Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2024-07-27 (A)

TERESĖ LILIJA TUMOSAITĖ GRAŽULIENĖ


TERESĖ LILIJA TUMOSAITĖ GRAŽULIENĖ.

Atsisveikinimas vyks 2024 m. liepos 27 d., šeštadienį. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Laura Konieczny.

  2024-06-06 (M)
  2024-06-15 (A)

EUGENIE (JEAN) BANDŽIULIS


A†A EUGENIE (JEAN) BANDŽIULIS mirė š. m. birželio 6 d.

Gimė 1929 m. gegužės 12 d. Bridgeport, Chicago, IL.

Gyveno Madison, WI; Melrose Park, IL ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Ray ir žmona Ann Cardinale; dukterėčios Elena Bandžiulytė Wright su vyru Ken, (Eureka, CA), Danutė Bandžiulytė Kaminskas (Panevėžys, LT) ir Lina Carlesen (Naperville, IL); sūnėnas Vytas ir žmona Kristina Bandžiulis (Palmdale, CA) bei draugai, kaimynai ir kiti pažįstami.

Prieš paliekant šį pasaulį, Jean teko išgyventi vyro, tėvų, dviejų seserų ir marčios Irenos Katelė mirtis.

Jean mokėsi Šv. Kazimiero seserų, Šv. Jurgio mokyklose ir Šv. Kazimiero akademijoje. Jean tėvai 1910 m. emigravo iš Lietuvos. 1917 m. susipažino ir susituokė Šv. Jurgio parapijoje. Jean buvo jauniausia iš keturių vaikų. Tik ji ir vyresnioji sesuo Martha (Rutkus) išgyveno iki pilnametystės.

Baigusi gimnaziją, 12 metų dirbo Chicago Title and Trust/ Trust bendrovėje buhaltere. 1958 m. sausio mėn. Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ištekėjo už savo mylimo vyro Vytauto Bandžiulio, su kuriuo išgyveno 57-erius metus.

Jean ir Vytautas gyveno Melrose Parke, IL. Čia ji trumpai dirbo mažmeninės prekybos srityje, vėliau tapo namų šeimininke. Vytautas dirbo gamybos srityje Benjamin Moore & Co Paint gamykloje, kol išėjo į pensiją 1993 m. Šeima užaugino sūnų Ray Bandžiulį.

Vytautas, Jean ir jos našle likusi sesuo Martha Rutkus 2002 m. persikėlė į Madison, WI, kad būtų arčiau sūnaus Ray šeimos.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 15 d., 9:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. a. Vytauto ir a. a. Jean atminimui šeima prašo aukoti Oakwood Lutheran Senior Ministries 6205 Mineral Point Road, Madison, WI 53705.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2024-06-01 (M)
  2024-06-21 (A)

LEONAS „LEON” LIUDVIKAS BILDUŠAS


A†A LEONAS „LEON” LIUDVIKAS BILDUŠAS ramiai mirė apsuptas šeimos š. m. birželio 1 d., sulaukęs 97-erių metų. Gimė 1927 m. sausio 6 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, IL.

Nuliūdę liko: žmona Laimutė Angelė Bildušienė, su kuria išgyveno 67 metus; vaikai – Indrė Julija Pemberton su vyru Brent, Rimas Jonas Bildušas su žmona Linda ir Linas Bernardas Bildušas su žmona Patti; anūkai – Jeremy, Lina, Rimas, Alex, Marijus, Zakery, Diana; 13 proanūkių; dukterėčios Vilija Devine ir Lina Bishop bei jų vaikai.

A. a. Leonas buvo a. a. Jono ir a. a. Elenos Bildušų sūnus, a. a. Vytauto Edvardo Bildušo brolis ir a. a. Tado prosenelis.

Lietuvoje gimusio Leono vaikystės prisiminimuose buvo skautavimas, krepšinis, žygiai, vasaros kaime, žvejyba ir maudynės upėje, pagalba piemenims. Artėjant Antrajam pasauliniam karui, šeima pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. jie emigravo į New Jersey, kur gyveno teta. Pirmasis Leono darbas buvo siuvimo mašinų taisymas naktinėje pamainoje Singer Sewing Machine Company. JAV jis pamėgo obuolių pyragą ir ledus – tai buvo jo mėgstamiausias desertas visam gyvenimui!

