Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-06-11 (M)
  2021-06-17 (A)

VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ


A†A VERONIKA BALTRAMONAITYTĖ ŠVABIENĖ mirė savo namuose Lemonte birželio 11 d., sulaukusi 93 metų. Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje. Gimė 1928 m. birželio 3 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukra Regina Abate, vyras Dean, anūkai Dean Jr. ir Dominic; dukra Laima Petrulienė, vyras Vytas; sūnus Andrius, anūkai Kaijus ir Darius ir jų motina Vida; brolienė Dana Baltramonaitienė bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Veronikos broliai a. a. Juozas ir Povilas jau Amžinybėje.

Velionė buvo dailininkė. Vyras inžinierius a. a. Jeronimas Švabas mirė 2008 m.

Antrojo pasaulinio karo metu kartu su tėvais paliko tėviškę ir apsigyveno Čikagoje. Studijavo tapybą ir meno istoriją „69 Art Gallery”, Daley College ir Čikagos Meno institute. Mokėsi piešimo, tapybos ir litografijos su žinomais dailininkais Sr. Mercedes, Povilu Kaupu. Labai įtakingas a. a. Veronikos kūryboje buvo dailininkas Viktoras Petravičius, kuris, įvertindamas jos meniškus gabumus, ją mokė ir skatino kurti. Iš pradžių kūrė paveikslus aliejiniais dažais, vėliau – įtakojama dailininko Petravičiaus – pasirinko litografiją kaip pagrindinę meno šaką.

Nuo 1966 metų a. a. Veronikos Švabienės paveikslai eksponuojami įvairiuose Lietuvos, Europos ir Amerikos meno galerijose. Jos kūryboje vyrauja mitologijos, gamtos ir liaudies meno motyvai.

A. a. Veronikos Švabienės atminimas įamžintas jos kūryboje.

Velionė bus pašarvota Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 10 val. ryto.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Veroniką savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-06-03 (M)
  2021-06-16 (A)

ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS


A†A ALGIS LEONAS ANCEVIČIUS mirė š. m. birželio 3 d. Advocate Christ ligoninėje, sulaukęs 87 metų. Gimė 1933 m. spalio 14 d. Prahoje, Čekoslovakijoje. Gyveno Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: žmona Dalia Verbickaitė; sūnus Gintas; sūnus Sigitas su žmona Karen, anūkės Camille ir Claire; dukra Lya Kubilienė su vyru Andriumi, anūkai Aleksas, Lukas ir Diana; dukra Daina Matusaitienė su vyru Tomu, anūkai Maya ir Saulius; seserys Irena Johansonas, Alina Urbassic ir Janina Bankstrom su šeimomis; giminės Lietuvoje ir Kanadoje.

Atsisveikinimas su velioniu a. a. Algiu vyks birželio 16 d., trečiadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, lL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2021-05-30 (M)
  2021-06-01 (A)

SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC


Mūsų mylima seselė A†A SESUO NILDA VARANAUSKAS, SSC mirė 2021 metais gegužės 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 60 metų.

59 metus seselė Nilda Varanauskas dirbo mokytoja, mokyklos vedėja ir psichologe tėvų Marijonų vadovaujamoje Madre de Misericordia parapijoje (Our Lady of Vilna mokykloje) Avellaneda, Argentinoje.

Giliai nuliūdę liko: pusseserės ir pusbroliai Argentinoje bei Šv. Kazimiero vienuolės.

A. a. ses. Nilda Varanauskas buvo a. a. Casimiro Varanausko ir a. a. Emilios Jokubkaitės duktė.

Maldų apeigos ir laidotuvės įvyko antradienį, birželio 1 d. Buenos Aires, Argentinoje. Šv. Mišios už velionės sielą vyks vėliau Avellaneda ir Čikagoje.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

  2021-05-23 (M)
  2021-05-25 (A)

ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ


A † A ONA ŽUKAUSKIENĖ POŽELAITĖ mirė 2021 m. gegužės 23 d. Palos Park, IL. Gimė 1920 m. sausio 3 d. Ziniūnų kaime, Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Gage Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: duktė Danutė Plenienė su vyru Gediminu, sūnus Algis su žmona Maryann; anūkai Juozas su žmona Nicole Piar, Natalija Plenytė su vyru Bryan Schubert ir Matthew Žukauskas; sesuo Elzbieta Švėgždienė su šeima Lietuvoje, a. a. sesers Janinos Spal­veters šeima Lietuvoje, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Ona buvo a. a. Stasio žmona.

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 25 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL, Mar­quette Park, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sie­lą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapi­nė­se.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-05-16 (M)
  2021-05-22 (A)

VIDA MARIJA TALANDIS MALONI


A†A VIDA MARIJA TALANDIS MALONI mirė š. m. gegužės 16 d. Olympia Fields, sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. gruodžio 11 d. Gražinos ir Jono Talandžių šeimoje. Gyveno Olympia Fields, IL.

