CENTRAS - Archyvas HTML 2012

Archyvas HTML 2012

Gruodžio 29, 2012
,,Lituanicos” 80-mečio išvakarėse – unikalaus tyrinėjimo tinklalapis
GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

Gruodžio 27, 2012
ASS Los Angeles skyriaus metinė šventė
PS. FIL. AURIS JARAŠŪNAS

Ar nenusibodo kariauti?
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 25, 2012
,,Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas”
Prel. Edmundas Putrimas

Gruodžio 22, 2012
Lietuviški šiaudinukai
ALĖ NAMIKIENĖ

Čiurlionio galerijai 2012-ieji buvo sėkmingi
LAIMA APANAVIČIENĖ

Atsisveikinome su prezidento Smetonos vaikaičiu
DR. VIKTORAS STANKUS

Gruodžio 18, 2012
Šiaudiniai stebuklai, dvylika patiekalų ir nauji pulkininko antpečiai
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Nelengva atprasti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 15, 2012
LEIDĖJŲ ŽODIS

Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Mokytojai rinkosi į konferenciją-seminarą „Mokytojas – mokytojui”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 13, 2012
Pal. Jurgio Matulaičio metai Čikagoje
VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Kanados lietuvs gyvieji paminklai
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Gruodžio 11, 2012
Ką žinome apie ,,Opus Dei” prelatūrą?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 1, 2012
J. Valančiūnas ir L. Kleiza – Detroit
LIUDA RUGIENIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone – II dalis.
LORETA TIMUKIENĖ

Į Lietuvą vyksta nauja JAV diplomatų komanda
ROSETTA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lapkričio 29, 2012
Čikagoje – lopinėlis senojo Vilniaus
RAMUNĖ LAPAS

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone – I dalis.
LORETA TIMUKIENĖ

Lapkričio 27, 2012
UIC ir vėl dėstomi lietuvių kalbos kursai
DAIVA LITVINSKAITĖ

Labdara – viltis pakirptais sparnais?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įtempti rinkimai, o kas po jų?
JERONIMAS TAMKUTONIS

Lapkričio 22, 2012
Projektas, skirtas pagerbti tėvą ir jo gimtinę
DALIA CIDZIKAITĖ

Bendruomenės parama mokyklai
MARIJA DAINIENĖ

Rudens lapai ir laikraščių puslapiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 20, 2012
Už paramą dar vienam Valdovų rūmų projektui padėkota ir JAV lietuviams ,,Lietuvių dienos”: Maironis ir Laisvė
VIKTORAS STANKUS

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos ,,Rudens balius”
VITALIJA VIRBUKIENĖ

LAPAS atšventė 21-sius veiklos metus
IRENA JUŠKIENĖ

Lapkričio 15, 2012
Houston lietuvių ruduo
RŪTA ALDONYTĖ

JAV LKMA suvažiavimas
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Rudens projektai ir derlius
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lapkričio 13, 2012
Jaunimo centrui – 55-eri

Lietuviškais Latvijos keliais
DONATAS JANUTA

Lapkričio 10, 2012
Išrinktas XV Š. Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas
DALIA CIDZIKAITĖ

Atmintis ir užmarštis
VYTAUTAS VOLERTAS

Lapkričio 8, 2012
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 90-toji sukaktis
FIL. EGLĖ JUDVALKĖ

Mintys Draugo fondo 20 metų sukakties proga
MARIJA REMIENĖ

Visa politika, net ir tarptautinė, yra vietinė
DANELĖ VIDUTIENĖ

Ar reikia keisti JAV Konstituciją?
ALEKSAS VITKUS

Spalio 30, 2012
Abarių 60-ųjų vedybų sukakties pagerbimas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Saugumietiškos intrigos
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 27, 2012
Julijos ir Jono Biliūnų bendras gyvenimas –
LAIMA APANAVIČIENĖ

LR garbės konsulės dovana JAV sostinės Nacionalinei katedrai

Pavykusi provokacija
DALIA CIDZIKAITĖ

Rinkimai JAV: išrinkime lietuvį
BRONIUS NAINYS

Spalio 25, 2012
,,Kitą svajonių komandą” pamatyti būtina
LORETA TIMUKIENĖ

Kas yra Navy Pier Čikagoje?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 23, 2012
Lietuviškos atžalos, vešėjusios prancūziškuose vazonėliuose

