Knygynėlio sąrašas

ATSISIŲSTI UŽSAKYMO ANKETĄ

Pasiteirauti:  skelbimai@draugas.org
Telefonas:  773-585-9500

Populiariausios, naujausios knygos:

A Century of Lithuanian’s in Springfield, Illinois, Sandra Baksys – $20.00
Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys plaukia upėmis, Algirdas Gustaitis – $5.00 vaikams
Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys sodininkai, Algirdas Gustaitis – $5.00 vaikams
Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys Tvankstės pilyje, Algirdas Gustaitisv- $5.00 vaikams
Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys žuvininkai, Algirdas Gustaitis – $5.00 vaikams
Aš esu, Nijolė Mackevičienė – $5.00 vaikams
Aš kitoks, Rolandas Dabrukas – $21.00

Eglė Žalčių Karalienė, Nijolė Mackevičienė, Ramunė Račkauskienė – $10.00
Expansion of Nato (Role of the Lithuanian American Community, Inc.), sudarė Regina Narušienė – $15.00
Izzy’s Fire, Finding Humanity in the Holocaust, Nancy Wright Beasley – $20.00
JAV Lietuvių Darbai Lietuvai 1918 – 2018 metais, Juozas Skirius – $50.00
Kai pavysi, tai prarysi, lietuvių liaudies pasaka – $5.00
Kalbėkime patys, girdėkime kitus (Tragiškieji istorijos 1940-1941 metai), Vidmantas Valiušaitis – $25.00
Kalbėkime lietuviškai, Nijolė Mackevičienė – $5.00 vaikams
Kelionė, Algirdas Landsbergis – $10.00

Lai gyvuoja laisva Lietuva! (JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą), sudarytoja Regina Narušienė, redaktorė Dalia Cidzikaitė – $50.00
Lietuviški takai, Donatas Januta – $25.00
Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose, 1992-2006, Kazys Bobelis – $25.00
Lithuanian Cookbook for my Irish Wife, Michael Sills – $20.00
Lost Birds, Birutė Putrius – $15.00
Manėm, kad greit grįšim, Dalia Anysas, Dalia Cidzikaitė, Laima VanderStoep – $25.00 (išparduota/daugiau nespausdins)
Mano žodynas, Richard Scarry – $20.00
Meškiukas Rudnosiukas, Vytė Nemunėlis – 15.00
Only 11 came back, Stasys Jameikis – 15.00

Pašaukti Tikrąjai Laisvei: kun. Stasys Yla ir sesuo Augusta – Apolinija Sereikytė; Ses. Albina Marija Jurgė Pajarskaitė, Elvydas Jačėnas, Rita Šlaitaitė – $15.00
Paulius Antanas Baltakis OFM tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei Kelias, Artūras Grickevičius – $30.00
Pelenė, Nijolė Mackevičienė, Ramunė Račkauskienė, Gailutė Vailiulienė – $10.00
Sakalai naktį nemiega, Eglė Juodvalkė – $13.00
Sakalai parskrido (atminties liudijimuose), Julijonas Butėnas – $5.00
Spalvavimo knygutė “Varliukas Tutis”, priedas prie “Aš kitoks” – $15.00 vaikams
Spalvavimo knygutė “Gandrytė Ora”, priedas prie “Aš kitoks” – $15.00 vaikams
Šilas Nubunda, Antanas Baranauskas – $7.00

The Gift of Vilnius – A Photographic Document in Defense of Freedom (“A terrible beauty is born”), – $15.00
The Last Book Smuggler, Birutė Putrius – $20.00
The Tragic Pages of Lithuanian History 1940-1953, Vladas Terleckas – $25.00
Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai 1940-1953, Vladas Terleckas – $25.00

Vilkas šieną bepjaunąs,  lietuvių liaudies dainelė – $6.00
We Thought We’d Be Back Soon, Dalia Anysas, Dalia Cidzikaitė, Laima VanderStoep – $20.00

Daugiau knygų:

Pavadinimas Autorius Kaina Turinys
10 kanonų fortepijonui Dėdinienė-Bogutaitė N $5,00 dainos
12 lietuvių liaudies dainų fortepijonui Dėdinienė-Bogutaitė N $7,00
A. Gurevičiaus sąrašai $10,00
Album Lithuanian Dances Seirijų Juozas $2,00 piano…
Aleksandrynas Biržiška Vaclovas $20,00 I II III
Alena ir Mykolas Deveiniai Aničas Jonas $20,00 polit veikla
Alytus ir jo apylinkės Navickas Tadas $18,00
Amber Lithuania $72,00 pictures
Amerika : ir tolima , ir artima Vaškevičius Algis $15,00
Anapus Atlanto Matulytė Pranciška $6,00 poezija
