Šv. Kazimiero kapinėse pašventintas paminklas Šiluvos Marijai
Vida Kuprytė
Jaunimo centro metinis narių susirinkimas
Milda Šatienė
„Argi čia gyvenimas?” 
Vitalius Zaikauskas

Čikagoje pagerbti nacionalinį diktantą rašiusieji tautiečiai

Kartu su ukrainiečiais Čikagoje demonstravo lietuviai
Vida Kuprytė

Popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija
Renata Žiūkaitė

Marija Danguolė Navickienė. Lietuviai juda visur

JAV LB Švietėjo premija – Faustui Stroliai
Laima Apanavičienė


11-toji Biblinė stovykla
GRASILDA REINYTĖ-PETKIENĖ


Ženklais pažymėtas gyvenimas


Kalėdų svajonės išsipildymas – savas pianinas
ALGIS VAŠKEVIČIUS


Jonas Mekas pas Houstono lietuvius
NIDA TIJŪNĖLYTĖ-VERACHTERT

Kas geriau – žuvis ar meškerė?
ANGELĖ KAVAKIENĖ
Taip Matau Jėzaus Gimimą
MARIJA VALTORTA

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti generolai
IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Amerikos lietuvaitėms paskirtos dvi stipendijos
VIDA KUPRYTĖ

Baltimorės Lietuvių namai kviečia į paramos renginį
DAIVA MĖLINGYTĖ GAVRILČIKAS

Tremtiniai pabėgėlį dypuką priėmė kaip brolį
Leonidas Ragas

 Netradicinė kelionė į Pabaltijį
DALIA CIDZIKAITĖ

Lituanistinio švietimo kursų
savaitei Dainavoje pasibaigus
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vilnius – tai dar ne visa Lietuva
RITONĖ RUDAITIENĖ


Rugsėjo  5, 2013
Gabrielė Urbonaitė: „Labiausiai pasikliauju intuicija”

Rugpjūčio 31, 2013
Prasideda naujas Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo etapas

„Autobusų vairuotojai – tuomet ir dabar
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 29, 2013
Stovyklų sezonas jau praeityje, laukiame rudens veiklos
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Pasikeitimai Lietuvių Bendruomenėje New York
LAURYNAS VISMANAS

Rugpjūčio 27, 2013
Į Amerikos lietuvių šlovės muziejų
priimti pirmieji garsūs tautiečiai


„Draugas” + „Facebook” = Draugaukime!
VAIDA LOWELL

Rugpjūčio 24, 2013
Nijolė Bražėnaitė: ,,Ginė pirmyn mamos priesakas:
mokykitės, nors viskas aplink griūtų!” (II)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Rugpjūčio 22, 2013
Ateitininkai rinkosi į kultūrinę savaitę Maine
DALIA DZIKIENĖ
ELIGIJUS SUŽIEDELIS

Rugpjūčio 20 2013
Istorija pamažu atpainiojama
RAMUNĖ LAPASRugpjūčio 17 2013
Nijolė Bražėnaitė: „Brolis atvedė mamai Sarą” (1)

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Čikagietė Eglė Staišiūnaitė – apie dalyvavimą
universiadoje ir treniruotes JAV
DAINIIUS RUŽEVIČIUS

Rugpjūčio 15 2013
Padainuosime dainų dainelę
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant

Bostone buriasi Lietuvos jaunimas
Simona Smirnova


Baltimores Lietuvių namuose
šeimininkaus smaližiai

Rugpjūčio 13 2013
Utopija. Bet kodėl – utopija?
Ramunė Lapas

Gen. konsulas New York apsilankė Lituanistinių
mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose

Rugpjūčio 10 2013
Į universitetą su palapine!
Romualdas Kriaučiūnas

Rugpjūčio 8 2013
2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas
Užsienio lietuvių koncertas
Ramunė Kubiliūtė

Rugpjūčio 6 2013

Penkeri metai „Klasikai” – nedaug, bet rimta
Antanas Seibutis
Rugpjūčio 3 2013
Užgeso žemiška gyvybė – Išlydint kun. Kęstutį Trimaką
LAIMA ŠALČIUVIENĖ

„Lituanicos” krepšinio Akademija didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Rugpjūčio 1 2013

Ar Amerikos lietuviai išnyks be pėdsako?
Dr. Stasys Bačkaitis

Liepos 30 2013
Šis ir tas – po truputį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 27 2013
Putnamo šventė – ateities kartoms
Vitalija Dunčienė

Paplūdimio tinklinio varžybose lietuviai
kovojo dėl S. Dariaus ir S. Girėno taurės
Dainius Ruževičius

Liepos 25 2013
„Neringa” – vaikų ir jaunimo
stovykla vasaros atostogoms
Irena Nakienė-Valys

