A † A Dr. RIMGAUDAS NEMICKAS. Žymus gydytojas kardiologas, profesorius, mirė Čikagoje 2010 m. vasario 13 d. Gimė Lietuvoje, 1938 m. Kaune, a. a. Romualdo ir a. a. Elenos (Saulytės) Nemickų šeimoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Joan (McLee); sūnus dr. Rimas, anūkai Kaitlyn, Rimas ir Max; duktė Kristina su vyru James Tomlinson, anūkai Henry, Elena ir Charlie; sūnus dr. Tomas su žmona dr. Elizabeth, anūkai Keighley, Meg ir Jack; sūnus Nikolas; brolis dr. Vidas su žmona Maryte ir šeima; sesuo Dalia Martinkienė (a. a. Vytas) ir dukra; daug giminių, artimųjų, kolegų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Rimgaudas bus pašarvotas penktadienį, vasario 19 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Drake & Son Funeral Home, 5303 N. Western  Ave., Chicago, IL (tel. 773-561-6874). Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 20 d. 10 val. ryto Holy Name Cathedral, 735 N.  State St., Chicago, IL. Laidotuvės bus privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti: Jesuit Fathers – Baltic Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.


Miela mamytė A † A STASĖ SAKAVIČIENĖ. paliko mus 2010 m. vasario 7 d., pasiekusi garbingą amžių, pergyvenusi bendrą sunkią lietuvių karo dalią, išauginusi mus dvi sesutes Amerikoje, sulaukusi šešių mylinčių anūkų, kuri gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1920 m. liepos 10 d. Lietuvoje,  Trakų apskrityje. Per  Antrąjį pasaulinį karą buvo priverstinai išvežta į Vokietiją, vėliau Prancūziją. Po karo, 1946 m. susitiko ir ištekėjo už tėvelio, velionio Juozo Sakavičiaus. 1949 m. iš Paryžiaus emigravo į Ameriką, kur įsikūrė pietų Illinois valstijos miestelyje, Pana, netoli Springfield. 1961 m. persikėlė į Čikagą. Liūdi: dukros Birutė Rimienė (dr. Algis – Allan) ir Aldona Kody (Frank), anūkai Gintaras Rimas, Len Kody (Susan), Joseph Kody, anūkės  Auksė Rimas, Esq., Rūta  Rimas, Daina Rimas Buchner (Ryan) ir visi artimieji. Velionė bus pašarvota Petkus Lemont laidojimo namuose ketvirtadienį, vasario 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, vasario 12 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, Chicago, IL. Po Mišių a. a. Stasė bus išlydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir amžinam atilsiui paguldyta šalia 1975 m. vasario 16 d. iškeliavusio vyro Juozo. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com


A † A JURGIS SAVOKAITIS.
Mirė 2010 m. sausio 28 d., sulaukęs 100 metų.
Gimė Lietuvoje, Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo vyras a. a. Adelės, tėvas a. a. Zenos. Ilgą laiką gyveno Marquette Park. Priklausė Jūrų šauliams ir Anglikonų klubui. Persikėlė gyventi pas dukrą į San Diego, California. Liko giliame liūdesyje: dukra Aldona Shanklin su vyru Terry, anūkai  Daniel Gallagher su žmona Theresa ir sūnus Daniel, John Gallagher su dukra Jenelle ir Patrick Gallagher, seserėčios Bronė Černius su vyru Bronium ir šeima, Aksenija Kuras su vyru Bronium ir šeima, daug giminių Lietuvoje. A. a. Jurgis bus pašarvotas trečiadienį, vasario  10 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A ROSTISLAV M. BEDER-BEDRŽICKAS Staigiai mirė 2009 m. lapkričio 20 d. Dideliame skausme liūdi: žmona Regina iš Westwoods, MA ir sūnus Mark su šeima iš Corona del Mar, CA. Po pamaldų – The Russian Orthodox Church of the Epipha-ny, velionis palaidotas Forest Hills kapinėse, Bostone, šalia jo numylėtos dukters Vidos.