Anapus marių Ališas Venancijus $7,00 poezija
Anglų kalbos mokytojas $5,00
Anglų kalbos vadovėlis Herlitas A. $10,00 IV-V kl
Anglų-Lietuvių kalbų žodynas Baravykas V $25,00 30000 ž
Ant amžinybės slenksčio Lukoševičienė I $1,00
Ant angelo sparnų Kirsnauskaitė Zita $1,00 poezija
Ant vėlių suolelio Švabaitė-Gylienė Julija $8,00 poezija
Antanas Kučingis Narbutienė Ona $4,00
Antgamtinė pabėgėlės kelionė Bekas-Telyčėnaitė Dalia $1,00 užrašai
Apie įvykius, žmones ir save Povilaitis Bronius $20,00 atsim
Apie muziką ir muzikus Jautokaitė Saulė K $8,00 straipsn
Apmastymai, arba pokalbis su savimi Bogutaitė Vitalija $5,00 poezija
Ar meni ? Motuza Algirdas $15,00 kompakt
Architektas Edmundas Arbas/Arbačiauskas $20,00
Arias Stempužis Aldona $15,00 kompakt
Asmuo ir laisvė Paškus Antanas $5,00 idėjos
Ateities draugai Skrupskelis Kęstutis $65,00 ateit istor
Ateitininkų korporacija “Kęstutis” Pabedinskas Kazimieras $1,00
Atsiliepk daina 8 Dainų šventė $20,00 DVD
Atsiliepk daina 8 Dainų šventė $5,00 knyga
Atsiminimai I Šimkus Valerijonas $10,00
Atsiminimai iš BALFo veiklos Končius J B prelatas $1,00 1944-1964
Atverkite duris ! de Castera Bernard $2,00
Atvirukai Jankutė Nijolė $10,00 kelionės
Auksiniai prisiminimai Kerelytė Vilija $15,00 kompak
Aukso lyra $12,00 poezija
Aukso ruduo Vaitkus Mykolas $1,00 poezija
Aukso žąsis Pūkelevičiūtė Birutė $3,00
Aušros belaukiant Kučys Antanas $20,00 straipsniai
Awakening Lithuania Stukas J Jack $8,00
Ąžuolėlis žaliukėlis Bertulis Juozas $17,00 dainos
Baisusis senelis Rodzevičiūtė M $1,00 apysaka
Baltas ievos medis Sadūnaitė Danguolė $5,00 eilėraščiai
Baltas kalėdaitis Keleras Julius $8,00 eilėraščiai
Baltas mėnulio miestas Radžius Aleksandras $1,00 eilėraščiai
Baltasis banginis Melville Herman $5,00 romanas
Baltic States $25,00 3 DVD
Baltic States vs. the Russian Empire Ramonis Val $5,00
Baltoji paukštė Norkaitytė-Gelažienė Irena $10,00 poezija
Baltrušaitis Vladas Vyliūtė Jūratė $15,00 solistas
Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje Statkute de Rosales J $8,00
Benamiai Mikelionis J $3,00
Biografija, kūriniai, dokumentai.. Lomsargis Tadas $10,00
Birutės rytas Narūnė Janina $0,50 vaikams
Bolero 3 Panteros $10,00 kasetė
Būk palaimintas Jasas Adomas P $1,00 poezija
Bukolikos * Georgikos Maronas Publijus V $3,00
Būties fragmentai Kezys Algimantas $10,00 photogr
Buvimo pėdsakai Santvaras Stasys $8,00 lyrika
Chamber Music for Clarinet Budrys Algirdas $10,00 kasetė
Cirko žvėrys Durovas Vladimiras $7,00
Cityscapes II Kezys Algimantas $10,00 photogr
Čiulionis M. K. Time and Content Landsbergis Vytautas $10,00
Čiurlionis piano works Zubovas Rokas $15,00 kompakt
Čiurlionis-Painter and Composer Goštautas Stasys $10,00
Crisis in Lithuania , January 1991 Senn Alfred Erich $1,00
Dabarties sutemose Zumeris Bronius $1,00
Dabartinės anglų kalbos žodynas Piesarskas Bronislavas $70,00 70 000 žod
Dabatinė lietuvių kalbos rašyba Vaišnys Juozas S.J. $1,00
Dagys Jacob Schneid Otto dr $15,00
Daiktai kasdieniniai Baronas Aloyzas $1,00 poezija
Dainava 50 Sukaktuvinis leidinys $30,00
Dainavos OKTETAS Ansamblio vyrų oktetas $15,00 kompakt
Dainavos OKTETAS Ansamblio vyrų oktetas $10,00 kasetė
Dainos Dėdinienė-Bogutaitė N $9,00 liet dainos
Dainos aukštam balsui su fortep Jakubėnas Vladas $3,00 II
Dainos ir giesmės Dėdinienė-Bogutaitė N $9,00 liet dainos
Dainos ir giesmės broliams liet Sinius Julius $6,00
Dainos ir šokiai Dėdinienė-Bogutaitė N $9,00 liet dainos
Dainos Vieux Chants Lituaniens Krivickienė Gražina $40,00
Dainuokime kartu Dainuoja vaikai $15,00 kompakt
Dangaus ir žemės šaknys Musteikis Antanas $5,00
Daukšos Mikalojaus katekizmas Bibliotheca-Baltica $15,00 1595 m.
