CENTRAS - Mirties

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-22 (M)
  2020-09-25 (A)

ALEKSAS LAURAITIS


A. † A. ALEKSAS LAURAITIS mirė 2020 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1924 m. lapkričio 2 d., Kentaučiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau – Čikagoje, Marquette Park rajone.

 

Nuliūdę liko: žmona Regina Milašienė-Lauraitienė; duktė Viligailė Lendraitienė su vyru Jurgiu; sūnus Vytautas Lauraitis; anūkės Lina Lendraitytė su vyru Jay Singh ir Nida Lendraitytė su vyru Nathan Foley; proanūkai Gaven, Aleksas ir Elena.

 

A. a. Aleksas buvo a. a. Venos Elenos Budavaitės-Lauraitienės vyras. Velionis bus pašarvotas penktadieni, rugsėjo 25 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba Pasaulio lietuvių centrui.

 

Laidotuviu direktoriai: Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-11 (M)
  2020-09-18 (A)

CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ


A†A CATHERINE BERTUŽIENĖ ŽABINSKYTĖ mirė 2020 m. rugsėjo 11 d., sulaukusi 103 metų. Gimė 1917 m. birželio 18 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Parko apylinkėje.

 

Nuliūdę liko: dukterys Lina ir Rasa Bertužytės, giminės Čikagos priemiestyje, Floridoje ir Lietuvoje. A. a. Catherine buvo a. a. Jono Bertužio žmona.

 

Velionė bus pašarvota penktadieni, rugsėjo 18 d., nuo 9 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos laidojimo namuose vyks 11 val. ryto. Po jų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinese.

 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Heart Association, 208 S. LaSalle St., Chicago, IL, 60604 (www.heart.org). Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-10 (M)

NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ


A. † A. NIJOLĖ JASĖNAITĖ-PUPIENĖ mylima Mamytė, močiutė, mokytoja, kolegė, visuomenininkė, lietuviškų tautinių šokių puoselėtoja ir draugė iškeliavo Amžinybėn š. m. rugsėjo 10 dieną, eidama 84-uosius metus.

 

Giliai nuliūdę liko: duktė Neris, anūkai Kovas ir Vaiva; giminės – Antanas Pupius, Aldona Brizgienė, Juozas ir Lilė Pupiai, Marytė Ambrozaitienė; sūnėnai ir dukterėčios –Ramunė, Audronė, Marius, Raimondas ir Andrius; pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvoje – Daina, Aidas, Aloyzas, Kęstas, Janet, Raimundas ir Dalia su šeimomis. Dėl pandemijos šeima šiuo metu negali ruošti viešų laidotuvių, bet užsakė pamaldas ir prašo draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.
Atsisveikinti galima ir šioje svetainėje: www.forevermissed.com/Nijole-Pupius.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-07 (M)
  2020-09-11 (A)

Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS


A†A Dipl. arch. ALGIRDAS JUOZAS JAKŠTYS po ilgos ir sunkios ligos mirė rugsėjo 7 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. gegužės 1 d. Sintautuose, Lietuvoje, Juozo ir Idos (Frankel) Jakščių šeimoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Birutė (Pleškytė) Jakštienė, PhD, sūnus Tomas, M. D. su žmona Mary Beth ir jų sūnūs Jacob, Justin, Jason ir Joey; duktė Rima Jakštys, M. D.; brolis Vytautas, buvusi žmona Milda su dukra Kristina; sesuo Irene Karlovics (a. a. Steve) ir jų sūnūs Peter ir Paul su šeimomis. Taip pat liko nuliūdę kiti giminės, draugai ir artimieji Amerikoje bei Lietuvoje.

 

A. a. Jakštys buvo Amerikos kariuomenės veteranas.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 11 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse.

 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Algirdą savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei” arba org. „Vaiko vartai į mokslą”. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-06 (M)
  2020-09-14 (A)

IRENE ADICKAS


A†A IRENE ADICKAS mirė 2020 m. rugsėjo 6 d., Bayfront Medical Center, sulaukusi 76 metų. Gimė 1944 m. gegužės 8 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau – Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: vyras Ksaveras; sūnus John su žmona Shawna; duktė Janina su vyru Vytu Špoku; anūkai Abigail, Aleksas, Mason ir Caden. A. a. Irene buvo a. a. Vlado ir a. a. Annos Petravičių duktė.

