A † AVYTAUTAS TALANDIS. Mirė 2011 m. gruodžio 27 d., Davenport, Iowa. Gimė 1930 m. sausio 9 d. Vytautas buvo labai sėkmingas statybos rangovas, sukūręs daug projektų – pastatęs keletą tūkstančių namų ir gyvenamų butų; keletą prekybos centrų ir bažnyčių Indiana, Illinois, Iowa, Kentucky ir New York valstijose. 1995 m. su šeima persikėlė į Iowa į savo didelį žemės ūkį, kur ūkininkavo, medžiojo ir žuvavo iki mirties. Liūdi: žmona Irena; dukterys  Angelė ir Elena, sūnus Andrius; broliai Jonas ir  Gerardas; seserys Aldona ir Vilija, visi su šeimomis. Laidotuvės privačios.

A † A VYTAS MILAITIS.
Mirė 2011 m. gruodžio 26 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1931 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Vickie Milaitis, sūnus Rimas su žmona Karen, anūkai Grace, Mitchell, Michael ir Max; buvusi žmona Laima; sesuo Danguolė Vitkus su vyru Aleksu; sūnėnai Paul ir Ray Vitkai su šeimomis. A. a. Vytas buvo pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 29 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. BradyGill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St. (87th ir Richmond gatvė), Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 30 d. 10 val. r. BradyGill laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A HENRIKAS ČEPAS.
Su giliu liūdesiu širdyse pranešame, kad 2011 m. rugsėjo 3 d. į Amžino poilsio vietą išėjo Henrikas Čepas, ilgametis JAV LB Boston, MA, skyriaus valdybos narys. Gimė 1918 m. liepos 15 d. Didžiąją gyvenimo dalį gyveno Medford, Massachusetts valstijoje. Henrikas visiems buvo žinomas kaip santūrus, mylintis žmones, dosnus aukomis, labai paslaugus žmogus. Jis, su žmona Nancy, aktyviai dalyvavo Boston Lietuvių Bendruomenės renginiuose, nuoširdžiai rėmė aukomis, įvairiais patarimais bei patarnavimais. Buvo aktyvus Lietuvių Piliečių klubo narys. Henrikas mylėjo dainą. Jo skambų balsą galėjai girdėti Juliaus Gaidelio vadovaujamame  Brockton, MA parapijos vyrų ir bažnytiniame chore, Jeronimo Kačinsko vadovaujamame Boston vyrų ir mišriuose choruose. Iki paskutinių gyvenimo dienų giedojo Šv. Petro bažnyčios Pietų Boston mišriame chore. Netekęs žmonos Nancy, atramos ranką pajuto iš jos dviejų dukrų, kurios sumažino tuštumą ir skausmą, išėjus žmonai į amžiną atilsį. Henrikas visuomet išliks mūsų širdyse bei prisiminimuose.

Rašytojo a. a. Andriaus Mirono ir a. a. Gabrielės Bielskytės Mironienės sūnus, aktorės a. a. Monikos Mironaitės sūnėnas A † A GABRIELIUS A. MIRONAS. Mirė 2011 m. gruodžio 11 d. Gimė 1936 m. sausio 1 d. Lietuvoje, gyveno Philadelphia, PA. Nuliūdę liko: žmona Rima, duktė Dalia su vyru John, duktė Audrė, sesuo Loreta su vyru Alan, giminės, draugai ir pažįstami JAV ir Lietuvoje. Gabrielius ilgą laiką dirbo įvairiose bendrovėse vadybos konsultantu. Buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys, kurį laiką pirmininkavo Philadelphia apylinkėje, buvo Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos direktoriumi, Philadelphia Lietuvių radijo pranešėju, vėliau įsijungė į „Laisvės” chorą, vienu laiku buvo jo iždininkas. Visi, pažinoję Gabrielių, matė koks jis buvo atsidavęs šeimai, pasiruošęs padėti visiems į jį besikreipiantiems, nuoširdus draugas, patikimas darbuotojas ir dosnus bei rūpestingas žmogus. Jį tokį prisiminsime ir labai pasigesime. Amžina Jam pagarba ir ramybė. Kūnas bus sudegintas. Atsisveikinimas vyks gruodžio 17 d., 9:45 val. r. Šv. Andriejaus bažnyčioje 10:30 val. r. gedulingos Mišios. Vietoje gėlių prašome aukoti „Abington Hospice at Warminster” organizacijai. Čekius rašyti: AMH Hospice, Abington Hospice at Warminster, 225 Newtown Road, Warminster, PA 18974, Attn. Bobbi Zimmaro.

A † A AMBASADORIUS ALGIRDAS JONAS ALEKSIS ŽEMAITIS.
Mirė 2011 m. gruodžio 9. d. Čikagoje po sunkios ligos. Gimė 1933 m. kovo 9 d. Šalniškėje, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės rajone. Buvo sūnus a. a. dipl. miškų inž. Vinco Žemaičio ir a. a. mokytojos Bronės RuseckaitėsŽemaitienės. Diplomatas – ekonomistas, Jo Ekscelencija Ambasadorius Žemaitis buvo pirmas lietuvis, baigęs Oksfordo universitetą, Balliolo kolegiją, kur jam buvo suteikti bakalauro ir magistro laipsniai. Tarnavo JAV kariuomenėje Korėjos karo laiku, fronto linijų pulko štabo informacijos skyriaus vadovu; dirbo tarptautinės prekybos specialistu JAV Valstybės departamente Vašingtone. Junginių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio organizacijoje (FAO), Romoje buvo atsakingas už žemės ūkio programas Bahreine, Džibutyje, Egipte, Irane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Katare, Kuveite, Omane, Sirijoje, Somalyje, Tailande, Tanzanijoje, Turkijoje bei vadovas misijų į eilę kitų besivystančių valstybių; tapo FAO atstovu su ambasadoriaus rangu Pietų Sudane. Buvo LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininko atstovas prie Maltos Riterių Ordino Didžiojo Magistro. 1992 m. jam buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir Įgaliotojo Ambasadoriaus rangas ir buvo pakviestas Ambasadoriumi, misijos vadovu ir pastoviu atstovu prie JT Maisto ir Žemės Ūkio organizacijos (FAO) Romoje. Konsultavo žemės ūkio klausimais LR ambasadoje Italijos Respublikoje ir prie JT organizacijų. Šventojo Sosto patvirtinimu apdovanotas Šventųjų Metų Sidabro medaliu ir Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino didžiojo komtūro titulu. Buvo veiklus Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje; Vyriausiajame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete; Ateitininkų Federacijoje; Krikščionių Demokratų sąjungoje; Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijoje; Amerikos Lietuvių Taryboje; Lietuvių Katalikų Mokslo akademijoje; Baltijos labdaros fondo Heifer International. Bendradarbiavo leidime Vinco Žemaičio knygų Lietuvos politiniais ir etnografiniais klausimais; rašė straipsnius Lietuvos klausimais lietuviškoje ir tarptautinėje žiniasklaidoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Vanda Jadvyga (Kybartaitė); sūnus Alexis su žmona Ramona; duktė Maria su Leno Landini; duktė Rita; sūnus Paulus su žmona Caroline; duktė Julia ir vyras Saulius Eidukai; anūkai Lorenzo, Aurelius, Diana, Leonardo ir Priscilla; brolis kun. Kęstutis Žemaitis; kiti giminės ir draugai JAV, Lietuvoje ir Italijoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Šeštadienį, gruodžio 17 d. 9:30 val. ryto a. a. Algirdas bus atlydėtas iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome per šeimą aukoti Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinei mokyklai ir Kenijos Project Turkana, Holy Apostles Church, London, U.K. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www..petkusfuneralhomes.com

A † A ALGIS PRANAS RAULINAITIS.
2011 m. gruodžio 6 d. užgeso plakusi mūsų bendraminčio, buvusio ilgamečio Lietuvių fronto bičiulių sambūrio nario Algio Prano Raulinaičio širdis. Giliam liūdesy liko bičiulio Algio ištikimoji gyvenimo bendrakeleivė Angelė, sūnus Darius su žmona Mika, gausus būrys artimųjų ir bendražygių Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Algis P. Raulinaitis gimė 1927 m. gegužės 13 d. Kaune, žinomo tuometinės Lietuvos visuomenės veikėjo, teisininko ir politiko Petro  V. Raulinaičio šeimoje. 1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją. Čia, 1949 m., Freiburgo Alberto Liudwigo universitete baigė teisės studijas. 1949–1954 m. A. P. Raulinaitis gyveno Australijoje. 1954 m. A. P. Raulinaitis persikėlė į JAV. Įsikūręs netoli Los Angeles jis daugelį metų dirbo teisininku įvairiose finansinėse korporacijose. Tuo pat metu aktyviai dalyvavo ir JAV lietuvių visuomeninėje veikloje: priklausė skautų ir lietuvių teisininkų organizacijoms, įvairiu metu buvo PLB seimo pirmininkas, ALT’os Los Angeles skyriaus pirmininkas, JAV LB Krašto tarybos narys ir jos atstovas VLIK’e. A. P.  Raulinaitis buvo vienas iš Amerikos baltų laisvės lygos steigėjų, aktyviai dalyvavo Los Angeles įsteigto Rezoliucijoms remti komiteto veikloje, prisidėjo prie rezoliucijos HCR 51 bei kitų Lietuvos laisvinimui svarbių dokumentų rengimo. A. P. Raulinaitis bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, dosniai rėmė išeivijos lietuvių organizacijas, fondus ir leidinius „Draugas”, „Aidai”, „Į Laisvę” ir kt. A. P. Raulinaitis ilgus metus buvo aktyvus Lietuvių fronto bičiulių organizacijos narys, kurį laiką – jos vicepirmininkas. A. P. Raulinaitis iki pat mirties priklausė LFB tarybos prezidiumui, beveik kiekvienais metais dalyvaudavo LFB politinių studijų renginiuose Dainavoje (MI), LFB Los Angeles sambūrio studijų savaitgaliuose, vykdavo į Lietuvoje organizuojamus Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti renginius. Visi, kas sutikome ir pažinome velionį Algį, prisiminsime Jį kaip puikų bičiulį, rūpestingą šeimos žmogų, aktyvų visuomenininką ir didelį Lietuvos patriotą. Amžina Jam pagarba ir ramybė... Lietuvių fronto bičiulių taryba

A † A Dr. LUDMILLA PETRAUSKAS,
DDS. Mirė 2011 m. gruodžio 3 d., Zeeland ligoninėje, sulaukusi 91 metų. Gyveno Saugatuck, MI, anksčiau Oak Park, IL. Gimė 1920 m. rugsėjo 13 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Maria (George) Dusenbery, anūkas Karl, anūkė Vera (Daniel) Sultz, gyvenantys WA. A. a. Ludmilla buvo žmona a. a. John, mama a. a. Helene, dukra a. a. Elenos ir a. a. kun.  Alexander Sablauskas. Ludmilla mokslus baigė Vienna, Austria ir University of IL, Chicago, po 37 metų dantų gydytojos darbo Hillside, IL, išėjo į pensiją. Mėgo padėti žmonėms, rėmė žmones iš Meksikos ir Lenkijos, leisdama gyventi savo namuose. Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 6 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v. v., atsisveikinimas 7 v. v. Yurs laidojimo namuose, 1771 W. State St. (RTE 38), Geneva, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 7 d. Iš laidojimo namų Ludmilla bus atlydėta į Holy Virgin Protection Cathedral, 1800 Lee St., Des Plaines, IL bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Elmwood kapinėse. Laidot. direkt. Yurs FH. Geneva. Tel. 630-232-7337 arba www.yursfuneralhome.com


A † A RŪTA L. KILIUS URBUTYTĖ. Gimė 1940 m. sausio 19 d., Lietuvoje. Mirė 2011 m. lapkričio 28 d. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: vyras Povilas; duktė Gina su vyru John; duktė Diana; anūkai Teddy ir Peter; pusseserė Gina su vyru Donatu, pusbrolis Alex su žmona Lilian; svainė Elizabeth Urbutis su šeima; giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Rūta buvo sesuo a. a. Kęstučio. Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 3 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Rūta bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai arba Lietuvių Fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUSTINAS GLAMBA. Po ilgos, sunkios ligos mirė ryte 2011 m. lapkričio 27 d., sulaukęs 92 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, buvo sūnus a. a. Kazimiero ir Agotos Glambų. 1944 m. pasitraukė į Hanoverį, Vokietiją. 1950 m. emigravo į Čikagą. 47 metus išgyveno Brighton Park, o paskutinius 11 metų gyveno Orland Park, IL. Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Namų savininkų draugijai. Justinas mėgo gamtą, lėktuvus, auginti rožes ir žuvauti. Jis labai mylėjo savo žmoną ir šeimą, ypač anūkus. Taip pat mylėjo brangią tėvynę Lietuvą ir buvo aplankęs gimines Lietuvoje keletą kartų.
Giliai nuliūdę liko: žmona Teresė (Levušytė); dukra dr. Irena Juškienė su vyru Steponu; sūnus advokatas Algis su žmona Loreta (Lopezaite), anūkai dr. Alicija ir Andrius Juška MBA; svainė Stefania Miliauskienė ir vaikai – krikšto sūnus Jonas su žmona Elena ir šeima, Dalia Riley ir šeima, Rasa; svainis Jonas Levušis su žmona Algida ir šeima Lietuvoje, kiti giminės Lietuvoje, Argentinoje, Kanadoje bei artimieji ir draugai. A. a. Justinas buvo svainis a. a. Igno Miliausko ir dėdė a. a. Rimvydo. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. A. a. Justinas bus pervežtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 4400 S. California Ave., šeštadienį. 9 val. ryto įvyks atsisveikinimas ir 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Justinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Mūsų mylimas sūnus ir brolis A † A ANDRIUS IZOKAITIS. Staigiai mirė 2011 m. lapkričio 25 d.
Gyveno Woodridge, IL, anksčiau Ft. Collins, CO, kur lankė Colorado State University ir ten baigė mokslus. Gimė 1971 m. liepos 26 d. Čikagoje. Giliausiame liūdesyje liko: tėvai Rimas ir Aušrelė, brolis Viktoras su žmona Marica ir jų vaikučiai Matthew ir Ivana, teta Nijolė, pusbroliai, giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Andrius pašarvotas pirmadienį, lapkričio 28 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 29 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Andrius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Šeima pageidauja vietoje gėlių aukas siųsti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai, „Saulutei” ir „Lituanikos” skautų tuntui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.comA † A ČESLOVA AUKŠTINAITYTĖ BAČINSKIENĖ.
Mirė 2011 m. lapkričio 21 d. Gimė 1918 m. kovo 15 d. Lietuvoje, Vilkaviškyje. Baigė Dantų gydytojų mokslus. Amerikoje vadovavo Laboratoria Victor Gasket Co., buvo Lietuvių Dantų gydytojų sąjungos narė. 1949 m. emigravo į JAV. Ilgą laiką gyveno Cicero, vėliau persikėlė į Lemont, IL, netoli Lietuvių centro. Dažnai lankydavo brangią tėvynę Lietuvą. Ilgus metus rėmė ir buvo BALF’o sekretorė, Balzeko lietuvių muziejaus narė, priklausė Lietuvių Bendruomenei. Nuliūdę liko: sūnūs Kazys  ir Donatas su žmona Linda, anūkas Kazimieras, gyvenantis Austin, TX; brolis Vytautas su žmona Dalia, dukterėčios Alma Krzemenski ir Jūra Gagner, daugybė giminių, draugų, kolegių ir pažįstamų. A. a. Česlova buvo žmona mylimo vyro a. a. Eleuterijaus, mirusio 1978 m., su kuriuo išgyveno 34 metus. Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 27 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 28 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Česlova bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VYTAS RAUDYS. Mirė 2011 m. lapkričio 21 d. 6:15 val. vakaro. Gimė 1929 m. kovo 5 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau ilgus metus gyveno Garfield Ridge apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Marija (Laucevičiūtė); sūnūs Robertas su žmona Renata, Leonas su žmona Liana ir dukra Renata Steiner su vyru Philipp; anūkai Jasmina, Sofija ir Zenonas; dukterėčios Ramunė Dailidė su vyru Aru ir Ina Stravinskytė bei kiti artimieji, giminės ir draugai. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 25 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 26 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A NIJOLĖi JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ po ilgos ir sunkios ligos mirė lapkričio 20 d. Australijoje. Rašytoja N. Jankutė-Užubalienė gimė 1929 m. rugpjūčio 26 d. Panevėžyje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. persikėlė į JAV. 1956–1957 m. De Paul University studijavo verslo administravimą. 1968 m. baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. Dirbo draudimo bendrovėje, medicinos įstaigų raštinėse. 1963–1965 m. Čikagos K. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokytoja, 1966 –1978 m. dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute. Nuo 1987 m. ne vienerius metus dirbo laikraštyje „Draugas“. Jos prisiminimui šeima prašo aukoti Lithuanian Orphan Care (čekius siųsti adresu 2711 W. 71st St. Chicago, IL 60629)  arba Skautybės fondui per R. Puodžiūną (čekius siųsti adresu 1908 East St., Lockport, IL 60441).
 