Detalės Kairienė-Baužinskaitė A $2,00 eilėraščiai
Didysis varpininkas Vincas Kudirka Merkelis Aleksandras $15,00
Didžioji iliuzija II Juodeika Vladas $10,00
Diemedžio šakelė Jūra Klemensas $8,00 eilėraščiai
Dienoms nužydint Enskaitis Pranas $6,00
Dienoraščiai Mekas Jonas $5,00 eilėraščiai
Dieveniškių šnektos tekstai Mikulėnienė D. Morkūnas $8,00
Dievo Žodžio tarnyboje Kučinskas-Kučingis Jonas $10,00
Dokalskaitė Ona $35,00 the art
Domuko jotynė Vaivorytė Balė $6,00 vaikams
Draugų laivelis Švabaitė-Gylienė Julija $10,00 hum apsak
Eilėraščiai iš Vilniaus kalėjimo Jakubėnas Kazys $1,00
Eksperimentas Jonuškaitė Birutė $20,00 interviu/esė
Esu keleivis Paskutinis Jonas $1,00
Experiencing Vilnius: Insider de Munck Victor $17,00
Faces of Two Worlds Kezys Algimantas $10,00 photogr
Filosofija ir paveikslai Mieliulis Juozas $20,00
Filosofijos raštų rinktinė Kuraitis Pranas $20,00
Fizinio aktyvumo paslaptys Naužemys R ir kiti $10,00
Gėlių generacija Melnikas Petras $8,00
Gelmių balsai Alantas Vytautas $10,00
Genesis of a Nation’s Songs Šilingas Stasys $5,00
Giesmė apie Gediminą Sruoga Balys $1,00 poezija
Giesmės Šiluvos Marijai Marijos Radijas $15,00
Giesmės žydėjimo metas Auginas Balys $5,00 lyrika
Ginčai dėl skonio Ragauskas Antanas $15,00 straipsniai
Goths & Balts Rosales Jūratė $12,00
Gramatika Sapūnas ir Šulcas $10,00
Graphic Artist Simankevičius Viktoras $35,00
Greitkelis Volertas Vytautas $1,00 romanas
Grožio akivaizdoje Norimas Andrius $10,00 novelės
Gruodas Jansmantas Antanas $3,00 eilėraščiai
Gyvenimas ir darbai Šmaižienė-Genytė V $3,00 eilėraščiai
Gyvenimas kaip ilgesys Strozzi de Elena $15,00 romanas
Gyvenimo dulkės Norimas Andrius $8,00 novelės
Gyvenimo sūkuriuose Karaša Motiejus $8,00 atsiminimai
Gyvenimo vingiuos Kulbokienė-Maminskaitė $8,00 atsiminimai
Harmonijos formos Slavinskaitė Irena $8,00 “ieškan pėd
Himnas gyvenimui Katalikų pasaulis $16,00
Idėjų sankryžoje Paškus Antanas $6,00
Ieškančiojo pėdsakai Trimakas Kęstutis $12,00
Ilgesio valandėlės Šimutis Leonardas $4,00 eilėraščiai
In love with Lithuania Barysas Arvydas $25,00 DVD
Invokacijos Paliokas Algirdas kun $7,00
Ir saulėtos ir rūsčios dienos Gaidžiūnas Balys $5,00 eilėraščiai
Iš sutemų į aušrą Ramūnas Antanas $3,00
Iš toli ir arti Šimkutė Lidija $5,00 poezija
Išeivė Aukštaitė Marija $6,00
Išeivės memuarai Aukštaitė Marija $12,00
Išeivio dalia Kapačinskas Juozas $5,00 atsiminimai
Įsibrovėlė Kuhlmanienė-Tūbelytė M $1,00 novelės
Išpažinties ritmu Stundžytė Ina $14,00 poezija
Italian Songs Baltrus Leon/tenor $15,00 kompakt
Italijos balsai Gaučys Povilas $4,00 poezija
Jaučio ragai Volertas Vytautas $4,00 romanas
Jaučiu matau girdžiu Paškevičius-Arvydas Juozas $1,00 eilėraščiai
Jaunieji daigeliai Narūnė Janina $2,00 vaikams
Jaunojo galiūno keliu Gavėnas Pranas kun $2,00 vaikams
JAV LB penki dešimtmečiai JAV lietuvių bendruomenė $35,00 1951-2002
Jėzaus gyvenimo iliustracijos Trimakas Kęstutis $7,00
Jievaro tiltas II Kasparavičiūtė Gražina $15,00
Jonas Vileišis 1872-1942 Aničas Jonas $5,00
Jonės gijos Lapis T $10,00 novelės
Juozas Brazaitis Raštai 1-6 tomai $90,00
Just One Moment More…. Bražėnienė Konstancija $25,00 the letters
Ką mes tikime Celiešius P kun dr $2,00
Kad Lietuva neišsivaikščiotų Mikutavičius Ričardas $5,00 variacijos