 

Prieš išeidama į pensiją Irene dirbo mokytoja Bensenville rajone. Ji buvo ilgametė Tampa/St. Pete lietuvių klubo narė, labai džiaugėsi klubo pasisekimu ir sąžiningai atliko savo pareigas. Ji padėjo įkurti „Facebook” puslapį „Lithuanian American Club Tidbits”, kuris turėjo sekėjų visame pasaulyje. Bet svarbiausia – ji buvo brangi žmona, rūpestinga mama, mylinti močiutė ir ištikima draugė, kurios pasiges visi, ją pažinoję.

 

Apeigos pagerbiant jos gyvenimą vyks pirmadienį, rugsėjo 14 d., 11 val. ryto Beach Memorial koplyčioje, 301 Corey Avenue, St. Pete Beach, FL. Visi kviečiami pasirašyti į svečių knygą internete: www.beachmemorial.com. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Irene savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Beach Memorial koplyčia, tel. 727-360-5577, arba www.beachmemorial.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-09-03 (M)

ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ


A†A ALDONA (PUZINAITĖ) ČEPĖNIENĖ iškeliavo Amžinybėn 2020 m. rugsėjo 3 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Konstancijos ir a. a. prof. dr. Jono Puzino dukra. Nuliūdusi liko mylinti šeima: vyras Vytautas (69 metai vedybinio gyvenimo); vaikai – sūnus adv. Gintaras su žmona Nijole, dukros Dalia ir Rimgailė; anūkai – dr. Lina (Čepėnas) su vyru Ryan Piech, dr. Andrius Čepėnas su žmona dr. Jennifer (Szajkovics), Inga (Žymantas) su vyru Rimu Radzevičiumi, Marius Žymantas su žmona Audre (Kapačinskas) ir Linas Žymantas; proanūkai – Luke, Lia ir Liam Piech, Gintaras ir Alexandras Čepėnas, Kovas, Julius ir Matas Radzevičiai. Taip pat liūdi sesuo Živilė Tamoshunas su vyru Rimvydu bei šeima, brolio a. a. Algimanto Puzino šeima ir giminės Lietuvoje.

 

A. a. Aldona Čepėnienė buvo mylima žmona, mylima mamytė, mylima močiutė ir promočiutė – „Mooma”. Atvykusi į Ameriką gavo stipendiją studijuoti Rockford University. Ilgą laiką dirbo „Kraft” laboratorijoje. Kartu su vyru Vytautu darbais ir finansine parama palaikė Pasaulio lietuviu centrą bei kitas lietuvių organizacijas. Ji labai mėgo skaityti knygas visomis temomis, buvo puiki siuvėja, kulinarė, ypatingai mėgo kepti pyragus. Jų namuose visada skaniai kvepėjo ką tik iškeptu pyragu. Kartu su Vytautu labai mylėjo gimines Lietuvoje ir kiek galėdami palengvindavo jų gyvenimą.

 

Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapineṡ e. Laidotuveṡ privačios. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną Čepėnienę savo maldose. Nuliūdusi mylinti šeima: vyras, vaikai, anūkai, proanūkai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-08-12 (M)
  2020-08-21 (A)

JONAS PABEDINSKAS


A†A JONAS PABEDINSKAS.

 

Mūsų tėvelis, Jonas Pabedinskas (John Pankus), nuostabus ir ypatingas žmogus, iškeliavo Amžinybėn š. m. rugpjūčio 12 dieną, eidamas 91-uosius metus. Gimė 1929 m. liepos 4 d. Plungėje, Lietuvoje.

 

Jonas mėgo politiką, verslą, keliones, knygas ir sportą. Jis buvo intelektualas. Iš visų savo pasiekimų jis labiausiai brangino ir labiausiai didžiavosi savo šeima. Jis buvo labai atsidavęs šeimai, labai mylėjo mūsų mamą – Ireną. Jųdviejų santuoka tęsėsi 67 metus, ji iškeliavo pirmoji – prieš šešis mėnesius. Jis labai mylėjo ir didžiavosi savo vaikais – Elyte, Tomu ir Kristina, žentais Algiu ir Aldo. Su savo mylimais vaikaičiais Karolina ir Pauliumi stebėjo daugybę sporto varžybų bei žirgų pasirodymų. Mūsų tėveliai buvo laimingi, kad Karolina surado savo gyvenimo draugą Randy, o Paulius – gyvenimo draugę Ashley. Mylimas provaikaitis Lukas visuomet jam suteikdavo daug džiaugsmo.

