Leidyklos

Kur buvo Draugo laikraščio leidyklos?

Pirma “Draugo” leikdykla Wilkes-Barre, PA., kaip ji atrodė daug vėliau, 1959 m.

Pirma Draugo leidykla, nuo 1909 m. liepos 12 d., veikė adresu 314 E Market St., Wilkes-Barre, PA.  Tačiau medžiagą prašyta siųsti kun. Vincui Vizgirdai adresu 190 S. Meade St., tame pačiame mieste.  Nuo 1909 m. gruodžio 12 d. rašinius prašyta siųsti kun. Antanui Kaupai, gyvenusiam 64 Church St., Pittson, PA (Pittston-as gretimas miestelis, 8 mylias nuo Wilkes-Barre).  Nuo 1912 m. kovo 14 d. — jau į leidyklą Market St. gatvėje.  Raštinės vieta išliko ta pati iki laikraščio perkėlimo į Čikagą, 1912 m. liepos pradžioje.

 

 

 

Pirmasis liepos mėn. 1912 numeris jau rodė Čikagos leidyklos adresą:  2634 67th St. (žiūr. nr. 1 ant žemėlapio).  Ten laikraštis ruošiamas palyginus neilgai — 1914 m. sausio pradžioje leidykla persikėlė šiauriau (nr. 2 ant žemėlapio), 1800 W. 46th St.

Draugo spaustuvė. (Jonas A. Kubilius)

Po šešerių metų, nuo 1920 m. rugpjūčio 21 d., Draugas ruošiamas jau vėl kitoje vietoje, dar labiau į šiaurę, nors vis toje pačioje pietinėje Čikagos dalyje, 2334 S. Oakley.  Pagaliau, vasario 6 d., 1957 m., Draugas persikėlė į jam specialiai pastatytas patalpas tėvų Marijonų vienuolyno žemės plote, šiek tiek į pietųs nuo Čikagos Midway aerouosto, 4545 W. 63rd. St., kur redakcija įsikūrus iki šiol.

N.B.  Daugiau informacijos apie Draugo pradžią randasi čia 50-metų jubiliejaus leidinyje, lapkričio 14 d. 1959 m., 3-čioje dalyje.  Ten ypatingai naudingas straipsnis pirmame puslapyje, parašytas Draugo vyr. redaktoriaus (nuo 1927 iki 1968) Leonardo Šimučio, “Draugo nueitas kelias (trumpa jos istorijos apžvalga).” Šios trečios dalies aštuntame aštuntame puslapyje taip pat randasi S. Matulio MIC straipsnis, “Lemtinga Draugo Kryžkelė: Žūti ar būti?, ” kuriame apibudinta, kaip tėvai Marijonai perėmė ir išgelbėjo laikraštį, pal. Jurgiui Matulaičiui pritariant,

Taip pat, daugiau apie leidyklas ir laikraščio pradžia randasi čia 50-metų jubiliejaus leidinyje, lapkričio 14 d. 1959 m., 4-toje dalyje, ypatingai Dr. Broniaus Kaslas straipsnis, psl. 3, “Kun. Jono Kasakaičio Atsiminimai”, kuriame nufotografuotas buvęs rekadcijos pastatas ant Market St., Wilkes-Barre. Taip pat įdomus Al. Gimantas (slapyvardis) straipsnis ketvirtame puslapyje, “Nuo Draugo Administratoriaus iki Sėkmingo Verslininko, (Pasikalbėjimas su P.S. Moliu, buv. ‘Draugo’ tarnautoju 1914-1917 m.)”.

English translation:
The Draugas newspaper was published in Wilkes-Barre, PA, from its inception on July 12, 1909, until the end of June, 1912.  Initially, though the publishing offices were at 314 E. Market St., editorial material was requested to be sent to Rev. Vincas Vizgirda, at 190 S. Meade St. in Wilkes-Barre.  In December of 1909, the address for receipt of editorial material was changed to that of Rev. Antanas Kaupas, at 64 Church St. in nearby (8 miles) Pittston, PA, although the publishing and business offices remained at 314 E. Market St. In the March 14, 1912 issue, the editorial material receipt address was changed to the Market St. publishing location.

In July of 1912, the publishing and editorial offices were moved from Wilkes-Barre to Chicago. In Chicago, over the years, Draugas was published from 4 locations (see map).  Initially, from July 1912 through the end of 1913 the paper was published at 2634 W. 67th St. (listed as 67th & South Talman St. in the early issues).  On January 8, 1914, the paper had moved about 2.5 miles north, to 1800 W. 46th St., where it remained until August of 1920.  On August 21, 1920, the paper had moved further north, to 2334 S. Oakley  (though still on Chicago’s South Side) where it remained until early 1957.  Finally, on February 6, 1957, publishing was begun at a facility that had been built expressly for Draugas, located on land belonging to the Marian Fathers, at 4545 W. 63rd St.  To this day, Draugas continues to be published at this location.