CENTRAS - Archyvas HTML 2009

Archyvas HTML 2009

12-31-09
Sniegas neatbaidė nuo tradicinės Kūčių šventės
FAUSTINA ŠINKŪNIENĖ

12-30-09
Vis daugiau lietuvių iš Londono sugrįžta Į gimtinę
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vėl rengiamos tradicinės Bendruomenės Kūčios
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

12-29-09
Kaip pasibaigė Kopenhagos konferencija?

Baimės emigracijoje turi ir teigiamą pusę

12-26-09
Čikagietis vitražininkas Kalėdas pasitiko su nauju kūriniu

Ar Misiukonį nuteis?
BRONIUS NAINYS

12-15-09
Atlanta mieste paukščiai pračiulbėjo
LAURA VINCAITYTĖ-MOORE

Kas vyksta Kopenhagoje?
DR. DONATAS TIJŪNĖLIS

12-12-09
Akių šviesos grąžintojai
KARILĖ VAITKUTĖ
DALIA CIDZIKAITÈ
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

 

12-05-09
Katalikiškas „Draugas
LEONIDAS RAGAS

,,Viskas atsimuša į finansus”

ALGIS ZAPARACKAS

Kultūrinis subatvakaris pradėjo 50–tąjį sezoną
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

12-02-09

Juodai balta malda Lietuvai
LAIMA APANAVIČIENĖ

ZENONAS V. REKAŠIUS

12-01-09
Grįžtu į Lietuvą pilna gerų įspūdžių, laiminga
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese -5

Jei Kūčios gruodžio 20 d., tai Kalėdos – gruodžio 21 d.
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

11-26-09
Mecosopranas Liora Grodnikaitė
RAIMUNDAS M. LAPAS

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 4

11-24-09

IX Dainų šventės pasaka liks kino juostoje
GABIJA PETRAUSKIENĖ

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 3

Sėkmingas Čikagos Lietuvių Operoslėšų telkimo pokylis

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Buriasi Šiaurės Amerikos studenta

11-20-09
LIETUVOS KARŽYGIAI RUSIJOS CIVILINIAME KARE
DONATAS JANUTA

JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese–2

11-19-09
JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese–1

11-18-09

PLC vadovybė – apie Centro pajamas ir išlaidas
DALIA CIDZIKAITÈ

11-14-09
Kaip rašyti į laikraštį
JUOZAS GAILA

Ar bus nukryžiuotas dar vienas išeivijos rūpintojėlis?
RAIMUNDAS M. LAPAS

Detroito šeštadieninė mokykla atšventė 60 metų sukaktį!
PRANAS ZARANKA


11-13-09

Veržbickas tapo Illinois valstijos kroso čempionu
EDVARDAS ŠULAITIS

Bridgeport yra Bridgeport
PETRAS PETRUTIS

11-12-09
Iš širdies
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Afganistane buvo įklimpę sovietai, dabar įklimpo Obama
ALEKSAS VITKUS

11-11-09
Draugo fondo nariai rinkosi į metinį suvažiavimą
DALIA CIDZIKAITĖ

,,Draugo” padėtis ir ateitis
MARIJA REMIENĖ

11-07-09
Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninei m-klai – 60 metų
DALILĖ POLIKAITIENĖ

Lietuvos išeivijos studentų stažuotės programa įsibėgėjo
RASA ARDYTĖ-JUŠKIENĖ

11-06-09

11-5-09
Ar anglikonai grįš į Katalikų Bažnyčią?
ALEKSAS VITKUS

11-4-09
Kaip susirgau ,,Skautų aido” liga
ANTANAS SAULAITIS SJ

Smurtas šeimoje – nesibaigianti tragedija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

11-3-09
,,Kunigų vienybė” atšventė savo 100–ąjį jubiliejų

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Kanklės, trimitai, dienoraščiai
JUOZAS GAILA

Dar kitoks žvilgsnis į Nobel taikos premijas
ALEKSAS VITKUS

10-29-09
Detroit lietuviai užbaigė Lietuvos vardo 1000-mečio šventimą
JONAS URBONAS

Ar lietuviška spauda palaiko ,,žaliuosius”?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

10-24-09
2009–ieji atmintyje liks kaip ,,Draugo” metai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kai ramybės neduoda mirusieji
ZENONAS V. REKAŠIUS

10- 22-09
Ruošiamasi Philadelphia Lietuvių namų muge

10-21-09
Savanorių darbai Lietuvoje

10-20-09
Lietuvos ir išeivijos Šaulių sąjungos garbingos sukaktys
ZITA BAGDŽIUVIENĖ

10-17-09
Ranka ant krūtinės
JUOZAS GAILA

10-14-09

Pilietiškumo pamoka – V. Landsbergio fondas
INA DRĄSITIENĖ

10-10-09

Pasitikite pramoginį ir nenuspėjamą klasikinį pianistą!

