Mirties Pranešimai: 2017

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-12-22 (M)

VYTAUTAS ŠUOPYS


A†A VYTAUTAS ŠUOPYS mirė gruodžio 22 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Melrose Parke, IL. Amerikoje išgyveno 68 metus. Gimė 1925 metais Šuopių kaime, Sintautų valsčiuje. Baigė „Žiburio” gimnaziją Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo tęsė mokslus Pabaltijo universitete Hamburge, o 1949 metais emigravo į JAV. Apsigyveno Melrose Parke. Baigė inžinerijos mokslus University of Illinois. Ilgus metus dirbo „International Harvester” bendrovėje. Nuliūdę liko: žmona Ona Mickutė Šuopienė; sūnus Algis su žmona Laura, anūkai Mykolas, Juozas ir Katrytė; dukra Rima, anūkai Rebecca, Petras ir Daniel; sūnus Vytas su žmona Melissa, anūkė Natalie. Priklausė BALF’ui, Lietuvių Fondui ir Tautos fondui. A. a. Vytautas Šuopys buvo pašarvotas Bormann laidojimo namuose, Melrose Parke ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Giliai liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-12-16 (M)
  2017-12-28 (A)

LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ


A†A LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ mirė 2017 m. gruodžio 16 d. savo namuose Riverside, IL. Gimė Lietuvoje. A. a. Lydia buvo žmona a. a. Algio Liepinaičio. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Velionė bus pašarvota gruodžio 28 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-12-15 (M)
  2017-12-23 (A)

JONAS VAZNELIS


A†A JONAS VAZNELIS mirė 2017 m. gruodžio 15 d. sulaukęs 92 metų. Gimė Lietuvoje, Lazdijuose. Ilgus metus gyveno Čikagoje, Illinois ir Beverly Shores, Indiana. Atsisveikinimas vyks gruodžio 23 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann of the Dunes, 433 E Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301), kur 11 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Visi kviečiami dalyvauti. Laidotuvės – privačios. Liūdinti šeima, giminės ir artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-12-14 (M)
  2017-12-20 (A)

ELENA ČEPAITYTĖ TAUGINIENĖ


A†A ELENA ČEPAITYTĖ TAUGINIENĖ mirė 2017 m. gruodžio 14 d. Columbia, Maryland, eidama 97-tuosius metus. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Raugalų kaime netoli Kudirkos Naumiesčio, tuometinėje Šakių apskrityje. Augo Agotos ir Juozo Čepaičių šeimoje kartu su dviem seserimis ir broliu. 1943 m. baigė Kauno Medicinos seserų mokyklą ir pasitraukė į Italiją. Romoje ištekėjo už Antano Taugino (m. 2001 metais). Kelias į Jungtines Amerikos Valstijas vedė per Pietų Ameriką – Kolumbiją. 1954 m. Tauginų šeima apsigyveno Cicero, Illinois, netoli Šv. Antano bažnyčios. Iki pat pensijos Elena dirbo skyriaus vedėja Cook County ligoninėje. Išėjusi į pensiją gyveno St. Petersburg, Florida, o nuo 2015 m. vasaros – Columbia, Maryland.

Liūdesio lydimi lieka: dukra Kristina su vyru Gundžiu Vaitkai, anūkai Jonas ir Aras; sūnus Zigmas su žmona Edie, anūkė Eisley; sūnus Kazys su žmona Viktorija, anūkas Kazimieras; sūnus Antanas su žmona Stacy, anūkės Kristin ir Natalija su šeimomis.

Gruodžio 20 d., trečiadienį, Memorial Park kapinėse St. Petersburg, Florida, po šv. Mišių aukos už brangią ir mylimą mamytę, uošvienę, močiutę ir promočiutę, velionė amžinam poilsiui buvo paguldyta kapinių mauzoliejuje šalia savo vyro. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-12-13 (M)
  2017-12-16 (A)

ROMUALDAS MATAS VEITAS


A†A ROMUALDAS MATAS VEITAS mirė 2017 m. gruodžio 13 d. savo rankomis statytuose namuose Milton, MA, sulaukęs 92 metų amžiaus ir apsuptas savo mylinčios šeimos.

