CENTRAS - Archyvas HTML 2011

Archyvas HTML 2011

DALIA CIDZIKAITĖ

Ieškant atotrūkio tarp lietuvių studentų priežasčių
ANCA ULEA

Tiek ir tevertos mūsų specialiosios tarnybos…
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 24, 2011
Kvietimas į labdaros vakarą
ANGELĖ BAILEY
Svarstant Lietuvos pilietybės klausimą būtina nesusipriešinti
ALGIMANTAS S. GEČYS

Pralaimėta byla
ALDONA MEILIUTYTĖ

Cincinnati lietuviai jau gyvena kalėdinėmis nuotaikomis
ERIKA PEČKIENĖ

Lietuvių išeivijos sporto mėgėjų organizacijoje vyksta kartų kaita

Gruodžio 13, 2011
300 „Ecos de Lituania’’ laidų
EDVARDAS ŠULAITIS

Gruodžio 10, 2011
Philadelphia lietuviai pildys vaikų svajones
DALIA CIDZIKAITĖ

Gruodžio 8, 2011
Jaunimo centro metinė vakaronė
LAIMA APANAVIČIENĖ

Moterų klubas ,,Alatėja” – lyg trečia dukra
DALIA CIDZIKAITĖ

Vatikanas skatina pasaulinę finansų reformą
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 6, 2011
Įspūdžiai po LTSC knygų mugės
KRISTINA LAPIENYTĖ

Sugavęs amerikietišką ,,laimės paukštę”

Apie revoliuciją ir evoliuciją spaudoje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Gruodžio 1, 2011
Plona piniginė – ne kliūtis sveikai mitybai!
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Lapkričio 29, 2011
Ką nuveikė Lemont „Spindulys”?
AUDRA LINTAKIENĖ
Duonelė, duonytė
AUKSĖ MOTTOJAV prezidento odos spalva
VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Lapkričio 24 2011
Audrius V. Plioplys – 2011-ųjų ,,Metų žmogus’’

,,Cepelinų pietūs’’: tikrai buvo verta!
BIRUTĖ PRIŠMANTIENĖ

Lapkričio 22, 2011
Padėkos diena
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER

Patarimai sveikam protiniam gyvenimui
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 19, 2011
Čikagoje lankėsi VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” atstovai
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių rūšiavimas
VITALIJA DUNČIENĖ

Lapkričio 17, 2011
Muzika, nežinanti nei sienų, nei laiko ribų
RAMUNĖ LAPAS

Lapkričio 15, 2011
Padarykite ,,gerą darbelį” – tapkite donorais
DALIA CIDZIKAITĖ

Pagalba talentingiems šalies vaikams
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 12, 2011

LIC veikla, nukreipta veidu į Lietuvą
LORETA TIMUKIENĖ

Religinis švietimas lituanistinėje mokykloje
SES. MARGARITA BAREIKAITĖ

Lapkričio 10, 2011
Kviečia LKMA suvažiavimas
DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Referendumas
REGINAS NARUŠIENĖ, JD

Iki 2017 metų JAV spausdintų laikraščių neliks
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 8, 2011
Iš mokyklos dienoraščio: Derlingas ruduo
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Juk jis buvo ateitininkas!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 5, 2011
Lietuvių katalikų religinė šalpa mini 50-metį
LORETA TIMUKIENĖ

LA Amerikos baltų laisvės lyga atšventė 30-metį
REGINA GASPARONIENĖ

Lapkričio 3, 2011
Baigiame 92-ius, pradedame 66-ius
ALĖ NAMIKIENĖ

Vietą radęs Lietuvoje
RAMUNĖ LAPAS

Lapkričio 1, 2011
Plačiajuostė Lietuva
DR. ARŪNAS ŠLEKYS

Spalio 29, 2011
Šokių šventei ruošiamės ir Boston, ir ,,Dainavoje”
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Gražiausios Lietuvos dienos – ateityje
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Spalio 27, 2011
PLC pokylis ,,Bon Voyage”
JOLANTA KURPIS

Ketvertuko mamos svajonėse
LORETA TIMUKIENĖ

Abejingi
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 25, 2011
Dviejų lietuvių dailininkių paroda Atlanta mieste
SIMONA TAMOŠIŪNAITĖ

