Redaktoriai

1934-11-17 psl. 3. “Draugo” Nuopelnai Mūsų Tautai
(rašo “Draugo” Tryliktasis Redaktorius — Leonardas Šimutis)

“Draugo” Redaktoriai (1909-1934 m.)

Nerasi kito lietuvių laikraščio Amerikoje, kuris būtų buvęs taip turtingas redaktoriais, kaip “Draugas”.

1) Pirmasis redaktorius a. a. kun. A. Kaupas buvo vienas žymiausias savo laikų publicistas ir rašytojas.

2) Kun. F. Kemėšis (dabar kanauninkas ir Dotnuvos Žemės Ūkio profesorius) buvo gabus organizatorius, geras rašytojas ir karštas patrijotas.

3) Pranas Šivickis (dabar Lietuvos Universiteto profesorius) nors neilgai redegavo, bet vis dėlto daug ko naujo įnešė į laikraštį.

4) Julius Kaupas (dabar Lietuvos banko direktorius) turėjo neabejotinus publicisto gabumus ir daug kas gailisi, kad jis metė laikraštininko profesiją.

5) Kun. dr. A. Maliauskas (Lietuvos Universiteto profesorius) griežtai kovojo su mūsų idėjos priešais, taip pat neglostė ir tautos priešų.

6) Kun. prof. Pr. Būčys (dabar vyskupas) sėkmingai kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės ir pasižymėjo moksliškais straipsniais.

7) Kun. dr. Ig. Česaitis (dabar Lietuvos Universiteto profesorius) daug gyvumo įnešė į dienraštį, suorganizuodamas gausingą bendradarbių būrį.

8) Dr. K. Pakštas (Lietuvos Universiteto profesorius) neilgai tebuvo redaktorium, tačiau savo laikotarpi pažymėjo rimtais, moksliškais raštais.

9) Kun. B. Bumša (dabar gyvena Brazilijoj) kompromisų su idėjos priešais nedarė. Su jais vesdamas karštas polemikas.

10, 11) Kun. K. Rėklaitis ir kun. dr. K. Matulaitis (vienas gyvena Romoj, kitas Marijampolėj) dirbo ramiai, bet produktingai.

12) Kun. Vincentas Kulikauskas, kuriam daugiausia jėgą reikėjo įdėti į dienraščio gyvybės išlaikymą, rašė gyvai ir nuoširdžiai.

[13) Leonardas Šimutis]

 

Vadinas, per 25 metus “Draugas” turėjo 12 redaktorių, o šiuos žodžius rašantis jau tryliktas.

Nors yra sakoma, kad jei dažnai redaktoriai mainosi, laikraščiui nėra sveika, tačiau “Draugas” nuo to nenukentėjo, nes visi redaktoriai dirbo vienam tikslui — Dievo garbei ir savo tautos gerovei. Žinoma, jie skyrėsi savo būdu, rašymo stylium, bet jų nusistatymas tautinių darbų link buvo vienodas. Visi mokslo vyrai, gilūs patrijotai, rašytojai ir visi šiandien užima garbingas vietas ar tai Bažnyčios ar tautos gyvenime.

“Draugo” nuopelnai tautai yra dideli, nes jų redaktoriai nesėdėjo užsidarę redakcijos kabinetuose, bet ėjo į visuomenę, jai ne tik raštu, bet ir gyvu žodžiu kalbėjo, ragino, vadovavo. Visi ir buvusieji ir esantieji redaktoriai buvo ir yra apkrauti visuomeniniais darbais. Taigi, jie ne vien redaktoriai, bet ir vadai. Jie nepasitenkino per laikraštį ir gyvu žodžiu skleidę kilnias idėjas, bet rašė knygas, kurias leido “Draugo” suorganizuotoji Spaudos Draugija. Knygų išleista daug ir labai naudingų. Gaila, kad šiam jubiliejiniam “Draugo” numeriui nespėjome sudaryti jų sąrašo.

Būtų netikslu praleisti nepaminėjus vyriausiųjų redaktorių padėjėjus, paprastai vadinamus redakcijos narius. Jų taip pat buvo daug. Taip pat gabių rašytojų ir veikėjų.

Pirmoje vietoje tenka pastatyti Petrą Tumasonį, kuris yra vienas iš seniausių Amerikos lietuvių spaudos darbininkų. Jis pradėjo dirbti prie kun. Varnagirio leidžiamos “Žvaigždės” 1900 metais. Ilgai dirbo prie “Kataliko”, o prie “Draugo” dirba nuo 1916 metų. Antras Ignas Sakalas, dirbąs su mažomis pertraukomis nuo 1918 metų. Jis taip pat yra senas plunksnos darbininkas, tą darbą pradėjęs Lietuvoje. Be to yra veiklus mūsų organizacijose, ypač jaunimo tarpe veikėjas.

Be jų “Draugo” redakcijoje yra dirb: M. Zujus, J. Karosas, J. Šlikas, dr. A. Rakauskas, Pr. Zdankus, kun. A. Linkus, kun. Kazakas, dr. A. Račkus ir P. Jurgėla.

Nė vienas iš buvusių ar esamų redaktorių medžiaginių turtų nesusikrovė, medžiaginiai kai kada ir gerokai skurdžiai turėjo pagyventi, tačiau savo darbais, pasišventimu, savo raštais praturtino mūsų visuomenę, pakėlė religinę ir tautinę išeivijos sąmonę, ją vedė tokiais keliais, kuriais eidama, ji galėjo labai daug prisidėti prie visų svarbiųjų tautos darbų ir prie Lietuvos nepriklauso mybės iškovojimo.

Ir po 25 metų darbo “Draugas” nemano silsėtis (eiti į pensiją), bet turėdamas nu­veiktų darbų gražų rekordą, patyrimą, ii toliaus dirbs laikydamos tos pačios religi­nės ir tautinės krypties, nenusižengdamas tiems idealams, kurie buvo skelbiami jo skiltyse praeityje.

Leonardas Šimutis, Dabartinis (1934) “Draugo” redaktorius

“DRAUGO” Administratoriai

‘Draugo’ administratoriais yra buvę: adv. J. Lopata, Pr. Šivickis, P. Molis, kun. J. Kloris, P. Baltulis, kun. V. Slavynas, kun. V. Kulikauskas, kun. K. Matulaitis, kun. V L Draugelis. Dabar (1934) administratorium yra kun. J. Mačiulionis. Ilgų laiką administracijoj yra dirbę: M. Gurinskaitė, B. Čižauskienė (Kamarauskaitė), Ant. Peldžius ir Pranas Gudas.

“Draugo” darbuotojai 1934 m. (“Draugas” 1934-11-17 antroji dalis, psl. 2)

(bus daugiau)

Leonardas Šimutis, 1934 (“Draugas”, 1934m. lapkr. 17 d.)