Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2024-04-13 (A)

Ona Vaitkevičius Rušėnas


Brangi mamytė, močiutė ir promočiutė A†A Ona Vaitkevičius Rušėnas.

Atsisveikinimas – Pal. Jurgio Matulaičio misijoje balandžio 13 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios – 10 val. r.

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse.

  2024-04-02 (M)
  2024-04-08 (A)

REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ


A†A REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ mirė š. m. balandžio 2 d. Tinley Park, IL, sulaukusi 94 metų.

Gimė 1929 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje.

Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Chicago West Lawn apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Jolanta; anūkės Kristina ir Viktorija.

A. a. Regina buvo a. a. Albino žmona.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 8 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Alzheimer’s Association.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2024-04-01 (M)
  2024-04-06 (A)

Šarūnas Milišauskas


Mus paliko antropologijos profesorius, habilituotas daktaras Šarūnas Milišauskas.

Profesorius mirė 2024 m. balandžio 1-ąją dieną Buffalo, NY, palikdamas liūdinčius žmoną Vitą, dukrą Aidą, taip pat brolį Joną ir jo žmoną Barbarą, seserį Onutę su vyru Arvydu Arbu, brolį Antaną su žmona Ramona bei jų visų šeimas.

Šarūnas Milišauskas gimė 1936 m. liepos 21 d. Kaune. Karo sūkuriuose su tėvais jis pateko į Vokietiją, o vėliau – į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia visa šeima atvyko ir apsigyveno Kenosha, WI. Baigęs gimnaziją, studijas pradėjo University of Illinois Urbanoje. Ten mokydamasis, vadovavo lietuvių skautų vyčių grupei.

1962 m. Ohio State University jis įgijo bakalauro laipsnį. Studijas tęsė University of Michigan ir ten gavo antropologijos magistro ir daktaro (Ph.D.) laipsnius. Pastarąjį, daktaro laipsnį, įgijo 1970 m. ir nuo tada iki pat išėjimo į pensiją 2000-aisiais, profesoriavo University of Buffalo.

Nuo 1965 m. jis tyrinėjo neolito ir bronzos amžiaus gyvenvietes, daugiausiai darbavosi Olszanica ir Bronocice (Pietų Lenkijoje). Jis ten padarė svarbų archeologinį atradimą – kartu su Lenkijos mokslų akademijos komanda atrado keraminę vazą, papuoštą simboliais, tarp kurių buvo keturratė transporto priemonė su ašimis ir jungas, skirtas gyvūno tempimui. Tai seniausias ratinio transporto naudojimo įrodymas pasaulyje. Tyrinėjimo dėmesys buvo priešistorinė aplinka, ekonomika, prekyba ir socialinė struktūra neolitinio ir bronzos amžiaus bendruomenėse. Jo tyrinėjimai buvo remiami National Science Foundation, Fullbright, Wenner-Gen, American Council of Learned Societies ir Smithsonian. Jis buvo Phi Beta Kappa ir Polish Academy of Arts and Sciences narys. Profesorius parašė 14 knygų ir daugiau nei 100 straipsnių, knygų recenzijų ir mokslinių komentarų. Daugiau nei 50 metų būdamas profesoriumi, jis vadovavo muziejui ir buvo Antropologijos katedros vadovas. Po to, jau kaip profesorius emeritas, su universitetu palaikė glaudžius ryšius ir tęsė pradėtus mokslinius darbus.

Mirties pranešime teigiama, kad profesorius buvo pasižymėjęs mokslininkas, ugningas mokytojas ir globėjas, talentingas administratorius ir pasaulyje žinomas kaip Amerikos archeologijos ambasadorius. Tačiau svarbiausia, kad jis buvo nuostabus kolega ir draugas, turintis puikų humoro jausmą – ypatinga asmenybė.

Privačios laidotuvės įvyko balandžio 6 d. Buffalo, NY.

Norintys pagerbti velionio atminimą, gali aukoti Southern Poverty Law Center ir Buffalo City Mission.

Užuojauta šeimai, giminėms, draugams ir pažįstamiems netekties valandą. Tesiilsi ramybėje!