10-09-09
Apie Dariaus ir Girėno atminimo lentą
VALENTINAS RAMONIS

10-07-09

Lietuvos Dukterų draugija
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

„VILNIUS City of Strangers”
JONAS ŠARKA

10-06-09
Gen. Vitkausko istorija ne jam vienam priklauso
DONATAS JANUTA

Šiųmetiniai ,,Derliaus pietūs”
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

10-03-09
Svarbu neprarasti savito braižo

Kas vyksta po bendruomenės skėčiu?
LORETA TIMUKIENĖ

Ar nevertėtų pagalvoti apie Liustracijos komisijos veiklos baigtį?
ALGIMANTAS S. GEČYS

10-02-09
4. Cleveland naujai įkurtos Šv. Kazimiero parapijos klebonas
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

09-30-09

2.Cleveland Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

3.Cleveland lietuviškų parapijų susijungimas
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Requiem mano 1990-1991 metų amerikiečiui didvyriui
ANTANAS DUNDZILA

Žmonės visokiais būdais stengiasi išlikti gyvi
DALĖ MEČKAUSKIENĖ

09-29-09
Spalis – puiki galimybė parodyti lietuviškai katalikišką pilietybę
KUN. ANTANAS SAULAITIS SJ

1. Cleveland Šv. Jurgio parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

09-26-09
Į ,,DRAUGO” POKYLĮ KVIEČIAMI VISI
DALIA CIDZIKAITÈ

DONATAS JANUTA

Esame neatsiejama savo tautos šventės dalis

09-24-09
PETRAS PETRUTIS
AURELIJA DOBROVOLSKIENÈ

09-23-09
Jubiliejinių metų uždarymo iškilmės

INDRĖ RUDAITYTĖ-JESKE

09-22-09
Michigan apygardos suvažiavimas
LIŪDA RUGIENIENĖ

09-19-09
Asmeninis Rūpintojėlis
JUOZAS GAILA

Kur dingo tie, kurie kadais prieš nieką nedrebėjo?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

09-18-09
Lauko teniso turnyras New York
EUGENIJA MISEVIČIENĖ, LAURYNAS MISEVIČIUS

09-17-09
Atsisveikinant su šv. Jurgio parapija
ŽIVILĖ VAITKIENĖ

,,Mindaugo karūnavimo” sugrįžimas
LAIMA APANAVIČIENĖ

09-16-09
Ketvirtis amžiaus PLB lituanistikos katedrai
GIEDRIUS SUBAČIUS

09-15-09
V. Adamkus: ,,Ne aš vertinu, ne jūs vertinsite, bet istorija įvertins

09-12-09

Už šios stovyklos durų slenksčio paliksime širdies dalelę
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Būtina auklėti vaikus lietuviška dvasia

09-11-09

Baltijos kelias paminėtas ir šiapus Atlanto
LORETA TIMUKIENĖ

96-tajam Lietuvos Vyčių metiniam suvažiavimui praėjus 2-troji dalis
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

09-09-09
96-tajam Lietuvos Vyčių metiniam suvažiavimui praėjus 1-oji dalis
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Nauja ,,Liepsna” Lietuvių Fondo dubenėlyje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

09-05-09
Baisusis lietuvis
JUOZAS GAILA

09-04-09
Senovinė prūsų gyvenvietė atgyja Punsko žemėse
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Chorvedžiai rinkosi į Dainavą
NIJOLĖ BENOTIENĖ

09-03-09

Įamžinti per muziką

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Džiugi Lietuvos Vyčių žinia
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

09-02-09
Lietuvių Opera laukia žiūrovų
LAIMA APANAVIČIENĖ

09-01-09

Giminių susitikimai Lietuvoje
RITONĖ RUDAITIENĖ

08-29-09
,,Gimiau nei per anksti..”
JUOZAS GAILA

08-28-09
Pokalbis su ,,Misis Visata 2009

08-27-09
Kaunas pasitiks naujus mokslo metus
DALIA CIDZIKAITÈ

08-26-09
Kun. A. Babono išleistuvės
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Daugiau pagarbos kitam!
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

08-25-09
Magdalenos Stankūnės viešnagė Lietuvoje
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prisiminus 1989 m. Baltijos kelią Lietuvoje
POVILAS VAIČEKAUSKAS

08-21-09

08-20-09
Palangoje – dailininkės iš Cleveland paroda (N. Palubinskienė)
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kai neapykanta sudrumsčia mintis
ALGIMANTAS GEČYS

