CENTRAS - Archyvas HTML 2013

Archyvas HTML 2013

Čikagoje pagerbti nacionalinį diktantą rašiusieji tautiečiai

Kartu su ukrainiečiais Čikagoje demonstravo lietuviai
Vida Kuprytė

Popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacija
Renata Žiūkaitė

Marija Danguolė Navickienė. Lietuviai juda visur

JAV LB Švietėjo premija – Faustui Stroliai
Laima Apanavičienė

11-toji Biblinė stovykla
GRASILDA REINYTĖ-PETKIENĖ

Ženklais pažymėtas gyvenimas

Kalėdų svajonės išsipildymas – savas pianinas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Jonas Mekas pas Houstono lietuvius
NIDA TIJŪNĖLYTĖ-VERACHTERT

Kas geriau – žuvis ar meškerė?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Taip Matau Jėzaus Gimimą
MARIJA VALTORTA

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse pagerbti generolai
IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Amerikos lietuvaitėms paskirtos dvi stipendijos
VIDA KUPRYTĖ

Baltimorės Lietuvių namai kviečia į paramos renginį
DAIVA MĖLINGYTĖ GAVRILČIKAS

Tremtiniai pabėgėlį dypuką priėmė kaip brolį
Leonidas Ragas

Netradicinė kelionė į Pabaltijį
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugsėjo 5, 2013
Gabrielė Urbonaitė: „Labiausiai pasikliauju intuicija”

Rugpjūčio 31, 2013
Prasideda naujas Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo etapas

Rugpjūčio 22, 2013
Ateitininkai rinkosi į kultūrinę savaitę Maine
DALIA DZIKIENĖ
ELIGIJUS SUŽIEDELIS
Rugpjūčio 20 2013
Istorija pamažu atpainiojama
RAMUNĖ LAPAS
Rugpjūčio 17 2013
Nijolė Bražėnaitė: „Brolis atvedė mamai Sarą” (1)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Čikagietė Eglė Staišiūnaitė – apie dalyvavimą universiadoje ir treniruotes JAV
DAINIIUS RUŽEVIČIUS

 

Rugpjūčio 15 2013
Padainuosime dainų dainelęŠiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant

Bostone buriasi Lietuvos jaunimas
Simona Smirnova

Rugpjūčio 13 2013
Utopija. Bet kodėl – utopija?
Ramunė Lapas

Gen. konsulas New York apsilankė Lituanistinių mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose

Rugpjūčio 10 2013
Į universitetą su palapine!
Romualdas Kriaučiūnas

Rugpjūčio 8 2013
2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas

Užsienio lietuvių koncertas
Ramunė Kubiliūtė

Rugpjūčio 6 2013
Penkeri metai „Klasikai” – nedaug, bet rimta
Antanas Seibutis

„Lituanicos” krepšinio Akademija didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Rugpjūčio 1 2013
Ar Amerikos lietuviai išnyks be pėdsako?
Dr. Stasys Bačkaitis

Liepos 30 2013
Šis ir tas – po truputį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 27 2013
Putnamo šventė – ateities kartoms
Vitalija Dunčienė

Liepos 23 2013

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui skirta šventė
Algis Vaškevičius

Liepos 20 2013
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių įspūdžia
DAINIUS RUŽEVIČIUS

Lietuvių kalba apkasuose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 18 201
Čikagoje vieningai paminėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydis
VIDA KUPRYTĖ

Liepos 16 2013
Mūsų tikslas – viena Lietuva

Liepos 13 2013
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui –
moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai
Laima Apanavičienė

Liepos 11 2013
,,Saulutė” pakvietė į nuotaikingą koncertą
Laima Apanavičienė

Liepos 9 2013
Lietuviai giedojo Lietuvos himną

Liepos 6 2013
REDAKTORĖS ŽODIS

Susitikimai Tolminkiemyje
Rūta Leonova

Liepos 2 2013
Matome Lietuvą pasaulyje”
Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur
Danguolė Varnienė

Birželio 29 2013
Šv. Antano bažnyčia Detroit, MI 1920 m. – 2013 m.
In Memoriam

Regina Juškaitė-Švobienė

Birželio 22 2013
Deguto šaukštas
Vitalija Dunčienė

Baltų Tautų laisvės lygos pokylis
Regina Gasparonienė

Birželio 20 201
Šv. Antano šventė
Regina Juškaitė-Švobienė

Gyvenimas nuostabus!
Indrė Tijūnėlienė

Birželio 18, 2013
Lietuva didelių diplomatinių ir geopolitinių žaidimų centre
Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur

Atviras laiškas
Laima Sineokijienė

Birželio 15, 2013
Golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti
LIŪDA RUGIENIENĖ