 

Jonas visuomet šypsodavosi ir į gyvenimą žiūrėjo optimistiškai, kiekvienoje aplinkybėje ar situacijoje rasdamas ką nors teigiamo. Jis gyveno su entuziazmu. Buvo tikras džentelmenas, visuomet mandagus, maloningas ir diplomatiškas.

 

Mūsų tėvelio kelias į Ameriką buvo vingiuotas. Jo vaikystė Lietuvoje buvo idiliška. Tėvas turėjo linų fabriką. Jonui buvo pasamdyta prancūzė auklė ir jis užaugo laisvai kalbėdamas prancūziškai. Antrojo pasaulinio karo metu šeima traukėsi nuo rusų fronto ir keletą metų praleido Vokietijoje bei Austrijoje išvietintų žmonių stovyklose kartu su kitais lietuviais. Tais metais jis lankė gimnaziją ir išmoko vokiečių kalbą. Pradėjo studijuoti Tubingeno universitete. Kaip tik tuo metu ir susipažino su mūsų mama.

 

Tėvelio šeima emigravo į Moroką, į Casablancą, kur jo tėvas rado darbą – vadovauti fabrikui. Mūsų tėvelis tuo metu įstojo į Madrido universitetą, kurį baigė įgijęs laipsnį iš verslo ir ekonomikos. Ispanų kalbos mokėsi skaitydamas parašus po karikatūromis. Pagaliau atvykęs į Ameriką jis vedė mūsų mamą ir buvo pašauktas į JAV kariuomenę. Kadangi gerai mokėjo anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, buvo nusiųstas į pokario Vokietiją vertėjauti kariniuose teismuose.

 

JAV kariuomenėje jis priklausė „Psichologinio karo batalionui” – tai galbūt išsaugojo jo gyvybę, nes tuo metu vyko karas Korėjoje. Sugrįžęs iš kariuomenės gyveno Čikagos apylinkėse, kur kartu su Irena užaugino tris vaikus. Jis dirbo tarptautinio importo-eksporto, verslo plėtros srityse, taip pat buvo konsultantu. Daug metų praleido bendrovėje „J. D. Marshall International, Inc.” – tuo metu tai buvo didžiausia eksporto valdymo bendrovė Amerikoje. Jonas pasiekė tos bendrovės viceprezidento postą.

 

Verslo reikalais jis keliavo po Europą, Afriką, Vidurio Rytus, Rytinę Aziją, Meksiką ir Pietų Ameriką. Visus sutiktus žmones priimdavo su entuziazmu ir pagarba. Jis mylėjo žmones – jo kolegomis buvo verslininkai ir politikai, teologai ir akademikai. Jis visuomet buvo kuklus ir nuolankus. Keliaudamas užmegzdavo asmeninius ryšius su visais, su kuriais susitikdavo – turtingais verslo magnatais, aukštuomenės nariais, taksistais, padavėjais, pardavėjais. Visi jam buvo draugai, visus jis vienodai gerbė. O jie – savo ruožtu – jį labai vertino.

 

Jis mylėjo savo gimtinę Lietuvą, ypač gimtąjį miestą Plungę. Geležinei uždangai nukritus, mūsų tėvai dažnai apsilankydavo Lietuvoje. Tėvelis džiaugėsi matydamas atgimstančią laisvos rinkos ekonomiką ir buvo patenkintas, kad gali prie to prisidėti – jis buvo Lietuvos verslo tarybos narys.

 

Visą gyvenimą Jonas dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje. Jis buvo lietuviškos spaudos ir radijo bendradarbis, parašė daug straipsnių įvairiems leidiniams. Buvo vienas iš keturių Lietuvių Fondo steigėjų 1960 m. Jo iniciatyva pradėtas Ateitininkų savaitgalis, kurio pagrindiniu organizatoriumi jis buvo daugelį metų. Jis buvo didelės, atmintinos Ateitininkų jubiliejinės stovyklos, surengtos Dainavoje aštuntame dešimtmetyje, komendantas.