08-19-09

Pavarčius kelis neseniai Lietuvoje išleistus leidinius
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuvos komunalinės paslaugos
STASYS GOŠTAUTAS

08-18-09

Čikagoje – ištikimas lietuvybės ir tikėjimo draugas
VYTAUTAS A. GOCENTAS

Emigracija – viena iš didžiųjų Lietuvos problemų
ALEKSAS VITKUS

08-15-09
Lietuviai kariai Afganistane
JUOZAS GAILA

UNESCO turi būti stipri
LORETA TRIMUKIENĖ

Prieš 40 metų: Keturios taikos ir muzikos dienos
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-14-09

Graži šventė futbolo mėgėjams
EDVARDAS ŠULAITIS

Svajone, nepražūk
KAN. DR. ROBERTAS PUKENIS
08-13-09

,,Užtrauksim naują giesmę, broliai…” ir sesės!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-11-09
VIEN DĖL PALAIKYMO NORISI BĖGTI

08-09-09
Krepšelis paruošt

08-07-09

Krepšelis paruoštas? Pasiproduktėliaukime internete
RAIMUNDAS M. LAPAS

08-06-09

Muzikas S. Sližys – pagaliau pensininkas
ROŽÈ RAŽAUSKIENĖ

08-05-09
Lietuvių Bendruomenė Amerikoje
ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

Lietuviško gyvenimo skonis iš arti
LINA BERŽINSKAITÈ

08-04-09
Lietuvos elektros energijos pakankamumas
DR. STASYS BAČKAITIS, INŽ. VIKTORTAS JAUTOKAS, PROF. RIMAS SLAVICKAS

Viena Dainavos banga skuba paskui kitą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

08-01-09
Apie dainininką ir prezidentą
JUOZAS GAILA


07-31-09

Netekome kunigo Ričardo Repšio

„Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje” pasiekė ir Lietuvą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

07-30-09
Koks bus šv. Antano parapijos likimas

07-29-09
Kun. R. Pukenis: reikia naujo sąjūdžio
DALIA CIDZIKAITÈ

Kur eini, Pasaulio Lietuvių bendruomene?
LEONAS NARBUTIS

Paparčio žiedai jau išsiskleidė
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

07-25-09
Marijampolėje – palaimintojo J. Matulaičio atlaidų dienos
ALGIS VAŠKEVIČIUS

07-24-09
Birželio 26–28 d. Vilniuje vyko VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

07-23-09

Kas yra lietuvis, gyvenantis užsienyje?
LIŪDA RUGIENIENĖ

07-22-09
Vilniaus žavesys ir savarankiško gyvenimo pamokos
DOVILAS BUKAUSKAS

Tautos dainius Maironis – geriausias poetas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-19-09

Valdo Adamkaus prezidentavimas
JULIUS ŠMULKŠTYS

Yra kuo džiaugtis ir dėl ko dėti jėgas
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Egzaminai tebevyksta
VYTAUTAS VOLERTAS

07-17-09
Pasikeitimo programos keičia ir universiteto kultūrą
ILONA GEDUTIENĖ

Įvykiai, sukėlę abejonių dėl V. Adamkaus ryžtingumo
ROMAS KILIKAUSKAS

07-16-09
Menininkė iš Vilniaus pristatė parodą

07-15-09

V. Adamkus – demokratinis prezidentas
ALGIMANTAS GURECKAS

Mirusiojo pagerbimas ar trumpalaikis išprotėjimas?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-14-09

Metai buvo turiningi ir turtingi
MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ-NEWSOM

07-10-09

,,Nėra blogo klimato, o tik bloga apranga!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

07-09-09

,,Gyvybės medis”
BEATA ČIURLIONIENĖ

07-08-09

Nereikia pasiduoti istorijos suvokimo kraštutinumams

Šešiasdešimt saulėgrąžų
PRANAS VISVYDAS

07-07-09

Dar 10 metų ir apsivalysime?
DALIA CIDZIKAITÈ

,,Tautiška giesmė” suvienijo

07-04-09
Trečioji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė
DOVILAS BUKAUSKAS

07-02-09
Nauja JAV LB Vakarų Vidurio apygardos valdyba
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

07-01-09
Ne visi faktai apie PLB Lituanistikos katedrą yra teisingi

Amerikoje išleistoje mezgimo knygoje – ir lietuviški raštai
RAMUNĖ LAPAS

06-30-09

,,Tegul meilė Lietuvos…” nuskamba aplink pasaulį!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Martynas Levickis: ,,Būti muzikantu yra palaima”
LORETA TIMUKIENĖ