A † A ANTANAS LINAS. Nuliūdę liko: vaikai Irene su vyru Wayne Anderson, Vid Linas su žmona Geraldine LynchLinas, Aaron ir žmona Mary SwansonLinas, Laura Linas; anūkai Stephanie su vyru Mike Waltrip, Erik Anderson, Matt Linas, Ian-Jessica, Kelli ir Logan; proanūkai Jake, Garrett, Piper ir Sadie. A. a. Antanas buvo vyras a. a. Anastasia Skema; Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios choro vadovas ir daug metų priklausė šiai parapijai. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, lapkričio 20 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose, 5570 W. 95th St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 21 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Antanas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Thompson & Kuenster FH. Tel. 708-425-0500


Eidamas 99 metus mirė 2011 m. lapkričio 12 d. ankstyvą rytą
A † A LEONAS MORKŪNAS. Gimė Lietuvoje, Širvintų mieste 1913 m. kovo 23 d. Baigiantis karui ir frontui artėjant prie Lietuvos, su Pasvalio gaisrininkų komanda pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Regensburgo pabėgėlių stovykloje, kur vėliau pradėjo dirbti amerikiečių armijoje vairuotoju paieškos tarnyboje. 1949 metais atvyko į JAV. Iki išėjimo į pensiją dirbo General Motors fabrike mechaniku. Ilgus metus gyveno Čikagoje Brighton ark, po to persikėlė į Darien, IL, kur ir mirė savo namuose globojamas žmonos Laimos. Leonas mylėjo savo Tėvynę Lietuvą, dažnai joje lankėsi, bet taip pat mylėjo Ameriką, kraštą, kuris jam suteikė visas galimybes ir pareiškė valią atsigulti Amžinam poilsiui šioje žemėje. Įvairiais būdais, negailėdamas savęs rėmė Lietuvoje paliktą šeimą bei gausų būrį brolių ir seserų su šeimomis. Buvo tvirto charakterio ir labai pozityvaus mąstymo. Lietuvoje liko: dukra Danutė su vyru; sūnus Romualdas su šeima, anūkai ir proanūkiai, didelis būrys brolių ir seserų vaikų, kurie su meile ir dėkingumu prisimena savo dėdę. Urna su velionio palaikais bus atvežta lapkričio 19 dienos rytą į Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčią Lemont, kur nuo 9 val. r. vyks atsisveikinimas. 10 val. ryto bus aukojamos Mišios už a. a. Leono sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VYTAUTAS P. JANULAITIS. Garbingas Lietuvos mecenatas, kuris stipriai rėmė įvairias lietuviškas organizacijas ir lietuvybės išlaikymo veiklą, mirė 2011 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 95 metų.
Antrojo pasaulinio karo metu, pasitraukę iš Lietuvos į Vokietiją, Vytauto Janulaičio šeima apsigyveno Augsburgo pabėgėlių stovykloje ir 1948 metais emigravo į JAV. Čia apsigyveno Toledo, OH. Po trumpo laiko persikraustė į  Chicago, IL, kur atsidarė savo prekybos įmonę. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas su žmona Carol, gyvenantys Park City, UT, anūkai Michael, Vicki; sūnus Kęstutis, anūkai Kathryn, Casey, Makus; sūnus Algirdas su žmona Irena, anūkai Samanta, Jolanta, Gintautas, gyvenantys Kaune, Lietuvoje; brolis Vydas su žmona Kristina, gyvenantys McHenry, IL; 10 proanūkų Kaune ir JAV. A. a. Vytautas buvo vyras mylimos žmonos a. a. Salomėjos Sutkaitytės, mirusios prieš 24 metus, su kuria išgyveno 45 metus.


A † A ANTANAS RAČKAUSKAS. Mirė 2011 m. lapkričio 15 d., sulaukęs 81 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Cicero, IL, vėliau persikėlė į Lockport, IL. Nuliūdę liko: žmona Elena Račkauskas (Žymantaitė); sūnus Andrius Račkauskas; duktė Viktoria  Bednarcik su vyru Thomas; anūkai Rachel ir Christopher. Liūdi sesutės Onytė Kolis su vyru Vytu, Eleonora Židonis su vyru Henriku, Aldona Matas su vyru Sauliumi, Julia Schumacher su vyru Algiu ir jų šeimos bei kiti artimieji, giminės ir draugai. A. a. Antanas buvo ilgametis Šv. Antano parapijos ir Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorų narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks, šeštadienį, lapkričio 19 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Antanas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A MARIJA ZIGMANTAITĖ RADZEVIČIENĖ
. Po sunkios ligos mirė 2011 m. lapkričio 9 d., sulaukusi 96 metų. Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, buvo dukra a. a. Kazimiero ir Antaninos Grabauskaitės Zigmantų. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. su buvusiu vyru a. a. Izidorium ir dukrytėmis, Marytė išvyko į Čikagą. Gyveno Brighton Park, anksčiau Bridgeport ir Marquette Park. Priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios chorui, Šauliams, Šaulių Moterų Dainos vienetui, Katalikių Moterų sąjungos dvidešimtai kuopai, Lietuvių Bendruomenei, Namų Savininkų draugijai ir Service Employees International Union. Marytė džiaugėsi gamtos grožiu, mėgo grybauti ir augino daug gražių gėlių savo darželyje ypač jos mylimas rožes. Ji labai mylėjo savo gimtą šalį ir buvo aplankius gimines Lietuvoje, globojo juos kiek galėjo. Niekad neužmiršim jos nuoširdumo ir gailestingumo. Giliai nuliūdę liko: dukra Irena Bullard su vyru Clark ir dukra Aldona Matalonis; anūkai Todd, Katharine, Michael, Charles Jr., Antony ir du proanūkai; sesuo Julija Greičienė Lietuvoje su šeima ir daugybė giminių, draugų ir pažįstamų. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 17 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v. vak. Alliance-Gaidas-Damid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo namų 10 val. r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 44th ir California Ave., kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Marytė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A EDMUNDAS RINGUS, MD. Mirė 2011 m. lapkričio 4 d. Lietuvoje, Vilniuje.
Gimė 1918 m. rugpjūčio 28 d. Plikių km., Žirmūnų v., Lydos apskr. Karo metu su žmona Marija pasitraukė į Vokietiją, kur baigė medicinos studijas Freiburge. 1949 m. su šeima imigravo į JAV. Atlikęs medicinos specialybės stažuotę Čikagoje, jis tarnavo JAV armijoje kapitono laipsniu medicinos daktaro pareigose iki 1956 m. Čikagoje apsigyveno nuo 1957 m. A. a. dr. Edmundas paskutinius 3 metus gyveno Vilniuje. Gyvendamas Čikagoje priklausė ,,Lituanicos” futbolo komandos valdybai, Lietuvių golfo klubui, Lietuvos Našlaičių globos komitetui, rašė straipsnius dienraščiui „Draugas”. Nuliūdę liko vaikai: Dalia, Julius su žmona Lidija, anūkai Darija, Aras, Vytautas, Austė, Daina ir 2 proanūkai. Kartu liūdi velionio brolio a. a. Juliaus Ringevičiaus šeima Lietuvoje.
A. a. Edmundas buvo vyras a. a. dr. Marijos Juršėnaitės-Ringienės, kuri mirė 2004 m. Laidotuvės įvyko Vilniuje lapkričio 6 d. Šv. Mišios a. a. dr. Edmundo Ringaus intencija bus aukojamos šeštadienį, lapkričio 19 d., 8 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, Lemonte. Norintys prisiminti a. a. dr. Edmundą Ringų, prašome aukas siųsti „Saulutei”.

A † A ALFA MYKOLĖNAS. Mirė 2011 m. spalio 10 d. ligoninėje Lietuvoje, sulaukęs 89 metų. Palaidotas Krinčino kapinėse, Panevėžio apskrityje. Paskutiniu metu gyveno Lietuvoje, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje ir Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.

 A † A JONAS TAMULAITIS.
gimė Kaune, 1935.XI.5. Gyveno Vilniuje. Mirė 2011.XI.3 Chicago. Artėjant sovietams pasitraukė su tėvais į Vokietiją. 1949 m. išvyko į  Chicago. Buvo skautininkas filisteris, fotografas. Talkininkavo Jaunimo centre, Lituanistikos Tyrimų ir  Studijų centre – Budrio Foto archyve. Nuliūdę liko žmona Jūratė Dailydaitė, vaikai Arūnas-Lina, Daiva-Lee, Vytautas-Anne, Algirdas-Carol, jų šeimos ir giminės, draugai Lietuvoje. Atsisveikinimo Mišios Jėzuitų koplyčioje, Chicago 2011.XI.12, 4 val. p. p. Viešpatie, atiduodame A. A. Joną į Tavo Tėviškas rankas. Būk jam gailestingas ir priimk jį į savo globą. Vietoje gėlių prašome aukoti Geležinio Vilko korporacijai – (Rakas), (Liet. Partizanams) L.P.G. Fund, Lithuanian Research Studies Center, Jezuit  Fathers – Baltic  Project.


A † A NARIMANTAS J. STATKUS. Po sunkios ligos, mirė 2011 m. spalio 31 d., sulaukęs 71 metų. Gimė Kaune 1940 m. spalio 7 d. Karo metu su tėvais Sofija ir Vyteniu Statkais ir šeima, pasitraukė į Vokietiją. Užaugo  Australijoje, 1957 m. atvyko į Čikagą. Architektūrą baigė Illinois universitete 1963 metais, tarnavo JAV armijoje, priklausė skautams. Pagal savo profesiją dirbo Boulder, Denver ir Čikagoje. Paskutiniu metu gyveno Lake Barrington. Liko liūdėti jo mylima draugė Lillian Lahr, sūnūs Rimas ir Arūnas ir jų motina Audronė, anūkė Katarina ir sesuo Giedrė Mereckienė; giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.


A † A EUGENIJA ŠNEKUTIENĖ ALBAITYTĖ. Mirė 2011 m. spalio 31 d. Palos Heights, IL. Gimė 1927 m. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Nuliūdę liko artimieji. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Eugenija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EMILIJA ŠNEKUTIENĖ ALBAITYTĖ.
Mirė 2011 m. spalio 31 d. Palos Heights, IL. Gimė 1927 m. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Nuliūdę liko artimieji. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Emilija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NARIMANTAS J. STATKUS. Po sunkios ligos, mirė 2011 m. spalio 31 d., sulaukęs 71 metų. Gimė Kaune 1940 m. spalio 7 d. Karo metu su tėvais Sofija ir Vyteniu Statkais ir šeima, pasitraukė į Vokietiją. Užaugo  Australijoje, 1957 m. atvyko į Čikagą. Architektūrą baigė Illinois universitete 1963 metais, tarnavo JAV armijoje, priklausė skautams. Pagal savo profesiją dirbo Boulder, Denver ir Čikagoje. Paskutiniu metu gyveno Lake Barrington. Liko liūdėti jo mylima draugė Lillian Lahr, sūnūs Rimas ir Arūnas ir jų motina Audronė, anūkė Katarina ir sesuo Giedrė Mereckienė; giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A † A RICHARD VYTAUTAS LEGECKIS. Gimė 1941 m. sausio 28 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Bethesda, MD. Mirė 2011 m. spalio 21 d., po sunkios ir ilgos kovos prieš šoninę amiotrofinę sklerozę (ALS arba Lou Gehrig’s ligą). Nuliūdę liko: žmona Marta Huley-Legeckis; dukra Alina Russell su vyru John; dukra Vanessa Jarymovych su vyru Alexander; anūkai Jack ir Ella Russell, Justin ir Lev Jarymovych; sesuo  Regina Ošlapienė su šeima. Atsisveikinimas įvyko šeštadienį, spalio 29 d., 10 val. ryto Holy Trinity bažnyčioje, Silver Springs, MD. Vietoje gėlių prašome aukoti  ALS Association (www.alsa. org/donate) arba Montgomery Hospice (www.montgomeryhospice.org).


A † A ONA ŪSELYTĖ NORVILIENĖ.
Mirė 2011 m. spalio 27 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gyveno Čikagoje, ilgus metus Marquette Park, vėliau Lemont apylinkėje. Gimė 1912 m. Lietuvoje,  Švėkšnos valsčiuje. Velionė buvo žmona a. a. Povilo Norvilo, mamytė a. a. Stasio ir a. a. Kazimiero Norvilų. Nuliūdę liko: dukterys Gražina Eringienė su vyru Stasiu ir šeima, Liucija Šlikienė su vyru Danieliumi ir šeima; sūnūs Algis su žmona Jūrate ir šeima, Kęstutis su žmona Maryte, Vytautas su žmona Donna; devyni anūkai ir keturi proanūkai; svainė Juzė Norvilienė ir šeima bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Ona Norvilienė lietuvių visuomenei Čikagoje buvo gerai žinoma šeimininkė. Kulinarijos specialybę įsigijo Švč. Jėzaus Širdies kongregacijos seserų vedamoje mergaičių žemės ūkio mokykloje,  Antalieptėje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Putnamo seselių rėmėjams ir kitoms lietuvių organizacijoms. A. a. Ona bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 2 d., nuo 9 val. ryto iki 9:50 val. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą” organizacijai ir Dainavos stovyklavietei.


A † A STASĖ TREŠKEVIČIŪTĖ RIŠKIENĖ, MD. Mirė 2011 m. spalio 7 d., sulaukusi 94 metų. Gimė 1917 m. Linkuvoje, Medicinos studijas baigė Lietuvoje. Ištekėjo už Kazimiero Riškaus, kuris mirė 1999 m. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. atvyko į Ameriką su dviem mažais vaikais, Kęstučiu ir Aldona, apsigyveno Čikagoje, kur susilaukė Jurgio. Pasirinko psichiatrijos specialybę ir 35 m. išdirbo Westside veteranų ligoninėje. Išėjusi į pensiją, persikėlė gyventi į Hillside, IL, o po vyro mirties į  Plainfield, IL. Nuliūdę liko: brolis Jonas Treška su žmona Onute ir šeima; sūnus Kęstutis su žmona Aldona; vaikaičiai Vida ir Jeff Keene, Audra ir Peter Spuhler, Andrius ir Carmen Riškai, Alisa ir Nasser Grainawi; dukra Aldona; sūnus Jurgis, vaikaičiai Jus­tinas ir Jenny, Paulius ir Antanas; provaikaičiai Adam ir Noah Keene, Alex ir Didier Spuhler, Evan Riškus, Ronan ir Theoden Grainawi; daug giminių  Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Stasė buvo anyta a. a. Ritos Riškienės. Atsisveikinimas su velione įvyko spalio 9 d. ir po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, velionė spalio 10 d. palaidota  Lietuvių Tautinėse kapinėse.

A † A ALGIRDAS JURGIS KUDIRKA, MD.
1923.04.29–2011.10.14. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2011 m. spa-lio 14 d. vakare, sulaukęs 88 metų. Gimė Alytuje, Lietuvoje, baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją. Medicinos studijas tęsė Tuebingen, Vokietijoje. Baigęs studijas imigravo į JAV, apsigyveno New York ir pasi-rinko šeimos ir vidaus ligų specialybę. 1951 m. vedė Ireną  Giedrytę ir persikėlė gyventi ir stažuotis į Illinois valstiją pasirinktą specialybę. Tarnavo Amerikos armijoje kapitono laipsniu medicinos daktaro pareigose. Buvo Ko-rėjos karo veteranas. Vėliau persikėlė gyventi į Mason City. Čia išgyveno per 50 metų, išaugino vaikus Audrių, Tomą, Antaną, Joną ir Dainutę, kurie baigė mokslus. Iš jų 3 medicinos daktarai, vienas baigė buhalteriją bakalauru  su dviem magistrais iš politinių studijų ir tarptautinės buhalterijos, o duktė – gailestingoji sesuo. A. a. Algirdas paskutinius 4 metus gyveno Sierra Madre, Ka-lifornijoje. Nuliūdę liko: žmona Irena, su kuria atšventė 60 m. vedybinę sukaktį, vaikai Audrius, Tomas, Antanas, Jonas ir Daina, vie­nuolika anūkų, Lietuvoje sesuo Irena, seserėnai ir seserėčia. Atsisveikinimas su velioniu įvyko ketvirtadienį, spalio 20 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Laidotuvės šeštadienį, spalio 22 d. A. a. Algirdas palaidotas Mason City, IL. Vietoje gėlių aukas prašome siųsti dr. Algirdo Kudirkos vardu Šv. Kazimiero parapijai.


A † A ELENA GALĖNIENĖ JURŠĖNAITĖ.
Gimė 1917 m. vasario 1 d., Ukrainoje. Mirė 2011 m. spalio 14 d. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Vida Galėnaitė; sūnus Rimas Galėnas; anūkės Miriam ir Isabel; brolis Juozas Juršėnas su žmona Doreen ir šeima. A a. Elena buvo žmona a. a. Pauliaus. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Velionė pašarvota pirmadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87th St. ir Richmond gatvė), Evergreen Park. Laidotuvės antradienį, spalio 18 d. 9 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų a. a. Elena palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUOZAS BRIZGYS. Gimė 1916 m. birželio 29 d., Lietuvoje. Mirė 2011 m. spalio 14 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Aldona Pupiūtė Brizgienė; sūnus Raimundas su žmona Audra, sūnus Marius su žmona Lucy; anūkės Lauren, Allison ir Michele; brolis Petras su šeima. A. a. Juozas buvo švogeris a. a. Emilijos. A. a. Juozas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 20 d. nuo 8 val. ryto iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Po to velionis bus nulydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A HILDA V. KUBILIUS-SCHMIDT.
Mirė 2011 m. spalio 8 d. La Grange Memorial Hospital, sulaukusi 84 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Christian, DDS su žmona Paula Kubilius ir Richard Kubilius; anūkai Matthew, Pamela, Lara ir Grace; proanūkis Weston. A. a. Hilda buvo dukra a. a. Marie Schudnagies ir a. a. Christopher Schmidt, žmona a. a. Jono Kubiliaus, mama a. a. Henry Kubilius. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 13 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Damar-Kaminski laidojimo namuose, 7861 S. 88th Ave., Justice, IL. Atsisveikinimas ir laidotuvės penktadienį, spalio 14 d. nuo 9 v. r. Grace Lutheran bažnyčioje, 212 S. Nolton Ave., Willow Springs, IL, kurioje 10 val. ryto vyks pamaldos. Po pamaldų a. a. Hilda bus palaidota Bethania kapinėse, Justice, IL. Vietoje gėlių prašom aukoti Grace Lutheran Church. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Damar-Kaminski. Tel. 708-496-0200 arba www.damarkaminskifuneralhome.com

A † A LIUSĖ DABRILAITĖ STADALNINKIENĖ. Mirė 2011 m. rugsėjo 23 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1919 m. Gudelių kaime prie Vilkaviškio. Gyveno Kempten, Vokietijoje, Stamford, CT ir Los Angeles. Liusė buvo žmona a. a. Vytauto Stadalninko. Liūdi: dukra Ina su vyru Mindaugu Petoku, vaikaitis Tomas Petokas su žmona Arlene; dukraitė Gina su vyru Linh Ho; provaikaičiai Viktoras ir Vincas Petokai,  Ryan ir Julia Ho; brolis Zigmas  Dabrila su žmona Joana ir šeima Worcester, MA, sesuo Aldona Pilipaitienė su šeima Lietuvoje; a. a. brolio Jeronimo žmona Aldona Dabrilienė ir šeima Boston MA; a. a. brolio Vinco šeima Lietuvoje; daug giminių Amerikoje, Airijoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios buvo aukojamos spalio 5 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje, Los Angeles. Laidotuvės privačios.

A † A PETRAS DIRDA.
Mirė 2011 m. spalio 6 d., sulaukęs 104 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1907 m. sausio 12 d. Kėdainių raj., Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus  Viktoras bei kiti artimieji. A. a. Petras priklausė VLIKui, Tautinei sąjungai ir Marquette Park parapijai. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, spalio 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų a. a. Petras bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410

A † A MARIJA VILUTIENĖ RAŽINSKAITĖ.
Mirė 2011 m. rugsėjo 30 d. St. Petersburg, Florida. Gimė 1921 m. rugsėjo 15 d., Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, Florida, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Regina Wilson su vyru Kenneth, League City, Texas, švogeris Antanas Vilutis su žmona Birute ir šeima Schererville, Indiana. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, spalio 7 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A  JONAS GRADINSKAS.
Mirė rugsėjo 24 d., šeštadienį.  Laidotuvs įvyks rugpjūčio 28 d., trečiadienį,  iš Švč. Mergeles Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž­nyčios (Brighton Park).  Daugiau informacijos suteiks Alliance-Gaidas-Daimid  Laidojimo namai tel. 773-523-0440.