Gimė Verbūnuose, Lietuvoje, Mato ir Onos Veitų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš aštuonių vaikų. Karui grasinant, Romas baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Jis ir jo brolis Brutenis įstojo į Gen. Plechavičiaus kariuomenę ginti Lietuvos. Sovietų kariuomenei užėmus kraštą, jie pasitraukė į Vokietiją. Ten buvo priimti į inžinerijos programą Technische Hochschule, Hanoveryje. Imigravęs į Jungtines Amerikos Valstijas, Romas baigė statybos inžineriją University of Delaware. Po to jis persikraustė į Bostoną, kur Northeastern University įgijo statybos inžinieriaus magistro laipsnį.

1955 m. jis vedė Redą Stelmokaitę. Kartu jie užaugino sūnų Rimvydą ir keturias dukras – Redą, Daivą, Audrą ir Nidą.

Iš pradžių Romas dirbo savo srityje „Camp, Dresser and Mc- Kee” įmonėje. Netrukus kartu su broliu Bruteniu sukūrė „Veitas & Veitas Engineers”, kur dirbo iki pat pensijos. Kartu su broliu jis taip pat pastatė ir tvarkė „Windjammer Cove Apartments” Braintree mieste.

Romas buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės narys. Jis buvo vienas iš Taupa Lithuanian Federal Credit Union of Boston steigėjų, kuriai pirmininkavo daugelį metų. Jis taip pat buvo veiklus narys Lithuanian Childrens’ Relief, Bostono Lietuvių Bendruomenėje, Amerikos lietuvių inžinierių draugijoje, South Boston lietuvių klube, dalyvavo skautų veikloje, giedojo Šv. Petro lietuvių parapijos chore, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos chore ir priklausė lietuvių tautinių šokių grupei bei sambūriui Bostone.

Liūdesyje paliko: mylimą žmoną Redą Stelmokaitę Veitienę, sūnų Rimvydą su žmona Dana, anūkus Algį, Mykolą ir Matą; dukterį Redą su vyru Jonu Limantu, anūkus Martyną, Andrių ir Redą; dukterį Daivą su vyru Ray Kobs, anūkus – Aurą su vyru Michael Hagerty, Romualdą su žmona Claire Neidhardt bei Liną; dukrą Audrą su vyru Petru Avižoniu, anūkes Rasą ir Gintą; dukrą Nidą su vyru Matiss Purins, anūkes Zylę ir Liliją bei daug giminių Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

Velionio lankymas – penktadienį, gruodžio 15 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro, Casper’s Funeral Home, 187 Dorchester St., Boston, MA 02127. Laidotuvių šv. Mišios bus atnašaujamos St. Peter’s Lithuanian Church, gruodžio 16 d. 10 val. ryto.

Vietoje gėlių šeima pageidautų aukos Matas Veitas Veterinary Academy Scholarship (Mato Veito Veterinarijos akademijos stipendija) arba Taupa Lithuanian Federal Credit Union, PO Box 95, South Boston, MA 02127.

Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis


  2017-12-02 (A)

MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ


O po to, kai manęs nebus daugiau pasaulyje, Pasiliks tik ramus dangus mano buvusioje vietoje.

Vladas Šlaitas

A†A meno mecenatė, dailininkė MAGDALENA BIRUTĖ STANKŪNĖ-STANKŪNIENĖ užbaigė žemės rūpesčius, džiaugsmus bei skausmus ir iškeliavo į amžinus dangaus skliautus – Visatoje susitikti su artimųjų sielomis, senoliais, tėveliais, sesutėmis, vyru ir sūneliu, Žemės planetoje palikdama gimines ir prietelius. Atsisveikinimas gruodžio 2 dieną, šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Palos-Gaidas laidotuvių namuose, 11028 Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, IL. Po to – laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Savo mintimis ir prisiminimais apie velionę galite pasidalinti internetinėje Svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Laidotuvių namų tel. pasiteiravimui: 708-974-4410. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-11-29 (M)
  2017-12-05 (A)

REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ


A†A REGINA GINIOTYTĖ SABALIŪNIENĖ mirė 2017 m. lapkričio 29 d. Joliet, Illinois. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas. Gimė 1920 m. vasario 15 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Irena Žukauskienė su šeima, duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack ir šeima bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Napoleono Sabaliūno. A. a. Regina bus pašarvota gruodžio 5 d., antradienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po to – privačios laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus atvykti atsisveikinti su a. a. Regina. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Rako stovyklai (Camp Rakas).