06-27-09

V. Adamkus – didelis mažos valstybės prezidentas
ZENONAS V. REKAŠIUS

Neringai – 40 metų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-26-09

Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą (4)
JERONIMAS TAMKUTONIS

KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Lietuvių Fondas tikisi geresnių laikų ir naujų narių
LORETA TIMUKIENĖ

06-25-09

Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą (3)
JERONIMAS TAMKUTONIS

Koncerto ,,Gyvybės medis” aidai
RAMINTA VILKIENĖ

06-24-09

Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą (2)
JERONIMAS TAMKUTONIS

,,Labiau ir labiau save ateityje matau kaip daktarą”

DOVILAS BUKAUSKAS

06-23-09
Žvilgsnis į V. Adamkaus prezidentavimą (1)
JERONIMAS TAMKUTONIS

Jaudinanti popietė
ALEKSAS VITKUS

06-20-09

Mirė SLA prezidentas Kęstutis Kostas Miklas

Kaip išvengti JAV ekonominės depresijos
DR. EDVARDAS BUBNYS

Gyvenimas – dialogas tarp dviejų kultūrų ir kalbų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-19-09
KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Sugrįžti į Ameriką buvo tikslas nuo jaunų dienų
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

06-18-09

Ar egzistavo naciška asmenybė?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Baltic Rites of Spring” šiais metais sėkmingiausias
MARYTĖ RAČYS

06-17-09

Kada ir kaip uždaryti Guantanamo?
ALEKSAS VITKUS

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės jau įsibėgėjo
DOVILAS BUKAUSKAS

06-16-09
Lietuviškų širdžių ir bendros giesmės suburti

Lietuvos dailės muziejus nušvito ,,Spalvų varsa”
LAIMA APANAVIČIENĖ

06-13-09

Dainava ruošiasi vasaros antplūdžiui

Naujovės keičiant pasą

Pažadėtas laiškas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

06-12-09
KAIP KALBAME IR RAŠOME
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

,,Pravda” mano, kad Ameriką perims marksistai
ALEKSAS VITKUS

06-11-09
Knyga „Draugo” šimtmečiui

Laikraštis yra laikraštis
PETRAS PETRUTIS

Pasibaigusių LR Seimo ir PLB komisijos posėdžių derlius — penkios rezoliucijos
DALIA CIDZIKAITÈ

06-10-09

„Daug daug naujų dainelių”
RASA KURIENĖ

Kalbėta ne tik apie nuveiktus darbus
LORETA TIMUKIENĖ

06-09-09
Lietuvių pamoka Amerikos psichologams
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Viena diena Roslyn
VALYTĖ SPARKIS

06-06-09
Didysis bandymas
DALIA CIDZIKAITÈ

Pasimatymas balkone arba Elzbietos nuotykiai lietuviškam kine
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

06-05-09
Ar atmintis sušlubavo?
STASĖ SEMĖNIENĖ

Philadelphia įvyko II Lietuvių futbolo turnyras
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

06-04-09

lgametė Hartford LB apylinkės pirmininkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Lietuvių tautinių šokių institutą aplankė taikos paukštė
DALIA CIDZIKAITÈ

06-03-09
Ar PLC kelia rūpestį?
ALGIS KAZLAUSKAS

JBANC konferencija Washington, DC
ALDONA GINTAUTAITĖ PAULIUS VERTELKA

06-02-09
Partizanų bunkerio istorija Rako stovykloje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuvos grožis architektūroje
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

05-30-09

Žeminant kitą, nepasitarnauta mirusiojo atminčiai
ALGIMANTAS GEČYS


05-29-09
Krepšinis – sporto, šeimų ir lietuvybės šventė!
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Lietuva ir Vatikanas 1922–1940 metais
ALEKSAS VITKUS

05-28-09
LR gen. konsulatas Čikagoje EP rinkimuose tikisi ne mažesnio aktyvumo
DALIA CIDZIKAITÈ

05-27-09
Lituanistikos katedros UIC ateitis ir jos likimo sprendimas
DR. STASYS BAČKAITIS

05-23-09
Šarūnas Marčiulionis: ,,Įvertinti mano laimėjimai ne tik krepšinio aikštelėje”
LORETA TIMUKIENĖ

Nuskambėjo paskutinis skambutis
LAIMA APANAVIČIENÈ


05-22-09

Išpažintis pas Notre Dame prezidentą
ALEKSAS VITKUS

Lietuvos beisbolininkų viešnagė
WILL GORDON

05-21-09

Los Angeles Lietuvos vaikų vilties komiteto veikla
REGINA GASPARONIENĖ

45 metai, 2 mėnesiai ir 1 diena
EDMUNDAS PETRAUSKAS

05-20-09

Dėl šių dienų lietuvių patriotizmo
ALEKSAS VITKUS

Aš buvau dypukas
ANTANAS SAULAITIS SJ

05-19-09
Kas slepiasi po slaptojo agento profesija?
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

