Trūkstami numeriai

Trūksta šių DRAUGO numerių

Savaitinio DRAUGO numerių kurių trūksta:
1913-07-24 #30; C2-VRUB;
1913-08-28 #35; C2-VRUB;
1913-12-11 #50; C2-VRUB;

Dienraščio numerių kurių trūksta:
1916 – Dienraštis pradėtas leisti kovo 31 d., ir 1916 metais buvo leidžiamas kartu su savaitinių laikraščių.  Visus 1916 m. savaitinius DRAUGO numerius turime.  Savaitinio DRAUGO leidyba buvo nutraukta 1916 m. pabaigoje.  Beveik visų 1916 m. DRAUGO dienraščio numerių trūksta, išskyrus rugsėjo 15, 18, 19, 20,  ir 22 d., kuriuos sugebėjo išsaugoti Mažvydo Lietuvos nacionalinė biblioteka: 2016-09-15 #146 pėtnyčia; 2016-09-18 #147 panedęlis; 2016-09-19 #149 utarnikas; 2016-09-20 #150 ketvergas; 2016-09-22 #152 pėtnyčia. Pagal mūsų apskaičiavimus, turėtų būti apie 230 tų 1916 m. DRAUGO dienraščių numerių, kurių pasirodo neturi neiviena biblioteka nei Lietuvoje nei JAV.

vėlesniųjų dienraščio numerių, kurių trūksta:
———————————————
1917-08-28 #203; C2-VRUB; C1-MAZV;
1917-08-29 #204; C2-VRUB;
1925-12-22 #299; C1-MAZV.; C17-MAZV;
1938-04-23 #96;   Ačiū, Klaipėdos Universitetui!;
1938-10-25 #251;   Ačiū, Klaipėdos Universitetui!;
1938-11-02 #258;   Ačiū, Klaipėdos Universitetui!;

1942-06-20 #144; Niekas Lietuvoje neturi? ;
1942-11-23 #306;   Ačiū, Klaipėdos Universitetui!;

1951-03-26 #72; (pirm. po šv. Velykų; gal neišleistas)
1957-02-09-MML (neišleistas, žiūr. psl.8, tos dienos eiliniame numeryje)

Nuo 1909 iki 2021 metų, DRAUGAS išleido apie 29,000 numerių, neskaičiuojant apie 3,500 kultūrinių priedų. Apart tų trūkstamų numerių išvardintų pradžioje, visi likusieji DRAUGO  numeriai randasi (ar neužilgo rasis) šioje skaitmeninėje archyvoje!

Neskaičiuojant tuos apie 230 trūkstamus 1916 m. dienraščio numerius, neradome tik 15 numerių iš 29,000 (0.05%, arba 99.95% surinkta).  Ir kultūrinio priedo (“Mokslas, Menas, Literatųra”, paskui “Kultūra”) komplektas atrodo, kad pilnas (nevieno numerio netrūksta).

Jeigu kas turėtų žinių, kur rastųsi tų trūkstamų 1916 DIENRAŠČIŲ, prašome skambinti į leidyklą. Mums jų labai reikia!

Nepaprastai dėkojame Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, už jų neįkainuojamą paramą šiam projektui. Mažvydo biblioteka per savo “epaveldas” projektą yra nuskenavusi didelį skaičių DRAUGO laikraščio numerių ir jų vaizdai skenuoti iš originalų yra labai aukštos kokybės. Nacionalinė biblioteka sutikto pasidalinti su mumis jų skenuotais vaizdais, ypač “Mokslas, Menas ir Literatura” kultūrinių priedų. Taip pat papildė mūsų mikrofilmų vaizdų kolekciją, kuriuose trūko nemažiau kaip keletas šimtų numerių. Nebūtumėm galėję surinkti tokį pilną komplektą DRAUGO numerių be Mažvydo bibliotekos pagalbos.