CENTRAS - 2017 (puslapis 10)

Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-20 (M)
  2017-02-23 (A)

NIJOLĖ KAVECKIENĖ STATKEVIČIŪTĖ


A † A NIJOLĖ KAVECKIENĖ STATKEVIČIŪTĖ. Mirė 2017 m. vasario 20 d. Gimė 1929 m. rugsėjo 4 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio; sūnus Edvardas su žmona Roma; sesuo Elena Čižinauskienė; pusbrolis Algirdas Leškys su šeima; pusbrolio a. a. Gedimino Leškio šeima ir giminės Lietuvoje. A. a. Nijolė buvo žmona a. a. Vytauto, mama a. a. Kęstučio (Larry), svainė a. a. Edvardo Čižinausko. Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, vasario 24 d. nuo 9 val r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-19 (M)
  2017-02-24 (A)

VIDMANTAS RAPŠYS


A † A VIDMANTAS RAPŠYS. Mirė 2017 m. vasario 19 d. savo bute, Naperville IL, sulaukęs 76 m. amžiaus. Anksčiau ilgus metus gyveno Čikagoje ir Downers Grove, IL. Paskutinius kelerius metus gyveno prie Paw Paw ežero, Coloma, MI. Gimė Kaune, 1940 m. vasario 29 d. Buvo vyras a. a. Anne Dunne, sūnus Lietuvos aviacijos viršininko, gen. štabo plk. a. a. Juozo Rapšio ir a. a. Konstancijos Brazytės. Taip pat buvo brolis JAV aviacijos Vietnamo-Irako-Afganistano karų veterano a. a. Gintauto. 1944 m. su šeima pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1945 m. iki 1949 m. gyveno Vokietijoje, lietuvių stovykloje Ingolstadte, amerikiečių okupacinėje zonoje. Įstojo į skautus ir vaidino vaikų roles garsios režisierės Z. Mikšienės dramos teatre. 1948 m. dalyvavo istorinėje III Tautinėje skautų stovykloje Alpėse. 1949 m. atvyko į Čikagą. Vaidino Jurgio Blekaičio-Antano Rūko Vaikų teatre. 1958 m. baigė prestižinę, lietuvių vadovaujamą Marianapolio akademiją, Kennebunkport, ME. Dvejus metus lankė Illinois Institute of Technology Čikagoje. Buvo pionierius oro prekių (air cargo) persiuntimo išvystyme. Tai bene vienintelis lietuvis tuo laiku sparčiai augančioje aviacijos srityje. Karjerą pradėjo 1960 m. Circle Airfreight Corp. Čikagoje. Vėliau ilgus metus buvo japonų Kintetsu bendrovės „air cargo” vyriausiasis atstovas Amerikoje. Taip pat vadovavo persiuntimo agentams Vakarų Vokietijoje, Hong Konge ir Pietų Afrikoje. 1977 m. atidarė savo „air cargo” agentūrą: Amber Air International, Ltd. Turėjo didelį sandėlį ir raštines prie Čikagos O’Hare oro uosto, Rosemont, IL. Persiunčiamos prekės siekė nuo mažos dėžutės gyvybiškai svarbių vaistų iki milžiniškos mašinerijos aukso kasykloms. Vien darbo reikalais aplankė apie 60 valstybių. Priklausė International Air Cargo Association of Chicago. Kaip Rotary International klubo narys buvo dažnai kviečiamas skaityti savo specialybės paskaitas įvairiose valstybėse. Vienu laiku daug dirbo su skautais. Baigė garsiuosius Gilwellio kursus skautų vadovams. Buvo didelis golfo entuziastas. Nuliūdę: sūnus Vidmantas-Thomas su šeima, sūnus Ryan, brolis Rimvydas-John, sūnėnai Antanas Rapšys su šeima, Aldis Rapšys, krikšto duktė Ramona (Rapšys) Toner su šeima, sūnėnai Ryan ir Robin Rapšys su šeimomis, sūnėnai Steven ir Brian Krieger su šeimomis, dukterėčia Laura Krieger, du pusbroliai ir pusseserė Amerikoje ir dvi pusseserės Lietuvoje. A. a. Vidmantas bus pašarvotas penktadienį, vasario 24 d. Petkus laidojimo koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Lankymas nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 25 d. Iš koplyčios bus išlydėtas į Divine Savior bažnyčią, 6700 Main St., Downers Grove, IL. Po gedulingų pamaldų bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, šalia žmonos ir tėvų. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-18 (M)
  2017-03-04 (A)