05-18-09
Kūrybos dvasia Neringos Meno dienose
LIUDA ŽIAUGRIENĖ

Stalas ir (atsiprašau) lovys
VYTAUTAS VOLERTAS

Ar trečiabangių norai – pagalys ,,geros” politikos ratuose?
VITALIJA DUNČIENĖ

05-15-09
Dr. Kisielius ir Lietuvių fronto bičiuliai
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Didžioji paslaptis
PETRAS KATINAS

05-14-09
Ar Amerika turėjo teisę kankinti teroristus?
ALEKSAS VITKUS

Rankos padavimas Vilniui (1)
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Nuotaikingas ,,Laisvės” choro pavasario koncertas
ALGIMANTAS GEČYS

05-13-09

Pagarbos nusipelnęs ALK’os direktorius
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Pažintis su kryždirbystės istorija
LAIMA APANAVIČIENÈ

05-12-09
Parodoje – šimtametė ,,Draugo” istorija
LAIMA APANAVIČIENĖ

Abarių šeimai svarbiausia dabar – surasti vidinę ramybę
LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvių Fondo suvažiavimui praėjus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

05-09-09
,,Grandis” sulaukė 50–ties

Meilė ir neapykanta
JUOZAS GAILA

Petras Kisielius bendruomenėje
BRONIUS NAINYS

05-08-09

Lietuvos kareivėliai kovose Kinijoje ir Filipinuose

DONATAS  JANUTA

Dr. Petras Kisielius – ateitininkijos ąžuolas

VACLOVAS KLEIZA

Išmokti atpažinti šių dienų patriotizmą
DALIA CIDZIKAITÈ

05-07-09
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventė
JONAS URBONAS

05-06-09
Prano Domšaičio sugrįžimai iš toli ir seniai
VITA MORKŪNIENĖ

VDU jaunų idealistų kalvė
KUN. ARVYDAS ŽYGAS

05-05-09
Reikia plėsti Pasaulio Teisuolių sąvoką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

05-02-09
1000–mečio šventė anglų kalba UIC tampa tikrove

04-30-09
Aplink pasaulį su ,,Tūkstanmečio Odisėjos” laivu
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Savo patirtimi dalijasi trijų lietuvių tautinių šokių ansamblių vadovai
RAMUNÈ KUBILIŪTĖ

04-29-09


Labdaros sėklos daigai prigijo Lietuvoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kaip sustabdyti Somalio piratus?
ALEKSAS VITKUS

04-28-09
Stebuklingas Šv. Kazimiero mokyklos kelias
NOMEDA VUCIANIENĖ

,,Biru Bar”: viskas yra įmanoma
LORETA TIMUKIENĖ

PLC įvyko 46-asis Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas
DALIA CIDZIKAITĖ

04-25-09
„Vynuogynuose darbo daug, bet darbininkų mažaE. Skrupskelytė
PETRAS PETRUTIS

Kaip minėsime Lietuvos vardo tūkstantmetį?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Čikagiškis Baltijos jūros dugne ieškos ,,Prezidento Smetonos”
LORETA TIMUKIENĖ

04-24-09
Ne už kalnų Žalgirio pergalės jubiliejus
EDMUNDAS SIMANAITIS

Kodėl mums svarbu būti lietuviais?
RŪTA KUNCIENĖ

04-23-09
Įspūdžiai iš Vasario 16-osios minėjimo
DR. GENDRIKAS LIKAS

04-22-09

P. Saudargas: Laikas susirūpinti išsivaikštančia ir išmirštančia Lietuvos valstybe
DALIA CIDZIKAITÈ

Pilietybės įstatymui į Seimą sugrįžus
BRONIUS NAINYS

04-21-09
Vieną kartą pagavęs – OSI paleisti nenori
ALEKSAS VITKUS

Suremontuotos Šv. Andriejaus parapijos patalpos
ALGIMANTAS GEČYS

Studentai apie studijas kitiems

04-18-09
Čikagos ,,Grandies’’ tautinis ansamblis švęs savo 50–metį
RAMUNÈ KUBILIŪTĖ

VALDOVŲ RŪMAI IR MES
LAIMA ŽLIOBIENĖ

Džiūgaujančių nusikaltėlių veidai ekrane
EDMUNDAS SIMANAITIS

04-17-09
Įvertinkime laiku!
STASĖ SEMĖNIENĖ

Kelionė į Čikagą – simboliška ir neįprasta
LORETA TIMUKIENĖ

04-16-09

Įspūdingas koncertas
DANUTĖ BALČIŪNIENĖ

04-15-09
Kodėl apsimoka balsuoti JAV Lietuvių Bendruomenės rinkimuose?
STASYS GOŠTAUTAS

