Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-07-02 (M)
  2022-07-09 (A)

JURGIS VIDŽIŪNAS


A†A JURGIS VIDŽIŪNAS mirė š. m. liepos 2 d., sulaukęs 96 metų.

Gimė 1926 m. balandžio 12 d. Raseiniuose Petro ir Domicelės Vidžiūnų šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Ramūnas ir Dainius su žmona Delia; seserys – Aurelija ir Eugenija; anūkai – Alex, Peter, Kristina Adelė, Viktorija ir Maria Vidžiūnai ir Jonathan Santiago.

Velionis buvo a. a. Danutės vyras, a. a. Jono, Juozo, Vlado, Aleksandros ir Marijonos brolis ir a. a. John Vidžiūno senelis.

Iš pabėgėlių stovyklos Vokietijoje 1948 m. Jurgis imigravo į Kanadą – Winnipeg, Manitoba. Ten susipažino su Danute Jonikaite ir sukūrė šeimą. 1959 m. su šeima imigravo į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje.

A. a. Jurgio antroji meilė buvo dainavimas. Nuo 1960 m. jis aktyviai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos chore. Daugiau kaip 55 metus dainavo Čikagos Lietuvių Operos chore, 10 metų ėjo Operos valdybos vicepirmininko pareigas.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, liepos 9 d., 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 West 44th Street, Chicago, IL, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti VeloSano organizacijai, kur visi surinkti pinigai yra skiriami vėžio tyrimams. Aukos turėtų būti rašomos TEAM John vardu: https://give.velosano.org/team/-424526.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-07-01 (M)

AUŠRINĖ KARAITIS


A†A AUŠRINĖ KARAITIS staiga mirė 2022 m. liepos 1 d.

Gyveno Evergreen Park, IL.

Gimė 1951 m. spalio 30 d. a. a. Algirdo ir Viktorijos Karaičių šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Žaibas Valaitis; brolis Gintaras Karaitis su žmona Cristina, jų vaikai – Aras, Vytenis ir Ava; daug giminių ir draugų.

A. a. Aušrinė buvo aktyvi lietuviškoje veikloje: darbavosi „Gintaro’’ vasarvietėje, buvo jūrų skautė, Lietuvos Mercy Lift pirmininkė. Ji mėgo keliauti po egzotiškas šalis, iš kur parveždavo įdomių lauktuvių. Domėjosi žolininkyste ir dalindavosi savo žiniomis su kitais. Jos dosnumo ir meilės gyvenimui mes nepamiršime.

Nuliūdęs sūnus ir šeima.

  2022-06-17 (M)

DANA KIZLAITYTĖ


A†A DANA KIZLAITYTĖ mirė š. m. birželio 17 d.

Gimė 1963 m. birželio 20 d.

Gyveno Oak Lawn, Čikagoje, pastaruoju metu – Temecula, Californijoje.

Nuliūdę liko: motina Lilija, sesuo Audra su vyru Jason, brolis Tomas su žmona Sevdia; anūkai Kenon, Sam, Martin, Nathan ir Peter.

Dana baigė Loma Linda universitetą, dietologijos fakultetą ir dirbo Lake Elsinore mokyklų tinklo direktore.

Ji mėgo keliauti ir aplankė daug šalių.

Šešerius metus globojo benamį berniuką, skirdama daug laiko ir pinigų jo mokslui ir kitiems reikalams.

Nuoširdžiai kviečiame prisiminti a. a. Daną savo maldose. Atsisveikinimas bus privatus.

Nuliūdusi šeima.

  2022-06-13 (M)

RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS


A†A RIMANTAS „RAY” PAUŽUOLIS mirė 2022 m. birželio 13 d. Miami, FL.

Gimė 1951 m. liepos 22 d. Chicago, IL.

Gyveno Miami, FL ir Andrews, NC.