A † A ONA PRIŽGINTAITĖ MOTIEJŪNIENĖ. Mirė 2011 m. rugsėjo 22 d., sulaukusi 90 metų. Gimė 1921 m. Šiauliuose. Gyveno Vokietijoje, Australijoje, Los Angeles, o mirė namuose Prescott, Arizona. Liūdi: dukros Ramunė, Eglutė, Rūta ir Birutė ir jų vyrai; anūkai Vytas, Justinas, Eivutė ir Robertas, giminės Lietuvoje, Argentinoje ir draugai, išsibarstę po visą pasaulį.

A † A EUGENIJA STAŠKEVIČIŪTĖ MACKEVIČIENĖ.
1917 balandžio 17 d.–2011 liepos 17 d. Mirė 2011 m. liepos 17 d. Tik prieš porą mėnesių, Eugenija šventė savo 94 metų gimtadienį su šeimos nariais. Eugenija gimė Rusijoje, bet užaugo Lietuvoje, Panevėžyje ir Dainuose. Baigė Panevėžio Mergaičių gimnaziją ir studijavo Kauno universitete. Ištekėjo už Andriaus Mackevičiaus, kuris mirė 2002 metais. Kai karas prasidėjo, bėgo su šeima iš Lietuvos ir kelis metus gyveno stovykloje Vokietijoje. 1950 metais atvažiavo į Ameriką ir apsigyveno Cleveland. Eugenija ir Andrius užaugino dukteris Dalią, Rūtą, Živilę ir sūnų Arvydą. Eugenija daug metų mokytojavo Lituanistinėje mokykloje. Liepos 21 d. vaikai, anūkai ir proanūkai suvažiavo paskutinį kartą atsisveikinti su savo brangia Mamyte, Bobute, Probobute. Po Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, šeima ir draugai išlydėjo Eugeniją, kuri palaidota Western Reserve kapinėse Cleveland. Liūdi vaikai Dalia su Bob Baker, Rūta Teismann, Živilė su Allan Khoury, Arvydas Mackevičius su AnneMarie Lambert; anūkai Jennifer su John, Kristina, Nathan su Venita, Karina, Julie su Todd, Jonathan su Zaya, Emily ir Claire; proanūkiai Henrik, Annika, Audra, Benjamin, Sebastian, Sonia, Samuel, Silas ir Naranhueslen. A. a. Eugenija buvo sesuo a. a. Vyto ir a. a. Galinos ir bobutė a. a. Brian.

A † A MYLES T. HICKEY JR
. (1957–2011) Po netikėtos ir staigios ligos, atsisveikinęs su šeimyna Bostone, tik nespėjęs nusileisti Hong Kong, Kinijoj tarnybos reikalais, sukrito aerouoste ir po kelių dienų, svetimos šalies ligoninėje, liepos 8 d. iškeliavo į amžinybę. Myles Hickey palieka žmoną Daivą Kleinaitę Hickey, du sūnus, Darių ir Andrių, Daivos brolį Arūną Kleiną ir sesę Ramunę Kleinaitę Affsa (Californijoj) su šeimomis ir tėvelius, gyvenančius Cape Cod. Visa Kleinų šeima, aktyviai dalyvaujanti Bostono visuomenėje, ypač su skautais, lieka giliame nuliūdime netekus tėvelio, vyro, šeimos ir visuomenės mylimo nario. Daivos dideli siuvėjos gabumai reiškėsi visose lituanistinės mokyklos ir skautų vaidinimuose, taip pat puošė Sambūrio tautinių šokių šokėjus ar kur tik reikėjo kūrybiškos rankos. Myles lengvai pritapo prie lietuvių visuomenės, buvo šiltai priimtas ir visų mylimas. Jis dirbo prekybinių laivų vyriausiu inžinieriumi, dažnai palikdamas šeimą ilgam laikotarpiui, keliaudamas po visą pasaulį. Gimęs ir užaugęs Cape Cod, prie Atlanto vandenyno, apart šeimos, jūra buvo jo antra meilė. Velionio palaikai buvo sudeginti Kinijoje ir po ilgo laukimo, parvežti namo. Atsisveikinimo apeigos vyks Massachusetts Maritime Academy 101 Academy Drive, Buzzards Bay MA 02532, šeštadienį, rugsėjo 24 d. 11 val. ryto.
Pagerbti velionį ir jo šeimą galima aukoti vaikų mokslui padengti – „Hickey Children’s Fund” per Taupa Lithuanian Federal Credit Union (368 West Broadway) PO Box 95 South Boston, MA 02127. Phone (617) 269-1450

A † A ARLENE JOAN JELENIAUSKIENĖ. Mirė 2011 m. rugsėjo 10 d., Čikagos priemiestyje, Naperville, IL. Gimė Čikagoje 1938 m. a. a. George ir a. a. Adele (Budrecka) Werres šeimoje.
A. a. Arlene buvo žmona a. a. Leopoldo E. Jeleniausko. Giliai nuliūdę liko: duktė Ilona su vyru Keith Kolb; anūkai Stephanie ir Kevin; sūnus Raimundas su žmona Nida, anūkai Teja ir Kovas; sesuo Nancy su vyru George Piraino, brolis George su žmona Edna Werres. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Leonard Funeral Home, 565 Duane Street, Glen Ellyn, IL (tel. 630-469-0032). Paskutinis atsisveikinimas įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d. 9 val. ryto ir gedulingos šv. Mišios 10 val. ryto St. Patrick’s Residence koplyčioje, 1400 Brookdale Road, Naperville, IL (tel. 630-416-6565). Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti: The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, ATTN: Tribute Gifts, Church Street, P. O. Box 780, New York, NY 10008-0780.

A † A JONAS P. BALYS, PhD. Lietuvos etnologas ir folkloristas. Mirė 2011 m. rugsėjo 9 d. savo namuose St. Patrick, sulaukęs 102 metų. Nuo 1999 m. gyveno Naperville, IL, o nuo 1961–1998 m. Silver Spring, MD. Gimė 1909 m. liepos 2 d. Krasnavoje, Lietuvoje, Jokūbo ir Anelės Balčiūnaitės Balių šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Angela Laima su vyru Paul R. Bergeron, gyvenantys Palmyra, VA; sūnus Peter Gediminas Balys iš Clarksville, VA; anūkai Paul R. Bergeron, III, Robert A. Bergeron, Karen M. Glover, Laura Huerst, Lisa Mongold ir Liana Bell; 14 proanūkių. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Helen Ručinskaitės-Balys, kuri mirė 2006 m. Dr. Jonas Balys buvo vienas iškiliausių Lietuvių folkloro mokslininkų, gyvenusių Amerikoje. Savo gyvenimą paskyrė rinkdamas, įrašinėdamas, klasifikuodamas ir spausdindamas folklorines dainas, pasakojimus, patarles, mįsles ir legendas. Po 25 metų darbo tyrinėtojo ir vyriausiojo bibliotekininko pareigose Kongreso bibliotekoje Washington, DC, Slavų ir Centrinės Europos skyriuje, 1981 m. išėjo į pensiją. Jis buvo produktyvus autorius, išspausdinęs per 600 straipsnių ir 35 knygas. Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 16 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto St. Patrick’s Residence Chapel, 1400 Brookdale Rd., Naperville, IL 60563, kurioje 10 val. r bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Monticello Memory Gardens, Charlottesville, VA. Friedrich-Jones Funeral Home &  Cremation Services 44 South Mill St. Naperville, IL 60540 (630) 355-0213 www.friedrichjones.com


A † A ELENA DAMIJONAITIENĖ RECHLEVIČIŪTĖ. Su liūdesiu ir širdgėla pranešame, kad 2011 m. rugsėjo 8 d. Floridoje mirė mūsų brangi, mylima mama, močiutė, promočiutė ir teta. Velionė gimė 1914 m. sausio 18 d. Buvo duktė Julijono ir Bronės Rechlevičių. Užaugo Kaune, baigė Saulės gimnaziją (dabar Šv. Kazimiero) ir baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Priklausė „Filia Samogitia” seserijai. Kaune 1935 m. ištekėjo už dr. Vytauto Damijonaičio. Su vyru ir jauna dukra Egle 1949 m. per Vokietiją imigravo į JAV. Daug metų gyveno Poughkeepsie, NY. Ten savanore talkino St. Francis Hospital ir tapo Dutchess County Medical Society iždininke. Būdama pensijoje, persikėlė į Singer Island, FL. Ten gyvenant tapo našle, bet liko aktyvi ne vien amerikiečių organizacijose – Naples Art Gallery (Palm Beach, FL), Palm Beach Chamber of Commerce, bet palaikė ypatingai stiprius ryšius su lietuviais. Dalyvavo Palm Beach (Juno) Jupiter Lietuvių Bendruomenės valdybos veikloje, tapo Lietuvos Dukterų organizacijos sekretore, BALF’o vicepirmininke, padėjo sukurti ir palaikyti Lietuvių muziejų (Lake Worth, FL) ir 20 metų dainavo lietuvių chore „Daina”. A. a. Elena mėgo skaityti, keliauti, lankyti paskaitas, operas, koncertus ir buvo stipri „bridge” lošėja Floridoje ir Cape Cod (MA), kur vasarojo daugiau nei 30 metų su dukters šeima. Buvo mylima žmona a. a. dr. Vytauto Domijonaičio, sesuo a. a. Stasio, a. a. dr. Vlado ir a. a. Henriko Rechlevičių. Nuliūdę liko: dukra dr. Eglė su vyru dr. Kenneth Pedini (Naples, FL); sūnus dr. Julius Damijonaitis/Damion su žmona Charlene (Falmouth, ME); anūkai David Pedini su žmona Jennifer (Magnolia, TX), Julian Pedini su žmona Jenn Michelle (Midlothian, VA), Julia ir Jonas Damion (Falmouth, ME); proanūkiai; sūnėnas Rytis Širmenis (Safety Harbor, FL); pusseserė Danutė Noreikienė (IN) ir 4 dukterėčios Lietuvoje su šeimomis. Mišios vyks St. Paul of the Cross bažnyčioje, Singer Island, FL, rugsėjo 24 d. 9:30 val. r. Po Mišių velionė bus palaidota Royal Palm Memorial Gardens kapinėse, West Palm Beach, FL. Norintys prisiminti a. a. Eleną Damijonaitienę, prašome aukas siųsti „Lithuanian Education Center”, 2794 Tennis Club Drive, # 202 West Palm Beach, FL 33417.


A † A ALGIRDAS VAITIEKAITIS. Mylimas Tėvelis ir Senelis mirė 2011 m. rugpjūčio 31 d. Henry Ford ligoninėje, kurioje jis buvo išdirbęs daugiau nei 30 metų, tos ligoninės laboratorijoje. Velionis buvo skautininkas, priklausė Korp NeoLithuania,  Šv. Antano parapijai, Detroito Lietuvių Kultūros klubui, Wayne State universiteto Lietuvių Kambario komitetui. Baigęs Farmakologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, dirbo vaistininku Kauno  Geležinkelio vaistinėje. 1951 m. atvyko į Detroitą. Skautininkas, ilgametis Baltijos skautų tunto ir Detroito  BSA Troop 100 vadijos narys, vilkiukų ir skautų draugovių globėjas ir vadovas. Priklausė: Šv. Antano lietuvių parapijai, Detroito Kultūros klubui, Wayne State University Lietuvių Kambario statybos komitetui ir Lietuvių namams. Giliame nuliūdime paliko: dukrą Audronę su vyru dr. James Hoeschele ir šeimą, sūnų dr. Arūną ir marčią Aldoną Vaitiekaičius bei kitus gimines Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Rugsėjo 7 d. po šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, a. a. Algirdas Vaitiekaitis buvo palydėtas ir palaidotas šalia žmonos a. a. Reginos Vaitiekaitienės, Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas. Tel. 313-664-1275

A † A STANISLAVA URBANYTĖ DIDŽIULIENĖ
Iškeliavo į Amžinybę 2011 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1916 m. rugpjūčio 25 d. Gyveno Cicero miestelyje. Nuliūdę liko: brolis Pranas Urbanas ir žmona Raisa su vaikais Kristina ir Viktorija, brolienė Birutė Urbanienė, jos vaikai Dana ir Kęstutis; a. a. vyro Algirdo Didžiulio sesuo dr. Irena Jurevičienė su dukromis Giedre Stukniene ir Rūta Marija Urbonavičiene Lietuvoje; dukterėčia Liuda Fernandez su šeima Brazilijoje; sūnėnas Jurgis Mosinskis su šeima; dukterėčia Janina Skobeika su šeima; a. a. vyro pusbrolis dr. Leonas Didžiulis su šeima Lietuvoje; krikšto dukros Nora BurbaitėTrulsson ir Eglė Victoria Burke su šeimomis; Rimas ir Pranutė Domanskiai su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Stanislava bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 16 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th Street, Cicero, IL (tel. 708-602-1116). Laidotuvės vyks šeštadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. ryto, Suburban Family laidojimo namuose, iš kur a. a. Stanislava bus palydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 1515 S. 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410; www.palosgaidasfh.com

Su liūdesiu pranešame, kad 2011 m. rugpjūčio 17 d., Newport Beach, CA mirė A † A VIRGINIJA KIAUNYTĖ OPFELL. Gimė Kaune, augo Waterbury, CT, PhD laipsniu psichologijoje baigė New York University. Virginija buvo skautė ir ateitininkė. Nuliūdusi liko: motina Emilija Kiaunienė, gyvenanti St. Petersburg, FL, daug draugų ir pažįstamų.

A †A ANICETAS STRIMAITIS. Mirė 2011 m. rugpjūčio 17 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Cleveland, OH. Giliame nuliūdime liko: žmona Stasė (Andrušaitytė), su kuria, išgyveno 59 metus; vaikai: sūnus Romualdas su žmona Vita; duktė Diana Mayes su vyru Bob; anūkai: Rob, Ryan, Alex, Andrius ir Matas; sesuo Julija ir Lietuvoje brolis Leonas.
A. a. Anicetas buvo brolis anksčiau mirusių: Broniaus, Eugenijos, Vytauto ir Salomėjos. Rugpjūčio 20 d., po gedulingų Mišių Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje, velionis buvo nulydėtas į Visų Šventųjų kapines, Cleveland, OH ir palaidotas šeimos kriptoje. Velionio artimieji širdingai dėkoja kun. J. Bacevičiui už religines paslaugas bei visiems dalyvavusiems a. a. Aniceto šermenyse ir laidotuvėse.

Mūsų mylimas tėvelis A † A Architektas EDUARDAS JAKSONAS (EDWARD JACKSON). Mirė 2011 m. rugsėjo 5 d. Lansing, MI. Gimė 1923 m. Kaune. Amerikoje Lansing, MI, gyveno nuo 1949 metų. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas, anūkės Leah Aldona ir Simone Gwendolyne, duktė Irena ir jos vyras William Henry. A. a. Eduardas bus palaidotas Šv. Juozo kapinėse, Lansing, MI.

A † A DANUTĖ VILKAITĖ-VAKARĖ. iškeliavo Amžinybėn 2011 m. rugsėjo 1 d. Gimė Kaune, gyveno Kaišiadoryse. Amerikoje išgyveno 62 metus. Liko giliame nuliūdime vyras  Gediminas, dukra Vilija, pusseserė Milda Melnikaitė-Wallace su šeima, pusbrolis Rimas Melnikas su šeima; Lietuvoje – teta Gertrūda Švenčionienė, pusbroliai Saulius ir Eugenijus, pusbroliai Juozas ir Aloyzas Vilkai ir pusseserė Aldona su šeimomis. Danutė buvo skautininkė „Aušros  Vartų” tunte, priklausė Lietuvių Rašytojų sąjungai, Lietuvių Foto klubui ir „Dainavos” ansambliui. Atsisveikinimas su Danute Vilkaite-Vakare įvyko antradienį, rugsėjo 6 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Šv. Mišios už a. a. Danutės sielą buvo aukojamas 10:30 val. ryto. Po šv. Mišių, Danutė Vilkaitė-Vakarė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A NAPOLEONAS MARTINKA. Mirė 2011 m. rugsėjo 3 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno Daytona Beach, FL ir Glenview, IL. Gimė Tauragėje, Lietuvoje. Giliai nuliūdę liko: sūnus Viktoras su žmona Lilija, anūkės Aldona ir Krista, buvusi žmona Aldona, kiti giminės ir artimi draugai. Jį amžinybėje sutiko a. a. tėvas Karolis, motina Constance ir brolis Algirdas. A. a. Napoleonas inžinerijos mokslus baigė Kauno universitete. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją, po karo apsivedė Anglijoje. Pagaliau šeima įsikūrė Čikagoje, kur ilgai dirbo atominės energijos srityje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 9 d. nuo 9:30 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. 10 val. ryto bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių a. a. Napoleonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ARNOLD JOHN „ARNIE’’ CHESNA.
Mirė 2011 m. rugpjūčio 31 d. savo vasaros namuose, Presque Isle, WI, sulaukęs 79 m. Gyveno Melrose Park, IL, buvo JAV armijos veteranas. Gimė Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aldona, vaikai Edward su žmona Deborah; Donna M., Thomas su žmona Colette, Paul su žmona Cynthia; anūkai Michael, Shannon, Stephen ir Thomas; sesuo Marta Ivanova; sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Arnold buvo brolis a. a. Irmos Povilaitis. Velionis buvo pašarvotas penktadienį, rugsėjo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Bormann laidojimo namuose, 1600 Chicago Ave., Melrose Park, IL. Viešas lankymas šeštadienį, rugsėjo 3 d. nuo 9 val. ryto Sacred Heart bažnyčioje, 15th Ave. (15th & Iowa), Melrose Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Arnold bus palaidotas Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL. Laidot. direkt. Bormann FH

A † A MALVINA E. GURA. Mirė sulaukusi 87 metų. Nuliūdę liko: sūnėnai Don Marek ir Dean Marek. A. a. Malvina buvo dukra a. a. Do-minick ir a. a. Anna Gura, sesuo a. a. Donna Marek. Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, rugsėjo 2 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Malvina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A MARIJA VALIUKEVIČIENĖ LIETUVNINKAITĖ. Mirė 2011 m. liepos 3 d., sulaukusi garbingo 102 metų amžiaus. Gyveno Kalifornijoje ir Čikagoje. Paskutinius 10 metų gy-veno Lietuvoje, ten ir palaidota.  Buvo žmona a. a. Jokūbo, sesuo mirusių seserų Agnės ir Uršulės,  mirusių brolių Alfonso, Kazimiero ir Adolfo. Liūdesyje liko daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.