LUCIA AVIŽIENIENĖ SAKELYTĖ


A † A LUCIA AVIŽIENIENĖ SAKELYTĖ. Mirė 2017 m. vasario 18 d. Orland Park, IL. Gimė 1926 m. rugpjūčio 26 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: vyras Karolis; vaikai Algis, Jūra ir Audra; anūkai Lina, Daiva, Isabel ir Alex bei artimi giminės Lietuvoje ir Vokietijoje. A. a. Lucia bus pašarvota šeštadienį, kovo 4 d. nuo 9 val. ryto iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti P.E.T.A. arba A.S.P.C.A. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-13 (M)

ANDRIUS SEDAITIS


A † A ANDRIUS SEDAITIS. Gimė 1918 m. lapkričio 30 d. Žilių kaime, Lietuvoje. 1954 m. Vokietijoje Hanau mieste vedė Martą Palenschat. Marta iškeliavo amžinybėn 1998 m. lapkričio 18 d. 1955 m. vasario 2 d. Andrius atvyko į Ameriką ir apsistojo Čikagoje. 2017 m. vasario 13 d. buvo pašauktas Amžinybėn. Lieka sūnus Robert Sedath su žmona Indre, gyvenantys Naperville, IL, dukra Claudia Gunn su vyru Charles, gyvenantys Bolingbrook, IL; anūkai: David Sedath, Marty Sedath, Alexandria Gunn, Andrew Gunn ir Robert Gunn. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-12 (M)
  2017-02-15 (A)

IRENA PIETUŠKAITĖ RADIENĖ


A † A IRENA PIETUŠKAITĖ RADIENĖ. Į Amžinybę iškeliavo 2017 m. vasario 12 d. Gimė 1933 metais. A. a. Irena buvo duktė a. a. Stasio ir Agotos Pietuškų, žmona a. a. Vytauto Radžiaus. Ji daug metų dainavo Šv. Kryžiaus bažnytiniame chore ir ,,Dainavos” ansamblyje. Nuliūdę liko: pusseserė Irena Meilienė su šeima, Danutė Derenčienė su šeima, pusbroliai Arvydas Karas su šeima ir Saulius Karazija, krikšto dukterys Vilija Meilytė-Gaikis ir Linda Balčiūnaitė-Jandacek, giminės Lietuvoje bei artimi draugai. Po gedulingų šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2017 m. vasario 15 d. buvo palydėta į Šv. Kazimiero kapines ir palaidota šalia artimųjų. Liūdime – Irena ir artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-08 (M)

ELENA LUKMINAITĖ JURGAITIENĖ


A † A ELENA LUKMINAITĖ JURGAITIENĖ. Mirė 2017 m. vasario 8 d., sulaukusi 94 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje 1922 m. lapkričio 23 d. Baigusi Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją, studijas tęsė Vokietijoje. 1949 m. atvykusi į JAV, daugelį metų gyveno Clarendon Hills, IL su vyru Mykolu Jurgaičiu. Po skyrybų ilgą laiką gyveno Three Oaks, MI, o paskutinius metus praleido Crystal Beach, FL. Nuliūdę liko: sūnus dr. Vytautas Jurgaitis, dukra Viktorija Jurgaitytė-Ąžuolienė su vyru Eugenijumi, anūkai Petras Ąžuolas ir Audrė Ąžuolaitė. Ilsėkis Amžinoje ramybėje, brangi Mamyte. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-02-01 (M)
  2017-02-25 (A)

IRENA SLAVINSKIENĖ SKIRPSTŪNAITĖ


A † A IRENA SLAVINSKIENĖ SKIRPSTŪNAITĖ. Mirė 2017 m. vasario 1 d., Pinellas Park, FL. Gimė 1924 m. gegužės 15 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicago, IL. A. a. Irena buvo žmona a. a. Eugenijaus. Nuliūdę liko: draugai ir artimieji. Velionė bus pašarvota vasario 25 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdintys draugai.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-31 (M)
  2017-02-06 (A)