 

Mes giliai pergyvename dėl šios netekties, kad baigėsi taip gražiai nugyventas gyvenimas. A. a. Jonas Pabedinskas palaidotas 2020 m. rugpjūčio 21 d. Laidotuvės buvo privačios. Gedinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-08-08 (M)
  2020-08-18 (A)

Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS


A†A Dr. EDVARDAS JONAS DOMANSKIS mirė š. m. rugpjūčio 8 d. Los Angeles, CA, sulaukęs 75 metų. Gimė 1945 m. kovo 21 d. Uffenheim, Vokietijoje. Gyveno Los Angeles, anksčiau Čikagoje.

 

Nuliūdę liko: žmona Kiesha, sūnus Andrius Jonas, duktė Julija Alina; brolis Rimas su žmona Pranute; dukterėčia Maria, sūnėnas Jonas Juozas; daug giminių bei draugų Lietuvoje, Australijoje, Lenkijoje ir Amerikoje.

 

Jonas baigė Loyola University ir University of Illinois College of Medicine, įgydamas daktaro laipsnį. Rezidentūrą atliko University of California, San Francisce. Būdamas JAV kariuomenės majoru tarnavo Vokietijoje dislokuotame dalinyje, tuo pačiu dirbo plastikos chirurgo padėjėju Landstuhl. 1978 m. pradėjo privačią praktiką plastinės chirurgijos srityje Newport Beach, CA. Buvo plastikos chirurgas Hoag Memorial ligoninėje Newport Beach ir South Coast Medical Center Laguna Beach, dirbo akademinį darbą (Assistant Clinical Professor) University of California, Irvine.

 

Jonas aistringai mėgo savo darbą, bet taip pat labai vertino meną. Jo ypatinga energija ir kūrybiškumas atsispindėjo daugelyje gyvenimo sričių. Jis sukūrė natūralią augalinės kilmės odos priežiūros produktų liniją „Organoderm”; suprojektavo ir užpatentavo unikalų širdies formos trachėjos vamzdelį vaikams, sukūrė video filmų seriją apie kosmetinę chirurgiją. Jis buvo Amerikos bariatrinės (nutukimo) plastinės chirurgijos asociacijos įkūrėjas ir jos prezidentas.

 

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Jonas tapo Lietuvos olimpinės komandos gydytoju. Jis prikalbino japonų dizainerį Issey Miyake sukurti Lietuvos olimpiečiams aprangą 1992 m. Barcelonos olimpiadai. Dažnai keliaudavo į Lietuvą, kur dalindavosi žiniomis su vietos chirurgais ir atlikdavo labdaringas operacijas. Už pagalbą Lietuvai medicinos srityje bei pagalbą olimpiečiams Lietuvos vyriausybė 1998 metais jį apdovanojo LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

 

Jonas buvo labai atsidavęs savo žmonai, vaikams ir džiaugėsi, kad galėjo kartu dalintis savo meile kelionėms ir nuotykiams.

 

Atsisveikinimas su velioniu bus antradienį, rugpjūčio 18 d., 11 val. ryto Pacific View Memorial Park laidojimo namuose, 3500 Pacific View Drive, Corona del Mar, CA. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti org. „Lietuvos Vaikų viltis” (Lithuanian Children’s Hope), nes Jonas per šią organizaciją labai daug padėjo vaikams nudegimo, apsigimimo atvejais ir visur, kur buvo reikalinga plastinė chirurgija. Aukas galite siųsti: Lithuanian Children’s Hope c/o Rasa Silkaitis, 1085 Chalet Drive, Thousand Oaks, CA 91362. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. – Pacific View Memorial Park, tel. 949-644-2700, www. pacificviewcalifornia.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-08-06 (M)
  2020-08-10 (A)

Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS


A † A Kun. KĘSTUTIS VINCAS ŽEMAITIS mirė š. m. rugpjūčio 6 d. Garfield Heights, Ohio. Gimė 1928 m. kovo 21 d. Šalniškėje, Lietuvoje. Gyveno Clevelande, Ohio.