A † A IRENA VALIULIS. Irena mirė ramiai namuose 2011 m. birželio 6 d., sulaukusi 88 metų amžiaus. Nuliūdę liko: duktė  Eglė su vyru Theodoru ir vaikais Liu-cija (Sister Agnes of God’s Merciful Love, O.C.D.), Leonas ir Elena, kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Velionė buvo žmona a. a. Leono. A. a Irena gimė 1922 m. Skuode, Žemaitijoje.  Amerikoje gyve­no Worcester, MA, Čikagoje,  Beverly Shores ir Ridgecrest, Cali­fornia. Laidotuvių šv. Mišios įvyko rugpjūčio 5 d. Šv. Onos bažny-čioje, Ridgecrest. A. a. Irena bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse prie vyro Leono.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. rugpjūčio 19 d. mirė mūsų mylima močiutė, promočiutė, sesuo, teta, uošvienė A † A MARIJA GRAŽULIENĖ PONELYTĖ . Velionė gyveno Flint, MI. Gimė 1919 m. birželio 2 d., Chita, Rusijoje. 1920 metais su tėvais, a. a. Pranu Poneliu ir a. a. Barbora Parokaite, grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir apsigyveno  Šiauliuose, vėliau Kaune. Amerikoje išgyveno 62 metus. Nuliūdę liko: anūkės Lidija Kamansky su vyru Michael ir Vilija Gražulytė Aubron su vyru Matthieu, proanūkas Aidas Henri Aubron; sesuo Klara Rugienė ir jos sūnus Vytautas Virškus su žmona Cathy, dukros Audronė  Browning su vyru Mark ir Danutė Mahady su vyru Paul su šeimomis; a. a. brolio Viktoro sūnus Victor su žmona Gesele ir duktė Maya Keller su vyru Michael su šeima; a. a. brolio Alfonso žmona Aldona Ponelienė, jos sūnus Algis ir duktė Daina Weiss su vyru Andy; marti Nijolė Beleškaitė Gražulienė; kiti giminės Lietuvoje; artimos draugės Willa Curtis ir Frieda Bean. A. a. Marija buvo žmona a. a. rašytojo ir žurnalisto Balio Gražulio iš senosios Varėnos, mirusio 1994 m., kurio vardas gimtinėje įamžintas įsteigus Senosios Varėnos Balio Gražulio Biblioteką, kuriai velionė nusiuntė jo kūrybinį palikimą. Velionė daug ir įvairiai prisidėjo, kad a. a. Balys galėtų atsiduoti kūrybai, pvz., mašinėle perrašydama jo straipsnius. Velionė buvo motina a. a. Rimanto Gražulio, M. A., pedagogo, mirusio 1986 m., kuris gyveno Oak Lawn, IL ir mokytojavo, ir ėjo gimnazijos vadovo padėjėjo bei kitas pareigas Oak Forest (IL) gimnazijoje. Daugel metų buvo ateitininkų jaunimo stovyklų Dainavoje komendantas. Pirmosios atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Mariją bus aukojamos Flint, MI, St. Pius X bažnyčioje,  G-3139 Hogarth, pirmadienį, rugpjūčio 29 d. 8:15 val. ryto. Velionės pelenai bus parvežti į Čikagą ir palaidoti šalia jos a. a. vyro ir sūnaus Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima vėliau praneš tikslią laidotuvių datą

A † A
 GIEDRĖ GIRDAUSKAITĖ. Labai netikėtai savo namuose mirė 2011 m. rugpjūčio 14 d. Anksčiau gyveno Čikagoje, o 1959 m. persikėlė į Seattle, WA. Gimė 1937 m. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: pusbrolių ir pusseserių šeimos Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Giedrė buvo duktė a. a. Aldonos ir a. a. Vytauto Girdauskų. Velionė bus palaidota Lietuvoje.

A † A RAMUTĖ ELENA VYŠNIA KUKUTUTĖ.
Mirė sulaukusi 84 metų. Nuliūdę liko: duktė Audronė su vyru Phillip Sauer, anūkai Phillip „PJ” ir Erich Sauer, svainė Janina Poška. A. a. Ramutė buvo žmona a. a. Alfonso. Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 16 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 17 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto a. a. Ramutė bus nulydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Kosary FH. Tel. 708-499-3223

A † A JONAS GRIGOLA. Mirė sulaukęs 85 metų. Nuliūdę liko: vaikai Jonas, Kęstutis, Vytautas su žmona Jodi, Rūta ir vyras Mark Spencer, Grigola, anūkai Angela ir Rokas, proanūkai Christian, Miguel ir Sabrina. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Valeria. Velionis pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Beverly Ridge FH. Tel. 773-779-4411

Su liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2011 m. rugpjūčio 1 d. 8:15 val. vak. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas A † A ALEKSANDRAS JANUŠAS. Gimė Žemaitijoje, Varnių valsčiuje, Vidmantų kaime. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Elena; dukros Aleksa ir Inga su šeima; sesuo Aleksandra Sagienė, gyvenanti Cleveland, trys seserys Aldona, Birutė, Leontina ir jų šeimos Lietuvoje. Velionis priklausė Lietuvių Fondui, Lemonto Bendruomenei ir ilgus metus buvo M. K. Čiurlionio galerijos direktorius. A. a. Aleksandras pašarvotas ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 5 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aleksandras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ELEANOR CONSTANCE KASPUTIS STRIUPAS. Mirė 2011 m. liepos 26 d. Gimė Čikagoje. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. Nuliūdę liko: brolis Louis Striupas, sūnėnas Jim Striupas su žmona Kathy, dukterėčia Arlene Gaps. A. a. Eleanor buvo žmona a. a. James, svainė a. a. Irene Striupas. Velionė bus pašarvota pirmadienį, rugpjūčio 1 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 th. St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 2 d. 9:30 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų a. a. Eleanor bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A RIMVYDAS PRANCIŠKUS MILIAUSKAS.
Po sunkios širdies operacijos pas Viešpatį iškeliavo 2011 m. liepos 21 d., sulaukęs 59 metų. Gimė ir augo Čikagoje, paskutiniu metu gyveno Hickory Hills, Illinos. Paliko liūdinčius: žmoną Judy, dukteris Anastasia ir Amber, motiną Stefą Miliauskienę, seseris Rasą, Dalią Riley ir jos šeimą, brolį Joną ir jo šeimą, tetą Teresę Glambienę su vyru Justinu, pusseserę Ireną Juškienę su vyru Steponu ir jų šeimą, pusbrolį Algį Glambą su žmona Loreta, tetą Aldoną Ulozevičienę ir dėdę Joną Levušį Lietuvoje, kitus gimines, draugus bei pažįstamus. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje – 2745 W. 44 th. St. Čikagoje, liepos 30 d., šeštadienį, 10:30 val. ryto.  A. a. Rimvydas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A ANTANINA PRANCKEVIČIŪTĖ DAGIENĖ.
Su liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2011 m. liepos 17 d., namie mirė mūsų mylima žmona ir mamytė. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Joniškyje, Lietuvoje. 1945 m. atvyko į JAV. Nuliūdę liko: vyras Jaunutis; sūnus Linas su žmona Rita; brolis Alvytis ir šeima Lietuvoje; Antanina Pranckevičienė; Elgė ir Algis Eringiai, Meilutė Eringienė; kiti giminės ir draugai JAV, Lietuvoje ir Kanadoje. Atsisveikinimas ir laidotuvės bus privačios. Norintys a. a. Antaniną prisiminti, jos vardu prašome aukas siųsti Lietuvių Fondui.


A † A GENOVAITĖ MUSONIENĖ
. Mirė 2011 m. liepos 16 d. Oak Lawn, IL. Gimė Valiuose, augo Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje. Giliai nuliūdę liko: dukros Regina Connolly, Vita Aukštuolienė su vyru Rimantu, Dalia Goodman su vyru Dale, Rūta Bražiūnie­nė; anūkai Raimondas ir Paulius Bagdonas su žmona Nancy­anne; Kęstutis su sužadėtine Kelli, Algirdas su žmona Katrina, Li­na ir Vytautas Aukštuoliai; Danielius ir Julija Goodman; pro­anū­kai Charles ir Joseph Bagdonas. A. a. Genovaitė pašarvota antradienį, liepos 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v., Andrew McGann Funeral Home, 10727 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. Trečiadienį, liepos 20 d., iš laidojimo namų, 9:30 val. ryto velio­nė bus atlydėta į St. Catherine of Alexandria Church, 10621 S. Ked­­vale Ave., Oak Lawn, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.  Mi­­šios. Po Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi­nė­se. Vietoj gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Camp Dainava Foundation”.


A † A JOLANDA KERELIENĖ GUDAITYTĖ.
Viešpats pasišaukė į Amžinuosius Namus mūsų brangią žmo­ną ir mylimą Mamulę 2011 m. liepos 14 d., likus vienai dienai iki 82ojo gimtadienio. Gimė 1929 m. liepos 15 d. Kaune. Nuliūdę liko jos labai mylimi vyras Alfonsas, dukros Vilija ir Svajonė; pusseserės Rimgailė Zotovienė, Rasa Pukštienė ir Irena Polikaitienė su šeimomis, pusbrolio a. a. Vytenio Jo­nyno žmona Irena su šeima. A. a. Jolanda buvo ,,Sietuvos” vyr. skaučių ir skautininkių drau­govės, Lemont įsteigėja ir ilgametė draugininkė. Visa savo širdimi iki mirties vadovavo f.s.s. Čikagos skyriui. Ilgus metus pirmininkavo lietuvių Moterų klubų federacijos Čikagos skyriui, priklausė Lietuvių Tautinei sąjungai ir Lietuvos Dukterų draugijai. Buvo nepaprastai meniškos sielos, rašė poeziją, dirbo įvairius rankdarbius. Buvo a. a. Vincento ir a. a. Agotos Gudaičių vienturtė duktė. Mylėjo žmones ir visuomet tiesė pagalbos ranką. Jos svetingų namų durys buvo atviros visiems. Ji buvo mūsų šeimos širdis, kurios niekas negalės atimti iš mūsų. Velionė pašarvota penktadienį, liepos 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills. Gedulingos šv. Mišios už a. a. Jolandą bus aukojamos šeštadie­nį, liepos 16 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le­mont. Po šv. Mišių velionė bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapi­nes Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410


A † A BIRUTĖ RAČKAUSKIENĖ (RACKUS). 1914.12.23 – 2011.07.8. Gimė Petro Janulaičio ir Antaninos Vaitiekūnaitės šeimoje. Nuliūdę liko: dukra Rita, broliai Vytautas ir Tautvydas. Birutė baigė Kauno universitetą, kur ir susipažino su būsimu vyru Vytautu ,,Ita” Račkausku. Birutė ir jos vyras buvo savaitinio laikraščio ,,Sekmadienis”, leidžiamo Kaune ir turinčio 80,000 skaitytojų savininkai. Kai komunistai okupavo Lietuvą, jie konfiskavo ir laikraštį. Birutė, jos vyras ir dukra 1945 m. atsidūrė pabėgėlių stovykloje Augsburg, Vokietijoje, o vėliau emigravo į Toledo, OH, JAV, po to persikėlė į Evanston, IL, kad galėtų gyventi arčiau savo dukros.

A † A KAZYS MAJAUSKAS. Po sunkios ligos iškeliavo pas Viešpatį 2011 m. liepos 10 d., sulaukęs 91 metų. Gimė ir gyveno Kaune, Aleksote. Vokietijoje gyveno Spakenberg’o stovykloje, dirbo mokykloje. Gyveno Kanadoje, London, Ontario. 1962 metais atvyko į Čikagą. Gyveno Brighton Park. Paliko liūdinčią žmoną Eleną, Lietuvoje seserų dukteris: Danutę Padvaiskienę, Mariją Maškauskienę ir Vidą Vendelskienę su šeimomis, Vokietijoje Almą Martusevičienę. A. a. Kazys pašarvotas liepos 15 dieną, Alliance laidojimo koplyčioje, 4330 S. California Avenue, Chicago, nuo 9 val. ryto iki 10:15 val. r. Šv. Mišios aukojamos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 2745 W 44th Str. Chicago, 10:30 val. ryto. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Kauno Jėzuitų gimnazijai. Laidot. direkt. Jerry Daimid (773)5230440


A † A BRUNO P. ANDRIUKAITIS. JAV armijos karo veteranas mirė, sulaukęs 71 metų. Nuliūdę liko: žmona Suzanne; sūnus Peter Andriukaitis; sesuo Aldona Jakubauskas; svainė Nancy Andriukaitis; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Bruno buvo brolis a. a. John. Labai mėgo žaisti tinklinį. Atsisveikinimas su velioniu ir šv. Mišios įvyks ketvirtadienį, liepos 14 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 st. Lemont, IL 60439. A. a. Bruno bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Alliance for the Mentally III NAMI of Greater Chicago, 1536 West Chicago Ave., Chicago, IL 60642. Laidotuvių direkt. Brady-Gill FH, Evergreen Park IL Tel. 708-636-2600; www.bradygill.com

A † A JADVYGA LABANAUSKIENĖ .Netikėtai iškeliavo amžinybėn 2011 m. birželio 30 d., sulaukusi 82 m. amžiaus. Giliam liūdesyje liko vyras Jonas; velionės brolis Pranas Sakalauskas, Kanadoje; mirusios sesers Gražinos sūnus Zbigniew ir žmona Slawomira Wojcil su šeima Čikagoje, a. a. Gražinos duktė Eva Pietralz su šeima Lenkijoje ir mirusios sesers Elenos sūnus Raimund Gumbel, Britų Kolumbijoj. Lankymas 2011 m. liepos 6 d. nuo 6 val. v. iki 8 val. vak. Laidotuvių apeigos liepos 7 d. 10 val. r. Holy Name of Jesus bažnyčioje, Gulfport, FL. Po apeigų bažnyčioje velionės palaikai bus sudeginti ir pervežti į Lietuvą. Laidojimo namai: Beach Memorial Chapel, 301 Corey Ave. St. Pete Beach, FL 33706, tel. 727-360-5577

A † A ELEONORA ČIŽIKAITĖ.
Mirė 2011 m. birželio 26 d., sulaukusi 99 metų.
Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1912 m. kovo 29 d. Latvijoje, Daugpilio mieste. Pasiliko nuliūdę: brolienė Zinaida ir jos vaikai – sūnus dr. Osvaldas su žmona Nancy; duktė Deivė su vyru Jonu Butvilu; pusbrolis Vladas Adamonis su šeima, pusseserė Stasė Jarašiūnienė su šeima; pusseserė Eugenija Saladžius su šeima. Velionė priklausė Brighton Park bendruomenei, šelpė misionierius: lietuvį kunigą Hermaną Šulcą ir misionierę Valeikaitę. A. a. Eleonora buvo pašarvota trečiadienį, birželio 29 d. nuo 9:30 val. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eleonora palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direktorius David Gaidas 708-974-4410


A † A ELENA ROŽĖNIENĖ ROVINSKAITĖ. Mirė 2011 m. birželio 23 d. Gimė 1924 m. spalio 10 d. Lietuvoje, Kybartuose. Po Antrojo pasaulinio karo šeima emigravo iš Lietuvos. Vokietijoje gyveno 5 metus, kur mokėsi medicinos universitete ir ištekėjo už dr. Alekso Rožėno. Į Ameriką atvyko 1950 m. Elena ir dr. Aleksas išaugino dvi dukras. Elena be galo mylėjo savo šeimą, žmones ir Lietuvą. Ji buvo įsteigusi pašalpos fondą Kybartų vidurinei mokyklai, nuoširdžiai padėdavo atvykstantiems iš Lietuvos ir vargstantiems Lietuvoje. Dažnai skelbdavo savo straipsnius „Draugo” laikraštyje. Elena buvo ateitininkė ir visada rėmė BALF’ą. Paskutinius 5 metus ji praleido Arizonoje su anūke Alia. Anksčiau į amžinąjį gyvenimą Elenai teko išlydėti vyrą Aleksą, dukrą Aldoną ir anūką Aleksą. Atsisveikinimas su Elena vyks ketvirtadienį, birželio 30 d. nuo 9 v. r. iki 11 v. ryto Petkaus laidojimo namuose 12401 S. Archer, Lemont, 11:30 v. r. šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje 14911 W. 127th St. Lemont. Laidotuvės vyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Liūdi: duktė dr. Danutė su vyru dr. John Trotter; anūkai Alia, Alana, Markus, Michael; Kęstutis ir Virginia Dailidės ir sūnūs Vytas ir Linas; Aras ir Ramunė Dailidės ir dukra Lina su vyru; brolienė Hana Rovinskas; Leni ir Janet Rovinskai, Reni ir Steve Bruner; Viktorija Karaitis ir Aušrinė su sūnumi Žaibu; Gintaras Karaitis su žmona ir vaikais.


A † A ANTANAS JONAS LAURECKAS. Mirė 2011 m. birželio 16 d. Gimė 1936 m. vasario 1 d. Lietuvoje, Plungėje. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: žmona Donna Elvikytė; sūnus dr. Robertas su žmona Carmen, anūkė Vivienne; duktė Kristina St. Pierre su vyru Richard, anūkai Julian ir Evan; taip pat liūdi svainė Virginia McMahon; dukterėčia Breanna; sūnėnas Adam; švogeris Antanas Elvikis su žmona Audrone ir jų sūnūs Arius ir Paulius; Lietuvoje liko sesuo Rūta Astrauskienė su vyru Donatu; liūdi daug giminių Lietuvoje ir JAV. A. a. Antanas bus pašarvotas šeštadienį, birželio 25 d. nuo 8:30 v. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Iš laidojimo namų velionis bus nulydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčią, 14911 W. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti DuPage County Convalescent Center Fund, 400 N. County Farm Rd., Wheaton, IL 60187. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A  ALFREDAS GALINAITIS. Mirė 2011 m. birželio 21 d., sulaukęs 68 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Marquette Park apylinkėje Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Rūta, sūnūs Aras ir Saulius, sesutė Elena su vyru Zigmu Radvil bei jų vaikai Andrius ir Audra bei kiti giminės, artimieji ir draugai. A. a. Alfredas priklausė American Legion organizacijai. Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 24 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak.  Brady  Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d., 9 val. r. Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Alfredas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A REGINA „MANĖ” GAIGALIENĖ LAPINSKAITĖ.
Mirė 2011 m. birželio 3 d. Gimė 1919 m. spalio 19 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Gražina Sturonienė su vyru Aloyzu, anūkė Violetta Urbienė su vyru Vytu; anūkė Beatričė Čepelienė su vyru Linu; proanūkas Raimundas Čepelė bei kiti giminės Lietuvoje ir Australijoje. Vietoje gėlių prašom aukoti Šv. Antano bažnyčiai, Kaune. A. a. Regina pašarvota ketvirtadienį, birželio 9 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 W. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka pinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A IRENA DIČPINIGAITIENĖ. Gimė 1925 m. gegužės 13 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Mirė 2011 m. gegužės 8 d. Gyveno Woodhaven, NY. Nuliūdę liko: sūnus dr. Juozas; sūnus dr. Petras su žmona dr. Vita; anūkai Tomas ir Alis.
 