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto Sodeikos Stepo $2,00 dainos
Kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys Vygaudas Ušackas $25,00
Kalėdos Montrealio lietuvių choras $15,00 kompakt
Kalėdos Kalėdos Klaipėda brass quintet $10,00 kasetė
Kalėdų paukštė Auginas Balys $5,00 eilėraščiai
Kalnų perėjose Dalius Stasys $10,00
Kamino šešėlyje Telksnys Vladislovas $12,00 apysaka
Kauburėliai Jūra Klemensas $1,00 eilėraščiai
Kauno elegija Iešmantas Gintautas $3,00 eilėraščiai
Kaupas Povilas Murinas Bronius $1,00 tapyba
Kazimiera Kaupaitė-Motina Marija Brizgys Vincentas vysk $1,00
Kazimieras Palčauskas Dundzila Antanas $5,00 1941-1944
Kazimieras Viktoras Banaitis Narbutienė Ona $10,00
Kazys Bizauskas I Zundė Pranas $1,00 1893-1941
Kazys Bizauskas II Zundė Pranas $1,00
Kelionė Norkaitytė-Gelažienė Irena $10,00 eilėraščiai
Kelionė Tyruolis Alfonsas $2,00 eilėraščiai
Kelionė į Kauną Norimas Andrius $10,00 romanas
Kelionė į paslapčių šalį Koncius Juozas $10,00
Kelionės nežinomuose kraštuose Gustaitis Algirdas $5,00
Kelionių vynas Stasas Henrikas $10,00 įspūdžiai
Keturi Malerytė ir kiti $7,00 poezija
Keturių liet. liaudies dainų variacijos Dėdinienė-Bogutaitė N $7,00 fortepijonui
Klajonių paveikslai Kunčinaitė Karolina $14,00 miniatiūros
Kol dar viltis teberusena Sabonaitytė Antanina $12,00 atsiminimai
Kompozitorius Budriūnas Bronius $12,00 gyvenimas
Kovoje su milžinu Venclauskas Adolfas $5,00
Kovos metai dėl savosios spaudos Bagdavavičius V J MIC $3,00
Kregždėlaiškis Jonuškaitė Birutė $13,00 apsakymai
Krikščionybė ir kultūra Saulaitis A, Karaliūtė SJE $10,00 vadovas
Krikšto vanduo Kairys Anatolijus $10,00 trilogija
Kristaus kančia Brentanas Klemensas $3,00
Kryžių kalnas Radžius Aleksandras $2,00 istorijos
Kryžkelės Raila Bronys $1,00
Kultūrinės gelmės pasakose I Bagdavavičius V J MIC $1,00
Kultūrinės gelmės pasakose II Bagdavavičius V J MIC $1,00
Kur šią naktį nakvosi Švabaitė-Gylienė Julija $8,00 eilėraščiai
Kūrinių rinktinė Kačanauskas Aleksandr $12,00 I Solinės
Kūrinių rinktinė Kačanauskas Aleksandr $12,00 II Chorinės
Kūrinių rinktinė Kačanauskas Aleksandr $12,00 III Instrum
Kviečiame aplankyti Punską ir Seinus $5,00
Laiko domės Dėdinas Jonas $10,00 poezija
Laiškai Teodorui Narbutui Daukanto Simono raštai $15,00
Laisvės beieškant Venslauskaitė-Boyle M $25,00
Laisvės kovos 1944-1953 m Kuodytė D/Kašėta A $17,50
Ledinės kregždės Milkovaitis Karolis $5,00 eilėraščiai
Legendų liepsnos Orintaitė Petronėlė $3,00 poemos
Leonas Baltrus per pasaulio scenas Bieliauskienė-Aleknaitė R $15,00
Lianų liepsna Gaučys Povilas $1,00
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai Gliauda Jurgis $3,00
Lietus ir laikas Bogutaitė Vitalija $2,00 eilėraščiai
Lietuvą aplankius Šimutis Leonardas $8,00
Lietuviai Arktyje Lapteviečiai $22,00
Lietuviai tautininkai-komunistų kankiniai Kerulis A, Prunskis J $6,00
Lietuvis žvelgia į Orientą Sidrys Rimvydas $16,00 kelionės
Lietuviškai angliškas žodynas Pėteraitis Vilius $20,00 30.000 ž
Lietuvių atgimimo istorijos studijos Aleksandravičius E $1,00
Lietuvių beletristikos antologija I Brazdžionis Bernardas $5,00
Lietuvių draugijų veikla … Vitkauskas Petras $7,00 Seinai
Lietuvių kalbos dialektogogija Zinkevičius Zigmas $8,00
Lietuvių kalbos žodynas Ulvydas K $30,00