A † A MARIJA LEONAUSKIENĖ BUŽĖNIENĖ.
Mirė 2010 m. vasario 1 d. Gimė 1908 m. rugpjūčio 16 d., Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Marija buvo ilgametė Lietuvos Dukterų draugijos narė. Velionė buvo pašarvota Kosary laidojimo namuose trečiadienį, vasario 3 d. Šv. Mišios aukojamos ketvirtadienį, vasario 4 d. A.a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A ANELĖ VENCLAUSKAITĖ APEIKIENĖ.
Mirė 2010 m. sausio 22 d., Los Angeles CA. Gimė 1915 m. sausio 20 d. Puotkaliuose,  Skuodo apylinkėse, Felikso ir Onos septynių vaikų šeimoje. Baigė Kauno Saulės gimnaziją. Buvo skautė, turėjo paskautininkės laipsnį; įkūrė Mildos draugovę. Nuo 1936 m. studijavo ekonomiką VDU; priklausė studenčių žemaičių korp. Filiae Samogitiae. 1939 m. įstojo į Kauno Valstybės teatro dramos studiją. Nuo 1940 m. – šio teatro ir nuo 1942 m. Kauno aunųjų dramos teatro aktorė. Reiškėsi kaip deklamatorė įvairiuose koncertuose ir radijo programose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. su šeima persikėlė gyventi į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Vaidino J. Blekaičio įkurtame dramos teatre. 1959 m. apsigyveno Los Angeles. Kurį laiką dainavo Petro Armono vadovaujamame moterų kvartete. Nuo 1947 m. priklausė Birutės draugijai ir 1987–1988 m. pirmininkavo Los Angeles skyriui. 2010 m. sausio 29 d., po gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo palaidota Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, šalia 2001 metais mirusio vyro  Vytauto.


A † A TOMAS E. MARKVALDAS. Mirė 2010 m. sausio 29 d. Liūdi visa šeima ir artimieji. Gedulingos šv. Mišios įvyks trečiadienį, vasario 3 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po šv. Mišių a. a. Tomas bus išlydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com


2010 m. sausio 27 d., sulaukusi 84 metų, savo namuose mirė mylima žmona, motina, močiutė, promočiutė, pusseserė, brolienė A † A JUZELĖ LAUKAITIENĖ RAGUCKAITĖ. A. a. Juzelė Amerikoje išgyveno 60 metų. Gyveno Hinsdale, IL. Nuliūdę liko: vyras Kazys, sūnūs Edmundas, Algimantas, Kęstutis, dukra Birutė Nolley. Močiutės liūdi 7 anūkai ir 7 proanūkiai, vyro brolis Vaclovas Laukaitis, pusbroliai  Alfredas Raguckas, Vitas Raguckas, Jonas Raguckas ir dėdienė Anelė Šukienė su šeimomis bei giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 31 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 So. Archer Ave., Lemont, IL, nuo 2 v. p. p. iki 9 val. vak. Atsisveikinimas bus 7 val. v. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 1 d. Iš laidojimo namų, 9:30 val. ryto a. a. Juzelė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juzelė bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Velionė atsiguls šalia 1969 metais palaidoto sūnaus Raymondo. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VYTAUTAS MENČINSKAS.
Mirė 2010 m. sausio 25 d., Vilniuje, Lietuvoje.
Gimė 1916 m. kovo 13 d. Lietuvoje, Magdelenos Brusokaitės ir Jurgio Menčinsko šeimoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, o iš jos su žmona Elena Matulaityte-Menčinskiene emigravo į Ameriką. Didesnę savo gyvenimo dalį su žmona Elena ir vaikais Norbert, Paul, Dana bei anūkėmis Leah ir Siobahn gyveno ir dirbo Cicero, IL. Pastaraisiais metais su antrąja žmona Irena Leonavičiūte gyveno Lietuvoje. Liūdesyje liko: žmona Irena, duktė Dana Daydodge, sūnus Norbert Menčinskas, marti Patricija Mencinskas ir anūkė Siobahn Mencinskas.