Pirmiausia tirkime savas klaidas
GINTARAS VISOCKAS

Omaha lietuviai – geros valios ambasadoriai

,,Deja, ne visas ligas gali išgydyti meilė”
LORETA TIMUKIENĖ

Spalio 18, 2012
,Lietuvių dienos” vakariniame pakraštyje gyvuoja!
DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-VARNIENĖ

,,Išklausyk mus, A-ta-ne-maa!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 09, 2012
Antrasis ,,LithNYC” piknikas parėmė ,,Atleto” ir Neringos veiklą
ALGIS NORVILA

Pavojingas slydimas paviršiumi
GINTARAS VISOCKAS

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro knygų mugė

Spalio 06, 2012
Nauja PLB vadovė savo laiką pašvęs tiems, kurie nori likti lietuviais

Ketvirtoji LISS vasara
RASA ARDYTĖ-JUŠKIENĖ ir LINA BERŽINSKAITĖ

Lengviau pirštu durti, nei meilės grūdą sėti

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 04, 2012
Kandidatai į LR Seimą Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Senelio sesers pėdsakais Amerikoje, I dalis. Ellis sala
KARILĖ VAITKUTĖ

Amžiaus vagystė, ryšiai su KGB ir neveiksminga kova už demokratiją
GINTARAS VISOCKAS

Kardinolo T. Dolan invokacija dviejų partijų suvažiavimuose
KĘSTUTIS TRIMAKAS

Rugsėjo 27 2012
Rugsėjo 25 2012
Lietuvos ūkio ministras – DePaul University
DANGUOLĖ KVIKLYTĖ

Lietuva – kaip Sacharos dykuma
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 22 2012
Labdara taps ilgalaikiu projektu
LORETA TIMUKIENĖ

Tamsūs ir grėsmingi debesys Baltijos kraštų rytuose
DR.STASYS BAČKAITIS, P. E., CSPM

Streikuojantys Čikagos mokytojai – kryžkelėje
ALEKSAS VITKUS

Rugsėjo 20 2012
„Derliaus pietūs”, kalėdinės dovanos ir Pelenė
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Šv. Kazimiero lit. mokykla pradėjo mokslo ir pažinimo kelionę
DAURAS DARGIS

Žemė jau dirbama
ALGIS KAZLAUSKAS

Rugsėjo 18 2012
Mūsų Marytė
VITALIJA VIRBUKIENĖ

Lietuviška dvasia gyva Michigan lietuvių darbuose
LAURA GARNYTĖ

Rugsėjo 15 2012
Dainos kelias – Toronto, Cleveland, Čikaga
JOLANTA URBIETIENĖ

Rudens tradicijos bei sukaktys, o kur dingo ,,Spaudos mėnuo”?
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugsėjo 13 2012
Veikla, kurios galimybės – bekraštės
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Nepatogūs klausimai
GINTARAS VISOCKAS

Muzikinis balzamas širdžiai
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kai prarandamas savisaugos instinktas
GINTARAS VISOCKAS

Ruduo: vaikams mokslas, o suaugusiems – posėdžiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugsėjo 6 2012
Lietuvos vardas
ALĖ NAMIKIENĖ

Kai kalbama puse lūpų
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 1 2012
Maironio 150-ajam gimtadieniui artėjant
ALDONA RASTENTĖ-PAGE

„Lietuva – Jūsų vartai į Europą”
LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvių katalikų spaudos draugijai vadovauja naujas pirmininkas

Rugpjūčio 30, 2012
Ar pažymėsime Juodojo kaspino dieną Kapitolijaus Rotondoje?
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Viešųjų bibliotekų vaidmuo demokratiniame pasaulyje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Buvusi PLB valdybos pirmininkė viliasi, jog Lietuva supras išeivių vertę

Rugpjūčio 28, 2012
Kaip sekasi Vidurio vakarų apygardai?
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Švediškas akibrokštas
GINTARAS VISOCKAS

Rugpjūčio 25, 2012
Raudona pagalvėlė
INA BERTULYTĖ BRAY

Kaip gerai pažįstame Kolumbo vyčius?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atlanta LB apylinkė ruošiasi JAV LB Tarybos sesijai
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Rugpjūčio 23, 2012
Seven Springs, PA vyko 99-asis Lietuvos vyčių suvažiavimas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Ar Molotov-Ribbentrop paktas gali pasikartoti?
BRONIUS NAINYS

Rugpjūčio 21, 2012
Kiekvienas turi savo žvaigždę, o kai kurie – ir visą žvaigždyną
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ko pasigedau M. Martišiaus knygoje

GINTARAS VISOCKAS

Rugpjūčio 18, 2012

Įstatyminė Seimo rinkimų tvarka
ANTANAS DUNDZILA

Šiek tiek apie JAV LB Dallas apylinkę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Kazickų šeimos fondo parama – 2012–2013 m.