Galiausiai šeima apsigyveno Čikagoje.

Dirbdamas tris darbus ir tobulindamas anglų kalbos žinias, 1953 m. jis baigė Grinnell College, Iowa, kur įgijo chemijos bakalauro ir matematikos bakalauro laipsnius. 1956 m. Hamiltone, Kanadoje, apsivedė su Laimute Angele Sturmaityte. Per septynerius metus pora susilaukė trijų vaikų. Jie gyveno Čikagoje, IL ir St. Paul, MN. Leonas daug metų dirbo 3M kompanijoje chemiku tyrėju, dalyvavo tokiuose projektuose kaip žemėlapių laminavimo technologija JAV kariuomenei, klijai buitiniams produktams ir kt. Atlikdamas kūrybingus tyrimus ir sunkiai dirbdamas jis sukūrė daugybę patentų. Vėliau jis įsidarbino Reichold bendrovėje, ir su Laimute keleriems metams išvažiavo gyventi į Raleigh, NC. Jiems patiko tyrinėti naują vietovę ir keliauti. 2000 m. pora persikėlė į Tyler, TX, kur Leonas mėgavosi pietietiškų augalų pažinimu ir sodininkyste. Jis sukūrė gražų kraštovaizdį aplink jų baseiną su palmėmis ir gėlėmis.

Vaikai prisimena jį kaip švelnų ir mylintį tėvą, kuris skirdavo laiko chemijos eksperimentams rūsyje, veždavo juos į beisbolo bei ledo ritulio treniruotes ir šeštadieninę lituanistinę mokyklą.

Leonas aistringai mėgo operą ir buvo vienas iš Čikagos lietuvių operos įkūrėjų. Jis ir Laimutė dažnai vaidindavo ir dainuodavo įvairiuose pastatymuose.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 21 d. nuo 10 val. ryto St. Elizabeth Seton katalikų bažnyčioje, 2220 Lisson St., Naperville, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Friedrich-Jones Funeral Homes tel. 630-355-0213 arba www.friedrichjones.com.

  2024-05-08 (M)
  2024-05-11 (A)

JONAS ŠARKA


A†A JONAS ŠARKA mirė š. m. gegužės 8 d., sulaukęs 95 metų.

Gimė 1928 m. birželio 1 d. Vepriuose, Lietuvoje.

Gyveno Omaha, NE, anksčiau Elkhorn, NE.

Nuliūdę liko: dukros – Vaiva Keehn (Rocky), Laima Wilson (Steven), Alma Tomasello (Michael) ir Kristina DeLoach; anūkai – Paulius (Jenilynn), Daina, Sofija, Ryder, Audra ir Elena; proanūkiai Kellon, Kiernan ir Kalder; brolis Vytas Šarka; sesuo Irene Matz.

A. a. Jonas buvo a. a. Martos vyras ir a. a Ron DeLoach uošvis.

1928 m. Vepriuose, Lietuvoje, gimė Jonas. Tai vyras, kasmet švęsdavęs tris gimtadienius. Tam yra keli paaiškinimai. Pirmasis sako, kad Jonas gimė balandžio 1 d., tačiau jo mama nenorėjo, kad kūdikio gimtadienis būtų balandžio 1-oji, todėl ji pasakė, kad jis gimė kovo 31 d. O gal jis gimė kovo 31 d., bet tėvai atvyko į miestą registruoti sūnaus gimimo iki balandžio 1 d.? Galiausiai jo oficiali gimimo data, kuri buvo naudojama atvykimo į Ameriką dokumentuose, tapo 1928 m. birželio 1 d. Atsitiko taip, kad romėniškas balandžio skaitmuo yra IV, tačiau ženklai (netyčia) buvo sukeisti vietomis ir tapo VI – birželio mėn. Taigi, realiu laiku jis mirė, būdamas jau 96-erių, tačiau juridiškai, pagal dokumentus tik 95-erių.