Lietuvių kultūrinis paveldas JAV Lukas Algis $40,00
Lietuvių literatūros istorija III Naujokaitis Pranas $10,00 1928-1944
Lietuvių literatūros skaitymai Bindokienė Danutė $5,00
Lietuvių papročiai ir tradicijos iš.. Bindokienė Danutė $25,00 lith customs
Lietuvių poezijos antologija Vaičiulaitis A $4,00
Lietuvių studentų korp. “Jūra” Gustaitis Algirdas $25,00
Lietuvių vestuvės/Eglė Žalčių karalienė Vaičiūnienė-Augustaitytė $6,00 scena
Lietuvos bei lietuvių krikštas Dainauskas Jonas $10,00 1387 m
Lietuvos didieji kunigaikščiai Spečiūnas Vytautas $14,00
Lietuvos gyventojų trėmimai Tyla Antanas prof $17,50 1940-1941
Lietuvos gyventojų trėmimai Grunskis Eugenijus $12,00 1940-1941
Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai Astikas Algimantas $15,00 1918-1940
Lietuvos partizanų kovos ir ju slopinimas Gaškaitė N/Kašėta A… $17,50
Lietuvos partizanų Tauro apygarda Bagušauskas R J $20,00 1945-1952
Lietuvos reformatų raštija Kregždė Jokūbas $2,00 istorija
Lietuvos respublikos užsienio politika Remeikis Tomas $65,00 I-II tomas
Lietuvos stačiatikių bažnyčia Marcinkevičius/Kaubrys $10,00 1918-1939
Lietuvos valstiečiai liaudininkai Audėnas Juozas $18,00
Likimo antspaudas Bagdonas A P $5,00 poezija
Lithuania Wilbur Thomas $20,00 Video
Lithuania under German Occupation Remeikis Tomas $25,00 1941-1945
Lithuanian Wedding Celebr. Songs The Lith. Folksong Quartet $20,00 kompakt
Lituanica Collections in Šešplaukis Alfonsas $3,00
Liucija Šileikis Mikas $5,00 apsakymai
Lyderiavimo išmintis Sharma Robin $13,00
Lyrika Kemežaitė Birutė $6,00 poezija
Lyrikos kraitis Mikuckis Juozas $3,00 eilėraščiai
M ir J Šlapelių knygynas Vilniuje Žukas Vladas $15,00
Man : The Awakening Drakšas Romualdas $25,00
Mano eitasis kelias Končius Ignas $12,00 atsiminim
Mano kelias prie altoriaus Bartkus F prel dr $2,00
Mano kryžiaus kelių odisėja Šilas Povilas $8,00 atsiminim
Marija kalba savo mieliesiems kunigams Gobbi don Stefano $1,00
Marijos žodis Fatimoje Aleksa P kan dr $1,00
Martynas Fierro Hernandez Josė $1,00 eilėraščiai
Mažoji Lietuva ir Tvanksta Pėteraitis Vilius $50,00
Mažojo Pasakoriaus kraitelė Pakalniškienė Violeta $13,00 CD
Mechaninė mūza Nazaraitė Edita $6,00 eilėraščiai
Medaus ir kraujo lašai Nazaraitė Edita $6,00 eilėraščiai
Medininkai MPA fondas $13,00
Meilė dvidešimtajame amžiuje Maldeikis Petras $1,00
Meilė sutemose Aukštaitė Marija $12,00 apysakos
Meilė žmogaus pašaukimas Paškus Antanas $8,00
Mėlynaki Nemunėli Kerelytė V/Barniškis A $10,00 kasetė
Mėlyno karvelėlio šviesa Rūta Alė $13,00 romanas
Mėlynoji delčia Lipskis Antanas $1,00 eilėraščiai
Menas spalvų ir formų žaisme Jucevičius Feliksas $1,00
Meno ir istorijos trupiniai Urbonas Ignas $5,00
Mėnulio vaikai Ivanauskaitė Jurga $16,00 romanas
Merkelis Giedraitis Maziliauskas Stasys $1,00
Mes grįžtame Paklniškis Aleksandras $5,00
Meškos maurojimo metai Barėnas Kazimieras $15,00 romanas
Metaforų smuikas Auginas Balys $5,00 lyrika
Metai praetyj Pakalniškis Aleksandras $1,00 prisiminim
Metų vingiai Tyruolis Alfonsas $2,00 lyrika
Miežiškiai Marciuška V/Šukys J $10,00
Miguel Manara Milašius Oskaras $1,00 poezija
Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas $15,00
Milžinai ir slibinai Pavabalys Balys $1,00 eilėraščiai
Minčių rinktinė Exupery Antoine de Saint $14,00 2006m.