Jurgio Daugvilos pėdsakai Amerikos žemėje
LAIMA APANAVIČIENĖ

NATO 2009: penkerių, dešimties ir šešiasdešimties metų sukaktys
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

04-14-09

Kai politika susikerta su religija
ALEKSAS VITKUS

Šv. Velykos vidurio Anglijoje
DR. DARIUS FURMONAVIČIUS

Paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje” pradėjo keliauti po JAV lietuviškas bendruomenes
DALĖ LUKIENĖ

04-11-09

,,Tėviškės žiburiams” – 60 metų
RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ

Auksinis Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos JAV sostinėje jubiliejus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vėl sutvyksėjo klaidžiojanti švieselė
LORETA TIMUKIENĖ

04-09-09
25–oji Lietuvos Dukterų draugijos vakarienė-koncertas
MEČYS ŠILKAITIS

www.NYCLTV.com — šiuolaikinės lietuvių išeivijos veidas internete

GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

04-08-09
Palūžo dar trys Dainavos ąžuolai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

AIG nesėkmė ir premijos
ALEKSAS VITKUS

04-07-09

Čiurlionio galerijoje atidaryta ČLM mokinių darbų paroda

Roanoke mieste steigiasi nauja LB apylinkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Clevelando lietuviai paminėjo Vasario 16–ąją
DR. VIKTORAS STANKUS

04-04-09
Jaukus kampelis senstantiems lietuviams
NIJOLĖ JANKUTĖ

Michigano lietuviai minės Lietuvos vardo 1000–metį
LIŪDA RUGIENIENĖ

04-03-09
Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos ir PLSŽ slidinėjimo olimpiada
Pavasarėjant paklaidžiojus kapinėse
EDMUNDAS PETRAUSKAS


04-02-09

Ar vėl balsuosim už mažesnę blogybę?
BRONIUS NAINYS

Nepriklausomybės šventės paminėtos ir Rytų Connecticut apylinkėje
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

04-01-09
Meilinga žodžiui pertraukėlė
ANGELĖ ORVIDAITĖ

Buvusi Lietuvos ,,robinzonė” Rima pasakoja savo įspūdžius
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-31-09
Skausmas krūtinėje
DALIUS KEDAINIS, MD

Minėjimas su kitoniška programa
PRANAS VISVYDAS

Bostono lietuviai šventę pažymėjo ypatingai
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-28-09
Apie dar vieną Teismų įstatymo keitimą
ALDONA MEILIUTYTĖ

Ankstyvas pavasaris Philadelphia
ALDONA RASTENYTĖ

Ar pasitiksime atskrendančius rinkimus?
LORETA TIMUKIENĖ

03-27-09
Studentai nori studijuoti PLB Lituanistikos katedroje, bet UIC jiems užkerta kelią
Ambasados taurė 2009
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

03-26-09
Pietūs paruošti, prašom valgyti!
STASĖ KAZLAUSKIENĖ

Ten, kur lietuviai gyveno, dabar statomos ledo pilys
PETRAS PETRUTIS

03-25-09

Žengiant ilgamečių tradicijų ir vertybių keliu

Kiekviena krizė gali būti nauja pradžia
Dr. ONA RADZEVIČIENĖ

03-24-09

Philadelphia LB iškilmingai paminėjo Nepriklausomybės šventes
ALGIMANTAS S. GEČYS

Lietuviškų filmų vakaras

03-21-09

Didžiausia vertybė – kalba
JUOZAS GAILA

Ilsėkitės ramybėje
EGLĖ JUODVALKĖ

Valdžia drasko valdžias
VYTAUTAS VOLERTAS

03-20-09
Obama atleidžia varžtus tiriant kamienines ląsteles
ALEKSAS VITKUS

Atsitiko todėl…
KAZIMIERA KUBILIENĖ

03-19-09
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko kalba Johns Hopkins

Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje
MEČYS ŠILKAITIS

03-18-09

Kovo 11–oji Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Studentų stipendijos – veltui ar mainais?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


03-17-09

Programa padės moterims įveikti ligą
LORETA TIMUKIENĖ

Rochester lietuviai paminėjo Vasario 16-ąją
REGINA JUODEIKIENĖ

03-14-09

Visi drauge ,,Draugo” koncerte
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jūriniame slėnyje turėtų susivienyti mokslas ir verslas
LORETA TIMUKIENĖ


