Prenumerata

„Draugo” prenumeratos kainos
Prenumeratos anketa   (PDF)   (DOC)
Prenumeratos anketa lit. mokykloms   (PDF)   (DOC)
Parsisiųskite nemokamą laikraščio pavyzdį  (PDF)
Užsisakyti per internetą vartojant PayPal


Parinkite laikotarpiLith Cath Press Society

EIN: 36-1395573

Užmokėti už skelbimus

Subscribe to the monthly English language “DRAUGAS NEWS”


Draugas NewsInterneto (PDF Atsispaudinamųjų Archyvų) prenumerata:

  • 1 Metams: $99.00
  • 3 Mėnesiams: $30.00

Sumokėti vartojant PayPal anketą kuris yra ,,Draugo” svetainės pirmajame puslapyje.

Toliau siųsti el. paštą administracija@draugas.org prašant slaptažodžio. Jūsų el. pašto adresas bus vartotojo vardas (username).
Su klausimais skambinkite ,,Draugui” tel: 773-585-9500.

Prenumeratos paštu

Paštu JAV
Metams $150.00 • Pusei metų $80.00 • 3 mėnesiams $57.00
Pirma klase: kasdieną $340.00 • visos savaitės $240.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $95.00 • Pusei metų $70.00 • 3 mėnesiams $48.00

Kanadoje (USD) 1-a klase

Metams $390 • Pusei metų $210.00 • 3 mėnesiams $110.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $150.00 • Pusei metų $120.00 • 3 mėnesiams $75.00

 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis:
Oro paštu
Metams $615.00 • Pusei metų $315.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $220.00 • Pusei metų $120.00
Reguliariu paštu į Lietuvą (užtrunka apie 3 savaites):
Metams $120.00 • Pusei metų $66.00
Tik šeštadienio laida:
Metams $70.00

Siekdami sumažinti pašto išlaidas, kvitų už prenumeratą nesiunčiame.
Prie pavardės ir adreso siųsdami laikraštį pažymime iki kada prenumerata galioja.
Draugo prenumerata turi būti mokama iš anksto.
 
 

 

Published 2 days a week (Thursday and Saturday) except legal Holidays, the Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 – 5589.
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284.
 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription rates: $150.00
Foreign countries: $600.00
Postmaster: Send adress changes to
Draugas
4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 – 5589