Nuliūdę liko: mama Gražina Talandis, vyras Daniel „Zig” Maloni, vaikai Mona Behringer (Paul Harris) ir Zigmas (Becky), anūkai Aleksa, Jonas Titan, Calin Harris bei Griffin Maloni, brolis Jonas Talandis (Dana Plepys), sūnėnai Jonas Evan, Felix ir Owen Talandis, anyta Juanita Maloni, brolienė Marianne Maloni.

Vida užaugo Olympia Fields, kur 1969 m. baigė Marian katalikišką gimnaziją. Northwestern University studijavo vaizduojamuosius menus, įgijo bakalauro laipsnį. Baigusi studijas, Vida išbandė modelio kelią. Jos grožis, primenantis praeities dievaites, tokias kaip Jean Harlow, neliko nepastebėtas ir atvėrė kelius į įvairiuosius reklamos projektus, renginius. Savo meninę prigimtį ir ypatingus kulinarinius sugebėjimus Vida stengėsi nukreipti universitete įgytų žinių linkme – taip gimė Vida Talandis Bon Appetit. Su mamos Gražinos bei dukters Monos pagalba Vida daugybę metų ruošė vaišes ir aptarnavo aukščiausios klasės renginius visoje šalyje. Vida Talandis Bon Appetit garsėjo ne tik aukšta kokybe bei nepriekaištingu skoniu, bet ir estetišku pateikimu, menišku šventinio stalo serviravimu. Svečius žavėjo spalvos, netradiciniai deriniais, skulptūros. Jos gamintu maistu mėgavosi įžymybės, Kongreso bei karališkų šeimų nariai, įvairių pasaulio šalių atstovai, tarp jų ir Lietuvos Prezidentas. Vida rengė puotas įvairiausioms korporacijoms, suvažiavimams bei konvencijoms, vestuvėms, netgi dalyvavo realybės šou vestuvių tematika. Ji garsėjo kaip „The Queen of Artistic Creations”.

Vida domėjosi politika, buvo aktyvi gyvūnų teisių globėja. Meilės Dievui vedina, gynė negimusių kūdikių teises, aktyviai dalyvavo Čikagos ir Los Angeles Lietuvių Bendruomenės veikloje. Vida buvo geros širdies ir švelnios sielos żmogus, nepataisoma optimistė ir idealistė, visuomet pilna įkvėpimo ir vilties. Ji mylėjo darbą ir keliones, bet visuomet rasdavo laiko šeimai ir draugams, visada buvo pasiruošusi padėti. Buvo atsidavusi ilgametė (22 m.) Bill Wilson draugijos narė. Vida visuomet sakydavo – „Gyvenimas yra didis” ir gyveno taip, kad kiekviena praleista diena būtų to verta.

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 21 d., nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v. ir šeštadienį, gegužės 22 d., 12:00 – 12:30 val. p. p. Petkus laidojimo namuose, 12401 Archer Avenue, Lemont, IL 60439.

Laidotuvės – gegužės 22 d., šeštadienį. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą, o po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vidos gyvenimo bei Jos atminties pagerbimo šventė įvyks tą pačią dieną Olympia Fields Country Club (2800 Country Club Drive, Olympia Fields, IL 60461) 3:30 – 5:30 val. p. p.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-05-13 (M)
  2021-05-27 (A)

JONAS ARŪNAS MIGLINAS


A†A JONAS ARŪNAS MIGLINAS savo žemiškąją kelionę staiga užbaigė 2021 m. gegužės 13 d., sulaukęs 66 metų amžiaus.

Gimė 1954 m. rugpjūčio 3 d. Čikagoje. Gyveno Marquette Parko rajone.

Nuliūdę liko: sesuo Audronė Matutienė su vyru Gražučiu; sesuo Ramunė Miglinaitė; brolis Tomas su žmona Skirmante; kiti giminės Floridoje, Lietuvoje ir Kanadoje. Velionis buvo a. a. Jono ir a.a. Genės Miglinų sūnus.

Augdamas Marquette Parke Jonas lankė Kristijono Donelaicǐ o lituanistinę mokyklą, buvo Lituanicos skautų tunto „Algirdo” draugovės narys, ilgą laiką bendradarbiavo „Margučio” radijo laidoje. Jis taip pat šoko tautinių šokių grupėje „Vytis”, mėgo žaisti golfą ir žvejoti. Jonui rūpėjo Marquette Parko rajonas, jis buvo Čikagos miesto Special Service Area No. 14 Tarybos narys. Ilgą laiką dirbo elektronikos remonto srityje, buvo „Miglinas TV” savininkas.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 27 d., nuo 9:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave, Justice, IL).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (chicagonativitybvm.org).

Nuliūdusi mylinti šeima.

  2021-05-12 (M)
  2021-05-15 (A)

ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ


A†A ALDONA VILIUŠYTĖ MARTIENĖ mirė savo namuose Čikagoje š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94 metų.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Kybartuose, Lietuvoje. Buvo jauniausia Konstantino ir Antaninos Viliušių dukra.