Ką galima užmušti be teismo ir ko – ne?
ALEKSAS VITKUS

Spalio 13, 2011
„Bloodlands” ir masinės žudynės Lietuvoje
DR. AUGUSTINAS IDZELIS

Svetingos vasaros įspūdžiai

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Spalio 11, 2011
Lietuvos Dukterų draugijos „Rudens pietūs”
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Spalio 8, 2011
Rašytojo V. Volerto jubiliejus ir naujojo romano sutiktuvės
DALIA KAIRIŪKŠTIENĖ

M. Montessori pasekėja pažymėjo savo garbų jubiliejų
LAIMA APANAVIČIENĖ

Spalio 6, 2011
Blogi žmonės nemoka dainų
EUGENIJA MISEVIČIENĖ
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Apie brolius lenkus
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Spalio 3, 2011
Cicero lietuvių įsteigtos parapijos šimtmečio pobūvis
EDVARDAS ŠULAITIS

Spalio 1, 2011
Lietuva turi ką pasiūlyti
DALIA CIDZIKAITĖ

Visur taip, tik Lietuvoje kitaip!?
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Rugsėjo 29, 2011
Pasiruošimai AABS konferencijai vyksta nuo šių metų pavasario
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Tikrovės vaizdelis iš Lietuvos: teismo byla
ALDONA MEILUTYTĖ

Rugsėjo 27, 2011
Pirmasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas
LORETA TIMUKIENĖ

,,Derliaus pietų” dalyviai atjautė mažuosius, įvertino pastangas
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugsėjo 24, 2011
LR Seimo pirmininkės viešnagė JAV: gerojo lobizmo pavyzdys
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuviška trilogija ,,Artisphere Theatre”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rugsėjo 22, 2011
Įvykių ir renginių pynė prie Detroit
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Amerika jau ne pirmoji?
ALEKSAS VITKUS

Skubos darbus vėjai gaudo
JERONIMAS TAMKUTONIS

Rugsėjo 20, 2011
Čikagos lietuviška pradžia: kun. Juozas Juškevičius
TĖVAS ANTANAS SAULAITIS, SJ

Rugsėjo 17, 2011
Meno atgimimas Neringos stovykloje
JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ

Abejingumas – baisiau už mirtį
VITALIJA DUNČIENĖ

Pokalbis su JAV Lietuvių
visuomeninio komiteto pavaduotoja
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugsėjo 15, 2011
Šiaulių ir Kent State universitetų draugystė
VIKTORAS STANKUS

PLB Lituanistikos katedra: žiupsnis nesenos istorijos
GIEDRIUS SUBAČIUS

Rugsėjo 13, 2011
Florida Lietuvių klubas ruošiasi 50 metų jubiliejui
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugsėjo 10, 2011
Archyvai išeivijoje: iš tamsos – į šviesą
DALIA CIDZIKAITĖ

Naujasis Philadelphia LB pirmininkas
LORETA TIMUKIENĖ

ŠALSS švenčia savo antrąjį gimtadienį

Rugsėjo 8, 2011
Lietuvos ir JAV atnaujintiems diplomatiniams santykiams – 20 metų
DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų „Aušros vartų/Kernavės” tunto veikla
s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Rugsėjo 3, 2011
Kas protėvių herbe: gulbė ar višta?
KARILĖ VAITKUTĖ

Čiurlionio galerija kviečia į veltinio parodą
LAIMA APANAVIČIENĖ

LTŠI narių suvažiavimas
DALIA CIDZIKAITĖ

Krepšinis Lietuvoje – religija ar beprotybė?
ALEKSAS VITKUS

Rugpjūčio 30, 2011
Amerika neįveikė gimtosios žemės traukos
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Čikagoje įsikūrė nauja lietuvių grupė
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugpjūčio 27, 2011
Garso archyvai išeivijoje: kas saugo, tas prižiūri
ROMAS SAKADOLSKIS

M. K. Čiurlionis Amerikoje
ALDONA RASTENYTĖ-PAGE

Rugpjūčio 25, 2011
Pirmą kartą Lietuvoje įrašyti ir išleisti visi didžiojo M. K. Čiurlionio kūriniai
LAIMA APANAVIČIENĖ

LF ,,Liepsna 2011” – jau narių rankose
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Neleiskime sunykti mūsų tautai
GIEDRIUS ALASEVIČIUS

Rugpjūčio 23 2011
Lietuviški lazeriai

Kada Lietuva turės tikrų milijonierių?
GINTATRAS VISOCKAS

Dar apie holokaustą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Rugpjūčio 20 2011
Arvydas Sabonis
Pirmas lietuvis ir aukščiausias iš visų
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Rugpjūčio 18, 2011
Lietuviai pacientai sunkiai atsisako senų įpročių
ALEXANDRA SIFFERLIN
HAYLEY MACMILLEN