HENRIKAS KALVĖNAS


A † A Inž. HENRIKAS KALVĖNAS. Mirė 2017 m. sausio 31 d., Lake Thunderbird, Putnam, Illinois. Gimė 1923 m. birželio 5 d., Kupiškyje, Lietuvoje. Gyveno Lake Thunderbird, Putnam, IL, anksčiau Chicago Gage Park apylinkėje. Nuliūdę liko: dukterėčia Rugilė Šlapkausienė su vyru Algimantu; sūnėnas Gediminas Rygertas su Joan O’Neill; antros kartos dukterėčia Rugilė Wathen su vyru Robert, antros kartos sūnėnas Gintas Šlapkauskas, trečios kartos sūnėnai Darius ir Maximilius Henrikas Wathen ir trečios kartos dukterėčia Ingrida Wathen; dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Henrikas buvo brolis a. a. Birutės Rygertienės, Zinos Kalvelienės ir Gedimino Kalvėno Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, vasario 6 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 7 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Henrikas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko vartai į mokslą organizacijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-31 (M)
  2017-02-08 (A)

SESUO CLEMENT MAZGELIS, SSC


A † A SESUO CLEMENT MAZGELIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. sausio 31 d., sulaukusi 93 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 73 metus. Sesuo Clement dėstė pradinėse ir vidurinėse mokyklose Illinois, Pennsylvania, Nebraska, Massachusetts ir Maryland valstijose. Už kalbų mokymą Maria High School, jai buvo įteikta Moderator of the St. Casimir Academy – Maria High School Alumnae Association. Sesuo Clement dėstė anglų kalbą atvykusiems iš Lietuvos Maria High School ir Nativity BVM School. Nuliūdę liko: sesuo Margaret Mary Mazgelis, SSC, gyvenanti Lemont, IL; brolis John (Claudette), gyvenantis Litchfield, New Hampshire, brolienė Elaine, gyvenanti Brockton, Massachusetts, daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė buvo duktė a. a. Clement ir Margaret Mazgelis, sesuo a. a. Clement ir a. a. Vincent. A. a. Clement bus pašarvota vasario 8 d., trečiadienį, 10:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos atsisveikinimo šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2017-01-28 (M)
  2017-03-11 (A)

Raimonda Bernadeta APEIKYTĖ


A † A Raimonda Bernadeta APEIKYTĖ. Mirė 2017 m. sausio 28 d. Los Angeles, California. Gimė 1946 m. rugsėjo 30 d. Memmingen, Vokietijoje. 1947 m. su tėvais įsikūrė JAV, Čikagoje. 1959 m. persikėlė į Los Angeles, CA. 1968 m. baigė Immaculate Heart College, Los Angeles, prof. Ringgoldo fortepijono klasę. 1964 m. ir 1967 m. laimėjo pirmąsias premijas jaunųjų menininkų konkursuose. 1970 m. magistro laipsniu baigė California valstijos universitetą Northridge ir vienerius metus šiame universitete dėstė muzikos fakultete. Nuo 1970 m. iki išėjimo į pensiją dirbo administratorės darbą University of Southern California medicinos fakultete. Koncertavo JAV, Kanadoje, Venesueloje, Brazilijoje, Argentinoje, Urugvajuje ir Lietuvoje. Yra surengusi koncertų solo, su kitais pianistais ir simfoniniais orkestrais. 1966 m. ir 1971 m. akompanavo Lietuvių dainų šventėse Čikagoje. Dalyvavo kaip akompaniatorė operų pastatymuose. Koncertavo lietuvių, latvių, estų, italų ir amerikiečių organizacijų meno programose. Buvo nuolatinė Los Angeles vyrų kvarteto, vietinių ir svečių solistų akompaniatorė. Sukūrė eilę solo dainų ir pjesių fortepijonui. Priklausė Lietuvos Didž. kunigaikštienės Birutės draugijos Los Angeles skyriui. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 11 d. 10 val. ryto Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse. Kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti. Liūdintys draugai.