Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-09-10 (M)
  2021-09-16 (A)

BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ


A†A BIRUTĖ ŠUMANAITĖ BUKAUSKIENĖ-VINDAŠIENĖ staiga mirė 2021 m. rugsėjo 10 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. Velionė gimė 1932 m. birželio 26 d. Kaune, Lietuvoje.

Į Ameriką atvyko 1949 m., gyveno Cicero ir Berwyn IL, po to persikėlė gyventi į St. Petersburg Beach, Florida.

Nuliūdę liko: duktė Julie Bukauskas-Hagerstrom (vyras Russell); sūnus Vytis Bukauskas (žmona Sylvia); anūkai Peter Ha- gerstrom, Kristina Oskvarek (vyras Jason); proanūkiai Jack ir Davis; anūkai Antanas Bukauskas ir Audra Clavell (vyras Ste- ven) ir proanūkė Harper. Giliame liūdesyje brolis Edward Schumann (žmona Gražina) ir jų dukterys Diana, Victoria ir Crissy, mirusio brolio Alfredo žmona Raimonda su sūnumi Arūnu.

Ją pasitiks Amžinybėje vyras Bernardas, brolis Alfredas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Birutė buvo labai draugiška, maloni ir linksma. Ji priklausė tautinių šokių grupei, giedojo bažnytiniuose choruose, kartu su vyru Bernardu daug metų dainavo Lietuvių Operos chore. Birutė priklausė Cicero dramos būreliui. Labai mėgo keliauti, ypač jai patiko kruizai, į kurį ruošėsi vykti dabar, tik, deja, jau nebespėjo…

Aš Birutę pažinojau nuo Vokietijos laikų, kur mes kartu lankėme gimnaziją. Ji labai mėgo susieiti su draugais, pabūti kartu, pabendrauti, palošti kortomis. Jos puikaus būdo ir malonaus charakterio labai pasiges visi draugai ir artimieji. Ji visus apgaubdavo nuoširdumo skraiste – ją pažinoję dabar to tikrai pasiges.

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. nuo 5 val. p. p. iki 7 val. vak. Beach Memorial Chapel, 301 Corey Ave., St. Pete’s Beach, FL.

Laidotuvių šv. Mišios bus penktadienį, rugsėjo 17 d., 10:30 val. r. St. Johns Vianney Church, 445 82nd Ave., St. Pete Beach, FL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Calvary Catholic kapinėse, 5233 118th Ave. N., Clearwater, FL.

Iki pasimatymo, miela Birute.

Tavo draugė Elena Jasinevičienė.

  2021-09-09 (M)
  2021-09-14 (A)

ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ)


A†A Dailininkė ONA ČEPELIENĖ (KANAVOLAITĖ) mirė š. m. rugsėjo 9 d., sulaukus 91 metų.

Gimė 1930 m. liepos 25 d. Klykolių k., Naujosios Akmenės raj.

Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, IL.

Nuliūdę liko: dukra Vida su vyru Mehmet, sūnus Rimas su žmona Joan, sūnus Linas su žmona Beatriče, dukra Dalia su vyru Jim; anūkai – Arūnas, Petras su žmona Natalie, Kristina, Jessica su vyru David, Raimundas su žmona Ugne, Matthew ir Theresa; proanūkai – Natasha, Gabrielė, Lukas, Vincentas ir Tomukas; pro-proanūkai Bobby, Vivian, Aurora bei kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Ona buvo seselės Mercedes SSC studentė, priklausė Amerikos lietuvių dailininkių draugijai.

Atsisveikinimas su velione vyks antradienį, rugsėjo 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ona Cepele Artist Scholarship Fund.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-09-08 (M)
  2021-09-17 (A)

ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ)


A†A ALDONA NAUDŽIUVIENĖ (KANAUKAITĖ) mirė 2021 m. rugsėjo 8 dieną.

Gyveno Downers Grove, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: dukros Ingrida (Sherpitis) su vyru Christopher ir Renata (Stankienė) su vyru Andriumi; anūkai Matas, Vytas, Lukas, Tadas, Kristina ir Julija; brolis dr. Algirdas Kanauka su šeima (Los Angeles, CA) bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Aldona buvo ištekėjusi už dipl. inž. Viktoro Naudžiaus (mirusio 2003 metais).

Velionė gimė Kaune, prof. dr. Vinco ir Onos (Razmaitės) Kanaukų šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno New Yorke. 1955 m. baigė Bennington College, Vermont. Įsigijo B. A. laipsnį istorijos/political science ir muzikos srityje. 1957 m jai buvo suteiktas M. A. laipsnis Columbia University New York, NY iš muzikos ir muzikos pedagogikos. 1983 m. po papildomų studijų muzikos ir pedagogikos srityse ir apgynus disertaciją University of Illinois Urbana-Champaign, jai buvo suteiktas Doctor of Education daktarės laipsnis. Dėstė muziką New Yorko, East Chicago, Indianos ir Chicago valdiškose mokyklose.

