DRAUGO premijuoti romanai

citatas paimtas iš knygos: „DRAUGUI“ — 100. Už TIKĖJIMĄ IR LIETUVYBĘ
Skyrius: „Draugas“ — ne tik laikraštis. Audronė V. Škiudaitėpsl. 64-72

Romano premija. Nuo 1951 m. „Draugas“ pradėjo skirti kasmetinę 1000 dol. romano premiją, tuo pačiu įsipareigodamas premijuotą romaną išleisti atskira knyga. Romano premijos įteikimo šventės, ruoštos ne tik Chicagoje, bet ir kituose Amerikos miestuose, būdavo ir visų užsienio lietuvių šventės, kuriose programą atlikdavo stipriausios meninės jėgos.  Stasė Petersonienė, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė, pateikia tokias žinias apie premijuotus romanus:

1952 „Namai ant smėlio“, Jurgis Gliauda
1953 „Ora pro nobis“, Jurgis Gliauda
1954 „Kelionė“, Algirdas Landsbergis
1955 „Trumpa diena“, Alė Rūta-Nakaitė
1956 „Aštuoni lapai“, Birutė Pūkelevičiūtė
1957 „Smilgaičių akvarelė“, Paulius Jurkus
1958 „Ir nevesk į pagundą“, Jeronimas Ignatonis
1959 „Jo sužadėtinė“, Juozas Švaistas
1960 „Šikšnosparnių sostas“, Jurgis Gliauda
1961 „Lietus ir bedugnės“, Aloyzas Baronas
1962 „Titnago ugnis“, Juozas Kralikauskas
1963 „Kalnų giesmė“, Vacys Kavaliūnas
1964 „Mindaugo nužudymas“, Juozas Kralikauskas
1965 „Karklupėnuose“, Albinas Baranauskas
1966 „Delfinų ženkle“, Jurgis Gliauda
1967 „Žydinčios dienos“, Pranas Naujokaitis
1968 „Sąmokslas“, Vytautas Volertas
1969 „Liepsnos ir apmaudo ąsočiai“, Jurgis Gliauda
1970 „Rugsėjo šeštadienis“, Birutė Pūkelevičiūtė
1971 „Pragaro vyresnysis“, Vytautas Volertas
1972 „Aidai ir šešėliai“, Vacys Kavaliūnas
1973 „Abraomas ir sūnus“, Aloyzas Baronas
1974 „Naujųjų metų istorija“, Birutė Pūkelevičiūtė
1975 „Pagairė“, Jurgis Gliauda
1976 „Martynas Mažvydas Vilniuje“, Juozas Kralikauskas
1977 „Sauja skatikų“, Kazys Almenas
1978 „Po Damoklo kardu“, Anatolijus Kairys
1979 „Įkaitę Vilniaus akmenys“, Juozas Kralikauskas
1980 „Po ultimatumo“, Juozas Kralikauskas
1981 „Alšėnų kunigaikštytė“, Jonas Vizbaras-Sūduvis
1982 „Devintas lapas“, Birutė Pūkelevičiūtė
1983 „Kelionė į Vilnių“, Anatolijus Kairys
1984 „Pirmieji svetur“, Alė Rūta
1985 „Stikliniai ramentai“, Julija Gylienė.