Yearly Archives: 2017

VYTAUTAS ŠUOPYS

A†A VYTAUTAS ŠUOPYS mirė gruodžio 22 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Melrose Parke, IL. Amerikoje išgyveno 68 metus. Gimė 1925 metais Šuopių kaime, Sintautų valsčiuje. Baigė „Žiburio” gimnaziją Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo tęsė mokslus Pabaltijo universitete Hamburge, o 1949 metais emigravo į JAV. Apsigyveno Melrose Parke. Baigė inžinerijos mokslus …

Toliau...

LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ

A†A LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ mirė 2017 m. gruodžio 16 d. savo namuose Riverside, IL. Gimė Lietuvoje. A. a. Lydia buvo žmona a. a. Algio Liepinaičio. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Velionė bus pašarvota gruodžio 28 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. …

Toliau...

JONAS VAZNELIS

A†A JONAS VAZNELIS mirė 2017 m. gruodžio 15 d. sulaukęs 92 metų. Gimė Lietuvoje, Lazdijuose. Ilgus metus gyveno Čikagoje, Illinois ir Beverly Shores, Indiana. Atsisveikinimas vyks gruodžio 23 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann of the Dunes, 433 E Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301), …

Toliau...

ELENA ČEPAITYTĖ TAUGINIENĖ

A†A ELENA ČEPAITYTĖ TAUGINIENĖ mirė 2017 m. gruodžio 14 d. Columbia, Maryland, eidama 97-tuosius metus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Raugalų kaime netoli Kudirkos Naumiesčio, tuometinėje Šakių apskrityje. Augo Agotos ir Juozo Čepaičių šeimoje kartu su dviem seserimis ir broliu. 1943 m. baigė Kauno Medicinos seserų mokyklą ir pasitraukė …

Toliau...

ROMUALDAS MATAS VEITAS

A†A ROMUALDAS MATAS VEITAS mirė 2017 m. gruodžio 13 d. savo rankomis statytuose namuose Milton, MA, sulaukęs 92 metų amžiaus ir apsuptas savo mylinčios šeimos. Gimė Verbūnuose, Lietuvoje, Mato ir Onos Veitų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš aštuonių vaikų. Karui grasinant, Romas baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Jis ir jo brolis …

Toliau...

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ

O po to, kai manęs nebus daugiau pasaulyje, Pasiliks tik ramus dangus mano buvusioje vietoje. Vladas Šlaitas A†A meno mecenatė, dailininkė MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ užbaigė žemės rūpesčius, džiaugsmus bei skausmus ir iškeliavo į amžinus dangaus skliautus – Visatoje susitikti su artimųjų sielomis, senoliais, tėveliais, sesutėmis, vyru ir sūneliu, Žemės planetoje …

Toliau...

REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ

A†A REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ mirė 2017 m. lapkričio 29 d. Joliet, Illinois. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas. Gimė 1920 m. vasario 15 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Irena Žukauskienė su šeima, duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack ir šeima bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. …

Toliau...

BRONIUS BIKULČIUS

A†A BRONIUS BIKULČIUS (1932-1917) 2017 m. lapkričio 28 d. Amžinybėn iškeliavo Bronius (Barney) Bikulčius. Gimė ir augo Imbrade, Zarasų apskrityje. Į JAV atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuomenės karo policijoje Korėjos karo metu. Bronius su šeima ilgą laiką gyveno Cicero, IL. Buvo aktyvus bendruomenės narys, daug metų giedojo Šv. Antano …

Toliau...

ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ)

A†A ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 24 d. Gimė Lietuvoje, Tauragėje, 1921 m. liepos 13 d. Elenos motina Cecilija Augaitytė ir tėvelis Juozas augino dvi dukras – Eleną ir Bronislavą. Tėvas anksti mirė, ir po kelių metų motina ištekėjo už kito vyro – Martyno, kuris augino Eleną ir …

Toliau...

EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY

A†A EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY. Genutė mirė po sunkios ligos savo namuose Alta Loma, CA. 2017 m. lapkričio 16 d. vakare. Jos amžinojo poilsio vieta – šalia anksčiau mirusio vyro a. a. Richard. Genutė gimė Lietuvoje, po karo apsigyveno Čikagoje, o pastaruosius ilgus metus gyveno Californijoje. Velionės tėveliai buvo a. a. …

Toliau...