03-13-09

Dialogas su užsienio lietuviais—dvipusis judėjimas
DALIA CIDZIKAITÈ


Nepriklausomybės atgavimo paminėjimas
ANTANAS PAUŽUOLIS

03-12-09

Vasario 16-ąją pirmąkart šventė ir Sarasota lietuviai

Lietuvos nepriklausomybės šventė
JOANA KAZIMIERAITIS

3-11-09

Nepriklausomybė ir du jos atkūrimai per 72 metus
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui pasibaigus
Dalyvių atsiliepimai

03-10-09
„Draugui” įteikta ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė”

Šventėme Nepriklausomybės dieną
LAIMA REISS

Nauja apylinkės valdyba
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

03-07-09

Kur, kada ir kaip galima balsuoti būsimuose Lietuvos rinkimuose
DALIA CIDZIKAITĖ

Čikagoje atidaroma Mariaus Jovaišos fotografijos paroda
LAIMA APANAVIČIENĖ

ALGIS NORVILAS

03-06-09
Stebuklas, vis labiau panašėjantis į tragediją
DALIA CIDZIKAITĖ

Ruošiantis VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
LORETA TIMUKIENĖ

03-05-09

Marija Strasevičiūtė ir Alvidas Pakarklis kviečia į parodą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ką daryti su merdinčiomis organizacijomis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

03-03-09

DC paminėta Vasario 16-oji
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

,,New York Times Travel Show” vėl džiugino kelionių mėgėjus
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Mokytojų konferencijoje – žinoma režisierė, rašytoja, aktorė
LAIMA APANAVIČIENĖ

02-28-09
SveikataSveikataSveikataPasitikome gavėnią
ALEKSAS VITKUS

Zubovai: esam laimingi, kad niekada nereikėjo ieškoti ,,bendrų žemių”
AURELIJA TAMOŠIŪNATĖ

Vasario 16–oji ir Kovo 11–oji per A. Vokietaičio prizmę
ANTANAS DUNDZILA

02-27-09
JAV Lietuvių Bendruomenės Padėkos raštas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN

Juostų raštai ir spalvos
LAIMA APANAVIČIENĖ

Darius Udrys – JAV lietuvio internetinis projektas
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

02-26-09
Apie pašnekesių vakarą „Meilės himnas”
KRISTINA BALNIŪTĖ

Senatoriaus Burris komedija tęsiasi
ALEKSAS VITKUS

02-25-09
Valstybės saugumo reikalai
JERONIMAS TAMKUTONIS

Istorinė Lietuvių Fondo paskola Pasaulio lietuvių centrui
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

02-24-09
Čikagiečiai maldoje prisiminė poetą Kazį Bradūną
RAMUNĖ KUBILŪTĖ

Nepriklausomybės šventės paminėjimas Lemonte

N. Sinkevičiūtė: Mane labiausiai traukia nepameluotas,
natūraliausias instrumentas – žmogaus balsas
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

02-21-09
LF rems lietuvišką veiklą–kukliau, bet rems
DALIA CIDZIKAITĖ

Regina Kučiene–Kalbėti lietuviškai – tai dar nereiškia būti lietuviu
LAIMA APANAVIČIENĖ

Aukščiau bambos neiššoksi!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-20-09

Keliai ir šunkeliai
DONATAS JANUTA

R. JUKNEVIČIENĖ: kas nemaitina savo kariuomenės — maitina svetimą
DALIA CIDZIKAITĖ

02-19-09

Įdomi paskaita
MEČYS ŠILKAITIS

Muzikos meistrai dovanojo Lietuvos tūkstantmečio šventę
LAIMA REISS
Kaip atskirti pelus nuo grūdų?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-18-09

Apie mūsų laimėjimus ir laukiančius iššūkius
DALIA CIDZIKAITĖ

02-14-09
Auksučių eksperimentinis ūkis
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Vaivą Vėbraitę prisimenant

Iškeliavo pro sūnaus atkeltus vartelius
JUOZAS GAILA

02-13-09

Apie patirtį siekiant bevizio režimo ir jį įgyvendinus
MONIKA RAMANAUSKAITĖ

Valentino diena prieš gyvenimo saulėlydį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-12-09

Pasisekęs Vilniaus styginių kvarteto koncertas Lietuvių klube
ELVYRA VODOPALIENĖ

02-11-09

Labdaros koncerto lėšos – Viešvilės vaikų globos namams
LAIMA APANAVIČIENĖ

02-10-09
Apie lietuvius Sibire – kitaip
DALIA CIDZIKAITÈ

Knarkimas ir obstrukcinė miego apnėja
DALIUS KEDAINIS, MD

Prezidento George Walker Bush palikimas II dalis
ALEKSAS VITKUS

02-07-09
PLB Lituanistikos katedros būklė Illinojaus universitete Čikagoje
GIEDRIUS SUBAČIUS