MISSA Kačinskas Jeronimas $1,00 gaidos
Mnemosinės vėrinys Juodvalkė Eglė $7,00 eilėraščiai
Molinis arkliukas ir kiti apsakymai Butkienė-Čekonytė Vl $3,00 vaikams
Monkutė -Marks Janina Lapkus Danas $65,00
Monsinjoras Jūra Klemensas $10,00 Z Ignonis
Moteris su baltu chalatu Šimaitienė-Paprockaitė $20,00
Motina ir mokytoja Šv Tėvas Jonas XXIII $1,00 enciklika
My Christmas Gift To You Kerelis Vilija $15,00 kompak
Namai Stanevičius Antanas $8,00 eilėraščiai
Namų pašvaistė Auginas Balys $5,00 lyrika
Naujieji gydytojai Sebastian Robert $12,00
Nebaigtoji simfonia Markelis Adolfas $1,00 novelės
Negęstanti šviesa Garšva Pranas MIC $1,00
Neišsiųsti laiškai Marcinkevičiūtė Birutė $5,00 eilėraščiai
Neišskiriami trys nežinomieji Brizgys Vincentas vysk $1,00
Nelaisvėje gimęs kūdikis Kalinių mintys $3,00 Sibiras
Nemarioji žemė Tyruolis Alfonsas $8,00
Neringa Paltanavičius Selemonas $17,00 kelionės
Nesu vėjo malonėje Šlaitas Vladas $5,00 eilėraščiai
Newberry Lituanica Subačius G /Subačienė $3,00 katalogas
Nida Grigalavičiūtė Sopranas $15,00 kompakt
Noted scholars of the Lithuanian language Sabaliauskas A $3,00
Nubangavę kūdikystės dienos Aukštaitė Marija $7,00 autobiogr
Nuo asmens iki asmenybės Pikūnas Justinas $7,00
Nuo Birutės kalno Maironis $1,00 poezija
Nuo Dusios iki Tiberio I Tulaba Ladas $1,00 atsiminim
Nuo Dusios iki Tiberio II Tulaba Ladas $1,00 atsiminim
Nuo Dusios iki Tiberio III Tulaba Ladas $1,00 atsiminim
Nuo Dusios iki Tiberio IV Tulaba Ladas $1,00 atsiminim
Nurimus banga Šalna Jonas $10,00 epitafijos
Nusikaltimas ir bausmė II Dostojevskis F M $1,00 romanas
Nusikaltimas ir bausmė III Dostojevskis F M $1,00
Odyssey of Hope Kazickas Joseph $20,00
Operatic Arias Baras Stasys $10,00 kasetė
Operatic Arias Baras Stasys $15,00 kompakt
Ora Pro Nobis Gliauda Jurgis $1,00
Padangių keliai Vaseris K Pr $1,00
Paguoda I Raila Bronys $4,00
Paguoda II Raila Bronys $4,00
Pajūralio pagrandukas Tomarienė-Pipiraitė Sonė $5,00 pasakos
Palaimintasis arkivyskupas Matulis Steponas MIC $1,00
Paparčio vėduoklė Auginas Balys $1,00 poezija
Pasaga ir vyšnios Baranauskas Albinas $1,00 eilėraščiai
Pasakų sakalas Stempužis Aldona $15,00 kompakt
Pasipriešinimo istorija Gaškaitė Nijolė $20,00
Pasisakymai Tulaba Ladas $10,00
Paškevičius Mykolas $35,00 dailininkas
Paskutinis sugrįžimas Lauciūtė Angelė $8,00 eilėraščiai
Paukščių takas Radžius Aleksandras $1,00 eilėraščiai
Pautienius Juozas Šlapelis Ignas $5,00 portretai
Pažadų dvaras Kairys Anatolijus $4,00
Pažaislis Monastery Idyll Baužytė Nijole $25,00 DVD
Pažaislis Monastery Idyll Baužytė Nijole $20,00 Video
Pažintis su Lietuva Maculevičius Steponas $35,00
Pėdos kopose Venckus Algirdas $1,00 poezija
Petras Karuža Karuža Kazys $3,00
Petras Vileišis Aničas Jonas $5,00 1851-1926
Petras Vileišis Aničas Jonas $15,00 1851-1926
PIANO/Chopin & Liszt Bekionis Robertas $10,00 kasetė
PIANO/Rachmaninov & Schumann Zubovas R./Zuboviene S. $10,00 kasetė
Pirmoji Amerikos lietuviška knyga Tvarauskas Mykolas $15,00
Plauk, mano laiveli Sagatas Petras $2,00 poezija
Po damoklo kardu Kairys Anatolijus $3,00 romanas
Po svetimu dangum Kaminskas Kazimieras $3,00 eilėraščiai
Popular Lithuanian recipes Dauzvardis J Josephine $15,00 maisto rec
Portfolio ’66 Kezys Algimantas $5,00 photo
Pradinio mokymo patirtis Lietuvoje Karčiauskienė Magdalena $15,00 1918-1940
Pradžioje buvo žodis Maceinienė Tatjana $11,00
Praktinė lietuvių kalbos vartosenaVaišnys Juozas SJ Vaišnys Juozas S.J. $1,00
Prie tėvynės aukuro Budreckas Algirdas $3,00 poezija
Priimk mane mėnuli Radžius Aleksandras $5,00 eilėraščiai
Prisikėlė Jis/Velykų giesmės Cleveland Dievo M.choras $10,00 kasetė
Pro vyšnių sodą Šlaitas Vladas $1,00 eilėraščiai