1944-ieji buvo neramumų metas, kai baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Lietuvą užplūdo rusai ir vokiečiai. O Šarkų šeima, susikrovusi daiktus į du vežimus, pasiėmusi 6 ožiukus, karvę ir pilną lagaminą lašinių, traukėsi iš Lietuvos. Keliaudami jie matė daugybę žiaurumų, įskaitant Drezdeno bombardavimą, kur, Jonas ir jo brolis praleido dieną, bet laimingai išvyko iš miesto prieš pat bombardavimą.

Po 5 metų, praleistų Vokietijoje, DP stovykloje, jie imigravo į JAV. Iš pradžių gyveno Elkhorne, kur Jonas atšventė savo 21-erius metus, legalaus alkoholio vartojimo amžių, po to persikėlė į Omahą. Jis įstojo į armiją ir kaip radijo operatorius buvo išsiųstas atgal į Vokietiją. Tarp Jono gyvenimo nuotykių – susitikimas su popiežiumi, kuris uždėjo ranką ant Jono galvos, kad jį palaimintų, tačiau palietęs plaukus, patyrė statinės elektros šoką!

Jonas išvyko į Nebraskos Lincoln universitetą ir grįžo į Omahą. 1963 m. vedė Martą Trautrimas. Jiedu susilaukė keturių dukterų, kartu šeimoje pragyveno 53-ejus metus iki jos mirties 2016 m. Jis buvo registruotas matininkas, labai mėgdavo vaikščioti gamtoje, todėl ši profesija jam puikiai tiko. Taip taip matininko profesija jam suteikė galimybę keliauti – tekdavo dirbti įvairiose vietovėse – Wyoming (Yellowstone), Arizonoje, Naujojoje Meksikoje ir net Pietų Amerikoje!

Jonas gyveno aktyviai – mėgo medžioti ir žvejoti su savo bičiuliais.

Jis taip pat labai aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime: buvo skautas, dainavo chore, šoko tautinius šokius. Mėgo dainuoti (keliomis kalbomis) ir dažnai užtraukdavo dainą.

Tai buvo žmogus, kuris turėjo įvairių pomėgių. Jis įvairiomis temomis rašydavo ir siųsdavo straipsnius laikraščiui „Draugas”. Laisvalaikiu mėgo dirbti medžio darbus. Visi šeimos nariai ir daugelis jo draugų yra gavę dovanų jo darbų. Jis buvo labai kūrybingas – galėjo sudėti pačius unikaliausius objektus. Jo kiemas tapo unikaliu sodu – ten yra daugybė fontanų ir vandens ratų, kurie tiesiog sudėlioti iš įvairiausių nereikalingų daiktų ir jų dalių. Panaudodamas vėjo ir vandens savybes, jis mokėjo viską suplanuoti ir apskaičiuoti.

Paskutinis jo pamėgtas darbas buvo lazdų gaminimas. Kiekviena iš jų yra unikali, pradedant drožinėjimu ir baigiant papuošimu. Jei medžio gabalas jam atrodė kaip lazda, jis tapdavo lazda, net jeigu ir nebuvo panašu į lazdelę, jis galėjo ją sukurti. Jonas mėgo istoriją, nes pats buvo išgyvenęs daugybę Antrojo pasaulinio karo baisybių (ir net kasdamas griovius vokiečiams). Jis buvo aistringas bet kokių karo istorijų skaitytojas, labai mėgo studijuoti Lewis ir Clark nuotykius. Be jokios abejonės, jei jis būtų gimęs tuo laikmečiu, jis būtų buvęs jų ekspedicijos narys. Jam ir Martai patiko Lewis ir Clark studijų grupė, kuri susitikdavo Council Bluffs, ir kur susirasdavo daug draugų.

Jonui šeima buvo labai svarbi. Kuo daugiau joje narių, tuo smagiau. Ir jei nebuvote jo šeimos nariai, galėjote būti priimti – galėjote tapti jo šeima! Jam patiko, kai visi susirinkdavo jo namuose ir pietavo jų rūsyje. Tų prisiminimų labai trūks.