Laiduotuvių direktoriai – Donald ir Michael Petkus, tel. 800-994-7600, el. svetainė www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-11-28 (M)
  2017-12-14 (A)

BRONIUS BIKULČIUS


A†A BRONIUS BIKULČIUS (1932-1917) 2017 m. lapkričio 28 d. Amžinybėn iškeliavo Bronius (Barney) Bikulčius. Gimė ir augo Imbrade, Zarasų apskrityje. Į JAV atvyko 1949 m. Tarnavo JAV kariuomenės karo policijoje Korėjos karo metu. Bronius su šeima ilgą laiką gyveno Cicero, IL. Buvo aktyvus bendruomenės narys, daug metų giedojo Šv. Antano bažnyčios chore, priklausė Cicero Medžiotojų ir meškeriotojų klubui ir buvo aktyvus jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ šaulys. Prieš keletą metų Bronius su mylima žmona išvyko gyventi į Dallas, TX. Santuokoje jie išgyveno gražius 62 metus. Nuliūdę liko: žmona Mikalina (Šeduikytė) Bikulčienė; sūnūs su žmonomis: Bronius ir Dawn – Arlington, TX, Jonas ir Yvonne – Scottville, MI, Edmundas ir Jeanne – Warrenville, IL bei dukra Elytė (Bikulčiūtė) DeGroot su vyru Thomas – Augusta, GA; anūkai: Bruno ir Marcus, Michelle Bikulcius-Grimmer ir jos vyras Peter, Sarah, Kimberly, Michael, Jonathan, Kęstutis Laukaitis II ir Dakota DeGroot; proanūkai: Bruno Kai, Isabel Sky ir Logan Laukaitis. Taip pat liūdi brolis Rimantas su žmona Onute. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Šeima prašo vietoje gėlių paaukoti žmonos Mikalinos priežiūrai. Auką taip pat galima pervesti internetu GoFundMe puslapyje. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-11-24 (M)

ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ)


A†A ELENA ŠVAŽAS (GAIŽAUSKAITĖ) mirė 2017 m. lapkričio 24 d. Gimė Lietuvoje, Tauragėje, 1921 m. liepos 13 d. Elenos motina Cecilija Augaitytė ir tėvelis Juozas augino dvi dukras – Eleną ir Bronislavą. Tėvas anksti mirė, ir po kelių metų motina ištekėjo už kito vyro – Martyno, kuris augino Eleną ir Bronislavą su didele meile, kaip savo dukras. Sovietams užėmus Lietuvą, 1944 m. Elena pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje ir Austrijoje, kol 1949 m. išvyko į Ameriką. Čia ištekėjo už Adolfo Švažo ir abu laimingai išgyveno net 53 metus, iki pat Adolfo mirties. 36 metus Elena dirbo „Ryerson Steel” bendrovėje įvairiuose sąskaitybos skyriuose. Jai labai svarbus buvo aukštasis mokslas, kultūrinis išsilavinimas. Ji mėgo klausytis politinių diskusijų, jai rūpėjo pasaulio problemos. Elenos dukterėčia Irena aukojo daug savo laiko stengdamasi padėti tetai: veždavo ją pas gydytojus, pirkdavo maistą, rūpindavosi sąskaitomis. Po sunkios operacijos Irena pasiėmė tetą Eleną į savo namus, vežiojo į terapijas. Be dukterėčios pagalbos Elenai būtų buvę sunku pačiai tvarkytis, nors ji stengėsi būti savarankiška kaip galima ilgiau. Tai labai įspūdingas pavyzdys mums visiems. Savo tetos Elenos liūdi Bronislavos dukros Irena ir Regina, jų vaikai Jessica, James, William, Erin ir Evelyn. Jie suteikė Elenai daug džiaugsmo gyvenime. Dėl a. a. Elenos mirties taip pat liūdi kiti giminės bei draugai.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2017-11-16 (M)

EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY


A†A EUGENIJA (BAKAITYTĖ) HARVEY. Genutė mirė po sunkios ligos savo namuose Alta Loma, CA. 2017 m. lapkričio 16 d. vakare. Jos amžinojo poilsio vieta – šalia anksčiau mirusio vyro a. a. Richard. Genutė gimė Lietuvoje, po karo apsigyveno Čikagoje, o pastaruosius ilgus metus gyveno Californijoje. Velionės tėveliai buvo a. a. Jurgis ir a. a. Antanina. Mes ilgai prisiminsime Genutės šypseną, gerumą, jos rūpestį, skirtą artimiesiems, jos meilę gamtai ir gyvūnams. Reiškiame užuojautą velionės giminėms bei draugams, gyvenantiems JAV, Anglijoje ir Lietuvoje. Tegul a. a. Genutė ilsisi ramybėje. Karolina Kubilienė su šeima.