100m-DRAUGUI-knyga

“DRAUGUI” 100 metų: Už tikėjimą ir lietuvybę.

„DRAUGUI“ — 100. Už TIKĖJIMĄ IR LIETUVYBĘ

Sudarytoja: Marija Bareikaitė Remienė
Redaktorė: Audronė Viktorija Škiudaitė
Leidėja: Lietuvių katalikų spaudos draugija
UAB „Baltijos kopija“Vilnius, 2009
Maketas ir viršelis: Daumanto Girininko’

TURINYS

 • Įžangos žodis — psl. 7
 • „Draugo“ šimtmetį minint. Algimantas S. Gečyspsl. 11

„DRAUGO“ LAIKRAŠČIO ISTORIJOS APYBRAIŽA

 • Steigėjai, leidėjai, redaktoriai. Marija Remienė, Audronė V. Škiudaitėpsl. 19
 • Administratoriai ir spaustuvininkai. Marija Remienėpsl. 30
 • Garsieji „Draugo“ parengimai. Audronė V. Škiudaitėpsl. 42
 • „Draugas“ — ne tik laikraštis. Audronė V. Škiudaitėpsl. 64

KULTŪRINĖ APLINKA „DRAUGUI“ GIMSTANT

 • XIX a. pabaigos — XX a. pradžios Amerikos lietuvių periodinė spauda. Audronė V. Škiudaitėpsl. 75
 • Kultūrinė ir politinė dirva, į kurią įkrito „Draugo“ grūdas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 80
 • „Draugo“ steigėja – Kunigų vienybė. Audronė V. Škiudaitėpsl. 83
 • „Draugo“ krikštatėvis kun. dr. Antanas Staniukynas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 85
 • Sunki pradžia. Iš dr. Antano Kučo knygos „Kun. Antanas Staniukynas“. dr. Antanas Kučaspsl. 90
 • Užmirštasis „Draugo“ redaktorius kun. dr. Vincentas Vizgirda. Audronė V. Škiudaitėpsl. 106
 • „Draugas“ – Amerikos lietuvių gyvenimo veidrodis. 1909-1911 m. Audronė V. Škiudaitėpsl. 112

MARIJONŲ VIENUOLIJA

 • Marijonų vienuolija – „Draugo“ globėja jau beveik 90 metų. Audronė V. Škiudaitėpsl. 137
 • Platūs spaudos darbai. Iš Tėvų Marijonų istorijos. Kun. Pranas Garšvapsl. 142

VYRIAUSIEJI „DRAUGO“ REDAKTORIAI

 • Pirmasis oficialus „Draugo“ redaktorius kun. A. Kaupas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 159
 • Antanas Kaupas: įžvalgos dėl nacionalinio identiteto ir socialinės santarvės išsaugojimo. Dr. Valdas Pruskuspsl. 166
 • Pranokęs savąją kartą. Vyskupas Pranciškus Petras Būčys. Audronė V. Škiudaitėpsl. 180
 • Pirmieji metai Seinų seminarijoje. Pranciškus Būčyspsl. 185
 • Už tikėjimą ir lietuvybę Nepripažintasis pranašas Kazys Pakštaspsl. 192
 • Mano dienos „Draugo“ žvaigždyne. Kazys Pakštaspsl. 195
 • Visuomenės spiritus movens Leonardas Šimutis. Audronė V. Škiudaitėpsl. 199
 • Atsiminimų pluoštelis. Tai, ką aš žinau apie Leonardą Šimutį. Dr. Aleksandras Račkuspsl. 207
 • Leonardas Šimutis- Šilelis. Kazys Pakštaspsl. 215
 • Leonardas Šimutis – politikas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 221
 • Kun. dr. Vytautas Bagdanavičius. Modernus vienuolis prie atidarytų vienuolyno vartų. Audronė V. Škiudaitėpsl. 233
 • Viktoras Rimšelis, MIC. Vieno kunigo kelias. Dr. Petras Kisieliuspsl. 241
 • Kuklusis redaktorius kun. Pranas Garšva, MIC. Marija Remienėpsl. 250
 • Atmintinos didelės redaktoriaus žirklės! Romualdas Kriaučiūnaspsl. 255
 • Danutė Bindokienė. 26 valandos per parą su „Draugu“ — psl. 257
 • Penkiolika nuostabių metų „Draugo“ vyr. redaktorės pareigose. Danutė Bindokienė — psl. 264
 • Kiekviena diena yra nauja diena. Dr. Dalia Cidzikaitėpsl. 284