Profesorius Rakūnas Baranauskas Albinas $5,00
Proteus Šilingas Stasys $10,00
Prudencija Bičkienė Petrauskaitė Danutė $3,00
Raidė užmuša, dvasia gaivina Rubšys Antanas $1,00
Raudonoji U Matthiessen Wilhelm $10,00 vaikams
Rekvuim Klajūnas A $4,00
Rinktiniai raštai Ostermejeris Gotfrydas $15,00
Rinktiniai raštai Kruopas Jonas $15,00
Rinktiniai raštai II Šeinius Ignas $10,00
Rožių vasara Aukštaitė Marija $7,00 eilėraščiai
Rudenio saulėj Tyruolis Alfonsas $7,00 eilėraščiai
Rudenys ir pavasariai I Baranauskas Albinas $4,00
Rudenys ir pavasariai II Baranauskas Albinas $4,00
Rudenys ir pavasariai III Baranauskas Albinas $4,00
Ruduo mėnulyje Radžius Aleksandras $1,00 eilėraščiai
Rūtelės aitvaras Narūnė Janina $2,00 vaikams
Rytmečio sapnas Paulavičius Antanas $6,00 eilėraščiai
Sacra Via Tyruolis Alfonsas $2,00 sonetai
Šalis, kurioje gyvenam Šalčiūnas Vincas $10,00 kelionės
Šaltinėlis Dėdinienė-Bogutaitė N $12,00 etiudai
Santaka Norimas Andrius $6,00 novelės
Sapnas girioje Vaičekauskaitė Irena J $6,00 vaikams
Sapnų pėdomis Kazokas V $1,00 eilėraščiai
Sapūno ir Šulco gramatika Lietuvių kalbos institutas $10,00
Sauja skatikų Almėnas Kazys $10,00 romanas
Saulėgrąžų tvanas Jankutė Nijolė $5,00 apsakymai
Saulėleidis Naujokaitis Pranas $2,00 eilėraščiai
Saulėleidžio sonetai Santvaras Stasys $10,00 poezija
Saulėlydis Mockūnienė Bronė $8,00
Saulėtekių upės Milkovaitis Karolis $5,00 eilėraščiai
Saulėtos sūpuoklės Rakauskaitė Giedrė $4,00 eilėraščiai
Saulutė debesėliuos Žitkevičius Leonardas $2,00 eilėraščiai
Search for Freedom Venslauskaitė-Boyle M $25,00
Seinijos gyvenvietės ir gyventojai Paransevičius Juozas S $10,00
Šekspyro sonetai $1,00
Senasis Konstantino Sirvydo žodynas Lietuvių kalbos institutas $15,00
Senasis lietuvių sapninikas Magilė $16,00 2006m.
Senasis žodynas Sirvydas Konstantinas $15,00
Sendų giminės istorija Senda Antanas $1,00
Senojo testamento pasakojimai Skliutaitė Nijolė $12,00
Šerkšno sidabras Vaitkus Mykolas $1,00 eilėraščiai
Serving Lithuania Valiunas K $9,00
Šiapus ir anapus saulės Tyruolis Alfonsas $6,00 eilės
Šiluva Žemaičių istorijoje Yla Stasys $35,00
Simankevičius Viktoras $35,00 graphic
Šimoliūnas Jonas Gimbutas Jurgis $12,00
Šiokiadienių Mišios $1,00
Siuvinėti kilimai/Tapyba Gerlikienė Petronėlė $35,00
Skambėkite stygos Gedvila Petras $1,00 eilėraščiai
Skambutis Jonikas Vincas $1,00 eilės
Skelbk žodį Bartkus F prel dr $1,00 pamokslai
Skomantų piliakalnio legenda Petersonienė Stasė $3,00
Sonetai Šekspyras $3,00
Spindėk ir švieski $2,00 sonetai
Srauniose upėse Dalius Stasys $8,00
Stasys Baras Narbutienė Ona $10,00
Stasys Baras-Baranauskas Arminas Anicetas $2,00
Sugrįžimai į Sodomą ir Gomorą Švedas Leonas $1,00 poezija
Suk, suk ratelį…. Breichmanienė-Dumčiūtė $25,00 šokiai
Sukūrimas ar evoliucija Ouweneel W J $4,00
Šulinys sodyboj Orintaitė Petronėlė $15,00 lyrika
Susitikimas pamary Balašaitienė Aurelija $8,00 novelės
Susitikimas prie Katedros Toliušis Juozas $7,00
Sveikas, gimtasis žodi Šiaurienė Angelė $5,00 eilėraščiai
Šventasis Raštas $25,00
Šventojo Petro šunynas Cinzas Eduardas $1,00 romanas
Svetur or Away from Home Fike R Linus $18,00 a novel
Šviesa ir kelias Baronas Aloyzas $3,00
Tadas Lomsargis Gudaitis Leonas $10,00 biografija
Tafilė nuo Kražantės Orintaitė Petronėlė $2,00 apysaka
Tai jums kalbėjau I Tulaba Ladas $1,00
Tai jums kalbėjau II Tulaba Ladas $1,00
Tai jums kalbėjau III Tulaba Ladas $1,00
Tai jums kalbejau IV Tulaba Ladas $1,00
Tai mano Lietuva Kriaučeliūnienė Irena $5,00
Taip šneka tirkliškiai Girdenis Aleksas $8,00 tarmės
Tarnystė Lietuvos laisvės bylai Bobelis Kazys dr $15,00 biografija
Tarp gyvenimo audrų Kemežaitė Birutė $6,00 poezija