Liepos 23 2013
REDAKTORIAUS ŽODIS


S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui skirta šventė
Algis Vaškevičius

Liepos 20 2013
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių įspūdžia
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lietuvių kalba apkasuose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Liepos 18 201
Čikagoje vieningai paminėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydis
VIDA KUPRYTĖ

Liepos 16 2013
Mūsų tikslas – viena Lietuva

Liepos 13  2013
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui –
moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai
Laima Apanavičienė

Liepos 11 2013

,,Saulutė” pakvietė į nuotaikingą koncertą
Laima Apanavičienė

Liepos 9 2013
Lietuviai giedojo Lietuvos himną


Liepos 6 2013

REDAKTORĖS ŽODIS

Susitikimai Tolminkiemyje
Rūta Leonova

Liepos 2 2013


Matome Lietuvą pasaulyje”
Rosseta Vingevičiūtė-WilburDanguolė Varnienė
Birželio 29 2013
Šv. Antano bažnyčia Detroit, MI 1920 m. – 2013 m.
In Memoriam

Regina Juškaitė-Švobienė

Dievas myli lietuvius
Edmundas Petrauskas
.
50 metų po popiežiaus Jono XXIII mirties
ALEKSAS VITKUS

Metas pasivyti K. Donelaičio ,,Metus”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Minime M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus
Druskininkuose įkūrimo 50-metį

 Teodora Laima Zubovienė

Birželio 22 2013
Deguto šaukštas
Vitalija Dunčienė

Baltų Tautų laisvės lygos pokylis
Regina Gasparonienė

Birželio 20 201Šv. Antano šventė
Regina Juškaitė-Švobienė


Gyvenimas nuostabus! 
Indrė Tijūnėlienė

Birželio 18, 2013
Lietuva didelių diplomatinių
ir geopolitinių žaidimų centre
Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur

Atviras laiškas
Laima Sineokijienė

Birželio 15, 2013

Golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti
LIŪDA RUGIENIENĖ


Ką veikia lietuviai Michigan valstijoje?
LAIMA MAZILIAUSKIENĖ


Birželio 13, 2013

Pittsburgh lietuviai pasitinka vasarą
DALIA CIDZIKAITĖ

Tėvo dienos proga – apie meilę
ROMUALDAS KRIAUČIŪNASBirželio 11, 2013
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metiniam suvažiavimui pasibaigus
LORETA TIMUKINĖ

Įsidėmėkite – Paežeriai, birželio 22-oji

Birželio 8, 2013
Mūsų visuomenės kultūriniai renginiai
REGINA GASPARONIENĖ

Mūsų gerosios rūpintojėlės iš Los Angeles
RŪTA KANCLERYTĖ

Gyvenimas – tarnauti tautai
Pedagogui, mokytojui – auklėtojui a†a Juliui Širkai prisiminti
BRONIUS NAINYS


Birželio 6, 2013
Mes labai laukiame savanorių
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Birželio 4, 2013
Pasibaigė 2013 metų JAV LB Švietimo
tarybos rašinių/meno konkursas
EGLĖ ŠLEŽIENĖ

„Taupa” – 32 metai ir 21 mln. dolerių!

Birželio 1, 2013
Lietuvos Dukterų draugijos metinė veikla
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Gyvenimas, paskirtas brolio kūrybai
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gegužės 30  2013
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavimas
VACLOVAS MAŽEIKA

Klydome mes, jaunieji, klydo ir vyresnieji
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 25  2013
LR ambasada Washington, DC
surengė ,,gyvojo maisto” seminarą


Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose
 
Gegužės 23  2013
Abiturientų išleistuvės
Čikagos lituanistinėje mokykloje
KARILĖ VAITKUTĖ

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės
metinis susirinkimas
Arūnas TirkšliūnasGegužės 21,  2013
PLB veikla Pietų Amerikoje
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Gegužės 18,  2013
„Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ ir AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ


Knygos ,,Children of Siberia” sutiktuvės Čikagoje
IRENA KURTINAITYTĖ-ARAS

Gegužės 16,  2013
,,Europos dienos” Washington, DC

Politinis korektiškumas – taip, bet tik su saiku
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 14,  2013
Žemčiūgai tarp mūsų
TERESĖ GEČIENĖ

Pagerbėme motinas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖGegužės 11, 2013
Centro ir Rytų Europos
koalicijos diena JAV Kongrese
DR. STASYS BAČKAITIS
Lietuvos Vyčiai pradeda
švęsti organizacijos 100-metį
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 9, 2013
Moralinių vertybių lauko reklama Lietuvoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
`
Gegužės 7, 2013
Miglotos žaidimo taisyklės
GINTARAS VISOCKAS

