautą laisvę apgynė sausio 13-ąją tokių didvyrių kaip Ernestas Lukoševičius dėka”, – sakė LR ambasadorius Pavilionis, įteikdamas medalį E. Lukoševičiui.

pix

pix
Šokių ansamblis „Grandis”

pix
pix

pix
Vaikų popchoras „Svajonė”


DAUGIAU NUOTRAUKŲ