Romualdas Kriaučiūnas.

  2024-03-29 (M)
  2024-04-05 (A)

ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ


Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2024 m. kovo 29 d., Didįjį penktadienį, pas Viešpatį iškeliavo mūsų brangi mamytė ir močiutė A†A ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ.

Gimė 1934 m. gegužės 3 d. Kaune. Gyveno Darien, IL.

Nuliūdę liko: duktė Sylvia su vyru John McIvor ir vaikais Tara, Matthew; sūnūs – Vytautas su žmona Rubia ir vaikais Richard, Renata; Paulius su žmona Kirstie ir vaikais Alaina bei William; proanūkės Aurelija, Autumn, Lilija, Violet ir Colette: Loreta Lagunavičienė su dukteria Vaiva ir kiti giminaičiai.

Elena buvo a. a. Vytauto Jasinevičiaus žmona.

1944 m. kartu su tėvais, broliais ir seserimi pabėgo nuo rusų okupacijos į Vokietiją. 1945 m. po karo apsigyveno Schwabisch Gmunde pabėgėlių stovykloje. 1949 m. emigravo į Čikagą.

Dirbo Sears Roebuck and Co. daugelį metų užimdama atsakingas pareigas. Būdama pensijoje daug laiko praleisdavo su anūkais. Mėgo skaityti knygas.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 5 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Ilsėkis tylioje ramybėje Dievo prieglobstyje su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi.

Nuliūdusi šeima.

  2024-03-20 (M)
  2024-03-27 (A)

PAULIUS DALINDA


A†A PAULIUS DALINDA.

Mūsų mylimas tėvelis į amžinybę iškeliavo 2024 m. kovo 20 d., sulaukęs 100 metų.

Gyveno Toronto, Kanadoje.

Gimė Panevėžio apskrityje, Šimonių miestelyje.

Giliame liūdesyje liko: duktė Daiva, sūnūs Gintaras (Sharon) ir Andrius (Loretta); vaikaičiai Luke (Valentina), Aurelia (Joshua), Matas (Jessica), Erikas, Danielius (Rina) ir Alyssa (Connor); provaikaičiai Liam, Keira, Asta, Lola ir Robyn, taip pat giminės Kanadoje, Čikagoje ir Lietuvoje.

Emigravo į Kanadą 1949 m. Toronte įgijo elektros inžinerijos specialybę ir dirbo statybų inžinieriumi. Sukūrė šeimą su Valentina Burdulyte, kuri mirė 1999 m.

Išėjęs į pensiją Paulius dažnai keliaudavo į Lietuvą pas brolio dr. Vlado Dalindos šeimą. Jiems padėjo sutvarkyti Šimonių sodybą ir pastatyti lietuvišką kryžių.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios įvyko kovo 27 d. Lietuvos Kankinių bažnyčioje, Mississauga, Ontario. Amžinam poilsiui palaidotas Šv. Jono kapinėse. Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2024-03-18 (M)
  2024-04-01 (A)

Dr. MINDAUGAS CHARLES VYGANTAS MD


A†A Dr. MINDAUGAS CHARLES VYGANTAS MD

Mirė š. m. kovo 18 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1937 m. spalio 14 d. Tauragėje. Gyveno Winnetka, IL.
Nuliūdę liko: dukra Vaiva Marchertienė su vyru Tomu, anūkai Laima, Andrius ir Timas; sūnus Gytis su žmona Jessica, anūkai Stella ir Hendricks; sūnus Marius; sūnus Rytas su žmona Laura, anūkai Gabija ir Aras; dukterėčios Monika Sabaliene, Kristina Vygantas-Beitel su šeimomis bei kiti giminės.

Velionis buvo a. a. Austės Paliokaitės Vygantienės (mirė 2022 m. kovo 12 d.) vyras ir a. a. Vytauto Vyganto (mirė 1998 m. spalio 13 d.) brolis.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 1 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Mindaugo Vyganto atminimui aukas skirti „Baltic Jesuits”. Čekius rašyti „Baltic Jesuit Advancement Project.”