Teroristinis kvaitulys pasiekė ir Norvegiją
ALEKSAS VITKUS

Rugpjūčio 16, 2011
Filmas apie 1941 metų Birželio sukilimą
DALIA CIDZIKAITĖ

Rugpjūčio 13, 2011
Amerikos lietuvis Lietuvoje (2)
JUOZAS GAILA

Ar galima tikėtis pergalės iš pakrikusios armijos?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Dviguba pilietybė – lyg blogas sapnas?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ar tikrai karalius Jogaila – K. Kolumbo senelis?
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Rugpjūčio 09, 2011
Kaune – Saulės Piktys paroda

Amerikos Pilietinių laisvių sąjunga nemiega!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 06, 2011
Mūsų archyvai – mūsų istorija
DALIA CIDZIKAITĖ

Grigališkojo choralo savaitę baigė įspūdingas koncertas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugpjūčio 04, 2011
Nuostabioji erdvių kelionių era baigėsi?
ALEKSAS VITKUS

Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje ir Lenkijoje
LIŪDA RUGIENIENĖ

Rugpjūčio 02, 2011
Lietuvoje įsteigta pirmoji Prezidentinė biblioteka-muziejus
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Liepos 30, 2011
Čikagoje ir jos apylinkėse susikūrė judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Silpnesniesiems palankūs principai
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 28, 2011
Pasikeitimai Philadelphia miesto lietuvių parapijose
ALGIMANTAS S. GEČYS

Siūlau krašto apsaugos klausimą kelti dažniau
ATS. PLK.ROMAS KILIKAUSKAS

JAV grįžta prie laukinių Vakarų tradicijos?
ALEKSAS VITKUS

Liepos 26, 2011
Minint Pal. arkivyskupo J. Matulaičio sukaktį atidarytas jo vardo muziejus
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 23, 2011
Bet ar aš – amerikietis?
JUOZAS GAILA

Liepos 13, 2011
Įvyko 2-osios golfo varžybos PLC paremti
LIŪDA RUGIENIENĖ

Šventė, skirta Dariui ir Girėnui atminti
VILIJA VAKARYTĖ

Liepos 9 2011
Lithuanian Mercy Lift
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaip Lietuvių Fondas pasieks jaunesnes lietuvių kartas?
DALĖ LUKIENĖ

Ar dar reikalinga NATO?
ALEKSAS VITKUS

Liepos 7, 2011
XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prasidėjo Ravinia festivalis
RAMUNĖ LAPAS
RAIMUNDAS M. LAPAS

Birželio 30, 2011
61-osios žaidynės
DALIA CIDZIKAITĖ

Apie Kolumbo-Kolono kilmę
EGLĖ JUODVALKĖ

Birželio 28, 2011
Naujos taisyklės, kaip naudotis apsaugos nuo saulės priemonėmis
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Viceministrė žada galimybę pasisemti neįkainojamos patirties
LORETA TIMUKIENĖ

,,Just Millin’ Around” vaidino amerikiečiams žiūrovams
KOTRYNA KAJOKAITĖ

Birželio 16, 2011
Vilniuje svarstyti demokratijos ir religijos procesai
KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Nors gyvenu Urugvajuje, Lietuva yra mano širdyje

Ar įmanoma neiti jau pramintu taku
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 14, 2011
Cleveland tarptautiniame filmų festivalyje – 78,000 žiūrovų
DR. VIKTORAS STANKUS

Gal nepaaiškinta, gal neišgirsta
VYTAUTAS VOLERTAS

Birželio 11, 2011
Lietuvybė išsilaikys
KRISTINA MATTIENĖ

Nuostabūs A. Ulecko pasiekimai sporte
JANINA ČIKOTIENĖ

Birželio 9, 2011
Užmirštų dzūkų savanorių kovos (1943-1944)
DONATAS JANUTA

Į naująjį S. Dali muziejų plūsta lankytojai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 4, 2011
E. Valausko studentai kada nors dirbs Rojuje!