Ką veikia lietuviai Michigan valstijoje?
LAIMA MAZILIAUSKIENĖ

Birželio 13, 2013
Pittsburgh lietuviai pasitinka vasarą
DALIA CIDZIKAITĖ

Tėvo dienos proga – apie meilę
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įsidėmėkite – Paežeriai, birželio 22-oji

Birželio 8, 2013
Mūsų visuomenės kultūriniai renginiai
REGINA GASPARONIENĖ

Mūsų gerosios rūpintojėlės iš Los Angeles
RŪTA KANCLERYTĖ

Gyvenimas – tarnauti tautai
Pedagogui, mokytojui – auklėtojui a†a Juliui Širkai prisiminti
BRONIUS NAINYS

Birželio 6, 2013
Mes labai laukiame savanorių
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

„Taupa” – 32 metai ir 21 mln. dolerių!

Birželio 1, 2013
Lietuvos Dukterų draugijos metinė veikla
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Gyvenimas, paskirtas brolio kūrybai
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gegužės 30 2013
Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavimas
VACLOVAS MAŽEIKA

Klydome mes, jaunieji, klydo ir vyresnieji
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 25 2013
LR ambasada Washington, DC
surengė ,,gyvojo maisto” seminarą

Smuikininkė Liepa Matulaičio slaugos namuose

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas
Arūnas Tirkšliūnas

Gegužės 21, 2013
PLB veikla Pietų Amerikoje
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Gegužės 18, 2013
„Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ ir AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ

Knygos ,,Children of Siberia” sutiktuvės Čikagoje
IRENA KURTINAITYTĖ-ARAS

Gegužės 16, 2013
,,Europos dienos” Washington, DC

Politinis korektiškumas – taip, bet tik su saiku
ALEKSAS VITKUS

Gegužės 14, 2013
Žemčiūgai tarp mūsų
TERESĖ GEČIENĖ

Pagerbėme motinas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 11, 2013
Centro ir Rytų Europos
koalicijos diena JAV Kongrese
DR. STASYS BAČKAITIS

Lietuvos Vyčiai pradeda švęsti organizacijos 100-metį
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gegužės 9, 2013
Moralinių vertybių lauko reklama Lietuvoje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS`

Gegužės 7, 2013
Miglotos žaidimo taisyklės
GINTARAS VISOCKAS
Balandžio 30, 2013

„Draugo” fondas kviečia į pavasario vajų

MARIJOS GIMNAZIJA – JAU ISTORIJA
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 27 2013
Lietuvos finansų ministras – Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Jaunajai kartai rūpi tremtinių kapai
ARNAS MARCINKUS

Balandžio 25 2013
Dariaus ir Girėno žygdarbis – emigrantų meilės Tėvynei pasireiškimas
KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio 23 2013
Birutės Valasevičienės parodos įspūdžiai
ALDONA KRIŠTOLAITIS

Neatidėkime rytojui to, ką galime atlikti šiandien
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 20 2013
IV JAV Lietuvių katalikų sielovados konferencija
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ
Pamąstymai konferencijai pasibaigus

Taizé vakaras Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Balandžio 16 2013
Niujorkiečiams atgimė viltis turėti naują kultūrinę erdvę
AUDRONĖ SIMANONYTĖ

,,Liepsna 2013” – po padidinamuoju stiklu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 13 2013
Atvelykio šventė Pasaulio lietuvių centre
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Balandžio 11 2013
Į kovą su nutukimu pasitelkiamas net robotas
RAMUNĖ LAPAS

,,Jaunimo vakaras 2013”
v.s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Balandžio 9 2013
Lietuvių kalba ir beždžioniavimas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 6 2013
Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos

Padėti ne tik darbu, bet ir mintimis
RAMUNĖ LAPAS

,,Aušrinės menų kambario” durys plačiai atvertos visiems
KARILĖ VAITKUTĖ

Balandžio 4 2013
Pasibaigė tarptautinis krepšinio turnyras
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lietuvos istorijos ir kultūros šventė Indiana University
AUDRA KRIAUČIŪNAS

Balandžio 2 2013
Redakcijos žodis

Medaliai, premijos ir apdovanojimai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 30 2013
„Mokykla bendraujant ir bendradarbiaujant”
MARIJA DAINIENĖ

Tikėjimas vietine žiniaVietoj atsisveikinimo
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių Fondas kviečia į metinį suvažiavimą

Kovo 28 2013
Čikagos Marijos gimnazijos paskutinių mokslo metų nuotrupos

Ar sulauksime reformų iš popiežiaus jėzuito?
ALEKSAS VITKUS

Vilnius ir Čikaga: 20 draugystės metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Mylėti savo tautą – ne nusikaltimas
GINTARAS VISOCKAS