  2024-03-15 (M)
  2024-04-03 (A)

MARGARITA IRENA BAREIKAITĖ


Š. m. kovo 15 d. į Viešpaties namus iškeliavo A†A Seselė MARGARITA IRENA BAREIKAITĖ.

Gimė 1931 m. Musninkų miestelyje, Lietuvoje.

Atvykusi į Ameriką, būdama 17 metų, įstojo į vienuolyną – visą gyvenimą priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijai.

Gedulingos šv. Mišios vyks trečiadienį, balandžio 3 d., 10:30 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namų koplyčioje Putname, CT.

A. a. seselė Margarita bus palaidota Putnamo kapinėse.

Nuliūdusi sesuo Marija.

  2024-03-14 (M)
  2024-04-03 (A)

Marija Margarita-Irena Bareikaitė


Amžinybėn iškeliavo sesuo Marija Margarita-Irena Bareikaitė (1931–2024).

2024 m. kovo 14 d. Matulaičio slaugos namuose Putnam, CT, eidama 93-sius metus savo žemiškąjį gyvenimą baigė sesuo M. Margarita – Irena Bareikaitė.

Gimusi Lietuvoje 1931 m., Eleonoros ir Jono Bareikų šeimoje, Irena augo su seserimi Marija (Remiene) ir dvynuku broliu Jonuku. Vaikai lankė pradžios mokyklą Musninkuose, tačiau užėjus Antrajam pasauliniam karui, visa šeima 1944 m. drauge su daugeliu lietuvių patraukė į Vokietiją. Apsistojo Hanau mieste, kur, susitelkus nemažam lietuvių pabėgėlių skaičiui, buvo įkurta lietuviška gimnazija. Dvynukai ją lankė, bet, deja, 1947 m. Jonukas mirė nuo širdies ligos, tesulaukęs 14-kos metų. Irena taipogi visą gyvenimą vargo su širdies negaliomis, išgyvendama net kelias širdies operacijas.

Bareikų šeima emigravo į JAV 1949 m., ilgainiui įsikurdama Čikagoje. Sužinojusi, jog Putnam, CT, yra lietuvaičių seserų vienuolija, Irena pareiškė norą į ją įstoti. Po parengiamojo vienuoliniam gyvenimui laikotarpio, 1951 m., davė pirmuosius vienuolinius įžadus, tapdama ses. Marija Margarita; amžinuosius įžadus davė 1955 m.

Nuo jaunų dienų ses. Margarita juto stiprų polinkį auklėti ir globoti jaunimą. Baigusi trimetį mokytojų lavinimo kursą, o vėliau ir priešmokyklinio auklėjimo kursą, ji buvo nusiųsta į Torontą dirbti vaikų darželyje. Toronte būrėsi gausi lietuvių imigrantų bendruomenė, kurioje išaugo dvi lietuviškos parapijos bei šeštadieninė mokykla. Ses. Margarita dirbo šioje mokykloje bei rengė vaikus pirmajai Komunijai ir sutvirtinimo sakramentui tėvų pranciškonų įkurtoje Prisikėlimo parapijoje ir taip pat talkino darbe su jaunaisiais ateitininkais. Toronte sėkmingai dirbo 16 metų, vėliau 7-erius metus talkino ir Montrealio vaikų darželyje bei prie tėvų jėzuitų parapijos. Vasarą ses. Margarita bendraudavo su jaunimu lietuviškose stovyklose – Putname, Neringoje, Dainavoje bei Baltijoje prie Montrealio. Dar bū- dama Montrealyje dvejus metus studijavo Šv. Raštą Concordia universitete.

Po sunkios širdies operacijos ses. Margarita grįžo į vienuolijos centrą ir stiprėdama lankė Annhurst kolegiją, kurioje 1966 m. įsigijo sociologijos srities bakalauro laipsnį. Išrinkta Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserų JAV bendruomenės provincijole, ėjo šias pareigas 1972–1980 m. Vienuolijai įsijungus į Matulaičio misijos veiklą Lemonte 1989 metais, 7-erius metus talkino įvairiose veiklose, ypač su vyresnio amžiaus žmonėmis ir ligoniais.