A † A PETRAS NEKROŠIUS. Mirė 2011 m. gegužės 24 d., sulaukęs 85 metų amžiaus. Gyveno Racine, Wisconsin. Nuliūdę liko: žmona Bronė su šeima ir giminės Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. gegužės 19 d. namuose Melrose Park, IL mirė A † A ONA RUGELIENĖ. Nuliūdę liko: dukterėčia Birutė Rudinski, sūnėnai Jonas, Kazimieras ir Tomas Rudaičiai ir jų šeimos. Taip pat liūdi miela Onutė, kuri slaugė ir prižiūrėjo mūsų brangią Podę. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 22 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Ona bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamas šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


2011 m. gegužės 6 d. eidamas 85-uosius metus, po sunkios vėžio ligos su žeme atsiskyrė ROMANAS PUKŠTYS. Nuliūdę liko: žmona Rasa, 3 sūnūs: dr. Andrius, Edvardas ir Tomas su žmona, 3 anūkai, daug giminių ir pažįstamų. Laidotuvės privačios.


A † A ROMAS JONAS KUTKA.
Mirė 2011 m. gegužės 15 d., sulaukęs 62 metų amžiaus. Gimė Vokietijoje. Gyveno Naperville, IL. Nuliūdę liko: tėveliai Jonas ir Albina Kutkos, sesutės Rita Kutka-Giometti su vyru Louis, Dalia Blank ir Birutė Gulzinski su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji. Velionis bus pašarvotas antradienį, gegužės 17 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 18 d. 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Romas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARGARET E. WYATT JANAUSKAITĖ. Buvo pašaukta į Dievo Namus 2011 m. gegužės 11 d., sulaukusi 102 metų ir 7 mėnesių. Nuliūdę liko: duktė Joy su vyru Don Wieczorek; anūkai Joe su žmona Diana. Andrew, JAV armijos Lt. Col. Thomas Wieczorek, proanūkiai Jay ir Ellen Wieczorek. A. a. Margaret buvo žmona a. a. Edward; močiutė a. a. James ir a. a. Matthew. Velionė pašarvota sekmadienį, gegužės 15 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Walter L. Sojka laidojimo namuose, 1427 W. Chicago Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 16 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Luke bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Margaret bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Walter L. Sojka FH. Tel. 312-666-2673

A † A ALMA BURIENĖ SAKINSKAITĖ.
Gimė 1934 m. spalio 17 d. Lietuvoje, Joniškyje. Gyveno Alsip, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Jonas, sūnus Povilas su žmona Catherine; anūkai Garrett ir Carlo. A. a. Alma pašarvota ketvirtadienį, gegužės 5 d. nuo 10:30 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Šv. Mišios 11 val. ryto. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašom aukoti Lymphoma Society arba Hadley School For the Blind. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A CHARLES B. MISIŪNAS. Mirė 2011 m. gegužės 4 d. Gimė 1923 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje, Klaipėdoje. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Sabina Jūratė Vilkaitytė Misiūnienė; duktė Laura Misiūnaitė; sūnėnas Ken Vilkaitis su žmona Alina; dukterėčia Corinna Vilkaitytė, pusbroliai Alex Šimkūnas su žmona Sonja ir šeima; Algimantas Šimkūnas su šeima; artima draugė  Eileen Račkauskienė ir sūnūs Patrick, Andrew ir Richard Wertin. Laidotuvės įvyko penktadienį, gegužės 6 d. Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 W. 127th St., Lemont, 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Charles buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A MINDAUGAS JONAS RINKUS. Mirė Velykų rytą, 2011 m. balandžio 24 d. po sunkios ligos Parma Community General Hospital, Parma OH; apsuptas šeimos. Gimė 1942 m. balandžio 17 d. Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje, Juozo ir Onos Rinkų šeimoje. Buvo skautas, Cleveland „Grandinėlės” narys, JAV kariuomenės veteranas, Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo narys. Nuliūdę liko: sūnūs Jon ir Michael, dukros Lynn ir Sheri, jų šeimos ir 9 anūkai; brolis Vytautas ir žmona Gražina Kamantai; brolėnas Rimas Kamantas; dukterėčios Kamantaitės – Rasa (Ragienė) ir Daina (Čyvienė) su šeimomis; kiti giminės bei artimieji Lietuvoje ir JAV. Po šv. Mišių St. Charles Barromeo bažnyčioje Parma OH, 2011 m. balandžio 28 d., palaidotas Sunset Memorial Park kapinėse, North Olmsted OH su JAV kariuomenės garbės sargybos ceremonijomis mirusiam veteranui pagerbti. Šeima siūlo norintiems mirusiojo prisiminimui aukoti: Jesuit Fathers – Baltic Project, 1380 Castlewood Dr, Lemont IL 60439 arba Lithuanian Foundation, 14911 127th St Lemont IL 60439.


A † A NIJOLĖ SKOPIENĖ. Mirė 2011 m. balandžio 28 d., Hobbs, NM ligoninėje, sulaukusi 80 metų. Gimė 1931 m. Darbėnuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Emily Laskowski su vyru Robert iš Hobbs, NM; duktė Irena Skopas iš Hobbs, NM; duktė Brigita Skopas iš Newnan, GA; anūkas Michael Laskowski, dislokuotas Turkijoje su karinėmis oro pajėgomis; proanūkis Bishop Laskowski iš Texas; seserys Birutė Karosas iš MA ir Irena Hannigan iš DE. 1950 m. atvyko į Ameriką ir gyveno Boston, MA. 1960 m. ji ištekėjo už Apolinaro Skopo ir persikėlė į Cicero, IL. 1997 m. su Apoliu, ji persikėlė į Hobbs, NM, kad būtų arčiau jų vyresniosios dukters. Nuo 2002–2009 m. gyveno Santa Monica, CA, kad galėtų rūpintis savo dėde. Ji buvo energinga, draugiška, dosni moteris, motina ir sesuo. Mes visi jos labai pasigesime.
Atsisveikinimas įvyko balandžio 30 d. Hobbs, NM.


A † A ALDONA (ŠVEDAS) ČAPLĖNAS.
Mirė 2011 m. balandžio 30 d. savo namuose, sulaukusi 78 metų. Gimė 1932 m. Kaune, Lietuvoje, Maria Kamarauskas ir Jono Švedo šeimoje, kur ji buvo antras vaikas iš keturių vaikų. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV. 1951 m. balandžio 14 d. ištekėjo už Algirdo Čaplėno, kuris 1989 m. mirė. Ji į pensiją išėjo iš St. Mary’s ligoninės Madison, Wisconsin, buvo St. Peter’s ir St. Maria Goretti katalikų bažnyčių narė Madison, Wisconsin. Ji buvo mylinti ir visų mylima žmona, mama, močiutė ir promočiutė, perdavusi lietuviškas tradicijas ateinančioms kartoms. A. a. Aldona buvo sesuo a. a. Danutės Mickūnas, kuri gyveno Australijoje, a. a. Algirdo  Švedo, kuris gyveno Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesuo Zita Deveikis ir vyras Mikolas iš IL; vaikai Audra Layne ir vyras Paul iš New Mexico, anūkė Tracy Whitfield; Rimas Caplenas ir žmona Jane iš  Arizona ir anūkai Jonathan Caplenas ir Regina Niemann; Nijole Olson ir vyras dr. Robert iš Pennsylvania, anūkai Kirsten Olson ir Rikka Olson; Daiva Caplenas su vyru Robert Grosse ir Benjamin Grosse, gyvenantys Wisconsin; Algis Caplenas iš South Dakota. Atminimo šv. Mišios buvo aukojamos gegužės 4 d. 11 val. ryto St. Maria Goretti katalikų bažnyčioje, 5313 Flad Ave., Madison, WI. Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 5 d. 1 val. p. p. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 4401 W. 111 St., Chicago, IL., kuriose dalyvaus ir kun. Antanas Saulaitis iš Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos.


A † A ALDONA RIMIENĖ PUNIŠKAITĖ.
Gimė 1927 m. birželio 3 d. Lietuvoje, Virbalyje. Mirė 2011 m. balandžio 24 d. Minnesota. Gyveno Comfrey, MN, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Vytas su sužadėtine Laura Dobozenski, gyvenantys Excelsior, MN; duktė Audra Brizgienė su vyru Raimondu, gyvenantys Homer Glen, IL; anūkai Brianna, Dylan ir Lauren bei kiti giminės. A. a. Aldona buvo žmona a. a. dr. Motiejaus Rimo; duktė a. a. Aloyzo ir a. a. Elenos. Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 6 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 7 d., 9:30 val. ryto. Iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. dir. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A DANGUOLĖ THERESA LIPINIS.
Mirė 2011 m. balandžio 29 d. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: vyras Viktoras; sūnus Paul Lipinas su žmona  Tracy ir jų vaikai Kristin ir Paul Jr.; duktė Diana Wiltfong su vyru Bob ir jų vaikai Daniel ir Adam; liūdi sesuo Rasutė Peteraitis; dukterėčia Lisa DeMatteo ir švogeris Frank Scaglione su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji. Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 4 d., 8:45 val. r. Iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Danguolė bus palydėta į Our Lady of Peace bažnyčią, 709 Plainfield Rd., Darien, IL, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A BIRUTĖ SAVICKIENĖ. I
š šio pasaulio iškeliavo 2011 m. balandžio 26 d., sulaukusi 88 metų. Gimė Alytuje. Į JAV atvyko 1949 m. Giliame liūdesyje liko: duktė Gražina Moore ir sūnus Ronaldas, anūkės Leah Schueler su vyru Jim ir proanūkiu Thailer ir Melanie Moore; Lietuvoje skausmo prislėgtos liko seserys Aldona Čeplienė ir Onutė Ivanova su šeimomis ir svainė Sofija Vališkienė su šeima; a. a. Birutės vyro a. a. Jurgio dukterėčia Daiva Meilienė su vyru Pranu ir dukra Alina; sūnėnas Algimantas Vaitkevičius su žmona Kimberly, sūnėnas Gintaras Vališkis bei kiti draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gegužės 1 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Pirmadienį, gegužės 2 d. 9 val. ryto a. a. Birutė bus išlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, 14911–127th st., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700


A † A ANTANAS SEREIKA.
Mirė 2011 m. balandžio 22 d., sulaukęs gražaus 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Brighton Park, Chicago, IL, vėliau persikėlė į Willow Springs, IL. Nuliūdę liko: žmona Ona, sūnėnai Lietuvoje: Antanas Sereika su žmona Lidija, Audrius Sereika su žmona Jolanta, dukterėčia Nijolė Šatienė su vyru ir jų šeimos. A. a. Antanas priklausė Vytauto Didžiojo rinktinei ir daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 27 d., nuo 3 v. p. p. iki 7 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvių dieną, ketvirtadienį, balandžio 28 d. visus draugus ir artimuosius kviečiame rinktis į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje po trumpo lankymo, nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Su liūdesiu ir širdgėla pranešame, kad 2011 metų balandžio 17 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi, mylima žmona ir mama A † A SIGUTĖ MIKRUT KAVALIŪNAITĖ Velionė gimė 1943 m. balandžio 20 d. Lietuvoje. Užaugo Čikagoje, baigė University of Illinois, Farmacijos diplomu, vėliau Loyola University, Pastoracinių studijų magistru. Ateitininkė nuo jaunų dienų, buvo Ateitininkų Šalpos Fondo tarybos pirmininkė, aktyvi savo parapijos St. Mary dalyvė, vedė netekties ir paguodos aptarnavimą (Bereavement Ministry), tarnavo paslaugos srityje (Minister of Care) ir Eucharistijos dalinime (Eucharistic Minister). Nuliūdę liko: vyras Bernardas, dukra Dana, sūnus Darius, tėvas Jonas Kavaliūnas, broliai Gediminas ir Donatas su šeimomis, kiti giminės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje. Šermenys antradienį, balandžio 26 d. nuo 6 v. v. iki 9 v. v. Wenban Funeral Home, 320 East Vine Ave., Lake Forest, IL, tel. 847-234-0022 Laidotuvių Mišios trečiadienį, balandžio 27 d., 10 v. r. St. Mary Church, 201 E. Illinois Rd., Lake Forest, IL. Velionė bus palaidota Lake Forest Cemetery, 520 Spruce Ave., Lake Forest, IL. Vietoj gėlių prašome aukas skirti Ateitininkų Šalpos Fondui arba American Cancer Society.

A † A URŠULĖ ZINKUS.
Nuliūdę liko: vyras Vincas, duktė Irene ir William Olevich, broliai Vitas ir Zigmas Maciokai, sesuo Anne Kundrotis, anūkai Vincent Roz Borski, Stephanie (Michael) Sekyra ir Christopher Olevich. Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 20 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL, tel. 7084305700. Šv. Mišios už a. a. Uršulę bus aukojamos ketvirtadienį, balandžio 21 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A VITA LAUMĖ WITHEROW PAVILČIUTĖ.
Su giliu liūdesiu pranešame, kad brangi Vita ramiai mirė namie 2011 m. balandžio 6 d. po vėžio ligos Olympia, Washington. Gimė 1938 m. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Dale Witherow; sesuo Ina Papp su vyru Allan, sūnus Linas Černius, duktė Sigita Černius su vaikais, pusseserės, pusbroliai bei kiti giminės ir artimi draugai. Velionės gyvenimo atšventimas bus suruoštas kitais metais Olympia, WA.

A † A ALEKSAS GRYBAUSKAS. Mirė 2011 m. balandžio 10 d. Gimė 1920 m. gruodžio 27 d. Lietuvoje. Gyveno Clover, SC, anksčiau Setauket, NY ir Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žentas Paulius Gvaždinskas; anūkai Ingrida Gvaždinskaitė ir Aleksas Gvaždinskas. A. a. Aleksas buvo vyras a. a. Bronės ir tėvelis a. a. Loretos Gvaždinskienės. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 14 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 15 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namuose. A. a. Aleksas bus palydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčią, 14911 W. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUOZAS VITĖNAS. Mirė 2011 m. balandžio 11 d., White Plains, NY, sulaukęs 98 metų. Juozas gimė 1912 m. Putrių kaime, Biržų apskrityje, Lietuvoje. Baigė Kauno universiteto Teisių fakultetą. 1940 m. vedė dantų gydytoją Oną Paltarokaitę. Po karo 1945–1949 m. gyveno Augsburge, Vokietijoje ir redagavo laikraštį „Žiburiai”. Persikėlęs į Los Angeles redagavo žurnalą „Lietuvių dienos”. 1955 metais prisijungė prie Washington, DC Voice of America lietuvių skyriaus, kur dirbo 28 metus. Dažnai rašydavo straipsnius įvairiems lietuviškiems laikraščiams ir žurnalams. Liūdi: žmona Ona, duktė Asta Vitėnas-Cooler de Solliers ir žentas Charles, gyvenantys White Plains, NY, sūnus Almis Vitėnas ir marti Birutė iš Henderson NV, anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina su proanūku Luku, gyvenantys Tintoh Falls, NJ. A. a. Juozas palaidotas Mount Calvary Cemetery, White Plains, NY.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. balandžio 11 d., sulaukęs 82 metų, mirė brangus brolis ir seserėnas A † A VALTERIS KASPARAITIS. Gimė 1929 m. Smalininkuose, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Waukegan, IL. Giliai nuliūdę liko: brolis Romas su žmona Otilija, sūnėnai Linas su vaikais Aidan, Lukas ir Riley; Andrius su žmona Karen ir vaikais Charlotte ir Evan; teta Ema Žiobrienė; dėdienės Ana ir Ida Pilmonienės, daug pusbrolių, pusseserių su šeimomis ir kiti giminės. Valteris 48 metus priklausė National Ski Patrol, Wilmot Mt., WI. Atsisveikinimas įvyks balandžio 18 d. Ziono Evangelikų bažnyčioje, 9000 Menard St., Oak Lawn, IL nuo 9 v. r., pamaldos 11 v. r. Po pamaldų velionis bus palaidotas Bethania kapinėse.

 Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. kovo 29 d. mirė brangus vyras, tėvelis ir senelis  
A † A LEONAS A. SODEIKA. Velionis gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje. Gyveno ir mokėsi Kaune ir Švėkšnoje. Karui baigiantis, per Norvegiją ir Vokietiją, 1949 m. atvyko į JAV, gyveno Cicero ir Westchester, Illinois. 1989 m., išėjęs į pensiją, apsigyveno Treasure Island, Florida, kur išgyveno 22 metus. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių klubui, vadovavo vyrų chorui „Aidas”. Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Jonas, marti Aistė, anūkės Krista ir Erika, brolis Povilas (Rimas) su šeima, kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.Už a. a. Leoną šv. Mišios buvo atnašautos balandžio 4 d. Šv. Vardo bažnyčioje Gulfport, Florida. Prašome pasimelsti už velionio sielą.

A † A ELZBIETA INDRIŪNIENĖ.
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. balandžio 5 d. mirė brangi mama, močiutė ir promočiutė, sulaukusi 92 m. amžiaus. Nuliūdę liko: duktė Marija Vasiliauskienė, žentas Edmundas, anūkės Dana ir Vita, proanūkiai Tomas, Daiva, Andrius ir Matas. Velionė buvo žmona neseniai mirusio a. a. Jono Indriūno. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, balandžio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:30 val. r. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Po to, velionė bus nulydėta į Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Elzbieta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko Vartai į Mokslą organizacijai.


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. balandžio 3 d., sulaukęs 86 metų, mirė mūsų mylimas vyras, patėvis, dėdė A † A BRONISLAVAS BLEKYS. Gimė Lietuvoje, Salako valsčiuje, Grybiškių kaime. 14 metų gyveno Hamilton, Kanadoje, 55 metus išgyveno Marquette Park, Čikagoje. Nuo 2007 metų gyveno Bridgeport. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalė, posūnis Linas ir podukra Aušra su šeima Lietuvoje, a. a. brolio Petro vaikai Irena Blekytė-Johnson, Ingrida Blekytė-Kvietys ir Petras Blekys su šeimomis; a. a. brolio Jono sūnus Algirdas, a. a. sesers Anelės vaikai Lietuvoje Irena Kasparaitienė, Algirdas Žilinskas, Angelė Bikulčienė su šeimomis, pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje. A. a. Bronius buvo Zarasų klubo pirmininkas, priklausė Vytauto Didžiojo  Šaulių rinktinei, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios komitetui ir daugeliui kitų organizacijų. Velionis buvo pašarvotas antradienį, balandžio 5 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W 87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyko trečiadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo namų velionis buvo atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai.


