Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-05-29 (M)
  2023-06-09 (A)

Algis C. Modestas


A † A  Algis C. Modestas mirė 2023m. gegužės 29 d. Hinsdale, IL sulaukęs 83 metų.

Gimė 1940m. vasario 3d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Milda, sūnus Aleksas su drauge Annie Lardner, dukra Liana Berg su vyru Joshua ir anūkas Will; brolis Eduardas ir žmona Regina, dukterėčia Lina, sūnėnas Saulius ir žmona Robin ir jų sūnus Milo;  pusseserė Liūda Rugienienė su vyru Algiu, pusbrolis Rimantas Griškelis su žmona Regina ir jų šeimos; bei daug draugų ir giminių Amerikoje ir Lietuvoje.

A.a. Algis buvo a. a. Genovaitės (Mejerytės) ir a. a. Cezario Modestavičių sūnus.

Atvyko į Ameriką 1949m. Pirmiausia apsigyveno Brooklyn, NY, bet užaugo Clevelande. Persikraustė į Čikagą tęsti chemijos mokslus ir nuo to laiko apsistojo Čikagos apylinkėje.

Pavyzdingas narys Korp! Neo-Lithuania ir Azure Masonic Lodge. Jis buvo muzikantas, dirigentas ir Korp! Neo-Lithuania orkestro vadovas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 9 d. nuo 3:00-9:00 val. vak. Petkus laidojimo namuose, Lemonte. Bus palaidotas šeštadienį, birželio 10d. 11:00 val. ryto šv. Kazimierio lietuvių kapinėse, Čikagoje.

A. a. Algio vardu, prašom aukoti: Korp! Neo-Lithuania.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimusius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti jo gyvenimą.

Laidotuvių direktoriai Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-05-21 (M)
  2023-05-30 (A)

VYTAUTAS MATULIONIS


A†A VYTAUTAS MATULIONIS mirė š. m. gegužės 21 d.

Gimė 1930 m. balandžio 14 d. Kaune, augo Ukmergėje. Gyveno Clevelande ir Cleveland Hts, OH.

Nuliūdę liko: sūnūs Romas ir Darius su žmona Sheri, vaikaitis Marcus, provaikaitis Tobias; brolis Algirdas, dukterėčia Eglė Flugum; pusseserė Milda, svainė Catherine Simons, dukterėčios Michele Simons, Donna Simon ir Helen Wright, dukterėčios Mary Kathleen ir Susan, sūnėnai Ken, Brian ir Michael Bowles.

Velionis buvo a. a. Vlado Matulionio ir a. a. Marcelės (Jonynaitės) Matulionienės vyriausias sūnus, a. a. Patricijos vyras ir a. a. Kęstučio Antano brolis.

Šv. Mišios už a. a. Vytautą bus aukojamos gegužės 30 d., antradienį, 10 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje, Clevelande. Mišias atnaušaus kleb. kun. Joseph Bacevice. Po šv. Mišių velionio palaikai bus palaidoti Clevelando Calvary kapinėse.

Vietoje gėlių velionio vardu prašome aukoti „Dirvai”, Šv. Kazimiero bažnyčiai arba labdarai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Jakubs & Son Funeral Home, tel. 216-531-7770 arba www.jakubs.com

  2023-04-29 (M)
  2023-05-06 (A)

ELEONORA ŠALČIŪNIENĖ


A†A Skautininkė ELEONORA ŠALČIŪNIENĖ mirė 2023 m. balandžio 29 d.

Gimė 1932 m. spalio 5 d.

Palaidota 2023 m. gegužės 6 d. Lietuvių tautinėse kapinėse.

Nuliūdę liko sūnus Petras su žmona Lori.

  2023-04-24 (M)
  2023-06-03 (A)

RŪTA ABRAMIKAS


A†A RŪTA ABRAMIKAS mirė š. m. balandžio 24 d., sulaukusi 80 metų.

Nuliūdę liko: vyras Algimantas, su kuriuo išgyveno 57 metus, bei kiti giminės.

Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, birželio 3 d., 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2023-04-20 (M)
  2023-04-28 (A)

PRAURIMĖ RAGIENĖ


A†A PRAURIMĖ RAGIENĖ mirė š. m. balandžio 20 d. savo namuose, sulaukusi 87 metų. Gimė 1935 m. liepos 6 d. Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras dr. Leonidas Ragas, DDS, su kuriuo išgyveno 66 metus; sūnus Paulius su žmona Rasa, duktė Laura Ragas; anūkai – Andrew su žmona dr. Amanda, Daiva su vyru Tim, Alexa ir Krista; sesuo Birutė Podienė; sūnėnai ir dukterėčios – Živilė, Rasa, Gina, Rima, Tomas, Saulius, Milda, Gytis ir Asta.

A. a. Praurimė buvo a. a. Valerijos ir a. a. Kazio Krasauskų duktė, a. a. Charles Sabon podukra, a. a. Vandos Petkienės sesuo, a. a. Gedimino Podžio ir a. a. Zenono Petkaus svainė.