Gerai apmokamų darbų mažėja
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Apie patarlių durnius bei medaus šaukštą
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Birželio 2, 2011
JAV lankėsi smulkiųjų verslininkų delegacija iš Lietuvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Šv. Antano parapijos 90ties metų jubiliejus
REGINA JUŠKAITĖ–ŠVOBIENĖ

Gegužės 28, 2011
Žvilgsnis turėtų būti kitoks – į Lietuvos kultūrą iš už Lituvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Garbės ir karjeros konsulų metinis suvažiavimas Čikagoje

Gegužės 26, 2011
R. Šepetys knyga – ledai pralaužti
RASA AVIŽIENIS

D. Puškorienė: „Pasigedau vidinio užsidegimo”

Gegužės 24, 2011
Prasideda golfo sezonas ir varžybos
LIŪDA RUGIENIENĖ

Gegužės 21, 2011
,,Koldūnų balius” Los Angeles – 2011
REGINA GASPARONIENĖ

Pavasario balsai prie partizanų bunkerio
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gegužės 19, 2011

Pas kun. Hermaną Šulcą Ruandoje
ROMAS ŠILERIS

,,Mane stebina nesantuokoje gyvenančių lietuvių gausa”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Columbus lietuviai susibūrė į LB apylinkę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Gegužės 17, 2011
Lietuvių Fondas: 50-metį pasitinkant
RIMANTAS GRIŠKELIS

Gegužės 14, 2011
Ir žiūrovai kojomis žemės nesiekė
DALIA CIDZIKAITĖ
Gegužės 12, 2011
Ar benzino kaina kils?
DR. DONATAS TIJŪNĖLIS, PE
Gegužės 10, 2011
Į susitikimą kviečia Alytaus ,,Dainava”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Netrukus Boston lietuviai pakvies į
XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
MARIJA EIVAITĖ HAUSER

Istorija – lyg dėlionė, kur svarbus kiekvienas balsas
DALIA CIDZIKAITĖ

Velykų atgarsiai iš Aušros Vartų susibūrimo
GITANA MERKELIENĖ

Gegužės 3, 2011
JBANC konferencija studentų akimis – 1

Gyvenimas – galimybė mylėti
RAMUNĖ LAPAS

Balandžio 30, 2011
,,…vyt lauk visus Amerikos lietuvius…”
JUOZAS GAILA

Užsienio lietuviai, Lietuvos prezidentė ir ,,WikiLeaks”
ALGIMANTAS S. GEČYS

Balandžio 28, 2011
Net ir po nelaimės gyvenimas siejamas su Japonija
KARILĖ VAITKUTĖ

Kubilinskas ir mes
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Balandžio 26, 2011
Lietuvos pianistė – Puerto Rike
JOLITA KAVALIŪNAITĖ

Esame lašeliai didelėje kūdroje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Balandžio 23, 2011
Velykų misija – liudyti Prisikėlusįjį
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Balandžio 19, 21, 2011
Šokių mokytojas arba kas tas ,,Rolenderis”?
KARILĖ VAITKUTĖ

Ką ir kiek JAV žino apie Lietuvos lenkų padėtį?
DALIA CIDZIKAITĖ

150 metų nuo JAV pilietinio karo pradžios
ALEKSAS VITKUS

Balandžio 16, 2011
N. Oželytė:

,,Abejingumas ir rutina niekada negalėjo manęs pasivyti”

Balandžio 14, 2011
,,Sietuva” pakvietė į knygos sutiktuves
LAIMA APANAVIČIENĖ

Neįtikinantys prez. Obama aiškinimai
ALEKSAS VITKUS

MIRGA GIRNIUVIENĖ

2010 metų Lietuvių Fondo ataskaita
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 31, 2011
Pajauskime pavasario dvelksmą
LAIMA APANAVIČIENĖ

,,Grandis” tebejungia jaunųjų šokėjų širdis
KARILĖ VAITKUTĖ

Kovo 29, 2011
Lietuvoje kuriamas
prezidento V. Adamkaus muziejus-biblioteka
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Užsienio Lietuvių atstovybė Vilniuje
VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Kovo 26, 2011
Lietuvos sėkmės istorija – ,,Western Union“ Lietuvoje
DALIA CIDZIKAITĖ

Kodėl laisvę atgavusiai
Lietuvai skirti paveikslai įkalinti Lemonte?
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Kovo 24, 2011
A. Rukšėnas: ,,Planas tapti rašytoju nebuvo slaptas”

Šv. Kryžiaus ligoninei – nauja gyvybė
R. M. LAPAS

Kovo 22, 2011
Fausto Strolios 80-metis paminėtas Lietuvoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kovo 3, 2011
Nematomas frontas
KARILĖ VAITKUTĖ

Ar arabų pasaulyje įmanoma demokratija?
ALEKSAS VITKUS

Kovo 1, 2011
Waterbury ,,Dienos meras’’
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Spinduliavimo pavojus, atliekant dantų tyrimus
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Vasario 26, 2011
,,Oskarai”– 2011 ,,Drauge”
RASA AVIŽIENIS