Gegužės 4, 2013
Prisiminkime Dariaus ir Girėno
iškilmingas 1933 metų išleistuves Čikagoje
ALGIMANTAS BARNIŠKIS

Gegužės 2, 2013
BIO 2013 KONFERENCIJA ČIKAGOJE

Balandžio  30, 2013
„Draugo” fondas kviečia į pavasario vajų

MARIJOS GIMNAZIJA – JAU ISTORIJA
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio  27 2013
Lietuvos finansų ministras – Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Jaunajai kartai rūpi tremtinių kapai
ARNAS MARCINKUS

Balandžio  25 2013
Dariaus ir Girėno žygdarbis –
emigrantų meilės Tėvynei pasireiškimas

KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio  23  2013

Birutės Valasevičienės parodos įspūdžiai
ALDONA KRIŠTOLAITIS

Neatidėkime rytojui to, ką galime atlikti šiandien
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio  20  2013
IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Tėvas Antanas Saulaitis,  SJ
Pamąstymai konferencijai pasibaigus
Balandžio 18  2013
Trisdešimt pavasarių be kunigo,
rašytojo, visuomenininko Stasio Ylos
KRISTINA USAITĖ

Taizé vakaras Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ 

Balandžio 16  2013
Niujorkiečiams atgimė viltis turėti naują kultūrinę erdvę
AUDRONĖ SIMANONYTĖ
,,Liepsna 2013” – po padidinamuoju stiklu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 13  2013
Atvelykio šventė Pasaulio lietuvių centre
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Laimė yra vidinė, ne išorinė būsena
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Balandžio 11  2013
Į kovą su nutukimu pasitelkiamas net robotas
RAMUNĖ LAPAS
,,Jaunimo vakaras 2013”
v.s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY
Balandžio 9  2013

Lietuvių kalba ir beždžioniavimas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 6  2013
Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos

Padėti ne tik darbu, bet ir mintimis
RAMUNĖ LAPAS
KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio 4  2013
Pasibaigė tarptautinis krepšinio turnyras
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lietuvos istorijos ir kultūros šventė Indiana University
AUDRA KRIAUČIŪNAS

Balandžio 2  2013
Redakcijos žodis

Medaliai, premijos ir apdovanojimai

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 30  201#
„Mokykla bendraujant ir bendradarbiaujant”
MARIJA DAINIENĖ

Tikėjimas vietine žiniaVietoj atsisveikinimo
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių Fondas kviečia į metinį suvažiavimą

Kovo 28  2013
Čikagos Marijos gimnazijos
paskutinių mokslo metų nuotrupos

Ar sulauksime reformų iš popiežiaus jėzuito?

ALEKSAS VITKUS

Kovo 23  2013
Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga:
44 metai ir 91 mln. dolerių!
REGINA GASPARONIENĖ

Vilnius ir Čikaga: 20 draugystės metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 21  2013
Lituanistinių mokyklų mokytojai rinkosi į konferenciją
Kovo 19  2013

Lietuvai atkelti vartai į
JAV biotechnologijų rinką
VIKTORAS STANKUS

Mylėti savo tautą – ne nusikaltimas
GINTARAS VISOCKAS

PLB pasisakymas dėl pilietybės klausimo
Kovo 16  2013

2012 metų ,,Gintarinis obuoliukas”
DAIVA NAVICKIENĖ

LR garbės konsulatas Aspen, CO
DALIA CIDZIKAITĖ

Kovo 14,  2013
Į didelę mugę – mažais žingsneliais
RAMUNĖ LAPAS
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Prieš 40 metų
ALEKSAS VITKUS

BAFL naujienos
Kovo 12,  2013
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kovo 9,  2013

Likimo suvestos Paryžiuje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Lietuviškumo Neringoje – apstu!
ELENA LANDSBERGYTĖ

,,Jūsų medalis – pašte!”
BRONIUS NAINYS

Kovo 7,  2013

Noriu būti dideliu žmogumi – sako S. Smirnova


Kovo 5,  2013
 Nesenstanti ,,Amerika pirtyje”
LAIMA APANAVIČIENĖ

L. Linkevičius ir lenkai
JERONIMAS TAMKUTONIS

Kovo 2,  2013
Kviečia jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013”
BEATA ČIURLIONIENĖ

Maldos ir žodžiai – lenkiškai, o širdis – lietuviška
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vasario 28,  2013
D. Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms
DR. ROMUALDAS KAŠUBA

Yra vilties
RŪTA PAKŠTAITĖ-COLE

Kas įlips į Benedikto XVI batus?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 26,  2013

Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
KARILĖ VAITKUTĖ

Vasario 23,  2013
,,Mano tėvynė – prie jo širdies”
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS


Čiurlionio galerijoje –
subtilioji Žibunto Mikšio grafika
LAIMA APANAVIČIENĖ

Turime mokytis susikalbėti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 21,  2013

Oskarai ,,Drauge” – 2013-ieji
RASA KAMINSKAITĖ-AVIŽIENIS

Trijų kartų atrasta galimybė mokytis ir tobulėti
MARIJA DAINIENĖ

Kas ir kaip turėtų kovoti prieš terorizmą?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 19,  2013

Vasario 16-oji tebėra
VALDAS ADAMKUS


,,Žaltvykslė” kviečia į spektaklį
DALIA CIDZIKAITĖ

Imkite mane ir skaitykite
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ


Vasario 16,  2013

ALT’o minėjime prisimintas
Kersten komitetas ir jo indėlis


Signatarai pozavo ne Jurašaičiui!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dideli darbai ALK’os bibliotekoje
MIRGA GIRNIUVIENĖ


Vasario 14,  2013
Grupė ,,Skylė” pakeliui į Ameriką
DALIA CIDZIKAITĖ

Iš ko pragyvena JAV valdžia?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 12,  2013
GAVĖNIOS KELIONĖ
prasideda pelenų trečiadieniu
KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Valdžios cinizmas
GINTARAS VISOCKAS

Vasario 9,  2013
Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Pasipriešinęs sovietiniomelo dvasiai
ALGMANTAS S. GEČYS

Vasario 7,  2013
Partizanės, ryšininkės ir miško broliai
FIL. KUN. VILIUS DUNDZILA

Apie teisę, verslą ir matema­tiką

AGNĖ RANONYTĖ

Žmoniškas žingsnis

DALIA CIDZIKAITĖ

Vasario 5,  2013Sausio 31,  2013
KAS PENI RAŠYTOJĄ?
RAMUNĖ LAPAS

Dvi žinios iš Brazilijos

Veiksminga ginklų kontrolė  JAV – neišsprendžiama?
ALEKSAS VITKUS


Sausio 29,  2013
Paminėta palaimintojo
J. Matulaičio gimimo dangui diena
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Apie tos pačios lyties asmenų santuoką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 26,  2013
ISPA konferencija New York
EDVINAS MINKŠTIMAS

Dar vienas žingsnis pirmyn
REGINA JUODEIKIENĖ

Su kuo „valgoma” lietuvybė?
AMANDAS RAGAUSKAS

Sausio 24,  2013

Aušros Vartų parapijos varpų likimas

Rimties savaitė
VIKTORAS STANKUS

Ar ilgai išliks vien tik tradicinė santuoka?
ALEKSAS VITKUS


Sausio 22,  2013

Šauliai paminėjo Klaipėdos
krašto išlaisvinimo 90-metį

ONA RADZEVIČIENĖ

40-oji ,,Roe v. Wade” sukaktis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 19,  2013
Save laikau Lietuvos rašytoja
LAIMA APANAVIČIENĖ

Marijos gimnazija balandį baigs savo veiklą
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rezoliucijos – gerų norų pradžia, o ne pabaiga
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Sausio 17,  2013
Kaip kandidatas į JAV prezidentus mus bombardavo
R. JOHN RAPŠYS
Dvidešimt dveji Lietuvos metai – JAV diplomatų akimis
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR
„Grandies” repeticijose – šių metų folkloro „Oskaro” laureatė iš Lietuvos
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Sausio 15,  2013
Lietuva nusilenkė Sausio 13-osios didvyriams
ALGIS VAŠKEVICIUS
Klaipėdos sukilėliai iš Biržų arba kaip biržietis M. Šimas A. Smetoną vežiojo
ANTANAS SEIBUTIS

Sausio 12,  2013
Stiprėjantys ISM ryšiai su IIT
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ
LR pilietybė – tik už viso gyvenimo pasiekimus
DALIA CIDZIKAITĖ
Sausio 10,  2013
Lietuviai bėgo „Už blaivią Lietuvą”
Atspari visokioms baimėms
IRENA NAKIENĖ-VALYS
Kiek buvo Newtown, CT žudynių aukų?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 8,  2013
Sausio 5, 2013
Kalėdos su išeivijos riteriu
RAMUNĖ LAPAS
Išeivijos archyvarai pamažu išdrįsta svajoti
DALIA CIDZIKAITĖ
Prasminga kalėdinė dovana!

Sausio 3, 2013 ALEKSAS VITKUS
Castellucci, dramblys ir ateitininkai
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ


ARCHYVAS 2012


ARCHYVAS 2011
ARCHYVAS 2010

ARCHYVAS 2009

ARCHYVAS 2008