GINTARĖ BUKAUSKIENĖ
Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai Dainavoje 2013 m. vasarą

Ar „Amerikos balsas” vėl prabils lietuviškai?
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Rugpjūčio 2, 2012
Elementoriaus sukaktis
ANTANAS DUNDZILA

Žvejojimas, arba kaip pritraukti investicijas
(ir ne tik jas)
DALIA CIDZIKAITĖ

,,Nėra jaunų valstybių”
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 24, 2012
Pasižvalgykime, kas neseniai nutiko
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Baltų laisvės lygos 31-asis pokylis
REGINA GASPARONIENĖ

Liepos 21, 2012
Pilietinis karas tarp Amerikos lietuvių
DONATAS JANUTA
Liepos 19, 2012

Dariaus ir Girėno 79-ųjų metinių minėjimas
bei paplūdimio tinklinio taurės varžybos

Amerikos rinka – puiki ir neišnaudota niša
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Liepos 14, 2012
Lietuviškas Brailio raštas
DR. ERIKAS VASILIAUSKAS

Liepos 10, 2012
Kviečiame dalyvauti ypatingoje šventėje!

Kai žodžiai pradingsta, muzika prasideda
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Žurnalistų bauginimo metas
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 7, 2012
Šokių šventė Boston – su laiminga pabaiga
DALIA CIDZIKAITĖ

Dainava, mažas žemės kampeli…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kas galima Jupiteriui, tas nedovanotina jaučiui
GINTARAS VISOCKAS

Birželio 30, 2012
,,Tave aš pamačiau, tave aš pamylėjau…”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 28 2012
Baltų vakaras Washington paminklo papėdėje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lietuviai vejami specialiai, kryptingai ir sąmoningai?
Gintaras Visockas

Birželio 26, 2012
LB ,,Spindulys” šventei pasiruošęs!
DANGUOLĖ R. VARNIENĖ
VAIDA MIKUCKIENĖ

Dr. Gaška: „Punskiečiai verti studijų lietuviškiausiame universitete”
MARTYNAS GEDVILA

Gerbkime save ir savo kraštą
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Birželio 21, 2012
Ir vėl stebino Cleveland tarptautinis filmų festivalis
DR. VIKTORAS STANKUS

JAV LB XX Taryboje ,,karaliaus” moterys
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Priešprieša dėl šeimos sąvokos tapo politiniu futbolu
ALEKSAS VITKUS

SAULIUS JANUŠONIS

Abiturientų šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
KARILĖ VAITKUTĖ

Birželio 9, 2012
Naujausios žinios apie XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
BIRUTĖ ŠLEZIENĖ

ALK’oje lankosi garso ir vaizdo technologijų profesorius
DR.  MIRGA GIRNIUVIENĖ

Kaip draugas Paleckis saulės ieškojo
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kur tikroji įtūžio Lemont priežastis?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Birželio 7, 2012
Namai ir paveldas yra ten, kur plaka širdis
DR. ROBERTAS VITAS

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimui pasibaigus
LORETA TIMUKIENĖ

Apie ,,Alatėją” ir jos veiklą
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Birželio 5, 2012
Atšvęstas ypatingas jubiliejus
VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Prelatas I. Urbonas išėjo pas Viešpatį
ALEKSAS VITKUS

Nėra namų be dūmų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 2, 2012
,,Sambūrio” 75-erių metų jubiliejus
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Rinkimų kampanijos JAV ir Lietuvoje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Gegužės 26, 2012
Lietuvių dailininkių šventė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
LAIMA APANAVIČIENĖ

PLB Lituanistikos katedroje UIC atidaromi Lietuvių kalbos kursai
PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Mūsų gėda
ALEXANDER RIMAS DOMANSKIS

,,Tylioji akcija” Lemont
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

,,Tai bent šeimynėlė”!
GRETA PLOKŠTYTĖ

Kur stovyklaus jaunimas?
KĘSTUTIS JEČIUS

Krokodilo ašaros
GINTARAS VISOCKAS

Gegužės 19, 2012
Šokio keliu į Boston
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV lietuvių tylos pusvalandis su D. Grybauskaite
DALIA CIDZIKAITĖ