Daugelį metų ses. Margarita buvo JAV Lietuvių Bendruomenės veikli narė. Lietuvai atgavus nepriklausomą valstybinį gyvenimą ses. Margarita ir jos sesuo Marija Remienė dažnai vykdavo į savo tėvų žemę dalyvauti įvairiuose renginiuose, susipažinti su kylančia jauna lietuvių karta ir įvairiais būdais prisidėti prie tenykštės veiklos. Keletą metų ji dirbo Ateitininkų stovykloje Berčiūnuose.

Sesuo Margarita mielai pagelbėdavo kunigams bei kitiems žmonėms, atvykusiems iš Lietuvos į JAV. Savo malonia, draugiška asmenybe bei skuba patarnauti, kur tik iškilo reikalas, ji laimėjo daugelio asmenų palankumą ir taip pasitarnavo Dievo ir Bažnyčios gerovei. Vyresniame amžiuje ses. Margarita liko žvali, besidominti žmonėmis bei įvykiais lietuviškos veiklos baruose. Sveikatai susilpnėjus ses. Margarita buvo perkelta į Matulaičio slaugos namus, kur išgyveno daugiau kaip trejus metus.

Laidotuvių šv. Mišios paaukotos Matulaičio namų koplyčioje balandžio 3 d. Palaidota Dangaus Vartų kapinėse seselių vienuolyno sodyboje, į kurią atvyko būdama jauna mergaitė – prieš kone 75-erius metus.

  2024-03-06 (M)
  2024-03-19 (A)

JADVYGA KUPRĖNIENĖ (SLONSKYTĖ)


Mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė A†A JADVYGA KUPRĖNIENĖ (SLONSKYTĖ) mirė 2024 m. kovo 6 d. Springfield, IL, sulaukusi 98-erių metų. Gimė Lietuvoje, Sėdų mieste.

Prieš persikeldama gyventi į Springfield IL, Jadvyga ilgą laiką gyveno Čikagos Marquette Parko apylinkėje.

Giliame liūdesyje liko: sūnus Ričardas su žmona Barbara, duktė Danutė su vyru David, anūkai Robert, Kimberly, Vita ir Lina, proanūkai ir giminės Kanadoje bei Australijoje.

Velionė buvo a. a. Zigmo žmona ir a. a. Violetos mama.

Jadvyga buvo puiki namų šeimininkė: mėgo gaminti, ypač skanius virė cepelinus ir kepė tortus. Ji buvo labai gera siuvėja. Taip pat mėgo sodininkauti. Jai labai patiko gėlės, su malonumu leido laiką gamtoje ir savo kieme. Ji labai mylėjo savo šeimą, gimines, draugus ir brangią tėvynę Lietuvą.

Velionė bus pašarvota antradienį, kovo 19 d, 9:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti a. a. Jadvygos Kuprėnienės atminimui Illinois Presbyterian Home, 2005 W. Lawrence Ave, Springfield, IL 62704.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi ir mylinti šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2024-03-05 (M)
  2024-03-14 (A)

LOURDINE RAMOSKA, SSC


Pedagogė ir mokyklos vedėja A†A Seselė LOURDINE RAMOSKA, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. kovo 5 d., sulaukusi 98-erių metų amžiaus.

Vienuolės įžaduose išgyveno 77-erius metus. Seselė Lourdine mokytojavo pradžios mokyklose Indianoje, Illinojuje, Pennsylvanijoje, Marylande, Floridoje, Minnesotoje. Ji buvo St. Alphonsus mokyklos vedėja Baltimorėje. Nuo 2014 m. seselė Lourdine tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village, Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios ir sūnėnai, pusbroliai, draugai ir Šv. Kazimiero seserys.

Seselė Lourdine Ramoska buvo a. a. Walter ir a. a. Grace (Neceskas) Ramoska duktė, a. a. Aldonos Kucy, a. a. Frances Bullet, a. a. Helen Rojenches, a. a. ses. M. Phillip Ramoska ir a. a. Jono Ramoska sesuo.

Atsisveikinimas su velione bus ketvirtadienį, kovo 14 d., 11 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laid. direktorius Lack & Sons Funeral Home 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.