A † A SALOMĖJA ASTRAUSKAS (SIPAILA).
Mirė 2010 m. sausio 25 d., savo namuose, sulaukusi 81 metų. Gyveno Oak Lawn. Į JAV atvyko 1949 m. Gimė Kudirkos Naumiestyje,  Suvalkų apskrityje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Jonas su žmona Marianne, duktė Jūratė ir vyras Jerry Hughes, anūkai Gabija, Jerry ir Christina. Salomėja daug metų padėjo Beverly Country Club ir Christ ligoninei. Dirbo kasininke. Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028  S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 28 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto a. a. Salomėja bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th ir Washtenaw, Chicago, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.comA † A LIUDVIKAS (LIUDAS) KIRKUS.
Staiga mirė 2010 m. sausio 21 d. savo namuose, Lemonte. Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. Mokslus pradėjo Lietuvoje, 1949 m. baigė Technische Hochschule Munchene ir 1959 m. įgijo magistro laipsnį Illinois Institute of  Technology. Buvo brolis a. a. Broniaus ir a. a. Leonidos Kazėnienės. Paliko žmoną Ireną, sūnų Edmundą Saulių su žmona Rūta, vaikais Antanu ir Viktorija, sūnų Raimundą Vytautą su žmona Jeanette, vaikais Motiejum ir Anthony, sūnų Aleksą Algirdą su žmona Jane, dukrom Kara ir Aleksa. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 25 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Liudas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VACLOVAS MACIEŽA. Gimė 1920 m. sausio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Buvo aktyvus Euro skautas, priklausė Ažūrino teatrui, aero klubui. Už a. a. Vaclovą šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. sausio 26 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte. Vasarą su skautais bus skautiškai išlydėtas Mičigano ežere. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

A † A VITAS STANKEVIČIUS.
Mirė sulaukęs 62 metų. Gimė Burbiškiuose, Lenkijoje.  Amerikoje išgyveno 27 metus. Vytas buvo a. a. Barbaros vyras. Nuliūdę liko: sūnus Valdas Stankevičius su žmona Michelle, anūkai Matthew, Lily, Zoe; dukra  Alytė Richards su vyru Sean; sesuo Angelė Gecevičienė, jos vaikai Jonas Zdanavičius su žmona Dee ir jų vaikai Antanukas ir Zakarukas; Rimas Getsevičius su žmona Onute ir dukra Veronika, kiti giminės Lenkijoje, Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Vitas bus pašarvotas sausio 22 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Sausio 23 d., šeštadienį, velionis bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vitas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ GRUŽAITYTĖ.Po ilgos ligos, mirė 2010 m. sausio 20 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. Gyveno Alsip, IL. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Nuliūdę liko: sūnus Vaidevutis su žmona Aldona; anūkai Erica, Kristina Cerney su vyru Scott ir Antanas; kiti giminės. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Vytauto. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUOZAS JURGILAS. Mirė 2010 m. sausio 19 d. Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Jablonskytė; duktė Regina Kviklienė su vyru Romu; duktė Vida O’Leary su vyru Mark; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Petru; duktė Daiva Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; 5 anūkai; 1 proanūkis; kiti giminės Lietuvoje. A. a. Juozas bus pašarvotas šeštadienį, sausio 23 d., nuo 9 v. r. iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks 11 val. ryto Petkus laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A IGNAS MEDZIUKAS.
Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., savo namuose Los Angeles, sulaukęs 100 metų. Gimė 1909 m. spalio 22 d., Liuklingėnų kaime, Alytaus apskrityje, ūkininkų Pranciškos ir Simono šeimoje. Giliame liūdesyje liko: dukra Rita MedziukaitėBureikienė, anūkė  Rita ir Viktoras Kaufmanai, proanūkis Aras; seserėčios dr. Aldona Marcinkevičienė ir dr. Stasė Šliažienė, su šeimomis Lietuvoje bei Vailokaičių, Prapuolenių ir Česaičių šeimos išeivijoje. Sausio 23 d. po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, velionis bus palaidotas Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, šalia savo žmonos a. a. Bronės Laukinaitytės-Medziukienės. Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, A+A Igno Medziuko atminimui.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 85 metų, Lietuvoje, Kaune, staiga mirė
A † A DANUTĖ MARIJA VIŠNIAUSKAITĖ-KAŠKELIENĖ. Danutė gimė, augo ir praleido jaunystę mokydamasi Lietuvoje. 1944 m. dėl karo audrų pasitraukė į Vokietiją. Vėliau emigravo į Kanadą. Pagyvenusi Kanadoje, persikėlė gyventi į Kaliforniją, Los Angeles. Ilgus metus gyvendama Los Angeles, dirbo visuomeninį darbą: buvo Lietuvos radijo pranešėja ir ištiesdavo ranką kur reikėjo pagalbos. Buvo iškili lietuvaitė. 2004 m. tėvynės meilės vedama, sugrįžo į Lietuvą praleisti senatvę savo gimtinėje. Dideliame liūdesyje paliko sesers vaikus Amerikoje ir pusseseres Lietuvoje.
Danutė iškilmingai buvo palaidota Rumbonyse, savo tėvų kapuose, kur visa jos giminė ilsisi. Nuoširdžiai prašome visų pasimelsti už jos sielą. Jei kas gali, aukas prašome siųsti jos atminimui pagerbti: Našlaičių ir Senelių namai Rumbonys, Alytaus rajonas, Lithuania, 4580.