Nuliūdę liko: žmona Patty; sūnus Nicholas su žmona Gigi, anūkai Liliana ir Ashton; brolis Algis su žmona Judy; sūnėnai Thomas Paužuolis su žmona Nicole, Antanas Paužuolis su žmona Michelle, Dominic Paužuolis, U.S.N. su žmona Gabrielle, U.S.N.; dukterėčia Lindsey Bartlett su vyru Jacob, produkterėčios Emmie ir Ellie Bartlett bei Adeline Paužuolis.

Velionis buvo a. a. Emilijos ir a. a. Antano Paužuolių sūnus ir a. a. Lino (žmona a. a. Carrie) brolis.

A. a. Rimantas Paužuolis bus palaidotas Miami, FL.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-06-06 (M)

JURGIS ANYSAS


A†A JURGIS ANYSAS mirė birželio 6-tą dieną Čikagoje.

Paliko žmoną Dalią Stakytę, seserį Gražiną Slavėnienę ir jos vyrą Julių, sūnėną Paulių su šeima, pusseserę Ilsę Šalkauskienę ir jos vyrą, Jurgio artimą draugą Kęstutį ŠalkauSką ir jų šeimą, pusseserę Renatą su šeima, svainę Audronę Užgirienę, dukterėčią Aidę, sūnėnus Arėją, Vaidą, Karolį ir jų šeimas.

Jurgis gimė 1934 m. Atėjus sovietams į Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į Kanadą. Toronte baigė gimnaziją, Toronto universitete įgijo bakalauro laipsnį iš inžinerinės geofizikos. Po darbo vakarų Kanadoje persikėlė į Čikagą tolesnėms studijoms. Illinois Institute of Technology įgijo daktaro laipsnį teorinės fizikinės chemijos srityje, 29 metus dėstė chemiją DePaul universitete.

Jurgis prisidėjo prie Mažosios Lietuvos Fondo pastangų Lietuvoje išleidžiant Mažosios Lietuvos Enciklopediją, Mažosios Lietuvos Žinyną, Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor ir kitus leidinius apie Mažąją Lietuvą. Išėjęs į pensiją, savanoriavo Chicago Architecture Foundation (dabar Chicago Architecture Center).

A Poem by my Grandfather’s Rabbi, Alvin Fine
Mano senelio rabino Alvin Fine eilėraštis
(Dalios Cidzikaitės vertimas)

Gimimas yra pradžia.
O mirtis – kelio tikslas.
Gyvenimas yra kelionė:
Nuo vaikystės iki brandos,
Nuo jaunystės iki senatvės;
Nuo nekaltumo iki suvokimo,
Nuo neišmanymo iki žinojimo;
Nuo kvailumo iki protingumo,
O vėliau gal net išminties;
Nuo silpnumo iki tvirtybės
Arba nuo tvirtybės iki silpnumo –
Ir dažnai – vėl atgalios;
Nuo sveikatos – iki ligos
O maldoje – vėl iki sveikatos;
Nuo įsižeidimo iki atleidimo,
Nuo vienatvės iki meilės,
Nuo skausmo iki užuojautos,
Nuo sielvarto iki supratimo –
Nuo baimės iki tikėjimo;
Nuo pralaimėjimo iki pralaimėjimo iki pralaimėjimo –
Kol žiūrėdami atgal ar į priekį
Pamatome, kad pergalė slypi
Ne kur nors aukštai
Bet įveikus kelionę – žingsnis po žingsnio,
Šventa kelionė.
Gimimas yra pradžia,
O mirtis – kelio tikslas,
Gyvenimas yra kelionė,
Šventa kelionė –
Į amžinąjį gyvenimą.

  2022-06-05 (M)
  2022-06-28 (A)

JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS


A†A JOSEPH „JUOZAS” LINARTAS mirė š. m. birželio 5 d. Lake Mary, Floridoje, sulaukęs 85 m. amžiaus.

Gimė 1937 m. vasario 12 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: žmona Jūratė Linartienė; dukra Angelė (Povilas) Reklaitis; sūnūs Joseph (Eva) ir Paul (Sara); anūkai Inga, Joseph, Emma, Andrew, Elizabeth, Jacob ir Paul; dukterėčia Julytė Žukauskienė su šeima ir sūnėnas Artūras Sakalauskas.