Vasario 24, 2011
Lietuvio filmas pasiūlytas ,,Oskarui”
VILIUS DUNDZILA

Dabartinės Lietuvos problemos, viltys ir mūsų įnašas
JONAS V. PRUNSKIS

Vasario 22, 2011
NIU pagerbtas dr. Romualdas Kašuba
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Vasario 19, 2011
Mokytojų konferencija Los Angeles mieste
JOLANTA BAČIULYTĖ

Užtemimas ar saulėlydis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 17, 2011
AA ir ,,Al-Anon”
Tėvas ANTANAS SAULAITIS, SJ

Kaip JAV pasivijo ir pralenkė sovietus
ALEKSAS VITKUS

Vasario 15, 2011
Stažuotojų išvyka į Washington, DC
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Ištiesdami ranką paliečiame širdį!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 12, 2011
Paskirtos JAV LB ŠVIETIMO PREMIJOS
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Kad Vasario 16-osios gimnazija vėl taptų lietuviška
ROMAS ŠILERIS

Vasario 10, 2011
Dvasinio atsinaujinimo centras buria lietuvius
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Vasario 8, 2011
Sukasi ,,Vaiko vartų į mokslą” veiklos ratas-
DALIA CIDZIKAITĖ

Hartford LB apylinkės metinis susirinkimas
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Sausio 28, 2011
St. Petersburg įvyks 11asis lietuvių golfo turnyras
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Pripažintas pirmasis Marijos apsireiškimas JAV
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 27, 2011
Plati gentis, sutilpusi vienoje mažoj širdy…
LAIMA APANAVIČIENĖ

Sausio 26, 2011
Po ilgametės draugystės su
JAV lietuviais įkurta sava organizacija
DALIA ŠATINSKIENĖ

Lietuva dėkinga „Mercy Lift’’ už paramą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 25, 2011
Mėnesio stažuotę Čikagoje
pradėjo penki studentai iš Lietuvos
RENATA NOVOGRECKAITĖ

Prezidento A. Stulginskio minėjimas – jau čia!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 22, 2011
Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvai Anne Derse
LIŪDA RUGIENIENĖ

Namai yra ten, kur veda širdgėla po 50 ilgesio metų
JŪRA KONČIUS

Gera būti kartu
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Sausio 20, 2011
Tradicinės Kūčios
REGINA JUODEIKIENĖ

Neužmirštama John F. Kennedy kalba
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 19, 2011
Kino lauke – ir pėstininkas, ir generolas
RAMUNĖ LAPAS

Ar vien Sąjūdis prikėlė Lietuvą?
ALEKSAS VITKUS

Sausio 15, 2011
Tridienis ,,Draugas”

Lietuvos verslininkų kelias į JAV rinką sutrumpės?
LORETA TIMUKIENĖ

Laisvės gynėjų ir didžiųjų netekčių metų proga
ALGIMANTAS S. GEČYS

Sausio 14, 2011
Antanui J. Rudžiui – 100

Čikagos futbolo klubui „Lituanica” – 60
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 13, 2011
Tos nakties aukų dvasia visuomet bus gyva mūsų atmintyje ir širdyje

Sausio 12, 2011
F. Vaitkaus skrydžio per Atlantą 75-jų metinių paminėjimas
VILMA JARULIENĖ

Sausio 11, 2011
Čikaga paminės Sausio 13-osios įvykių 20-metį

Kūčių vakaras West Lafayette miestelyje
GYTIS KRIAUČIŪNAS

Sausio 8, 2011
,,Lietuvių Bendruomenė mane išgelbėjo”
Išrinkime atmintiniausius 2010 metų išeivijos įvykius

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 7, 2011
Australiečio sporto spaudos darbuotojo
A. Laukaičio prisiminimai
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 6, 2011
Kūčių šventė Brooklyne
GITANA MERKELIENĖ

Filmas apie 1941 metų sukilimą
ALEKSAS VITKUS

Sausio 5, 2011
Lietuvos pilietybės įstatymas,
įsigaliosiantis 2011 m. balandžio 1 d.
REGINA NARUŠIENĖ

Sausio 4, 2011
Gyvename ne vien tik sau
ANELĖ PEČKAITIENĖ

Sausio 1, 2011
Laiškų duomenų bazė – žvilgsnis po dvejų metų
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

2010-ieji: išvažiuoti, pasilikti, sugrįžti?
DALIA CIDZIKAITÈ