PLB pasisakymas dėl pilietybės klausimo
Kovo 16 2013
2012 metų ,,Gintarinis obuoliukas”
DAIVA NAVICKIENĖ

Kovo 14, 2013
Į didelę mugę – mažais žingsneliais
RAMUNĖ LAPAS
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Prieš 40 metų
ALEKSAS VITKUS

BAFL naujienos

Kovo 12, 2013
,,Laiškai Sofijai”
R. M. LAPAS

Kaziuko mugė
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Rusijos nepakeisi nei Briuselyje, nei Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kovo 9, 2013
Likimo suvestos Paryžiuje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Lietuviškumo Neringoje – apstu!
ELENA LANDSBERGYTĖ

Kovo 7, 2013
Kovo 5, 2013
Nesenstanti ,,Amerika pirtyje”
LAIMA APANAVIČIENĖ

L. Linkevičius ir lenkai
JERONIMAS TAMKUTONIS

Kovo 2, 2013
Kviečia jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013”
BEATA ČIURLIONIENĖ

Maldos ir žodžiai – lenkiškai, o širdis – lietuviška
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vasario 28, 2013
D. Petrutytės 100-osioms gimimo metinėms
DR. ROMUALDAS KAŠUBA

Yra vilties
RŪTA PAKŠTAITĖ-COLE

Kas įlips į Benedikto XVI batus?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 26, 2013
Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
KARILĖ VAITKUTĖ

Vasario 23, 2013
,,Mano tėvynė – prie jo širdies”
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Čiurlionio galerijoje – subtilioji Žibunto Mikšio grafika
LAIMA APANAVIČIENĖ

Turime mokytis susikalbėti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 21, 2013
Oskarai ,,Drauge” – 2013-ieji
RASA KAMINSKAITĖ-AVIŽIENIS

Vasario 19, 2013
Vasario 16-oji tebėra
VALDAS ADAMKUS

Kersten komitetas ir jo indėlis

Signatarai pozavo ne Jurašaičiui!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Dideli darbai ALK’os bibliotekoje
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Vasario 14, 2013
Grupė ,,Skylė” pakeliui į Ameriką
DALIA CIDZIKAITĖ

Iš ko pragyvena JAV valdžia?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 12, 2013
GAVĖNIOS KELIONĖ prasideda pelenų trečiadieniu
KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Valdžios cinizmas
GINTARAS VISOCKAS

Vasario 9, 2013
Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Pasipriešinęs sovietiniomelo dvasiai
ALGMANTAS S. GEČYS

Vasario 7, 2013
Partizanės, ryšininkės ir miško broliai
FIL. KUN. VILIUS DUNDZILA

Apie teisę, verslą ir matema­tiką

AGNĖ RANONYTĖ

Žmoniškas žingsnis

DALIA CIDZIKAITĖ

Vasario 5, 2013
Čikagoje minėsime Lietuvos Nepriklausomybę

Sausio 31, 2013
KAS PENI RAŠYTOJĄ?
RAMUNĖ LAPAS

Dvi žinios iš Brazilijos

Veiksminga ginklų kontrolė JAV – neišsprendžiama?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 29, 2013
Paminėta palaimintojo J. Matulaičio gimimo dangui diena
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 17, 2013
Kaip kandidatas į JAV prezidentus mus bombardavo
R. JOHN RAPŠYS
Dvidešimt dveji Lietuvos metai – JAV diplomatų akimis
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR„Grandies” repeticijose – šių metų folkloro „Oskaro” laureatė iš Lietuvos
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Sausio 15, 2013
Lietuva nusilenkė Sausio 13-osios didvyriams
ALGIS VAŠKEVICIUS

Klaipėdos sukilėliai iš Biržų arba kaip biržietis M. Šimas A. Smetoną vežiojo
ANTANAS SEIBUTIS

Sausio 12, 2013
Stiprėjantys ISM ryšiai su IIT
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

LR pilietybė – tik už viso gyvenimo pasiekimus
DALIA CIDZIKAITĖ

Sausio 10, 2013
Lietuviai bėgo „Už blaivią Lietuvą”
Atspari visokioms baimėms
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kiek buvo Newtown, CT žudynių aukų?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 8, 2013
Lietuvių rašytojų draugijos veikla 2012 m.
STASĖ PETERSONIENĖ

Sausio 5, 2013
Kalėdos su išeivijos riteriu
RAMUNĖ LAPAS

Išeivijos archyvarai pamažu išdrįsta svajoti
DALIA CIDZIKAITĖ

Prasminga kalėdinė dovana!

Sausio 3, 2013
Izraelis, Palestina ir Lietuva
ALEKSAS VITKUS

Castellucci, dramblys ir ateitininkai
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