A † A VIKTORAS VESELKA. Mirė 2010 m. sausio 2 d. Viktoras gimė 1916 m. sausio 22 d. kaime, netoli Ukmergės. Užaugo ūkyje, padėdamas tėvui dirbti staliaus darbus. Baigęs Ukmergės gimnaziją, įstojo į karo mokyklą. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, geodezijos ir architektūros specialybę. Karui užėjus pasitraukė su broliais į Vakarus. Hanau lageryje sutiko Birutę Kulvelytę ir apsivedė 1946 m. Kartu emigravo į Ameriką 1949 m. Išdirbęs metus New York, įsikūrė Detroite. Ten su Birute susilaukė keturių dukrelių: a.a. Karolės, Danutės, Kristinos ir Rasos. Virš trisdešimt metų dirbo inžinieriumi General Motors, Cadillac kompanijoje. Išėjęs į pensiją 1981 m., dar daugelį metų pagal sutartį dirbo įvairioms įstaigoms. Paskutinieji darbai buvo suprojektuoti GM elektrinį automobilį nuo 1991–1993, o 1993 metais gavo specialų atžymėjimą už JAV prezidento limuzino projektą. Nuo jaunystės drožinėjo, jo darbai buvo išstatyti parodose JAV ir Kanados miestuose. Jo koplytstulpis tebesveikina visus atvykusius į Dainavą, o kryžius puošia Kryžių kalną ten. Ilgus metus rėmė Dainavos stovyklavietę, Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano parapijas, Ateitininkus ir kitas lietuviškas organizacijas. Jį sutiko Amžinybėje a. a. žmona Birutė, kuri mirė 2008 m. sausio mėn., a. a. duktė Karolė, a. a. sesuo Jadzė, a.a. broliai Jonas ir Kazys. Nuliūdę liko: sesuo Helga, a. a. dukros Karolės vyras Romas Paulėnas su vaikais Andrium ir žmona Gabriela, Karina ir Luku; dukra Danutė; dukra Kristina su vyru Vytu Bandžiuliu ir dukromis Liana, Rūta ir Daina, dukra Rasa su vyru Eriku Vasiliausku ir sūnumis Vėju ir Petru bei daugybė giminių  Detroite,  Bostone ir Lietuvoje.

A † A DANGUOLĖ OKAITĖ ALTMAN.
Staiga mirė 2010 m. sausio 2 d. Parish, Floridoje, sulaukusi 70 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Užaugo Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Dennis, duktė Molly su vyru Scott, anūkas Zachary; podukra Cathy Altman Nortquet su šeima, posūnis Norman; vyro sesuo Barbara Davis ir jos šeima; dvi seserys Nijolė Kairienė ir  Birutė Nowak su šeimomis. Velionė buvo a. a. Adomo motina ir a. a. Skirmanto sesuo. Laidotuvės bus privačios.