Praurimė buvo žinoma lietuvių solistė, dainavo su Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore. Ilgametė Čikagos lietuvių moterų klubo narė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 28 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti jos vardu Čikagos lietuvių moterų klubui, Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba Pasaulio lietuvių centrui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-04-20 (M)
  2023-05-13 (A)

SIGITA I. JANUŠONYTĖ TOMKIENĖ


A†A SIGITA I. JANUŠONYTĖ TOMKIENĖ ramiai mirė š. m. balandžio 20 d., apsupta šeimos savo namuose West Hills, California.

Gimė 1935 m. rugsėjo 17 d. Kaune.

Gyveno Los Angeles, Seattle ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: dukros Milda, Živilė su vyru Stepu Puodžiūnu ir Daiva su vyru Jeffrey Fuerst; anūkai Michael, Elizabeth, Vaiva, Erikas ir Lina, kurie brangino jos meilę ir atsidavimą.

A. a. Sigita buvo a. a. inžinieriaus Leono žmona, a. a. teisininko Antano ir a. a. Jadvigos Janušonių duktė, a. a. Gailės sesuo.

Į JAV su tėvais ir sesute atvyko 1949 m. Baigė Waukegan Township gimnaziją, 1959 m. DePaul universitete Čikagoje įgijo komercijos bakalaurą. Buvo skautė akademikė.

1960 m. ištekėjo už inž. Leono Tomkaus. Gyveno Seattle, kur dirbo „Boeing” bendrovėje. 1969 m. persikėlė į Los Angeles, buvo Šv. Kazimiero parapijietė. Augino tris dukras katalikiškoje ir lietuviškoje dvasioje. Išlaikė egzaminus ir dirbo nekilnojamo turto agente „Red Carpet Realtors”. 25 metus dirbo Los Angeles mokyklų sistemoje. Mėgo gamtą, globojo Dievo sutvertus gyvūnus.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos gegužės 13 d. Holy Cross kapinėse. Velionė bus palaidota šalia vyro Leono. Laidotuvės privačios. Prašome pasimelsti ir aukoti šv. Mišias už a. a. Sigitos sielą.

Vietoje gėlių aukas Sigitos atminimui prašome siųsti „Saulutei” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Kauno Jėzuitų gimnazijai (Baltic Jesuit Advancement Project – Kaunas Jesuit School).

Nuliūdusi šeima ir giminės.

  2023-04-19 (M)

DALIA ANTANINA VIRŽINTAITĖ


A†A DALIA ANTANINA VIRŽINTAITĖ į Amžinybę iškeliavo š. m. balandžio 19 d.

Gimė 1938 m. Rietave, Lietuvoje.

Gyveno Burr Ridge, IL ir Union Pier, MI.

Nuliūdę liko: brolis Marius Viržintas su žmona Regina, dukterėčios – Loretta, Lina ir Lydia su šeimomis bei kiti giminės ir draugai.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai prašome prisiminti a. a. Dalią savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-04-17 (M)
  2023-04-24 (A)

ZELMA NOREIKA HOLLENDERYTĖ


A†A ZELMA NOREIKA HOLLENDERYTĖ mirė š. m. balandžio 17 d. Bridgeview, IL.

Gimė 1933 m. birželio 19 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Chicago, IL, Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Rita Stončius su vyru Pijumi; anūkė Kristina ir giminės Lietuvoje.

A. a. Zelma buvo a. a. Petro žmona, a. a. Viktoro ir a. a. Pauliaus mama, a. a. Helenos Hamilton ir Emilio Hollender sesuo.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 24 d., 10 val. ryto Šv. Jono-Tėviškės liuteronų bažnyčioje, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos religinės apeigos. Po religinių apeigų, velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-04-15 (M)
  2023-04-21 (A)

ALBINAS GENČIUS


A†A ALBINAS GENČIUS mirė 2023 m. balandžio 15 d. Joliet, IL.

Gimė 1943 m. gegužės 28 d. Bartninkuose, Lietuvoje.

Daug metų gyveno Orland Park, IL.

Nuliūdę liko: brolis Valentinas su žmona Kristina; dukterėčia Danutė, sūnėnas Paulius, sūnėnas Jonas su žmona Stephanie ir jų vaikai Victoria ir Veronica.

Tarnavo JAV kariuomenėje, U. S. Army Special Forces ir Rangers divizijoje.

A. a. Albinas buvo a. a. Irenos Šnekutytės vyras, a. a. Kazimiero ir a. a. Adelės sūnus bei a. a. Rimanto brolis.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, balandžio 21 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-04-14 (M)
  2023-04-20 (A)

ALGIMANTAS BRONIUS GLEVECKAS


JAV Korėjos karo veteranas A†A ALGIMANTAS BRONIUS GLEVECKAS mirė š. m. balandžio 14 d., sulaukęs 90 metų amžiaus.

Nuliūdę liko: žmona Vida Gleveckas; vaikai Taga, Nida su vyru Henriku Martens, Vainius su žmona Daina Gleveckas; anūkai Taja, Arejas, Silvija, Kajus ir daug giminių bei draugų.

A. a. Algimantas Bronius buvo a. a. Algimanto P. tėvas.

Prieš išeidamas į pensiją dirbo akių gydytoju ir chirurgu.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 20 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Damar-Kaminski Funeral Home & Crematorium, 708-496-0200 arba www.kaminskifamilyfuneralhomes.com.