,,Sorry hon”
JUOZAS GAILA

02-06-09
Užsienio lietuviai Lietuvai – ne našta, o privilegija

Iki 2060-ųjų metų Lietuva sumažės beveik vienu ketvirtadaliu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

02-05-09

Garbingi popiežiaus Benedikto XVI palaiminimai
REGINA JUODEIKIENĖ

Prezidento George Walker Bush palikimas
I dalis

ALEKSAS VITKUS

02-04-09

J. Tamulaitis—Žvilgsnis į Lietuvą pro medžių šakas
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV lietuvių kultūrinio paveldo išsaugojimo problemos ir galimybės
ALGIS LUKAS

02-03-09
Argentinoje – „Neregėtos Lietuvos” nuotraukų paroda
LAIMA APANAVIČIENĖ

Tėvynainiai nesiveržia į Tėvynę
PETRAS KATINAS

01-31-09
Kas mums atsitiko?
VITALIJA DUNČIENĖ

Pokalbis su knygos apie Lietuvos teisėtvarką autore
DALIA CIDZIKAITÈ

01-30-09
Sausio 13-osios atminimas – krepšinio aikštelėje
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

01-29-09
D. Grabliauskas—Džiaugiuosi, kad teko laimė pabuvoti JAV prezidento inauguracijoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Su naująja valdžia aptarti išeivijos reikalai
LORETA TIMUKIENĖ

Penktosios ,,Laisvės” premijos belaukiant
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

01-28-09
Dešimtieji VVĮM ,,Derliaus pietūs’’

Draugijos veikla jau prasidėjo
ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

01-27-09
Užpustytais keliais į lietuvišką mokyklą!

Čikagoje lietuvių jaunimas susidomėjo diktanto rašymu
LORETA TIMUKIENĖ

01-26-09
Didžiavimasis ir tikrovė

JUOZAS GAILAS

Nustokime rūpintis neribota dviguba pilietybe
ALGIMANTAS S. GEČYS

01-23-09
Architektas Miliūnas

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Komedija dėl Illinois senatoriaus vietos JAV Senate
ALEKSAS VITKUS

01-22-09

Giedrę Milerytę. ALKA sulaukia talkininkų iš Lietuvos
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Lietuva garsi jaunais muzikais
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-21-09

Apie penktadienio įvykius Lietuvoje
ALDONA MEILIUTYTĖ

Lietuvių Fondas žvelgia į ateitį
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-17-09
Lietuva mažųjų lietuviukų širdyse
AUDRUONĖ SIDAUGIENĖ

Žvilgsnis į aukštąjį mokslą
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Sausio 13-toji: išeivijos vaidmuo
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

2008 m. Švietimo premija
LAIMA APANAVIČIENĖ

01-16-09
Dalinamės, nes norime, dovanojame, nes labai gera
Audronė Sidaugienė

Kovo mėnesį kviečiame slidinėti į California

01-15-09
Lietuvos praeities atspindžiai
Laimos Vincės (Sruoginytės) kūryboje

Jurgita Raškevičiūtė

Rusus vietoj mėsos maitins bulvėmis
Petras Katinas

01-14-09
,,Paliktų vaikų” psichologiniai sunkumai
Vanda Vaitekonienė

01-13-09
Čikagos kultūros centre atidaryta dviejų Lietuvos grafikių darbų paroda

Prieškalėdinė ,,Vaiko vartų į mokslą” popietė
Anelė Pečkaitienė

01-10-09
Daug daug dainelių…
Ramunė Kubiliūtė

Apie laiką
Dalia Cidzikaitė

Mintys
Juozas Gaila

01-09-09
Lietuvos Tūkstantmečiui – VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

Taupumas ir artimo meilė
Romualdas Kriaučiūnas

Kūčių negęstanti šiluma
Regina Juodeikienė

01-08-09
Tarpkarinės Lietuvos” klausimas
Dr. Juozas Meškauskas

Žiniasklaidos verslo klausimu
Vilius Bražėnas

Nuostabi linkuviečių kelionė į Vilnių
Lina Miežinskaitė

01-07-09
Lietuvių Fondo liepsna ar karštos žarijos?

01-06-09
Sulaužyto likimo herojai lietuviškame filme ,,Loss”
Jurgita Raškevičiūtė

Afganistane – ,, Žmonės su mėlynomis akimis”: Lietuva ir NATO
Donatas Januta

01-03-09
Paminklas Komunizmo aukoms atminti–kuklus, tačiau pavilioja savo artumu
Karll Altau

Tikros Kūčios – tik gruodžio 24 dieną!
Romualdas Kriaučiūnas

Nauji metai – nauji rūpesčiai
Marija Remienė