 

Nuliūdę liko: brolienė Jadvyga Vanda; sūnėnai – Alexis Žemai­tis su žmona Ramona, Paulus Žemaitis su žmona Caroline; dukterėčios – Maria Žemaitis su Giancarlo Leno Landini, Rita Žemai­tis, Julia Žemaitis-Eidukas su vyru Sauliumi; prosūnėnai bei produk­­terėčios – Lorenzo, Aurelius, Diana, Leonardo, Priscilla ir So­fia; artimi draugai ir giminės Lietuvoje.

 

Tėvas Kęstutis buvo a. a. miškininko Vinco ir a. a. mokytojos Bro­nės (Ruseckaitės) sūnus bei a. a. ambasadoriaus Algirdo Že­mai­čio brolis.

 

Studijavo elektrotechniką Karlsruhės aukštojoje technikos mokykloje. Atvykęs į Ameriką, 1950–1952 m. buvo jėzuitų naujoky­ne. 1953 m. išvyko į Romos lietuvių kolegiją, o 1957 m. Popiežiš­kaja­me Grigaliaus universitete įgijo filosofijos licenciato laipsnį. 1958–1962 m. studijavo psichologiją, filosofiją bei teologiją Miun­che­no universitete. Teologijos bakalaurą įgijo Romoje 1964 m. Bu­vo įšventintas kunigu 1965 m. balandžio 3 d. Romos Laterano bazilikoje. Tų metų spalio 5 d. buvo paskirtas vikaru lietuvių šv. Jurgio parapijoje, Clevelande. Nuo 1974 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 1 d. ėjo kapeliono pareigas Jennings Center for Older Adults, Garfield Heights.

 

Studijų metu redagavo leidinėlį „Ateitin”. Apsigyvenęs Cle­velande, daugiausia dirbo su lietuvių jaunimu. Būrė lietuvius jau­nuolius, juos skatino tapti ateitininkais. Taip pat pabrėždavo, kad jo tėvas skautu buvo gimęs – tai skautas savo širdyje. 1966–1982 m. padėjo organizuoti jaunimo žygį pas Šventąjį Tėvą, vėliau pa­vadintą žygiu „Už tikėjimo laisvę”. 1974 m. penkis mėnesius padėjo į kritišką padėtį patekusiai amerikiečių parapijai Wooster, Ohio.

 

Kun. Kęstučio dėka Lietuvai grąžintas turtingas jo tėvo mokslininko, etnologo, miškininko palikimas – knygos, politinės įžvalgos, istoriniai traktatai. Jis prisidėjo prie tėvo Vinco Žemaičio knygos „Nuo Šeimenos krantų” leidybos, globojo Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio vardo pagrindinę mokyklą. Reiškėsi Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Kuklus, tylus geradaris rėmė Lietuvos gydytojus ir universitetų bibliotekas knygomis, filmais bei žurnalais gimties, kūdikystės ir vaikystės temomis, ku­rios jį domino nuo mažens.

 

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 11 val. r. Clevelando Šv. Kazimiero pa­rapijoje buvo aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Jo palaikai bus palaidoti tėviškėje, Lietuvoje. Tėvo Kęstučio atminimui šeima prašo aukoti Jennings Hos­pice, 10204 Granger Rd. Garfield Heights, OH 44125. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-08-05 (M)
  2020-08-11 (A)

MARGARET MARY MAZGELIS SSC


A†A Sesuo MARGARET MARY MAZGELIS SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. rugpjūčio 5 dieną. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus.

 

Seselė Margaret Mary mokytojavo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojuje, Indianoje ir Pennsylvanijoje. Ji buvo Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo mokyklos vedėja. Kelis metus tarnavo visuomenei dirbdama sekretore ir administratore. Nuo 2015 metų vadovavo maldoms Franciscan Village Lemonte.

 

Nuliūdę liko: brolis John su žmona Claudette Litchfield, NH; brolienė Elaine Brockton, MA; daug dukterėčių ir sūnėnų.

 

A. a. ses. Margaret Mary buvo a. a. Clement ir a. a. Margaret Mazgelis duktė. Į Amžinybę taip pat jau yra iškeliavę jos sesuo, a. a. ses. Clement bei broliai – a. a. Clement ir a. a. Vincent.

 

Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 11 d. nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (ties 69-ta ir S. Washtenaw, Čikagoje), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidasfh.com.