2010 m. sausio 8 d. Čikagoje po sunkios ligos mirė
A † A GENĖ VIŠOMIRSKIENĖ.
Aktyvi Balzeko lietuvių kultūros muziejaus rėmėja ir neetatinė darbuotoja 1987–2004 m. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. 1927 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą magistro laipsniu iš Romanų filologijos (prancūzų kalbos ir literatūros). Mokytojavo Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje, dėstė prancūzų kalbą vyresnėse klasėse. Kaip naujų mokymo metodų įdiegėja bei aktyvaus kalbų dėstymo propaguotoja. Višomirskienė dirbo neetatine Vilniaus universiteto ir Vilniaus Pedagoginio universiteto dėstytoja, vadovaudama prancūzų filologijos studentų praktikai daugiau nei 30 metų. Jos gili erudicija, savo dalyko žinojimas, atsidavimas studentams ir bekompromisinis reiklumas sau, palietė šimtus jaunų gyvenimų ir suformavo daugelio iš jų profesines bei žmogiškąsias vertybes. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Čikagoje, skaitydama nesuskaičiuojamus literatūros kūrinius, spaudą įvairiomis kalbomis, nepaliaujamai klausydama klasikinės muzikos ir ją studijuodama. Nors ir lankėsi Lietuvoje kiekvienų metų vasarą, nepaprastai ilgėjosi savo gimtojo krašto, jautriai reagavo į Lietuvos politines bei kultūrines realijas. Su nenumaldomu širdies skausmu šiandien jos gedi: dukra Loreta Višomirskis, Čikagos Harold Washington koledžo profesorė, mylima anūkė Ula Jurkūnas, oftalmologė, Harvardo universiteto profesorė, anūkės vyras  Andrius Jurkūnas, Citizens banko Bostone valdytojas, ir jų vaikai – Višomirskienės auginti ir puoselėti proanūkiai Mija ir Tomas. Genė Višomirskienė bus pašarvota Damar-Kaminski Funeral home, 7861 S. 88th Ave., Justice, Illinois 60458,  Lankymas antradienį, sausio 12 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Visos aukos bus skiriamos: Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Road, Chicago, Illinois. Palaikų kremavimas uždarose apeigose trečiadienį, sausio 13 d. Urna su pelenais bus laidojama Vilniuje, šeimos kape Karių kapinėse. www.damar-kaminskifuneralhome.com


A † A ALEKSANDRA ŠVARIENĖ ŽUKAITĖ. Po ilgos ligos, mirė 2010 m. sausio 8 d., sulaukusi 95 m. amžiaus. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Zita; duktė Marytė Švaras; anūkai Dalė ir Petras su šeimomis; kiti giminės Čikagoje ir Lietuvoje. Velionė buvo žmona a.a. Jono Švaro. A. a. Aleksandra bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 14 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šv. Mišios 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald Daimid. Tel.: 800-994-7600


A † A ALGIRDAS TRINKŪNAS. Po ilgos parkinsono ligos, mirė 2010 m. sausio 5 d., sulaukęs 78 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Labanoro miestelyje. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Laima Poskočimaitė, dukterėčia Vilija Zamora su šeima; sūnėnai Viktoras ir Paulius Jakaičiai su šeimomis; svainis Remigijus Poskočimas su šeima; svainė Živilė Jonikienė su šeima; brolis Vilius Trinkūnas su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis buvo a. a. Adolfo ir Leonoros Trinkūnų sūnus, a. a. Jūros Jakaitienės brolis ir a. a. Modesto Jakaičio svainis. A. a. Algirdas priklausė skautams; Čikagos Lietuvių Operos chorui;  Dainavos chorui; Vyrų oktetui, Čiurlionio galerijoje, Jaunųjų Dailininkų draugijai, Dailės Meno draugijai, Slidinėtojų klubui ir buvo vienas iš steigėjų Lietuvių Dailės muziejaus Pasaulio lietuvių centre. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Atsisveikinimas 7 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Algirdas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” arba „Saulutė” labdaros organizacijoms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600; arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A INDRĖ TARTILAITĖ BARTAŠIŪNIENĖ. Mirė 2010 m. sausio 3 d. 4:20 val. r. Gimė, augo, mokėsi Lietuvoje, gyveno Orland Park, IL. Neišmatuojamoje be pradžios, be galo, be krantų Dievo laiko upės tėkmėje Indrei buvo skirta gyventi keturiasdešimt žydinčių pavasarių. Šviesios Atminties maldoje liko: duktė Milda, sūnus Mindaugas, motina Janina, tėtis Zenonas, sesuo Rasa su vyru Vytautu ir šeima Vilniuje, giminės Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Indrės skaidrią, nurimusią sielą bus aukojamos Tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL š. m. sausio 9 d. 4 val. p. p. Surinktos aukos bus skirtos Indrės vaikams Mildai ir Mindaugui. Indrės PRADŽIOS ir PABAIGOS palaikai bus išvežti į Lietuvą, jos taip mylėtą kraštą, „kuriame vingiuoja Nemunas, teka Neris, žaliuoja miškai, mėlynomis akimis spindi ežerai, tvarkingai surikiuotos guli vagos, pūpso vienkiemių trobesiai, mirga dideli ir maži miestai...” Nuoširdžiai kviečiame draugus ir Indrę pažinojusius, su ja dirbusius dalyvauti jos PRISIMINIMO šv. Mišiose. Tesuteikia dangus a. a. Indrei Tartilaitei-Bartašiūnienei didžiąją ramybę, amžiną palaimų džiugesį savame prieglobstyje. ...Žeme, ks gi tau grąžintų Amžinybę, jei ne mes, – tave palikdami. Liūdintys artimieji.