Ką atneš Čikagai NATO viršūnių konferencija?
ALEKSAS VITKUS

Kai bijoma apsijuokti
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Gegužės 17, 2012
Gera sutikti ,,tuo pačiu oru” kvėpuojančius žmones
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Apie mūsų demonstracijas
ALĖ NAMIKIENĖ

Gegužės 15, 2012
JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo vystymas
ANNE E. DERSE
ŽYGIMANTIS PAVILIONIS

Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švietimo tarybos rašinių/meno konkursas
EGLĖ ŠLEŽIENĖ

Gegužės 10, 2012
Į Lietuvą – prisiliesti prie savo šaknų
ALGIS VAŠKEVIČIUSNaudinga mokytojų konferencija
GRETA PLOKŠTYTĖNuo akordeonisto iki provincijolo
ALGIMANTAS GEČYS

Balandzio 28, 2012
Washington, DC įvyko tradicinės
lietuvių organizuotos varžybos
LAURYNAS R. MISEVIČIUSStartavimas pas stomatologą ir kitkas
JUOZAS GAILABalandzio 26, 2012
Jonui Šimoniui – 100 metų
ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Nėra tokio įrankio, kuris kūrėją išvaduotų nuo abejonių

Kas ir kodėl silpnina advokatų pozicijas?
GINTRAS VISOCKAS

Balandzio 24, 2012
Lietuvių Fondo 49-ajam suvažiavimui nuaidėjus
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Aldutė Vakarė ,,Kartais Angelas pasirodo”: lašai širdžiai, sielai, kūnui ir protui

Balandzio 21, 2012
Pokalbis su JAV viešėjusiu LR kultūros ministru Arūnu Gelūnu
DALIA CIDZIKAITĖ

Ar pasirašyti peticiją?
JUOZAS GAILA

Balandzio 19, 2012
Tarptautinėje mugėje pristatytas lietuvių išradimas
RAMUNĖ LAPAS

Menininkės Irenos Šaparnis darbai –
žinomame Čikagos klube
KARILĖ VAITKUTĖ

2011 m. Fukušima nelaimė – pamoka Lietuvai?
ALEKSAS VITKUS

Balandzio 17, 2012
Padėkime nelaimės užkluptai lietuvių šeimai
LORETA TIMUKIENĖ

Išeivijos šviesuolė iš už marių– poetė D. Lipčiūtė-Augienė
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kas pastatė Trakų pilį?
GINTARAS VISOCKAS

Balandzio 14, 2012
23-iosios AABS konferencijos atidarymas ir kiti renginiai
GIEDRIUS SUBAČIUS

Lietuvaitės, nugalėjusios ledkalnius
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nusipelniusio švietėjo premija – Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijai
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Balandzio 12, 2012
Viename garsiausių pasaulinių tarptautinės teisės renginių – dvi teisininkės iš Lietuvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Negalime nustumti užmarštin istorijos
RASA MILIŪTĖ

Balandzio 10, 2012
Gavėnios dvasinis susikaupimas Ateitininkų namuose
ANTANAS PAUŽUOLIS

Juk rinkimai – čia pat
GINTARAS VISOCKAS

Balandzio 7, 2012
Konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave” laimėtojai
DALIA CIDZIKAITĖ

Virtuali paroda ,,Lietuvių literatūros vertimai (2007–2011 m.)”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Čikagiškiai turėtų sulaukti kunigo iš Lietuvos
LORETA TIMUKIENĖ

Balandzio 3-5, 2012
Iš kibirkštėlės – žiburys
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Agnė Radzevičiūtė pakviesta dalyvauti tarptautiniame pianistų konkurse
LAIMA APANAVIČIENĖ

Įžiebęs liepsnelę rusenančioje žarijoje
GABRIELIUS ŽEMKALNIS

Kovo 31, 2012
Paukščiu atskridęs Robertas Danys
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gerai rašančius mokinius apdovanoja Rašymų rašymo fondas
KARILĖ VAITKUTĖ

Malonus netikėtumas
JERONIMAS TAMKUTONIS

Popiežius ir ,,Tikėjimo pavasaris” Kuboje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kaip pradanginti milijardą
GINTARAS VISOCKAS