A † A ESTELLE HELEN PETKUS.
Mirė 2011 m. kovo 27 d., Grove Manor Nursing Home, Grove City, PA, sulaukusi 97 metų. Gyveno Mount Prospect, IL. Gimė 1914 m. vasario 8 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: anūkė Elizabeth H. Petersen (Robert), gyvenantys Akron, Ohio, anūkas  Donald C. Force, gyvenantis Vancouver, BC, Canada, žentas George T. Force ir jo žmona Cynthia A. Dillon, gyvenantys Slippery Rock, PA. Estelle buvo dukra a. a. Helen Yocius-Tolish ir a. a. Anthony Yocius, mama a. a. Joan H. Force, žmona a. a. Donald E. Petkus.


A † A JURGIS LAMPSATIS.
Gimė 1912 m. vasario 3 d. Klaipėdos apskr., Mozūriškių kaime – mirė 2011 m. kovo 18 d. Berlyne. Giliame liūdesyje liko: dukrytė Raminta su vyru Rupertu ir dukryte Indre, sūnumi Jonu, sesuo Grėta Bražinskienė, krikšto dukra Helen Eckstein, giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami Čikagoje ir Berlyne. Laidotuvių apeigos vyks evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje (5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL 60558).  Budėtuvės – balandžio 1 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Pamaldos – 7 val. v. Laidotuvės – balandžio 2 d. Atsisvei­kinimas nuo 9 val. r., pamaldos 11 val. r. Po pamaldų velio­nis bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Daugiau informacijos tinklalapyje www.teviske.org


A † A BRONĖ NAVICKAS ARBAČAUSKAITĖ. Mirė 2011 m. kovo 27 d., ankstyvą rytą, būdama 89 m. amžiaus. Gyveno Wisconsin Dells, WI, vėliau Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Nuliūdę liko: duktė Irena Vytkauskaitė-Valaitienė su vyru Remigijum; anūkai Tomas su žmona Cindy, Julija Deuschle su vyru Peter ir Andrius, aštuoni proanūkiai – Mike, Nick, Nina, Lea Valaičiai ir Jonukas, Andrius, Matas ir Stefutė Deuschle. Velionė priklausė Lietuvių Tauragės klubui, Amerikos Lietuvių Pensininkų sąjungai Čikagoje, Šakių apskrities klubui ir kitiems. Po šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, a. a. Bronė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 2011 m. kovo 29 d.


A † A inž. ALGIS KVEDARAS (KVEDARAVIČIUS). Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. kovo 4 d., Sun City, AZ, mirė brangus vyras, tėvelis, senelis, brolis ir dėdė, sulaukęs 85 metų. Gimė ir gyveno Ukmergėje. Gimnaziją baigė Wuerzburg, Vokietijoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuomenėje seržanto laipsniu, artilerijos batalione, Korėjos karo metu. Newark College of Engineering įsigijo B.S. ir M.S. elektros inžinerijoje. 34 metus išdirbo ITT Corp. Avionics Div., Nutley, NJ vyresniu projektuotoju. Išėjęs į pensiją Arizonoje išgyveno 15 metų. Velionis buvo ilgametis LB narys ir Phoenix apylinkės Lietuvių Katalikų misijos pirmininkas. Giliai nuliūdę liko: žmona Milda; dukros Rūta, Astra, dr. Vita ir vyras dr. Petras Dičpinigaitis su sūnumis Aliu ir Tomu; dukros a. a. Alės sūnūs Rytas, Aidas, Gintas ir Aras; sesuo Birutė Jorik su šeima bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyko kovo 12 d. Elizabeth, NJ.

A † A JUOZAS „JOE” JANUŠAITIS. Mirė 2011 m. kovo 26 d. savo namuose Porter, Indiana, sulaukęs 97 metų. Gimė 1913 m. spalio 24 d. Lietuvoje, a. a. Juozo ir a. a. Puizytės Janušaičių šeimoje. A. a. Juozas 30 metų išdirbo Blaw Knox metalo gamykloje ir 1979 m. išėjo į pensiją. Nuo 1935 m. iki 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1949 m. atvyko į JAV ir Crown Point, IN, 1951 m. spalio 15 d. apsivedė su Ona, kuri jau mirusi. Velionis buvo Šv. Kazimiero katalikų bažnyčios narys, priklausė lietuvių Žvejų ir Medžiotojų klubui, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, Lithuanian/American Political klubui. Nuliūdę liko: sūnus Rich su žmona Jeanine, gyvenantys Porter, IN, dukterys Jane Urycki iš Lake Station, IN ir Irene su vyru Richard Macys, gyvenantys South Bond, IN, anūkai Chrissy, Joe, Steve, Bob, Diana, Rich, Debbie ir Lenny, 12 proanūkių. Atsisveikinimo šv. Mišios vyks balandžio 3 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL 60439. Laidot. direkt. Edmonds & Evans FH, www.eefh.


A † A STASYS DŽIUGAS.
Mirė 2011 m. kovo 26 d. Gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Lietuvoje, Raseinių apskrityje,  Girkalnio valsčiuje, Juodkėnuose. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagoje, Marquette Park ir Brighton Park apylinkėse. Nuliūdę liko: žmona Sofija Jankaitytė; dukra Judita Džiugaitė su vyru Michael DiSantis ir kiti giminės Lietuvoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir Lietuvių rašytojų draugijai, buvo „Draugo” administracijos ir spaustuvės reikalų vedėjas, talkino redakcijai. A. a. Stasys bus pašarvotas trečiadienį, kovo 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 31 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų, velionis bus palydėtas į Pal. J. Matulaičio misijos bažnyčią, 14911 W. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Stasys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VYTAUTAS VALANTINAS.
Mirė 2011 m. kovo 23 d. Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko giminės ir artimieji: Skirmantė ir Tomas Miglinai; Vytautas ir Carol Kutkus; Mindaugas ir Shella Kutkus; Birutė ir Wayne Gillis. A. a. Vytautas buvo vyras a. a. Emilijos, brolis a. a. Emilijos Kutkienės, švogeris a. a. Vytauto Kutkaus. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 30 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 W. 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A IZOLDA ŠARKAITĖ-ČERNIENĖ.
Mylima žmona, mamytė, sesutė, teta, po ilgos ligos mirė 2011 m. kovo 15 d. W. Bloomfield Twp., Michigan, sulaukusi 85 metų amžiaus. Priklausė Lietuvos Bajorų Karališkajai sąjungai, Lutheran Church of The Shepherd King parapijai, Detroito Lietuvių Liuteronų bendrijai, Lietuvos Dukterų draugijai, BALFui ir Lietuvių Bendruomenei. Giliai nuliūdę liko: vyras Kęstutis Černis, sūnus dr. Victor Saulius Černis, dukra Diana Aušra Černis ir žentas Roger Wohlman, sesutė Nijolė Šarkaitė-Rice su šeima bei kiti giminės Kanadoje, JAV ir Lietuvoje. Kovo 20 d. a. a. Izolda buvo pašarvota Harris laidojimo namuose, kur po maldų viešą atsisveikinimą pravedė laidojimo namų direktorė Yolanda Zaparackienė. Kovo 21 d. po Mišių Dievo  Apvaizdos bažnyčioje, velionės karstas ilga automobilių procesija buvo nulydėtas į Holy Sepulchre kapines, Southfield, Michigan, kur laidojimo apeigas pravedė pastorius  Tim Hozerland. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A JONAS URBONAS
Bičiulis-visuomenininkas 1925.02.10–2011.03.04. Mylimas vyras, tėvelis, senelis ir brolis, Aukščiausiojo pašauktas mirė W. Bloomfield Twp., Michigan. Velionis priklausė Ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Fronto Bičiuliams, Lietuvių žurnalistams ir Respublikonams. Buvo išrinktas į PLB ir LB JAV tarybas, LB Detroito apylinkės valdybas, Dievo Apvaizdos parapijos tarybas ir LFB valdybas. Už veiklą buvo Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Komandoro Kryžiumi. Giliam nuliūdime liko: dukra dr. Ramona Urbonaitė-Marsh ir žentas Peter, vaikaičiai Lilly ir Adam; sūnus Juozas Vaičiūnas su žmona Jane, vaikaičiai Justinas ir Matas; Lietuvoje sesuo Philomena Sučilienė su šeima. Kovo 7 dieną, Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje įvyko gedulingos šv. Mišios, kurias atnašavo kleb. kun. Gintaras Jonikas. Organizacijų ir dalyvių vardu atsisveikino laidojimo namų direktorė Yolanda Zaparackienė ir LR Garbės konsulas Saulius Anužis. Velionio palaikai bus palaidoti Lietuvoje, Pušaloto kapinėse šalia žmonos a. a. Gražinos Urbonienės. Šeima dėkoja visiems už dalyvavimą laidojimo namuose, šv. Mišiose, už aukas, skirtas šv. Mišioms, labdaros organizacijoms, ypač Lietuvių Fondui ir Dainavos Jaunimo stovyklai. Padėka visiems išreiškusiems užuojautas spaudoje, radijo laidose, internete ir asmeniškai. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A BRONĖ KUODIENĖ. Eidama šimtuosius metus, mirė 2011 m. kovo 11 dieną, savo namuose Arlington, Massachusetts. Su meile palydėdami Ją į Viešpaties namus, lieka duktė Daiva ir Arvydas Barzdukai, vaikaičiai Audrius, Lina ir Rima su šeimomis, sūnus Gediminas ir jo žmona Linda, dukraitė Viktorija su šeima

A † A SOFIJA RADĖNAITĖ VAIČIKONIENĖ PRANCKEVIČIENĖ.
Mirė 2011 m. kovo 14 d., po sunkios ligos, sulaukusi gražaus 83 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje. Gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL, vėliau Treasure Island,  Floridoje. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Vaičikonis su drauge Daina; sūnus Pranas E. Pranckevičius su žmona Žibute; dukra Irena Barauskienė su vyru Andrium; anūkai Jonas Vaičikonis, Juozas Pranckevičius, Emilija Pranckevičiūtė, Alena Pranckevičiūtė, Aleksas Barauskas, Lidija Barauskaitė; sesuo Irena Beinarauskienė; brolienė Vėra Radėnienė bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Sofija buvo žmona a. a. Prano Pranckevičiaus. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Sofija bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Sofija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A URŠULĖ BALSKUS (Lietuvninkaitė-Lipčienė). 1912.10.10–2011.03.14 Liūdesyje liko: duktė Nijolė su vyru Arnoldu Voketaičiu; sesuo Marija  Valiukevičienė Lietuvoje, brolienė Adelė Lietuvninkienė Čikagoje, giminės Amerikoje ir Lietuvoje, globėja Aufrozina Keserauskienė su šeima. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 19 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Uršulė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Norintieji aukoti a. a. Uršulės prisiminimui, prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Daughters of Lithuania, Inc. c/o Irena Grigaitis 1413 128 St., Lemont, IL 60439. Laidot. direkt. Brady-Gill FH. Tel. 708-636-2600

A † A Inž. EUGENIJUS ALGIMANTAS BARTKUS
. Mirė 2011 m. kovo 6 d. savo namuose, po sunkios ligos. Gimė 1925 m. balandžio 4 d. Zubiškiuose, Lietuvoje. A. a. Eugenijus Kauno universitete studijavęs inžineriją, savo mokslus tęsė Darmstadt, Vokietijoje. 1955 metais iš IIT gavo magistro laipsnį. Įkūrė savo firmą Bartkus and Associates, Inc. ir jai vadovavo iki 1997 metų. Turėjo teisę praktikuoti inžineriją 50 Amerikos valstijų. Reiškėsi lietuviškoje veikloje. Nuo 1949 m. buvo Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas, vicepirmininkas, Sąjungos Garbės narys, Lietuvių Kultūros Fondo pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, Vilties draugijos narys,  Beverly Shores Lietuvių klubo narys. 1993–2003 m. jis talkino Lietuvos inžinieriams ir architektams, rengusiems M. K. Čiurlionio galerijos Kaune rekonstrukcijos projektą bei rūpinosi finansine parama šio projekto įgyvendinimui. Eugenijaus Bartkaus rūpesčiu Amerikos Lietuvių Tautinės sąjunga nuolat skyrė stipendijas Lietuvos studentams ir mokytojams. Per Lietuvių tautinį Kultūros fondą, jis rėmė išleisti Lietuvos diplomatinę istoriją, „Tauta amžių kelyje”. 2005 m. lapkričio 23 d. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Eugenijui Algimantui  Bartkui įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Gedimino ordino Komandoro kryžių. Nuliūdę liko: žmona Danguolė, sūnus dr. Darius su žmona Diane, dukra dr. Viva, anūkai Aras, Ava ir Isabel. Liūdi artimieji, giminės bei daug draugų. Velionis bus pašarvotas, penktadienį, kovo 11 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks, šeštadienį, kovo 12 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Eugenijus bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Almos Adamkienės Labdaros ir paramos fondui, Jogailos g. 12, Vilnius 01116, Lietuva. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANTANINA (ANTONIA) SNARSKIS. Mirė 2011 m. vasario 11 d., Čikagoje, sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimė 1918 m. lapkričio 24 d., Kauno apskrityje. Amerikoje gyveno 54 m., ilgai Brighton Park, 5 metus gyveno Sunny Hills, FL. Vyrui mirus, persikėlė gyventi pas dukrą, gyvenančią šiaurinėje Čikagoje. Giliai nuliūdę liko: dukros Erika ir Stephanie, sesuo Agutė Klimavičienė ir brolis Kazys Bagdonas Lietuvoje, a. a. svainio Alberto žmona Asta, kiti giminės ir draugai JAV ir Lietuvoje. Velionė buvo a. a. Vaclovo Snarskio žmona. Laidotuvės buvo privačios vasario 15 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A JONAS VYŠNIAUSKAS. Mirė 2011 m. kovo 8 d. Liūdi: sesuo Jadvyga Dulskienė, sūnėnas  Viktoras Dulskas, dukterėčia Jūratė Norkienė Lietuvoje ir daug kitų giminių. Atsisveikinimas vyks Gaidas-Daimid Funeral Home (4330 S. California Ave.,  Chicago, IL 60632) nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Tel. pasiteiravimui 773-523-0440. Šv. Mišios už a. a. J. Vyšniausko sielą bus aukojamos šeštadienį, kovo 12 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Laidotuvės privačios. Laidotuves tvarko Daulių šeima. Tel. pasiteiravimui 773-847-4855.

A † A MARIA NOREIKA. Mirė 2011 m. kovo 8 d., sulaukusi gražaus 89 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Vaiškūnuose, Švenčionių apskrityje. Ilgus metus gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL, vėliau persikėlė į Oak Lawn, IL. Priklausė Seserų draugijai ir aktyviai dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje. Nuliūdę liko: dukros Daiva Murphy, Asta Mikūnas ir žentas Richard Murphy, anūkai Caroline su vyru Ron Hedrick, Ingrida su vyru Joseph Katauskas, Joe Murphy su sužadėtine Amber; proanūkiai Andrew, Samantha, Erika, Alexa, Tyler, Natalie, Ginger ir Connor. Liūdi seserys Vanda Gasperas,  Sofija Cibas, Lietuvoje gyvenanti Janina Kankalienė, Ona Laurincikienė ir jų šeimos bei a. a. Veronika Voloshyn šeima ir kiti artimieji. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 11 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Nativity B.V.M. Church), 69th/Lithuanian Plaza ir Washtenaw Ave. kampas, Marquette Park, Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dr. ROBERTAS JUOZAS MACIUNAS. 1955.03.15–2011.03.01.Po sunkios ligos mirė Cleveland, Ohio. Gimė Čikagoje, sūnus dr. Algirdo ir dr. Genovaitės Maciūnų. Baigė Northwestern universitetą, Illinois; University of Illinois Medicinos mokyklą. Neurochirurgijos rezidentūrą atliko Mayo klinikoje, Minnessota. Buvo Neurochirurgijos profesorius Vanderbilt universitete, Nashville, Tennesee; University of Rochester, New York; Case Western University, Cleveland, Ohio. Dr. Maciunas parašė daug mokslinių straipsnių, redagavo daug knygų savo srityje, ruošė mokslines konferencijas Amerikoje ir Europoje. Giliame liūdesyje liko: žmona dr. Ann Failinger, sūnūs Nicholas ir Joseph; seserys dr. Danutė (Vytautas) Mockus, dr. Gražina (Michael) McClure, dr. Jūratė (Carl) Landwehr ir jų vaikai; teta Jovita Strikas, pusbroliai dr. Raimundas Strikas, Algis Strikas; teta Genovaitė Maciunas, pusbroliai Vytautas Maciunas ir Algis Maciunas. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, kovo 12 d. 9:30 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, kuroje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Robertas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje, prie savo tėvelių. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje.