„DRAUGO“ REDAKTORIAI

 • Aloyzas Baronas. „Rašau – kaip mo ku, darau – ką galiu“. Virginija Paplauskienėpsl. 293
 • Iš „Spyglių ir dyglių“. Dr. S. Aliūnas (Aloyzas Baronas) — psl. 302
 • Bėgęs tiltais ir bedugnėm. Dr. Petras Kisieliuspsl. 305
 • Rašytojo Česlovo Grincevičiaus gyvenimo kelias, darbai ir prisiminimai apie jį. Stasė Petersonienė — psl. 310
 • Bronius Kviklys mūsų atmintyje. Antanas Dundzilapsl. 314
 • Bronius Kviklys gyveno ir dirbo iki paskutinės jam Dievo suteiktos minutės. Danguolė Kviklytėpsl. 320
 • Prel. dr. Juozas Prunskis. Dvasininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, mecenatas. Dr. Aldona Vasiliauskienėpsl. 330
 • Prel. Juozas Prunskis mūsų kultūros istorijoje. Romualdas Kriaučiūnaspsl. 336

„DRAUGAS“ IR KULTŪRA

 • Kultūros ir mokslo priedas bei jo redaktoriai. Marija Remienėpsl. 343
 • Literatūra „Draugo“ lapuose. Benjaminas Babrauskaspsl. 345
 • Tėviškė. Kazys Bradūnaspsl. 348
 • Kur praeita, kur sustota. Pokalbis su K. Bradūnupsl. 349
 • Poetas Kazys Bradūnas – ateitininkas ir ,,Draugo“ kultūrinio priedo redaktorius. Danutė Jokimaitytėpsl. 354
 • „Draugo“ dienraščio šeštadieninis palydovas „Kultūra“. Kun. dr. Kęstutis A. Trimakaspsl. 371
 • „Draugo“ literatūrinis palikimas. Stasys Goštautaspsl. 389
 • Tolumos žvilgsniuose įstrigusi mažytė „Draugo“ dalis. Vytautas Volertaspsl. 392

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJA – „DRAUGO“ DIENRAŠČIO LEIDĖJA

 • „Draugą“ perduoti ateinančioms kartoms. Marija Remienėpsl. 399
 • Trisdešimt metų su „Draugu“. Pokalbis su Marija Remienepsl. 405

DRAUGO FONDAS

 • „Draugo“ finansinis ramstis. Bronius Juodelispsl. 413
 • Bronius Juodelis – skautininkas ir kultūrininkas, Draugo fondo direktorių tarybos pirmininkas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 423

LAIKAS IR ŽMONĖS

 • „Draugas“, kokį radome penkiasdešimtaisiais. Marija Remienėpsl. 429
 • Lietuvos vyčiai – „Draugo“ amžininkai. Regina Juškaitė Švobienėpsl. 432
 • Sportas „Draugo“ puslapiuose. Edvardas Šulaitispsl. 439
 • „Skautybės kelias“. Alė Namikienėpsl. 442
 • 40 metų su „Moterų gyvenimu”. Stasė E. Semėnienėpsl. 445
 • Socialinė pagalba lietuviui „Drauge“. Aldona Šmulkštienėpsl. 448
 • „Draugas“ ir šeimininkės. Nijolė Nausėdienėpsl. 450
 • Jonas Kuprys – Amerikos lietuvių gyvenimo metraštininkas. Audronė V. Škiudaitėpsl. 452
 • Rašau romaną fotovaizdais. Pokalbis su Jonu Kupriupsl. 456
 • Draugystė su ištikimu „Draugu“. Nijolė Jankutėpsl. 458
 • Didysis geradaris. Stasė E. Semėnienėpsl. 462
 • Šešios dešimtys metų su „Draugu“. Edvardas Šulaitispsl. 465
 • Amerikos lietuvių taryba ir „Draugas“ Lietuvos laisvės sargyboje. Pranas Jurkuspsl. 469
 • Dienraštis „Draugas“ – svarbus Lietuvių Bendruomenės ugdytojas. Algimantas S. Gečyspsl. 474
 • Milžiniškas „Draugo“ vaidmuo politinėje srityje. Romualdas Kriaučiūnaspsl. 476
 • „Draugas“ – žiniasklaidos didysis stulpas. Dr. Antanas Razmapsl. 480
 • Organizacijų veidrodis ir rašytinė istorija. Romualdas Kriaučiūnaspsl. 482
 • Ne viskas ir „Drauge“ blizgėjo. Pranas Povilaitispsl. 484
 • Mano draugystė su „Draugu“. Kazys G. Ambrozaitispsl. 486
 • „Draugas“ buvo ir yra mūsų draugas. Stasys Goštautaspsl. 492
 • Mano prisiminimai apie vienmetį „Draugą”. Prel. Ignas Urbonaspsl. 495
 • „Draugas“ – lyg šeimos narys. Aldona Šmulkštienėpsl. 498
 • DRAUGO FONDO GARBĖS AUKOTOJAIpsl. 517
 • „DRAUGO“ 100-MEČIO KNYGAI AUKOJOpsl. 523

Daugiau info apie „DRAUGĄ“

Jubiliejiniai numeriai ir sukaktys, 1934-2009.

Draugas, The Lithuanian World-Wide Daily Newspaper, 1909–2009. A Brief Historical Overview. Danguolė Kviklytė. Lituanus Volume 55, No.4 – Winter 2009