Su liūdesiu pranešame, kad 2010 m. sausio 3 d. mirė mūsų labai mylima sesuo ir teta
A † A EUGENIJA DAUGIRDIENĖ RAČIŪNAITĖ. Gimė Lietuvoje, Čikagoje gyveno nuo 1949 m. Buvo žmona a. a. Andriaus Daugirdo. Liūdi sesuo Gražina Mykolė Valaitienė ir jos vaikai: Egidijus, Audronė, Vaidevutis, Leonas, Vytautas, Algimantas ir Daiva su šeimomis, kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Eugenija studijavo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, baigė Vilniaus universitetą. Buvo gimnazijos mokytoja, lituanistė. Velionė nuo jaunystės ateitininkė, priklausė Korp! Giedra, Ateitininkams sendraugiams, Lietuvos Dukterims, Nekalto Prasidėjimo seselių rėmėjų draugijai, Švč. M. Marijos Gimimo parapijai. Laidotuvės ketvirtadienį, sausio 7 d. A. a. Eugenija pašarvota 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Laidotuvių šv. Mišios 10 val. Po pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, sekcija 70, blokas 6, sklypas 18. Kviečiame gimines, artimuosius ir draugus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už mūsų mylimą a. a. Eugeniją. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.


A † A ELENA ,,LIUSĖ” SMILGEVIČIŪTĖ-MIKNIENĖ. Mirė 2010 m. sausio 1 d., Putnam,  Connecticut, sulaukusi 91 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 12 d. Užventyje, Jono Smilgevičiaus (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro) ir Stefanijos Bucevičiūtės jauniausia duktė. Po vaikystės Užvenčio dvare, Liusė persikėlė į Kauną lankyti Šv. Kazimiero Mergaičių gimnaziją, kurią baigė 1937 m. ir pradėjo studijuoti Dotnuvos Agronomijos akademijoje. 1941 m. ištekėjo už Stasio Mikniaus, kuris irgi studijavo Dotnuvoje. Abu baigė 1942 m. ir gavo agronomų laipsnius. Po Antrojo pasaulinio karo Liusė gyveno Vokietijoje ir 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Paterson, NJ, New London, Thompson ir Putnam, CT. Naujam krašte Liusė sunkiai dirbo, širdingai augino dvi dukreles ir pavyzdingai išgyveno 51 metus su mylimu vyru Stasiu. Nuliūdę liko: dukterys Laima Price su vyru George, Angelė Miknius su vyru James Frenzel; anūkė Elytė su vyru Brian Moffat, anūkas Edvardas su žmona Ruth Mockus; penki proanūkiai: Stephanie, Shannon ir Jenna Moffat; Kelley Rose ir Erik Stasys Mockus; sesuo Janina „Nine” Petrušienė; daug giminių ir draugų Amerikoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Liusę bus aukojamos šeštadienį, sausio 9 d. 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT. Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti: Sisters of the Immaculate Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT, 06260-2503.
 

A † A ALBINAS MICKUS
. Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Susan, sūnus Vytautas, duktė Irena Mickus-Navratil su vyru Patrik, anūkai Janina, Aleksandras, Natalie; brolis Pranas, sesuo Anelė Azolinskienė. A. a. Albinas buvo vyras a. a. Antaninos Iešmantaitės, uošvis a. a. Karen, senelis a. a. Emilijos, brolis a. a. Jono Dobilo. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. v. Linhart laidojimo namuose, 6820 W. Cermak Rd., Berwyn, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 8:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Anthony bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Albinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian  Children’s Hope, 2711 W. 71st St., Chicago, IL, 60629 arba American Cancer Society. Laidot. direkt. Linhart FH. Tel. 708-749-2255 arba www.linhartfuneralhome.com

2009

2008

2007