A. a. Juozas buvo a. a. Zitos Sakalauskienės brolis.

Juozas buvo imigrantų vaikas, atvykęs į JAV po Antrojo pasaulinio karo ir vaikystėje dirbęs ūkio darbus. Palikusi Michigano valstijos ūkio laukus, šeima persikėlė į Čikagą, kur Juozui puikiai sekėsi siekiant išsilavinimo ir sportuojant.

Čikagoje Juozas sutiko savo gyvenimo meilę Jūrą Navickaitę ir 1962 m. su ja susituokė. 1964 m. persikėlė į Floridą, tapo UPS inžinieriumi, vėliau dirbo „General Dynamics” ir „Martin Marietta, Inc.” kompanijose. Dirbdamas didelėse korporacijose jis taip pat įgyvendino savo nekilnojamo turto svajonę. Jo interesai buvo susiję su daugybe komercinių ir gyvenamųjų namų plėtros projektais, įskaitant „Selma Homesites” ir „Century Estates” priemiesčių rajonus. Juozas buvo pamaldus katalikas. Buvo grupės „The Elks of Florida” narys, Juozas įsteigė ne pelno siekiančią organizaciją „Globalith”, skirtą Lietuvos pagyvenusiems žmonėms ir benamiams paremti.

Velionis bus pašarvotas antradienį, birželio 28 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai (PJMM).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-06-01 (M)
  2022-07-14 (A)

ALDONA PRAPUOLENYTĖ


A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gyveno Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Putnam, CT.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 14 d., 11 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po gedulingų šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui arba Ateitininkų šalpos fondui.

Nuliūdę artimieji.

  2022-06-01 (M)

ALDONA PRAPUOLENYTĖ


A†A ALDONA PRAPUOLENYTĖ mirė 2022 m. birželio 1 d., sulaukusi 99 metų.

Gimė 1923 m. kovo 10 d. Lietuvoje.

Velionė buvo a. a. Jono Prapuolenio ir Jadvygos Česaitytės duktė, a. a. Bernardo, Aurelijaus, Vinco ir Algio Prapuolenių sesuo.

Nuliūdę liko: broliai Marijus ir Jurgis (žmona Živilė) Prapuoleniai; brolio a. a. Algio Prapuolenio ainiai; krikšto vaikai – Vida Kuprytė, Algimantas Vailokaitis ir Evelina Varnaitė, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Prieš karą a. a. Aldona gyveno Kybartuose ir Kaune. Atvykusi į Ameriką įsikūrė Cicero, IL, vėliau persikėlė į Putnam, CT. Velionė buvo veikli ateitininkė ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos rėmėja.

A. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima ir artimieji.

  2022-05-24 (M)
  2022-06-06 (A)

Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS


A†A Dr. ELENA STATKEVIČIŪTĖ ČIŽINAUSKIENĖ, DDS mirė š. m. gegužės 24 d.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1921 m. rugsėjo 10 d. Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukterėčia Ramona Grigorio-Šleivys su vyru Antonio ir sūnėnas Edvardas Kaveckas su žmona Roma.
A. a. Elena buvo a. a. Edvardo Čižinausko žmona.

Velionė bus pašarvota pirmadienį, birželio 6 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-05-22 (M)
  2022-05-27 (A)

JUOZAS P. KAZLAUSKAS


A†A JUOZAS P. KAZLAUSKAS mirė š. m. gegužės 22 d. Oak Lawn, IL, sulaukęs 77 m. amžiaus.

Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje ir Cicero, IL.

Gimė 1945 m. vasario 5 d., Švedijoje.

Nuliūdę liko: brolis Vytas Kazlauskas; dukterėčia Dana Curta su vyru Mike, jų vaikai – Lt. Nicholas, USN, Vincent ir Aleksa Curta; sūnėnai Jonas ir Andrius Kalvaitis.

A. a. Juozas buvo a. a. Nijolės Kalvaitienės brolis, a. a. Leono svainis ir a. a. Petro ir a. a. Pauliaus dėdė.

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 27 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Putnamo seselių rėmėjų būreliui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.