Laidotuvių Mišios bus šeštadienį, gegužės 11 val. r. Mt. Calvary Lutheran bažnyčioje, 5529 Leavenworth Str., Omaha. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Graceland Park kapinėse, Omaha, NE.

Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionį savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2024-05-08 (M)

JUDITA SILVIJA BERNADETA ŽILEVIČIŪTĖ (JUDI ŽILIUS-CLOW)


Pranešame, kad 2024 m. gegužės 8 d., pavasariui besiskleidžiant, Marijos mėnesyje, į amžinybės poilsį išėjo Vermonto valstijos pasižymėjusi portretistė bei gamtos grožio menininkė A†A JUDITA SILVIJA BERNADETA ŽILEVIČIŪTĖ (JUDI ŽILIUS-CLOW).

Gimė 1936 m. balandžio 26 d. Lietuvoje. A. a. sportininko Danieliaus Žilevičiaus ir a. a. mokytojos Onos Akmenskaitės-Žilevičienės dukra, Tado Žiliaus sesuo, a. a. Elenos Akmenskaitės-Ruzgienės dukterėčia bei krikšto dukra, a. a. Juozo ir Kazimieros Akmenskių bei a. a. Adolfinos Žilevičienės vaikaitė. Taip pat – Rūtos Ruzgaitės-Udrienės, Astros Ruzgaitės-Bilerienės, Luko Gintaro Ruzgo pusseserė; Almio Gerardo Udrio krikšto motina. Buvo a. a. dr. Kennedy Clow žmona.

Paskutinėse senatvės dienose Juditą slaugė brolienė Jane Campbell-Žilius, brolis Tadas, jų vaikai Raina Žilius-Stone, Zachary Žilius ir Elisa Žilius. Taip pat Juditai padėjo vyro Clow giminės: Pat Gordon, Chris, Donald, Kathy. Jiems atlygins Viešpats.

Džiaukis, mylima Dyte, pagal Dievo Gailestingumo valią, Viešpaties žvilgsnio saule, motinos Marijos grožiu (kurios portretą mums nutapytą palikai), šventųjų globėjų Juditos, Silvijos ir Bernadetos dorybėmis; angelų nuostabumu, a. a. giminių šiluma; mėnulio sidabru ir žvaigždžių auksu virš (Tavo paveiksluose atvaizduotų) paliktųjų Vermonto kalnų… ir nesibaigiančiomis pievomis (Tavo numylėtų ir pieštų) gamtos gėlių, su naujomis dangiškomis spalvomis bei šešėliais. Globok dabar ir mus, tebetriūsiančius šioje pakalnėje.

Rūta Udrienė.

  2024-04-26 (M)
  2024-05-17 (A)

ANTANAS POLIKAITIS


A†A ANTANAS POLIKAITIS į Dievo namus išėjo 2024 m. balandžio 26 d.

Gimė 1932 m. balandžio 28 d. Gudžiūnuose, Lietuvoje.

Gyveno Detroite, MI ir Los Angeles, CA.

Nuliūdę liko žmona Dalilė, vaikai Rimas su žmona Debbie, Vita su vyru Vyteniu ir Linas su žmona Regina; anūkai Justinas, Gajus, Aleksas su Issa, Marius, Lina ir Andrius su Louisa; sesuo Ada Lelienė ir brolis Juozas bei jų šeimos ir giminės Lietuvoje.

A. a. Antanas buvo a. a. Broniaus, a. a. Onutės Sirgedienės ir Vitos Neverauskienės brolis.

Antanas inžinerijos mokslus baigė Wayne State University Detroite ir daugelį metų dirbo lėktuvų pramonėje. Paskutiniuosius 35-erius metus dirbo Nothrop Grumman Corp. Hawthorne, CA. Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo ilgametis choro narys ir šv. Mišių kantorius, šeštadieninėje mokykloje dirbo dainavimo mokytoju, buvo LB Vakarų apygardos pirmininkas, Ateitininkų sendraugių skyriaus pirmininkas, parapijos komiteto narys. Daugiau nei 40 metų su „dainuojančių inžinierių” vyrų kvartetu koncertavo JAV, Kanados ir Australijos lietuviams ir du kartus suruošę eilę koncertų Lietuvoje.