A † A STEPHANIE SIMONAITIS. Mirė 2011 m. kovo 6 d., sulaukusi 98 metų. Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė Čikagoje. Lankė Our Lady of Vilna mokyklą. Nuliūdę liko: pusbrolių, sūnėnų, dukterėčių šeimos Amerikoje ir Lietuvoje: Kazanauskas, Kazan, Simon, Czosnyka, Oksas, Kriauciunas,  Biguzas, Kuzma, Klyvas ir daug draugų. A. a. Stephanie buvo dukra a. a. Benedict ir Anatalia Kazanauskas; žmona a. a. Walter (Sam) Simonaitis; sesuo a. a. Peter ir a. a. Algird Kazanauskas. Velionė buvo aktyvi religinių ir visuomeninių organizacijų narė: Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios, Marquette Park; Sisters of St. Casimir Auxiliary, St. Theresa Society, St. Adrian’s Senior Citizen Club, Darius ir Girėnas American Legion Auxiliary. 77 metus ji buvo tarnautoja ir direktorė Mutual Federal Bank iki pat savo mirties. Ji buvo visų gerbiama. Velionė bus pašarvota trečiadienį, kovo 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 10 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stephanie bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack & Sons FH.  Tel. 708-430-5700

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2011 m. vasario 26 d., Clare Bridge of Ann Arbor, MI mirė brangus vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis A † A inž. ALFONSAS ARLAUSKAS. Velionis gimė Nerimdaičių kaime, Nevarėnų valsčiuje, Telšių apskrityje, 1923 m. liepos 26 d. 1947 m. iš Vokietijos imigravo į Angliją, kur baigė universitetą ir įsigijo BSME mechanikos inžinieriaus laipsnį. 1954 m. persikėlė į JAV ir Detroite įsidarbino General Motors Fisher Body, kur vadovavo projektavimo ir tyrimo skyriui. Čia pasižymėjo automobilių durų uždarymo ir diržų prisisegimo saugumo technologijoje. Alfonso Arlausko buvo užregistruoti 45 išradimų patentai. Lietuviškoje veikloje buvo nenuilstantis jaunimo auklėjimo organizacijų ir Dainavos jaunimo stovyklos rėmėjas. Išėjęs į pensiją, 23 metus išgyveno Floridoje. 2006 m. sugrįžo į Detroito lietuvių telkinį ir įsikūrė  Canton, Michigan. Nuliūdę liko: žmona Dana; dukra Aida; sūnus Robertas su žmona Milda; sūnus Povilas su žmona Danielle, vaikaičiai Robert, Cristina, Steven, Lauren ir Nicholas, provaikaičiai Alexandra, Aidan ir Hailey. Velionis bus pašarvotas Dievo Apvaizdos bažnyčioje, South­field, Michigan, trečiadienį, kovo 2 dieną nuo 9:30 v. r. iki 10:30 v. r., kada prasidės gedulingos šv. Mišios už jo vėlę. Velionio palaikai bus privačiai palaidoti Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275


A † A KAZIMIERAS BAGDONAS
. Mirė 2011 m. vasario 22 d. Gimė 1916 m. vasario 26 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Ona Dundilaitė; duktė Marija Thiel; sūnus Saulius Bagdonas su žmona Aušra; anūkai Kristina Lowenstein su vyru Carlos, Justin Thiel su žmona Lorena ir Gina  Bagdonaitė; proanūkiai Penelope ir Isaac Lowenstein ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Kazimieras bus pašarvotas šeštadienį, vasario 26 d. nuo 9 v. r. iki 10 v. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Čikagoje. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A PETRAS VIZGIRDA. Mirė 2011 m. vasario 24 d. Gimė 1933 m. sausio 8 d. Lietuvoje. Gyveno Aurora, IL. Giliai liūdi: žmona Adelė; duktė Renata ir žentas Kirk Boone; sūnus dr. Paulius ir marti dr. Margaret; anūkai Collin, Landon, Griffin, Spencer ir Tyler; broliai Vytautas ir Romualdas su šeimomis; svainė Irena Moritz su šeima; pusbrolis Juozas ir Marytė Vizgirdai; pusseserės Zosė Rickienė su šeima; Aldona Paukštaitienė bei kiti giminės. A. a. Petras buvo sūnus a. a. Juozo ir Domicelės Vizgirdų. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Daleiden laidojimo namuose, 220 N. Lake St., Aurora IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 28 d. 9:30 val. ryto iš Daleiden laidojimo namų a. a. Petras bus palydėtas į St. Joseph bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Petras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. The Daleiden Mortuary, tel. 630-631-5500 arba www.daleidenmortuary.com


A † A ALEX G. KIKILAS. Mirė 2011 m. vasario 24 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Evergreen Park, IL. Gimė Telšiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 metus. Nuliūdę liko: vaikai John, Rima Beliunas ir Dalia Steponaitis; anūkai Alexander (Megan), Kenneth, Mary, James, Terry, Jasmine, Kristina (Viktor), Peter (Yukari); proanūkas Patrilk; sūnėnas Oscar (Vida) Kiesylis, dukterėčia Genutė ir Lucy Kikilas. A. a. Alex buvo vyras a. a. Dorothy Peliksa ir a. a. Sofijos Beliunas, tėvas a. a. Alexander. Daug metų priklausė BALF’ui ir 40 metų dirbo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse bei priklausė daugeliui kitų organizacijų. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 28 d. 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Beverly Ridge FH. Tel. 708-425-0100A † A JUOZAS BARANAUSKAS.
Mylimas vyras, tėvelis, senelis, brolis ir dėdė, mirė 2011 m. vasario 16 d. Downers Grove, IL, sulaukęs 88 metų amžiaus. Giliai nuliūdę liko: žmona Aldona Albaitytė, duktė Marija (Marytė) Baranauskaitė, jos sūnus Michael Jenkins su žmona Bebi Sandra. Taip pat liūdi sūnėnai ir jų šeimos: Gediminas, Rimantas ir Arūnas Kalinauskai, Algirdas, Ronaldas ir Vytautas Jurgučiai; a. a. Juozo broliai Mykolas ir Viktoras su šeimomis Lietuvoje. Atsisveikinimas vyks privačiai. Prašome draugus ir gimines prisiminti a. a. Juozą maldose.


A † A VINCENT JOHN IVAN (1915.11.02–2011.02.09). Mirė Bay City, MI, kur šiuo metu gyveno, sulaukęs 95 metų. Gyveno Marquette Park, Beverly Hills, Oak Lawn, Naperville. Gimė Čikagoje, IL. Nuliūdę liko: žmona Frances Kuzmarskis, su kuria išgyveno 70 metų; dukros Joan K. Ivan, gyvenanti Portland, Oregon, Diane  Ivan Massignan su vyru dr. David E., gyvenantys Bay City, Michigan; anūkai Stacey Massignan ir Dominic Ivan Massignan. Velionis buvo brolis a. a. Adolf George ir a. a. Vladislavos, sūnus a. a. Vladislavo Ivanausko ir a. a. Marionos Žostautas Ivanauskas, kurie buvo gimę Ragovoi ir Panevėžyje, susituokė Čikagoje, sutrumpinę pavardes tapo Walter ir Mary Ivan. A. a. Vincent John nuo jaunystės domėjosi muzika ir grojo įvairiais instrumentais. Antrojo asaulinio karo metu dirbo Ford Motor Company, o į pensiją išėjo iš U.S.  Steel in Chicago. Susirašinėjo ir bendravo su giminėmis Lietuvoje, o paskutinį kartą Lietuvą aplankė 2006 m. Atsisveikinimas su velioniu įvyko 2011 m. vasario 12 d. Holy Trinity Catholic bažnyčioje. A. a. Vincent John bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeimos kape.


A † A IEVA VANAGAITYTĖ JANUKĖNIENĖ. Mirė 2011 m. sausio 25 d., Southampton, NY, sulaukusi 96 metų amžiaus. Gimė 1914 m. balandžio 14 d., Tilžėje. Ieva buvo Mažosios Lietuvos veikėjų Jono Vanagaičio ir Marijos BrožaitytėsVanagaitienės jaunesnioji dukra. Gyveno Klaipėdoje iki 1939 m., kada, Hitleriui užėmus Klaipėdos kraštą, su tėvais persikėlė į Kauną. Ten ji ištekėjo už verslininko a. a. Mečio Kavaliausko ir susilaukė dukros Marytės. 1944 m. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir gyveno KasselMattenberg DP stovykloje. 1949 m. atvyko į Bostoną. Pirmajam vyrui mirus, ištekėjo už a. a. Teofiliaus Janukėno. 1998 m. persikėlė į Southampton, kur gyveno netoli dukros. Tapyti pradėjo 1964 m. Meno mokėsi Museum of Fine Arts School Bostone ir privačiai. Turėjo savo tapybos darbų parodas Cambridge, MA, New York mieste ir New Mexico valstijoje. Giliai nuliūdę liko: dukra Marytė Kavaliauskaitė, žentas Fred Murphy, sūnėnas Romas Šležas su šeima bei kiti giminės, draugai ir artimieji. A. a. Ieva buvo a. a. Onos Šležienės sesuo, a. a. Albino Šležo svainė ir a. a. Tautvydo Šležo teta. Po privačių laidotuvių, įvykusių sausio 27 d., velionės palaikai buvo sudeginti ir bus palaidoti šalia jos tėvų Bitėnų kapinėse, Lietuvoje. Norintieji aukoti velionės intencija, prašome aukas siųsti Jono Vanagaičio „Kovos keliais” naujai laidai išleisti fondui: Taupa Lithuanian Federal Credit Union, Account no. 3649, P.O. Box 95, South Boston, MA 02127.
 
A † A LEONAS RASLAVIČIUS.
Po sunkios operacijos mirė 2011 m. vasario 17 d. Alexian Brothers ligoninėje, Elk Grove Village, Illinois. Gimė 1920 m. sausio 30 d. Veiveriuose. Studijavo verslo mokslus, baigė Prekybos institutą. Amerikoje 1963 m. įsigijo magistro laipsnį verslo administracijoje, Čikagos universitete. Buvo veiklus Lietuvių Bendruomenės švietimo narys. Uoliai darbavosi, siekdamas Illinois universitete Čikagoje įsteigti Lituanistikos katedrą, prisidėjo prie įvairių lietuviškų vadovėlių bei plokštelių ir naujo Lietuvos žemėlapio išleidimo. Taip pat buvo Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto narys. Liūdesyje liko: vaikai Raminta, Jolanta ir Linas, anūkai Leila, Daina ir Darius su šeimomis bei kiti giminės ir draugai JAV ir Lietuvoje. A. a. Leonas buvo vyras Reginos Songinaitės, kuri mirė pernai, lapkričio 8 d. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 So. Archer Avenue, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 24 d. 9:30 val. r. iš Petkus laidojimo namų a. a. Leonas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti American Diabetes Association arba American Heart Association. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOSEPH DUBAUSKAS. Mirė 2011 m. vasario 6 d. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus William (Donna) su šeima, seserys Marytė ir Elenutė su šeimomis Lietuvoje, Albina ir Gene su šeimomis Amerikoje, pusseserė Janina Miliauskienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje. Joseph buvo Korėjos karo veteranas. Palaidotas vasario 11 dieną šalia a. a. žmonos Elizabeth, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A RITA RIŠKIENĖ-RUZGAITĖ.
Mirė 2011 m. vasario 16 d. Gimė 1956 m. vasario 12 d. Gary, IN.
Gyveno Burr Ridge, IL, anksčiau Palos Hills, Čikagos Marquette Park apylinkėje, Merrillville, IN.
Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnus Justinas su žmona Jennifer, sūnus Paulius, sūnus Antanas, tėvas Vladas, sesuo dr. Linda su vyru Ričardu, brolis dr. Edvardas su žmona Dalia ir jų vaikais bei kiti giminės. Velionė buvo viena iš Pasaulio lietuvių centro, Lithuanian Mercy Lift, Lithuanian Hot Line, steigėjų. A. a. Rita bus pašarvota penktadienį, vasario 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, vasario 19 d. 11:15 val. ryto. Po Mišių a. a. Rita bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A † A ZENONAS REKAŠIUS
. Mirė 2011 m. vasario 14 d. Gimė Panevėžyje 1928 m. sausio 1 d. Baigė Lietuvių gimnaziją Eichstaette, Vokietijoje. Amerikoje studijavo Wayne State universitete Detroit, įsigijo bakalauro laipsnį iš elektronikos inžinerijos 1954 m. Purdue universitetas suteikė jam Ph.D. laipsnį 1960 m. ir nuo 1960 m. iki 1964 m. dėstė Purdue universitete. Nuo 1964 m. iki 1995 m. buvo profesorius Northwestern universitete. Aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje, Santaros Šviesos federacijoje. Buvo vienas iš „Akiračių” mėnraščio steigėjų ir ilgą laiką buvo vienas iš redaktorių. Giliai liūdi: žmona Aldona Damašiūtė, duktė Lilija ir žentas Viktoras Martinkai, sūnus Rimas ir marti Marytė (Adamonytė), sūnus Vydas, anūkai Aldona, Krista, Melissa, Danielius, Stefanija, Nykolas ir Matthew, svainiai Gediminas, Juozas ir Vytas Damašiai su šeimomis bei kiti giminės ir draugai. Vietoje gėlių, prašom aukoti Čikagos lituanistinei mokyklai, „Saulutei” arba „Vaiko vartai į mokslą”. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 18 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Ten pat įvyks atsisveikinimas šeštadienį, vasario 19 d. 10 val. ryto. Po atsisveikinimo, Zenonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse, atsisveikinti su Zenonu. Laidot. direkt. Donald M. Petkus tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANNE STONIKIENĖ ROLANDER KABLIAUSKAITĖ. Mirė 2011 m. vasario 14 d. Gimė Lietuvoje, Trakų apskrities, Žebertonių kaime. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Fort Myers, FL.
Nuliūdę liko: sūnus Paulius Stonikas su žmona Marija; sūnus Markus Stonikas; anūkai Ričardas ir Kristina; brolis Henrikas su žmona Monika; sesuo Vanda Braždžiūnienė; švogeris dr. Jorge Galante; daug dukterėčių ir sūnėnų; buvęs vyras Leonas Stonikas. A. a. Anne buvo žmona a. a. Svante Rolander, M.D., Ph.D., sesuo a.a. Sofijos Galante, svainė a.a. Antano Braždžiūno. Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 19 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Anne bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Anne bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 
A † A ČESLOVAS GELEŽIŪNAS. Mirė 2011 m. vasario 11 d. Gimė 1935 m. rugsėjo 24 d. Kybartuose. 40 metų gyveno Marquette Park ir 12 metų Lake Thunderbird. Į Ameriką atvyko 1950 m. Liūdesyje liko: žmona Alma, sūnūs Algis ir marti Nancy, Jonas ir Antanas, brolis Jurgis su žmona Rosita ir jų dukterys Lisa Nantais, Angela Ieeber ir Karen Meehan su šeimomis; brolienė Danutė Lietuvoje su šeima, svainės (žmonos seserys) Elena Lapėnas ir Vera Antoniadis su šeimomis; Nancy mama Dorothy Paveela; giminaitė Birutė Rygertienė su šeima bei giminės Lietuvoje. A. a. Česlovas buvo sūnus a. a. Vlado Geležiūno ir a. a. Julijos Geležiūnienės Ivanauskienės, ir jos vyro a. a.  Antano Ivanausko, brolis a. a. Algimanto ir a. a. Bernardo Lietuvoje. A. a. Česlovas daug metų priklausė „Dainavos” ansambliui. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, vasario 13 d. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, vasario 14 d. A. a. Česlovas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410


A † A RAIMUNDAS ADOMAS ŽIČKUS. Po sunkios ligos mirė 2011 m. vasario 1 d., Nashua, New Hampshire. Gimė 1941 m. gegužės 6 d. Lietuvoje. Tėvai a. a. Povilas ir Elena Žičkai. Liūdi žmona Nancy, posūnis Scott Peacock ir žmona Suzan, anūkai Jamie ir Mason, posūnis Ross Peacock; brolis Tomas Žičkus su žmona Carol ir sūnus Jeffrey, duktė Carrie su vyru Jay Cashman; Amerikoje pusseserės Dalia Žilinskienė, Nijolė Biliūnienė ir Irena Bandera su šeimomis, giminės Lietuvoje.
Laidotuvės privačios.


 A † A  Dr. Kajetonas Julius Čeginskas (1927. 07.01 – 2011.02.06).  Vasario 6 d. savo žemišką kelionę baigė žymus Lietuvos rezistentas, lietuvių išeivių mokslininkas, kultūrininkas ir visuomenininkas dr. Kajetonas Julius Čeginskas. K. J. Čeginskas gimė 1927 m. liepos 1 d. Alytuje. 1939–1944 m. mokėsi Alytaus gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Sovietinės ir nacių okupacijų metais, būdamas tik 15 metų jaunuolis, įsijungė į rezistencinį judėjimą. 1943–1944 m. jis aktyviai dalyvavo Lietuvių fronto antinacinėje veikloje, leido ir platino pogrindinį leidinį „Į laisvę” ir kt. 1944 m., artėjant raudonarmiečiams, nelaukdamas galimų sovietų represijų, pasitraukė iš Lietuvos. 1946–1956 m. K. J. Čeginskas studijavo Hamburgo, Eichstätto, Romos, Strasbūro ir Uppsalos universitetuose. 1949 m. jis įgijo filosofijos, 1952 m. – teologijos bakalauro, o 1959 m. – filosofijos licenciato bei sociologijos daktaro laipsnius. Gyvendamas egzilyje dr. K. J. Čeginskas savo namų židinį buvo suradęs Vokietijoje, JAV ir Švedijoje. Nuo 1953 m. K. J. Čeginskas aktyviai įsijungė į Europos Lietuvių fronto bičiulių (ELFB) veiklą, buvo ilgametis šios organizacijos pirmininkas. K. J. Čeginskas kartu su kitais savo bendražygiais siekė suvienyti po pasaulį išsibarsčiusius antinacinės rezistencijos dalyvius ir sutelktomis pastangomis kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Nuo 1954 m. jis buvo nuolatinis ELFB studijų savaičių rengėjas, moderatorius ir pranešėjas. Į LFB rengiamas studijų savaitės greitai įsitraukė ir kitos lietuvių organizacijos, tad jos palaipsniui peraugo į Europos lietuviškųjų studijų savaites. 1957–1958 m. jis dirbo „Amerikos balso” Vokietijos tarnyboje, 1960–1975 m. – Uppsalos universiteto bibliotekoje. 1964–1965 metais, gyvendamas JAV, dr. K. J. Čeginskas buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto valdybos ir Lietuvos laisvės komiteto narys. Nuo 1975 m. iki išėjimo į pensiją dr. K. J. Čeginskas dirbo „Laisvės”, vėliau „Laisvosios Europos” radijuje Münchene. Nuo 1978 m. buvo šio radijo lietuvių skyriaus vadovas. Dr. K. J. Čeginsko iniciatyva buvo rengiamos laidos tautinės savimonės puoselėjimo, tikinčiųjų teisių gynimo ir kitais klausimais, skaitoma Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir kitų pogrindžio leidinių tekstai. Svarbų vaidmenį dr. K. J. Čeginskas atliko Atgimimo laikotarpiu informuojant pasaulį apie įvykius ir permainas Lietuvoje. Rūpindamasis lietuvių kultūros palikimo Vokietijoje išsaugojimu, dr. K. J. Čeginskas 1981 m. prisidėjo prie Lietuvių kultūros instituto (LKI) įkūrimo, kurį laiką buvo instituto valdybos vicepirmininku, talkino organizuojant LKI suvažiavimus, skaitė juose pranešimus. Dr. K. J. Čeginskas bendradarbiavo rengiant Lietuvių enciklopediją, ELTA, ELI, ,,Vatikano radijo” lietuviškose laidose. Daug straipsnių sociologijos, istorijos, temomis ir politiniovisuomeninio Lietuvos gyvenimo klausimais dr. K. J. Čeginskas paskelbė Lietuvių fronto bičiulių JAV leistame žurnale „Į laisvę” (kurį laiką buvo vienas iš šio žurnalo redkolegijos narių), Kanadoje leidžiamuose „Tėviškės žiburiuose”, Vokietijoje leistame biuletenyje „Europos lietuvis”, LKI metraščiuose „Suvažiavimų darbai” ir kt. Kai kurie metraščiuose skelbti dr. Čeginsko tekstai buvo išleisti ir vėliau Lietuvoje perspausdinti atskirais leidiniais (Lietuvos laisvės kovų penkiasdešimtmetis, 1940-1990; Lukša-Daumantas (1921–1951): iš Lietuvos laisvės kovų istorijos; Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas) ir pan. Gyvendamas egzilyje dr. K. J. Čeginskas artimai bendravo su buvusiais Lietuvių fronto bei kitų Lietuvos rezistencinių organizacijų vadovais ir ideologais: prof. dr. Zenonu Ivinskiu, prof. dr. Antanu Maceina, dr. Juozu Griniumi, Vincu Natkevičiumi (Vokietijoje), prof. dr. Juozu Brazaičiu, dr. Adolfu Damušiu, dr. Kaziu Gediminu Ambrozaičiu (JAV), Jonu Pajauju, Gediminu Būga, Pranu Dūda, Klemensu Gumausku (Švedijoje) ir kitais. Dr. K. J. Čeginskas su žmona Ebba (išeive iš Estijos) susilaukė gausios šeimos: dviejų sūnų ir trijų dukrų. Nuo 1992 m., išėjęs į pensiją, dr. Čeginskas vėl apsigyveno Švedijoje, Uppsaloje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę K. J. Čeginskas dažnai atvykdavo į Tėvynę. Čia jis kurį laiką dėstė Kauno kunigų seminarijoje, dalyvavo pirmosiose ,,Į laisvę” fondo studijų savaitėse, 1994–1996 m. bendradarbiavo laikraštyje „Kauno laikas”. Už nuopelnus Lietuvai dr. K. J. Čeginskas apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus”.  Dr. K. J. Čeginskas, pradėjęs mokslus nepriklausomoje Lietuvoje, subrendęs vakarietiškos Europos mokslinių tradicijų ir kylančių naujovių aplinkoje, savo asmenyje ir veikloje jungė politiko-visuomenininko ir mokslininko pradus. Į pirmą vietą keldamas Lietuvos laisvinimo darbus, jis ne tik pats buvo šios veiklos pirmeivis, bet ir paskui save vedė būrį bendraminčių. Aukodamas savo laisvalaikį, o neretai – ir lėšas, jis dirbo lietuviams ir dėl Lietuvos. Toks jis ir išliks savo bendražygių, bendraminčių ir artimųjų atmintyje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, kitiems artimiesiems ir bendražygiams dėl didžio Lietuvos patrioto netekties. Amžiną Jam atilsį.
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ taryba