Studijuodama priklausė skautams akademikams, o vėliau Filisterių skautų sąjungai.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugsėjo 17 d., 9 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 10 val. r. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šalia savo vyro Viktoro Naudžiaus Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Vydūno jaunimo fondui – vydunojaunimofondas.org

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-08-29 (M)
  2021-09-01 (A)

JUOZAS V. VIZGIRDA


A†A JUOZAS V. VIZGIRDA mirė rugpjūčio 29 d. Aurora, IL, sulaukęs 90 metų. Gimė 1930 m. spalio 27 d., Sintautuose, Lietuvoje. Gyveno Aurora, Illinois.

Daugiau kaip 30 metų priklausė Lietuvių Fondui; buvo Lietuvių futbolo klubo narys.

Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 1 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-08-27 (M)
  2021-09-02 (A)

KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA


A†A KAZIMIERAS T. TALLAT KELPŠA mirė š. m. rugpjūčio 27 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1930 m. sausio 1 d. Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Danutė; duktė Rasa; sūnus Andrius; anūkai Alexia, Adomas ir Mykolas; broliai Algis ir Kęstas, sesuo Marytė bei jų šeimos; kiti artimieji ir draugai.

A. a. Kazimieras buvo a. a. Onutės brolis.

Atsisveikinimas ketvirtadienį, rugsėjo 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį Kaziuką savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-08-23 (M)
  2021-08-28 (A)

JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ


Š. m. rugpjūčio 23 d. amžinu miegu užmigo JULIJA CIJŪNELIENĖ DANTIENĖ, sulaukusi 92 metų amžiaus.

Gyveno Philadelphijoje, anksčiau Lemont, IL ir Čikagoje.

Giliame liūdesyje liko 5 vaikai: sūnūs Aleksas, Andrius, Robertas ir Tomas bei duktė Viktorija Mašalaitienė su šeimomis. Taip pat liūdi a. a. Julijos brolis Algirdas, kiti giminės bei daug draugų ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje.

Julija buvo labai aktyvi įvairuose lietuviškuose baruose: daug prisidėjo prie Čikagos Jaunimo centro įsteigimo, Lemonto šeštadienienės mokyklos darbo, vaidino įvairiuose pastatymuose. Atsikrausčiusi į Philadelphiją rašė ir statė vaidinimus, buvo „Bendruomenės balso” koordinatorė ir pranešėja.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 10 val. ryto Šv. Andriejaus bažnyčioje, 1913 Wallace St., Philadelphia, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Mišias laikys Fr. Dennis Gill iš Arkivyskupijos. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Prisikėlimo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Šeima pageidautų, kad vietoje gėlių paaukotumėte Lietuvių namams, Lithuanian Music Hall Assoc. 2715 E. Allegheny Ave. Philadelphia PA 19134.

Labai prašome visų, kurie galėsite dalyvauti šv. Mišiose ir palydėti Juliją į amžino poilsio vietą, laikytis šių laikų sveikatos nuostatų.

Nuliūdusi šeima.

  2021-08-14 (M)

Liucija Laucevičiūtė Petrikonienė Beržinskienė


Liucija Laucevičiūtė Petrikonienė Beržinskienė, mylima mamytė ir močiutė netikėtai išėjo Amžinybėn 2021 m. rugpjūčio 14 d. Ji užgeso savo namuose Juno Beach, FL. Paliko liūdinčias dukrą Angelę, anūkę Larą bei gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Liucija gimė 1924 m. rugsėjo 21 d. Laukuvoje (Šilalės raj.), Elzbietos ir poeto rašytojo Stasio Lauciaus šeimoje. Tėveliams persikėlus į Kauną, Liucija baigė 1941 m. Šančių gimnaziją ir žadėjo studijuoti. Tačiau neramūs laikai privertė dirbti. 1944 m. Liucija kartu su savo tėveliais pasitraukė į Vakarus ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos sulaukė Šiaurės Vokietijoj.

1947 m., atsiradus galimybei, Liucija su tėveliais išvyko į Angliją ir apsigyveno Londone. Čia susipažino su dailininku Antanu Petrikoniu ir 1952 m. už jo ištekėjo. 1953 m. jaunai šeimai gimė dukrelė Angelė. 1958 metais Liucija su vyru, dukrele bei tėveliais atvyko į JAV ir apsistojo Čikagoje. Liucija įsidarbino vienoje įstaigoje, rūpinosi savo tėveliais ir šeima. Tėveliui mirus, 1976 metais Liucijos šeima kartu su mama persikėlė gyventi į Floridą, į Juno Beach, kur gyveno iki dabar.

Floridoje Liucija įsidarbino. Naujoje vietoje ji galėjo drauge su šeima džiaugtis saule ir šiluma. Floridoje Amžinybėn išėjo Liucijos mama, o 1982 m. mirė vyras Antanas Petrikonis. Po kelerių metų Liucija susipažino su Walteriu Beržinsku ir 1989 m. jiedu susituokė. Po ilgų metų, skirtų šeimai ir tėveliams, nors ir jau turėdama sveikatos problemų, Liucija, padedama Walterio, galėjo džiaugtis gyvenimu, draugais, kelionėmis ir netoliese gyvenančios dukrelės Angelės šeima. Tačiau 2000 m. Walteris susirgo ir išėjo į Amžinybę. Kitas baisus smūgis Liucijos gyvenime buvo staigi anūko Tomo Zarr netektis, ištikusi šeimą 2013 metais. Liucija liko su dukra Angele ir anūke Lara, kurios padėjo jai pakelti tas tragedijas.