Šv. Mišios už a. a. Antano vėlę bus aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje gegužės 17 d., 9 val. ryto. Velionis bus palaidotas Forest Lawn kapinėse. Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima.

  2024-04-24 (M)
  2024-05-08 (A)

MARIA NIJOLĖ (LILI) PUPIENĖ, RN


A†A MARIA NIJOLĖ (LILI) PUPIENĖ, RN į amžinybę iškeliavo 2024 m. balandžio 24 d., sulaukusi 87-erių metų.

Gimė 1937 m. sausio 3 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lemonte, IL, Los Angeles ir Davis, CA, anksčiau – Australijoje, Melbourne.

Nuliūdę liko: vyras Juozas Pupius, sūnus Andrius su žmona Amy, anūkė Lili, giminės Lietuvoje ir daug draugių bei draugų.

A. a. Maria su tėvais ir broliu Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus, emigravo į Australiją ir įsikūrė Melbourno mieste.

Ten Maria baigė kolegiją, įgijo gailestingos seselės diplomą ir dirbo pagal specialybę. 1962 metais su šeima iš Australijos persikėlė gyventi į JAV, įsikūrė Davis, CA. Čia Maria ir jos tėvelis įsidarbino pagal specialybę University of California, Davis.

Velionė dažnai atskrisdavo iš Davis, CA į Los Angeles, CA, kur buvo gan didelė lietuvių bendruomenė, lietuvių Šv. Kazimiero parapija, daug lietuviškos veiklos ir daug pažįstamų žmonių, kurie emigravo iš Australijos ir įsikūrė Los Angeles ir Santa Monica miestuose.

Nuo 1966 metų a. a. Marija gyveno Santa Monica ir Los Angeles. 2017 m. Maria ir jos vyras, jau nemažai metų būdami pensininkai, persikėlė gyventi į Lemont, IL, kad būtų arčiau savo sūnaus Andriaus ir jo šeimos.

Vėlionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 8 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St. Lemont, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2024-04-23 (M)
  2024-05-01 (A)

ARVYDAS ALGMINAS


A†A ARVYDAS ALGMINAS mirė š. m. balandžio 23 d., sulaukęs 90 metų.

Gimė 1933 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdoje.

Gyveno Brookfield, IL.

Nuliūdę liko: žmona Diana (Radys); brolis Leo ir žmona Dalia Algminas; dukterėčios Audra su vyru Brian Ebling, Kristina su vyru Joe McGann bei jų vaikai Everett Ebling, August Ebling ir Dalia McGann.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 1 d., 9 val. ryto Kuratko-Nosek laidojimo namuose, 2447 S. Des Plaines Ave., North Riverside. Laidotuvių apeigos vyks laidojimo namuose 10 val. ryto.

Laidotuvės vyks 12 val. p. p. Abraham Lincoln National kapinėse, Elwood. Giminės ir draugai yra prašomi susitikti kapinėse prie Public Information centro 11:45 val. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Norintys išreikšti šeimai užuojautą ir pasidalinti prisiminimais rašykite www.KuratkoNosek.com.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Kuratko-Nosek laidojimo namai, 708-447-2500 arba www.KuratkoNosek.com.

  2024-04-22 (M)
  2024-05-02 (A)

BENEDIKTAS (BENIUS/BENAS) ŽEMAITIS


A†A BENEDIKTAS (BENIUS/BENAS) ŽEMAITIS.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad balandžio 22 d. mirė, sulaukęs 91-erių metų amžiaus.

Benediktas gimė 1933 m. Vilkaviškyje, notaro Pijaus ir dantų gydytojos Janinos Strimavičiūtės-Žemaitienės (dr. Vinco Kudirkos krikšto dukters) šeimoje.

Gyveno Čikagoje.

Baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. Karo metu su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Po karo lankė Eichstaeto lietuvių gimnaziją Bavarijoje (kurią taip pat lankė ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus). 1949 m. Žemaičių šeima imigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Benediktas lankė ir baigė gimnaziją Čikagoje.