A † A LIUDVIKA ŠILIMAITIENĖ VELUNIENĖ DENIUSEVIČIŪTĖ. Mirė 2011 m. vasario 6 d. Gimė 1923 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Town of Lake ir Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: anūkė Krista Šoliūnienė su vyru Kastyčiu; proanūkis Vėjas Šoliūnas; sesuo Vacė su šeima Lietuvoje, artimi draugai Danutė ir Russell Pape. A. a. Liudvika buvo žmona a. a. Prano Šilimaičio ir a. a. Kazio Veluno, mamytė a. a. Juozo Šilimaičio. Atsisveikinimas įvyko trečiadienį, vasario 9 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Liudvika palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A GENĖ KUZMIENĖ ASTRAUSKAITĖ.
Mirė 2011 m. vasario 4 d. 7:20 val. vakaro. Gimė 1924 m. gegužės 14 d. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Oak Lawn, Michiana Shores, IN ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Rasa Wlodarski su vyru Anthony; duktė Teresa Astrauskas; anūkai Marlene Cartwright su vyru Steve, Nadina Moser ir Aaron Kuzma su žmona Jill; proanūkiai Alyssa, Jacob, Zachary, Sydney, Chase, Evan, Victoria ir Jessica. A. a.  Genė buvo žmona a. a.  dr. Vlado, mamytė a. a.  Audros ir a. a. Algio. Velionė priklausė jūrų šauliams. A. a. Genė bus pašarvota trečiadienį, vasario 9 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 10 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Genė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONĖ MIKULSKIS TARVYDAITĖ.
mirė, sulaukusi 99 metų. Gyveno McKinley Park ir Marquette Park daugiau nei 30 metų. Į JAV atvyko 1950 m. Nuliūdę liko: sūnūs Teisuolis su Maureen ir Joseph; žentas Thomas Rosko; 14 anūkų ir 6 proanūkiai. A. a. Bronė buvo žmona a. a. Stasio ir mama a. a.  Zitos. Velionė buvo Lietuvos Dukterų ir Legion of Mary narė. A. a. Bronė bus pašarvota sekmadienį, vasario 6 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 7 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th and Washtenaw, Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Bronė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A ONA KRONIENĖ RAKAUSKAITĖ. Mirė 2011 m. sausio 28 d. Gimė 1920 m. kovo 20 d. Lietuvoje. Gyveno Willowbrook, IL, anksčiau Michiana Shores, IN ir Union Pier, MI. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Gloria; anūkai Thomas, Pe-te su žmona Danielle ir Jenny Kronaitė; proanūkiai Jacob, Joseph ir Emily; sesuo Alicija Jarmulkienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės ir artimi draugai. Velionė buvo žmona a. a. Liudviko. Vietoje gėlių, prašome aukoti Pal. J. Matulaičio misijai. A. a. Ona bus pašarvota penktadienį, vasario 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Dearby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 5 d. 8:30 val. ryto. Iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A. PRIMA VAŠKELIENĖ (1923–2011). Mirė 2011 m. sausio 30 d. po sunkios ligos savo namuose St. Pete Beach, FL.Nuliūdime liko: duktė Danutė, žentas Ric, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.Jos šviesus atminimas liks mūsų širdyse.

A † A JULIUS GUDELIS. Mirė 2011 m. sausio 30 d. Gimė 1920 m. vasario 2 d. Lietuvoje. Gyveno Willowbrook, IL. Nuliūdę liko: sūnus Vitas su žmona Jewel; duktė Danutė Gudelytė-Česienė su vyru Romu; anūkai Sabrina ir Viktoras; sesuo Onutė Stalioraitienė su šeima Lietuvoje, pusseserė Mirga Sulaitis, kiti giminės ir artimi draugai. A. a. Julius buvo vyras a. a. Česlavos Jakštytės-Gudelienės. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, vasario 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 4 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Iš laidojimo namų a. a. Julius bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Julius bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direk. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Inž. VYTAUTAS MAŽEIKA. Mirė 2011 m. sausio 19 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gimė 1921 m. sausio 15 d., Pašiaušyje, netoli nuo Šiaulių. Buvo jauniausias keturių berniukų šeimoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Karui einant prie pabaigos drauge su keletu savo draugų paliko Lietuvą ir per Vokietiją ir Norvegiją pasiekė Švediją. 1946 m., vyriausio brolio Antano, gyvenančio Amerikoje kviečiamas, atvyko į Ameriką ir įsikūrė Pittsburgh mieste. Čia, Carnegie Mellon universitete, baigė inžinerijos mokslus, elektrotechnikos srityje, sukūrė šeimą. Šeimą papildė trys vaikai: Bartis, Nancy ir Kernius. Greitai įsijungė į lietuvišką bendruomenę ir kelioliką metų talkininkavo Pittsburgh radijo valandėlei „Lietuvos garsai”. 1959 metais su šeima persikėlė į Chicago. Dirbo didelėje elektros tiekimo firmoje projektavimo inžinieriumi. Nutaręs paimti ankstyvą pensiją, 1984 m. persikėlė į Floridą ir apsigyveno Treasure Island miestelyje ant įlankos kranto. Čia nedelsiant su žmona Dana įsijungė į Lietuvių klubą ir labai aktyviai reiškėsi lietuviškos bendruomenės gyvenime. Jis ruošė paskaitas minėjimų metu, dirbo Lietuvių klubo valdyboje, šoko tautinių šokių grupėje, vaidino renginių metu, talkininkavo įvairioms organizacijoms ir t. t. Atsisveikinimo vakare šermeninėje ir palydoje į katalikų Kalvarijos kapines, dalyvavo didelis būrys apylinkės lietuvių ir svečių iš tolimesnių vietovių. Dideliame liūdesyje liko: žmona Dana, sūnūs Bartis ir Kernius, anūkai: Peter, Audra, Veronika ir Eileen, keturi proanūkiai, brolio, dr. Prano Mažeikos žmona Aldona ir jų vaikai su šeimomis, brolio Antano Mažeikos vaikai su šeimomis, posūniai Andrius ir Viktoras Barauskai su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.


A † A DANUTĖ BUBELYTĖ KURAUSKIENĖ
. Mirė 2010 m. gruodžio 25 d. Daytona Beach, Floridoje. Nuliūdę liko: duktė Daiva su vyru Terry Kozlowski, jų vaikai Christian, Victoria ir Madelyn; sūnus Almid Kurauskas su žmona Brenda ir jų duktė Alexandra. Kartu liūdi giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Laidotuvės bus privačios.

A † A VYTAUTAS JASINEVIČIUS. Mylimas vyras, brolis, tėvelis, senelis ir dėdė, mirė 2011 m. sausio 27 d., Darien, Illinois, sulaukęs 85 metų amžiaus. Daug metų dainavo ,,Dainavos” ansamblyje, priklausė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui, Lietuvių Fondui, Draugo fondui, Amerikos Lietuvių Bendruomenės Lemonto skyriui, buvo Pasaulio lietuvių narys, priklausė Lietuvių amerikiečių respublikonų lygai ir American Legion. Vytautas buvo Korėjos karo veteranas ir mėgo fotografuoti. Giliai nuliūdę liko: žmona Elena Kronaitė; sūnus Vytautas ir marti Rubia, vaikaičiai Richard ir Renata su vyru Jason Lafler; sūnus Paulius ir marti Kirstie, vaikaičiai  Alaina su vyru Nicholas Harkness ir Wil; dukra Sylvia McIvor ir žentas John, vaikaičiai Tara ir Matthew, dukterėčia Loreta Lagunavičienė su dukra Vaiva; sesuo Genovaitė Lietuvoje bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 31 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Lemont, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ELENA BARIENĖ PETRUSEVIČIŪTĖ. Mirė 2011 m. sausio 24 d. Velionė buvo a. a. Stasio Baro žmona. Giliame liūdesyje liko: duktė Rita Kisielienė ir jos sūnūs Aliukas, Gilius su žmona Kristina ir dukrele Elisa, Tadas su žmona Laura ir jų sūnūs Tomas ir Feliksas; duktė Daina Aukštuolienė su vyru Gintaru ir jų vaikai Nyka ir Andrius; taip pat liūdi dvynukė sesuo Birutė Lukošienė ir brolis Erikas Petrusevičius Kanadoje, pusseserė Jūratė Daunoravičienė su šeima Amerikoje bei kiti giminės ir artimieji. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, vasario 5 dieną, 10 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 v. r. Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. Vietoje gėlių prašome aukoti Elenos ir Stasio Barų stipendijai Lietuvių Fonde, kuris remia Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

A † A ROMAS LEONAS ŽIURAITIS.
„Pudgy”, mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios ligos mirė 2011 m. sausio 23 d. W. Henderson, Nevada, sulaukęs 70 metų amžiaus. Giliai nuliūdę liko: žmona Alicija ir vaikai: sūnus Romas su žmona Tamee, anūkai Romas, Andrius ir Miranda; sūnus Todd su žmona Andrea, anūkai Zoe ir Tyler; duktė Kristina, anūkai Kris topher ir Yvonne; sūnus Antanas su žmona Mari, anūkai Andre, Antaniukas, Alina; duktė Joana ir žentas Vytas, anūkė  Aurelija bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Romas Leonas bus palaidotas Palm Mortuary, Las Vegas, Nevada.


A † A ANTANAS ASTRAUSKAS.
Mirė 2011 m. sausio 23 d. savo namuose, sulaukęs 88 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Į JAV atvyko 1949 m. Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Mariane, duktė Jūratė ir vyras Gerald Hughes, anūkai Gabija, Jerry ir Kristina. A. a. Antanas daug metų dirbo inžineriumi Sargent-Lundy ir Northrup Corp. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028  S. Soutwest Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, sausio 27 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A MAGDALENA JUŠKA.
Mirė 2011 m. sausio 16 d. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: artimieji ir draugai. A. a. Magdalena buvo žmona a. a. Justo Juškos. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 20 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose bei pasimelsti už a. a. Magdalenos sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Buvęs L.D.K. Birutės Ulonų pulko leitenantas A † A JULIUS KARSAS KVARACIEJUS. Mirė 2011 m. sausio 13 d. Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Merkinės valsč., Česukų km. Į Ameriką atvyko 1949 m. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Gražina, anūkai ir proanūkiai bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Julius priklausė lietuviškoms organizacijoms ir buvo jų rėmėjas. Velionis pašarvotas trečiadienį, sausio 19 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Julius bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VACYS Z. MITKUS.
Mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios ligos mirė 2010 m. gruodžio 25 d. W. Bloomfield Twp., Michigan, sulaukęs 91 metų amžiaus. Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui ir Fronto bičiuliams, buvo Detroito sporto klubo golfininkas. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto inžinerijos mokslus. Pagal savo profesiją dirbo General Motors automobilių pramonėje. Giliai nuliūdę liko: žmona Janina, sūnus  Aleksas ir marti Kathy, vaikaičiai Xan ir Julian, dukra Ramona ir žentas Cal Moore, vaikaitės Talia ir Olivia bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 2010 m. gruodžio 30 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje, buvo palydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinių mauzoliejuje, Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas, tel. 313-554-1275

A † A GENOVAITĖ PETRUSEVIČIŪTĖ TREČIOKAS.
Mirė 2011 m. sausio 11 d. Trinitas ligoninėje, Elizabeth, NJ, sulaukusi 88 metų. Gimė 1922 m. liepos 28 d. Jonavoje, Lietuvoje. 1940 m. Genovaitė ištekėjo už Kazio ir kartu išvyko į Vokietiją, kur gyveno keletą metų; 1949 m. liepos mėnesį atvyko į JAV ir gyveno Newark, NJ, o 1970 m. persikėlė į Union, NJ, gavo Amerikos pilietybę ir daug metų dirbo Pasco Meat Packing. Nuliūdę liko svainės: Laima Petrulis iš Fort Lauderdale, Florida ir Česė Kratajienė Lietuvoje; dukterėčia Audra Petrulis Kochansky, sūnėnas Sam Kochansky daug sūnėnų ir dukterėčių, giminių ir draugų Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo žmona a. a. Kazio Trečioko, duktė a. a. Vaclavos Naudinytės ir Juozo Petrusevičių, sesuo a. a. Romo Petrulio, svainė a. a. Leo ir Rosalie. A. a. Genovaitė bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 13 d. nuo 3 v. p. p. iki 5 v. p. p. Buyus laidojimo namuose, 426 Lafayette St., Wilson Ave., Newark. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 14 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į Holy Trinity bažnyčią, Newark, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Hollywood kapinėse, Union, NJ. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Aukas Genovaitės Trečiokas atminimui galite siųsti Holy Trinity-Epiphany Church, Adams St., Newark, NJ 07105. Laidot. direkt. Buyus FH. Tel. 973-344-5172 arba www.buyusfuneralhome.com

A † A VALERIJA KASULAITYTĖ BABRONIENĖ ŽADEIKIENĖ.
Mirė 2011 m. sausio 6 d. Gimė 1922 m. kovo 9 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Daiva Paulienė; anūkai Vaidas Paulis ir Daivutė Paulytė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo Lietuvių Bendruomenės, BALFo, Ateitininkų Šalpos Fondo, Lietuvių Fondo ir Tautos Fondo narė. Ilgus metus buvo Lietuvių Operos choro ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choro Marquette Park narė. Vietoj gėlių, prašom aukoti Lietuvių Operai arba Našlaičių globai. A. a. Valerija bus pašarvota pirmadienį, sausio 10 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dr. LUDMILLA FINKELSTEIN, M.D. (SHOKOLI). Po ilgos ligos mirė savo namuose 2011 m. sausio 6 d., sulaukusi 97 metų amžiaus. Gimė 1913 m. kovo 19 d. St. Petersburg, Rusijoje. Gyveno Serbijoje, New York, Čikagoje. Buvo a.a.  Bruno Finkelstein žmona. Ilgus metus dirbo Hines V. A. ligoninėje. Nuliūdę liko: sesuo Katherine Sten su šeima Australijoje, dukterėčios Barbara Cruci ir Olga Andrews su šeimomis, artima draugė Erika ir vyras Edmundas Brooks su šeima, krikšto sūnus Edmundas P. Brooks, Rasa Hollender bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Ludmilla bus pašarvota antradienį, sausio 11 d. nuo 9 v. r. iki 12 v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 v. p. p. Po religinių apeigų a. a. Ludmilla bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukas skirti Macedonian Orthodox Church. Laidot. direkt. Donal. M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2011 m. sausio 3 d., sulaukusi 74 metų amžiaus mirė
A † A BARBARA M. PETKUS PANAVAS. Gimė 1936 m. vasario 20 d. Čikagoje. Gyveno Rhinelander, WI, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Donny Petkus; duktė Julie Meehan, duktė Lisa Eggman su vyru Eric; anūkai Staff Sgt. Daniel, U.S.A.F. su žmona Kaori, Jessica Meehan, Jackson Meehan ir Hayley Petkus; seserys Shirley Panavas, Mary Gasunas, Susan Panavas ir Terry Damal; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Barbara buvo žmona a. a. Donald  A. Petkus, dukra a. a. Mykolo Panavo ir a. a. Marie Stirbytės Panavienės, sesuo a. a. Geraldine Damal, sesuo a. a. Michael Panavas. Vietoj gėlių prašom aukoti Michael J. Fox Foundation. A. a. Barbara bus pašarvota šeštadienį, sausio 8 d. nuo 9 v. r. iki 11:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11:30 val. ryto. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvati atsisveikinime. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ELENA GIEDRAITYTĖ ADOMĖNIENĖ. Po ilgos ligos mirė savo namuose 2010 m. gruodžio 28 d., sulaukusi 95 metų. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ostankino II kaime, dukra a. a. Jurgio ir Onos Giedraičių. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir ten sutiko jos mylimą Albertą. Po karo jie atvyko į JAV, vedė 1950 m. ir 60 metų gyveno Bridgeporto apylinkėje, Čikagoje. A. a. Elena ilgėjosi savo tėvynės ir keturis kartus aplankė Lietuvą. Ji buvo geros širdies, čia gyvendama globojo savo gimines Lietuvoje ir vaišingai priimdavo gimines ir draugus namuose. Buvo labai darbšti moteris. Ji labai mėgo gamtą ir praeiviai džiaugdavosi jos darželio gražiomis gėlėmis ir sutvarkyta aplinka. Giliai nuliūdę liko: sesuo Konstancija Stumbrienė Čikagoje ir sesuo Stanislava Čižikienė Lietuvoje su šeima; visi Gerulių šeimos nariai bei kiti giminės ir artimieji. Ją amžinybėje sutiko a. a. vyras Albertas, broliai Algirdas, Albinas, Vincas ir Gediminas. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, sausio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th St. ir Washtenaw Ave., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia vyro Alberto. Vietoje gėlių prašome aukoti Balzeko lietuvių kultūros muziejui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 


2010

2009

2008
2007