Nuliūdę liko: sūnūs Tomas (Veronika Przybilla), Linas (Mary Ellen Pocius) ir duktė Ramunė (Robert Franitza); anūkai Lydia (Eric Dahlen), Adam, Lucia (Joe Gonzales), Robin, Valentin, Paul (Teresa Fender), Mary, proanūkė Lillian Dahlen bei giminės Lietuvoje.

Trys a. a. Aldonos broliai ir dvi seserys jau Amžinybėje. Vyras Valentinas Martišiūnas mirė 2014 m.

Antrojo pasaulinio karo laikais ji paliko tėviškę ir gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Studijavo keramiką. Į Čikagą imigravo 1950 metais. Čia susipažino ir susituokė su Valentinu Martišiūnu. Kartu užaugino 3 vaikus. Aldona buvo labai veikli. Dėstė tautinius šokius Marquette Parko ir Donelaičio lituanistinėse mokyklose. Vedė vaikų programą antroje lietuvių Šokių šventėje Čikagoje 1963 m. Kartu su savo augančiais vaikais prisiminė skautavimą. Buvusi skautė akademikė Vokietijoje, ji įsijungė į Lietuvos skautų sąjungos „Kernavės” tuntą. Buvo stovyklos virši- ninkė, draugininkė ir padėjo visur, kur galėjo. Ypatingai prie širdies jai buvo veikla „Verpsčių” skiltyje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 15 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Lack & Sons Funeral Home, 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2021-05-08 (M)
  2021-05-17 (A)

JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS


A†A JURGIS LEOPOLDAS VODOPALAS mirė š. m. gegužės 8 d. savo namuose Gulfport, FL, apsuptas šeimos, sulaukęs 93 metų.

Gimė 1927 m. liepos 31 d. Lietuvoje.

Gyveno Cleveland, OH, Washington, DC ir St. Petersburg, FL. Nuliūdę liko: žmona Elvyra Šikšniūtė Vodopalienė, dukros Ada Vodopalaitė su vyru Jeff Begley ir dr. Vida Vodopalaitė-Puodžiūnienė su vyru Viktoru Puodžiūnu; anūkai Jurgis, Algimantas, Tomas ir Rytė; dukterėčios – Danguolė Harrel su vyru Jim ir šeima ir Ilona Richards su šeima.

Jurgis buvo ypatingai geras sportininkas – lengvaatletis, plaukikas, tinklininkas, ypatingai mėgo žaisti lauko bei stalo tenisą. Labai mylėjo gamtą ir gyvulėlius.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 17 d., 11 val. ryto Memorial Park kapinėse, 5750 49th Street N. St. Petersburg, FL.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-05-08 (M)
  2021-05-12 (A)

VALERIJA JUODVALKIENĖ


A†A VALERIJA JUODVALKIENĖ mirė 2021 m. gegužės 8 d. savo namuose Riverside, IL, sulaukusi 95 metų amžiaus.

Valerija Mintauckytė gimė 1925 m. ir užaugo Lietuvoje, Utenos rajone.

Per Sovietų okupaciją buvo ištremta į Sibirą, į Vorkutos gulagą. Ten gyveno 10 metų, kur sutiko savo vyrą Joną; jie apsivedė ir susilaukė savo pirmojo sūnaus. Po Stalino mirties Valerija su šeima grįžo į Lietuvą ir gyveno Kaune. 1979 m. emigravo į JAV. Valerija mylėjo savo šeimą ir artimuosius.

Nuliūdę liko: vyras Jonas Jodwalis, vaikai Gedas Jodwalis, Dana Kapačinskas ir Kęstas Jodwalis ir anūkai – Linas, Ramunė, Lina, Tadas Jodwaliai; Audrė, Vytas, Rimas Kapačinskai, Jonas ir Alana Jodwaliai.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, gegužės 12 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-04-18 (M)
  2021-04-23 (A)

ELENA (BUROKAS) VIERAITIS


A†A ELENA (BUROKAS) VIERAITIS mirė 2021 m. balandžio 18 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1933 m. balandžio 18 d. Vištytyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas, anūkas Paul Vieraitis su žmona Patty, proanūkė Abigail; brolis Edmundas Brooks, jo žmona Erika ir jų šeima; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės, pusbroliai ir jų šeimos.

A. a. Elena buvo a. a. Juozo žmona ir a. a. Jono mama.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 23 d., nuo 10 val. ryto lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks religinės apeigos. Po pamaldų velionė bus palydėta į Lietuvių tautines kapines ir palaidota šalia savo vyro.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Evangelical Lutheran Home Church, 7214 S. Cass AV, Darien, IL, 60561.

Šeima norėtų išreikšti ypatingą padėką Roma Home Care, Inc. už Elenos šiltą ir rūpestingą priežiūrą ištisus ligos metus.

Suteikta dvasinė parama, maldos ir kun. Liudo Miliausko nuolatinis lankymas jai buvo tikra atgaiva.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack&Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700, www.lackfuneralhome.com.