Dar būdamas gimnazistu, aktyviai įsijungė į sporto gyvenimą. Sporto aikštelėje susipažino su savo būsima žmona Vita Zubkute, jie buvo gyvenimo draugai 53 metus iki Vitos mirties 2009 m.

Studijavo vadybos mokslus University of Illinois, 1956 m. jį baigė su bakalauro laipsniu. Tais pačiais metais buvo pašauktas atlikti dvejų metų karinę prievolę JAV kariuomenėje. Įstojo savanoriu į 101-ojo oro desanto diviziją, kur tarnavo parašiutininku ir malūnsparnio įgulos vadovu.

Grįžęs iš kariuomenės į Čikagą, įsidarbino vidaus auditoriumi. Vėl įsijungė į sporto gyvenimą ir tęsė apskaitos magistro studijas. 1959 m. šeimai gimė sūnus Darius. 10 metų buvo įvairiuose vadovaujamuose postuose. 1969 m. įsidarbino Illinojaus valstijos mokesčių ministerijos vidaus audito skyriuje, kuriam vadovavo nuo 1971 m. Tęsė profesinių žinių gilinimą pasiekdamas viešo auditoriaus (CPA) ir vidaus auditoriaus (CIA) pareigas.

Aktyviai dalyvavo pasaulio vidaus audito institute (The IIA). Jame užėmė visą eilę pareigų, įskaitant konferencijų komiteto vadovo, vyriausios tarybos ir profesinių standartų nario. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, užmezgė ryšius su audito profesionalais Lietuvoje. 1992–1998 m. organizavo ar dalyvavo apmokymų seminaruose lietuviams Anglijoje ir Lietuvoje. Rašė straipsnius į savaitraštį „Apskaita ir kontrolė”. Padėjo Lietuvos vidaus auditorių asociacijai įstoti į pasaulio vidaus audito institutą ir išversti į lietuvių kalbą vidaus audito profesinius standartus.

1999 m. prezidento Valdo Adamkaus ir Valstybės kontrolieriaus Jono Liauciaus kvietimu padėjo įdiegti Lietuvoje veiklos audito programą, suteikdamas profesinį apmokymą Lietuvos Valstybės kontrolės personalui (1999–2000). 2004 m. už nuopelnus apdovanotas Lietuvos Valstybės kontrolės medaliu.

Antrą kartą vedė žmoną Gražiną, su kuria išgyveno iki savo mirties.

Atsisveikinimas su a. a. Benediktu ir šv. Mišios už jo sielą įvyks gegužės 2 d., ketvirtadienį, Chatham St. Joseph The Worker Catholic Church, 700 E. Spruce St. Chatham, IL 62629. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Rochester, IL kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2024-04-14 (M)
  2024-05-03 (A)

RAYMOND RIMVYDAS RIMKUS


A†A RAYMOND RIMVYDAS RIMKUS mirė š. m. balandžio 14 d.

Gimė 1932 m. liepos 8 d. Kaune.

Gyveno Čikagoje, anksčiau East Chicago, IN.

Nuliūdę liko: sūnus Petras, anūkai Aleah (Jake) Ungstrom, Tauras ir Iyeva; brolis Edmundas (Lijana) ir daug giminių. Liūdi jo miela draugė Giedrė Mereckis su šeima.

Rimvydas buvo vedęs Genę (Rimkutę), kuri mirė 2010 metais.

Jis 1944 m. su šeima pasitraukė iš rusų okupuotos Lietuvos. 5-erius metus gyveno Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose. Amerikoje įsikūrė East Chicago, IN, kur baigė gimnaziją. Dirbo plieno fabrike, kol baigė chemijos inžinerijos studijas Purdue universitete. 1956–1958 metais tarnavo JAV kariuomenėje. Dirbo White Sands Missile Range NM ir ITT universitete Čikagoje. Daug metų dirbo Metropolitan Sanitary District of Chicago. Palaikė ryšius ir rėmė lietuvių organizacijas, ypač Pasaulio lietuvių centrą. Mėgo žaisti tenisą, golfą ir slidinėjo.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 3 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.