Tarp krantų Birgelis Sigitas $5,00 eilėraščiai
Tau sesute Lembertas Pranas $3,00 gyvenimas
Tauta istorijos vingiais Alantas Vytautas $2,00 mąstymai
Tauta tikrovės ir mito žaisme Jucevičius Feliksas $1,00
Tautinis almanachas 1987 m. $1,00
Tave mylėti tegalima iš tolo Raila Bronys $8,00 prakalbos
Tegu skamba mūsų dainos Volungė-Torontas $15,00 kompakt
Tegu skamba mūsų dainos Volungė-Torontas $10,00 kasetė
Teismas biržely Gliauda Jurgis $1,00 novelė
Tenor & Pianist/R.Strauss… Baltrus L & Boreiko J $15,00 kompakt
Tėvas Pijus Rimšelis Viktoras MIC $1,00
Tėvo vasara Garmutė Antanina $10,00 apybraižos
Tėvynės pakluonėse Ambrazevičienė Sofija $4,00 eilėraščiai
The Art of Petravičius Viktoras $10,00
The Art of Sister Mercedes $38,50 tapyba
The past fifty years Gabris Paul P $1,00
The Past Fifty Years Gabris Paul P $1,00
The Providential PATH Rimšelis Viktoras MIC $1,00
Tik tau ir man Audrone O B $3,00 eilėraščiai
Tik vienas šuolis Gutauskas Jonas $1,00 eilėraščiai
Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien Paškus Antanas $8,00
Tikrasis Keturakis ir jo raštai Vilkutaitytė-Gedvilienė B $10,00
Tos pačios motinos sūnūs Girdžius Pranas Dom $7,00 3 esiai
Tradicinės kultūros pėdsakais Vaicekauskienė Aldona $10,00 Suvalkija
Trisdešimt istorijų suaugusiems Baronas Aloyzas $1,00 novelės
Trokštu Gauthier Jacques $13,00
Trys iš Pajūralio Petersonienė-Vanagaitė $12,00
Tulys Antanas Kulbokas Vladas $4,00
Ugninis stulpas Brazaitis Juozas $20,00 dokument
Unte Sabonaitis Antonette $20,00 life in the SU
Už tikėjimą ir lietuvybę “Draugui”-100 $45,00
Užrašai Matulaitis Jurgis $15,00
Vaikučio džiaugsmai Petrėnienė Grasė $3,00 vaikams
Vaivos juosta Rūtenis Jonas $6,00 poezija
Vaivos rykštė Raila Bronys $5,00 prakalbos
Valandų upės Narutė Nerima $3,00 eilėraščiai
Vardai vandenims ir dienoms Blekaitis Jurgis $1,00 eilėraščiai
Vasaros medžiuose Sealey-Sadūnaitė D $1,00 eilėraščiai
Vėjas iš Rytų Saudargienė Ava $3,00
Vėlinės Kralikauskas Juozas $1,00 apysaka
Vėpūtiniai Girdžius Pranas Dom $5,00 taryčios
Vidurnakčio sargyboje II Vaitiekūnas Vytautas $10,00 raštai
Viena saulė danguje Saulaitytė Marija Jurgita $3,00 eilėraščiai
Vieno vakaro melancholija Vidžiūnienė Rūta Kleva $7,00 novelės
Vienužis Bikinaitė Teresė $8,00 monografija
Viešnagėje pas dievą Volertas Vytautas $18,00
Vileišiai Kučys Antanas $15,00
Vilniaus krašto legendos Songinas Genrikas $3,00
Vilnius Wilbur Thomas $20,00 video
Vilnius lietuvių liaudies dainose Krivickienė-Gustaitytė G $15,00 dainos
Vinco Mazurkevičiaus romanas Baranauskas Albinas $6,00
Visuomeniniai klausimai Krupavičius Mykolas $10,00 straipsniai
Vladas Jakubėnas Skomskienė Irena $17,00 straipsniai
Vyskupo katinas Grincevičius Česlovas $4,00 vaikams
Vytautas Didysis Jučas Mečislovas $30,00
Vytautas the Great Grand Duke of Lithuania Koncius Joseph $3,00
Vytauto klubas Alekna Viktoras $10,00 istorija
With Liberty and Justice Leonas Paulius $1,00
Works on Paper Elena Urbaitis $15,00 painter
Your Journey to Success Mikatavage Raimonda $10,00
Žaidimas ir kultūra Lietuvoje Dambrauskas Joseph $15,00
Žemaitė Amerikoje Noreikaitė-Kučėnas Dalia $1,00
Žiburėlių maldos $1,00
Žmogaus gelbėjimas Statkevičius Algirdas dr $5,00 sofiokratija
Žmogaus meilės Paškus Antanas $6,00
Žmogus realiame gyvenime Brizgys Vincentas vysk $1,00
Žmonijos likimas Bagdavavičius V J MIC $3,00
Žodžiai į tolį Bagdonas A P $1,00 eilėraščiai
Žvaigždynų sonatos Tyruolis Alfonsas $8,00
Žvilgnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save Paškus Antanas $8,00
Žvilgsniai Lipskis Antanas $8,00 poezija
Žvilgsnis praeitin Kutra Jonas $1,00
Žydėjimas ir verpetai Kemežaitė Birutė $6,00 eilėraščiai