Liucija buvo jautrios sielos, gera dukra savo tėveliams, mylinti žmona ir mama savo šeimai. Ji labai mėgo žmones ir gyvenimą. Kai Juno Beach atsikraustė daug draugų iš Čikagos, Liucijos namų durys buvo visiems jiems atviros. Net ir pergyvenusi mylimų vyrų ir anūko netektis, turėdama sveikatos problemų, Liucija buvo visuomet giedros nuotaikos, niekada nesiskųsdavo ir kiekvieną pas ją apsilankantį svečią sutikdavo su nuoširdžia šypsena. Liucija buvo ilgametė JAV Lietuvių Bendruomenės narė, negalėdama aktyviai dalyvauti organizacijose, visuomet daugelį jų remdavo, ypač BALFĄ.

Per Liucijos buto langą buvo matyti Atlanto vandenynas ir tuo vaizdu ji visuomet džiaugdavosi. „Čia tikras rojus, matau bangas, paukščius ir dangų”, – sakydavo Liucija draugams, dukrai Angelei ir anūkei Larai, kuri kartu gyveno ir ja rūpinosi. Tokią mamą ir močiutę Liuciją mes ir prisimename, mokėjusią džiaugtis, mylėti, rūpintis, nepalūžusią po pergyventų tragedijų, likusią visada atvirą gyvenimui.

Liūdinti šeima.

  2021-08-10 (M)

VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ


A†A VIDA VAZBYTĖ-TUMASONIENĖ mirė š. m. rugpjūčio 10 d., sulaukusi 98 metų.

Gimė 1923 m. Kaune, Jadvygos ir Stepono Vazbių šeimoje.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Betsy (Victoria, BC); duktė Saulė Schiefelbein su vyru Mark (Mokena, IL); 5 anūkai, 4 proanūkai; brolis Jonas Vazbys (Mahwah, NJ).

Vida buvo a. a. dr. Vaclovo Tumasonio žmona ir a. a. Eglės Tumasonytės Germanienės mama.

1940 m. baigė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją Kaune. Netrukus ištekėjo už chirurgo dr. Vaclovo Tumasonio. Pradėjo lankyti medicinos kursus, vėliau, nutarusi, kad vieno daktaro šeimoje užteks, perėjo į odontologijos fakultetą. Šiuos mokslus sėkmingai baigė. 1944 m., artėjant karo frontui, su vyru ir naujagime dukrele Egle išvyko į Vieną, Austriją, o iš ten – į Vokietiją. Vėliau šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Šeimai didėjant, dantistės praktikos Vida taip ir nepradėjo. Gyveno Palos Park, IL. Dirbo laborante Šv. Kryžiaus ligoninėje. Užaugino tris vaikus. Įšėję į pensiją, abu su vyru apsigyveno Key Biscayne, vėliau – St. Pete Beach, FL.

Vida buvo labai darbšti ir energinga. Mėgo žmones, džiaugėsi pajūriu, visada buvo giedros nuotaikos.

Laidotuvės privačios.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Vidą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-08-02 (M)
  2021-09-25 (A)

VYGINTAS SUBATA


A†A VYGINTAS SUBATA tapęs svetimo įtūžio auka a. a. Vygintas apleido šį pasaulį 2021 m. rugpjūčio 2 d., sulaukęs vos 54 metų.

Gimė 1967 m. balandžio 23 d. Lietuvoje, Naujojoje Akmenėje.

Pastaruoju metu gyveno su tėvais Čikagoje.

Giliame skausme ir liūdesy liko: tėvai Nijolė ir Jonas Subatos, brolis Evaldas ir sesuo Neringa su šeimomis Lietuvoje.

Visi pažinojusieji prisimins jį kaip nuoširdų, jautrų, meile artimui alsuojantį žmogų.

Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos rugsėjo 25 d., 12 val. p. p. Pal. J. Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL).

Palaikai su urna bus parvežti į Lietuvą ir palaidoti Ramygaloje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei visus, pažinojusius Vygintą, dalyvauti atsisveikinime.

Liūdintys tėvai.

  2021-07-30 (M)
  2021-08-07 (A)

ALDONA GRINIENĖ


A†A ALDONA GRINIENĖ mirė š. m. liepos 30 d., sulaukusi 88 metų.

Gimė 1933 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Salantų mieste.

Nuo 1967 m. gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Cicero, IL.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Grinius; sūnūs dvyniai Ričardas ir Edvardas (žmona Monika); anūkai Nicholas ir Jennifer Neve, Lucas ir Magnus Grinius; sesuo Genovaitė Skopas.

A. a. Aldona buvo mylima a. a. Aniceto Griniaus žmona; a. a. Elviros ir a. a. Aleksandro duktė bei šešių mirusių brolių ir seserų sesuo.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Markiewicz Funeral Home, tel. 630-257-6363 arba www.markiewiczfh.com.