Kovo 24, 2012
Mane dažnai vadina pačia nerimčiausia
Lietuvos menininke ir tai man labai patinka


Antrasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas Southfield, MI
ŽIVILĖ SYMEONIDIS

Iš mūsų bendruomenių istorijos

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Kovo 22, 2012
Lietuvių verslo taryba kviečia į kermošių
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Lietuvybės centro išlaikymas – visų mūsų rūpestis
LORETA TIMUKIENĖ

Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-mečio iškilmės

Džiaugiuosi, kad (beveik) nieko nepažinau
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 20, 2012
Čikagos lituanistinei mokyklai – dvidešimt

Alzheimer liga nėra tik paveldima
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 17, 2012
LEIDĖJO ŽODIS
Neteisingumas – opiausia Lietuvos bėda

Švietimo sistema JAV ir aukštojo mokslo galimybės Lietuvoje
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Kovo 15, 2012
Aukos už laisvę
RIMANTAS GRIŠKELIS

Dveji Užsienio lietuvių departamento metai
Kovo 13, 2012

Lietuviško filmo premjera Čikagoje, ,,Gene Siskel Film Center”
RAMUNĖ LAPAS

Gausūs Kovo 11-osios renginiai vyko daugelyje JAV miestų

Silpnoji šūkio ,,Lietuva – lietuviams” pusė
GINTARAS VISOCKAS

Kovo 10, 2012
Į XIV Tautinių šokių šventę atvyksta šokėjai iš trijų žemynų
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Čiurlionio galerijoje svečiuosis dailininkai iš Atlanta, GA

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kovo 8, 2012
Šventė, simbolizuojanti mūsų stiprybę ir viltį
VALDEMARAS SARAPINAS

Mūsų didžiausias iššūkis – menkas Lietuvos žinomumas

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos darbai
ONA RADZEVIČIENĖ

Kovo 6, 2012
Naujos galimybės protinės sveikatos ugdyme
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 3, 2012
Bėgte link aukso
LORETA TIMUKIENĖ

Houston lietuviai laukia svarbių svečių
RŪTA ALDONYTĖ

Kovo 1, 2012
,,Esame dvasios, širdies draugai”
LORETA TIMUKIENĖ

Vasario 16-osios akto reikšmė
ALGIMANTAS GURECKAS

Lietuvių Bendruomenei reikia burtininkų
VYTAUTAS VOLERTAS

Vasario 28, 2012
,,Šitos moterys – Lietuvos vertybė”
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vasario 25, 2012
Šventė muzikos mylėtojams
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ar JAV prezidento rinkimus šiemet nulems pinigai?
ALEKSAS VITKUS

Kūrybingus žmones kviečiame ,,pažaisti”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vasario 23, 2012
,,Oscar” apdovanojimai 2012
RASA KAMINSKAITĖ AVIŽIENIS

Org. „Vaiko vartai į mokslą” apžvelgė savo 2011 m. veiklą
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Vasario 14, 2012
Saldus valentinukas iš Saulės miesto
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Vasario 9 2012
Čikagoje atidaroma lietuviškų knygų biblioteka
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvos pilietybė
REGINA NARUŠIENĖ,JD

10 atsakymų į 10 ,,Kodėl reikėtų vaikams stovyklauti Neringos stovykloje?”
GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Vasario 2, 2012
LA lietuvių visuomenės veikla 2011 metais
REGINA GASPARONIENĖ
Mirė vienuolė misionierė – Hawaii pionierė
ELENA BRADŪNAITĖ AGLINSKIENĖ

Sausio 21, 2012
,,Dainava” kviečia į ,,Dvasios puotą”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Pagrindinis pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakties tikslas – jo kanonizacija
RIMANTAS PAULIUKONIS

Dar apie teismus ir kiti anekdotai
STASYS GOŠTAUTAS

Sausio 19, 2012
Kino festivalyje ,,Sundance” – lietuvio iš Los Angeles filmas
DALIA CIDZIKAITĖ

Elitas ir elgetos
VYTAUTAS VOLERTAS

Sausio 17, 2012
Istorinė asmenybė – M. L. King, Jr.
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER

Mano santykiai su ,,afrikonais”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 10, 2012

JAV lietuvius domėtis Lietuva ir galimybėmis joje

Kiekviena diena virš grabo lentos yra gera!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 5, 2012
TARPTAUTINĖS KOALICIJOS ŠVENTĖJE
MEČYS ŠILKAITIS