CENTRAS - 2018 (puslapis 10)

Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-13 (M)
  2018-04-14 (A)

KLARA VIRŠKUVIENĖ (PONELYTĖ) RUGIENĖ


A†A KLARA VIRŠKUVIENĖ (PONELYTĖ) RUGIENĖ š. m. vasario 13 d. šeimos narių apsuptyje ramiai mirė Johns Creek, Georgia, sulaukusi 94 metų amžiaus. Gyveno Johns Creek, Georgia, anksčiau – Flint, Michigan ir West Palm Beach, Florida. Gimė 1923 m. gruodžio 15 d. Šiauliuose. Buvo viena iš 4 vaikų Barboros (Parokaitės) ir Prano Ponelių šeimoje. Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Į Ameriką atvyko po karo iš Tubingeno, Vokietijos. Amerikoje išgyveno 68 metus.

 

Nuliūdę liko: dukros Audronė su vyru Mark Browning ir Danutė su vyru Paul Mahady; sūnus Vytautas su žmona Catherine Virškus; 8 anūkai, 3 proanūkai, daug dukterėčių bei sūnėnų. Klara buvo žmona a. a. Juozo Virškaus; mama a. a. sūnelio Algimanto, kuris kūdikystėje mirė Dresdene, Vokietijoje; žmona a. a. Antano Rugio; sesuo a. a. Marijos Gražulis, a. a. Viktoro ir a. a. Alfonso Ponelių.

 

Velionė buvo nuostabi šeimininkė, puiki siuvėja, sau ir vaikams siūdavo ir megzdavo rūbus, kūrė labai gražius odos dirbinius ir nepaprasto grožio margučius. Ji taip pat labai mylėjo Lietuvą ir išlaikė jos tradicijas, gamindama lietuviškus valgius bei puoselėdama įvairius lietuviškus papročius. A. a. Klara buvo uoli šv. Benedikto, Johns Creek GA, parapijos narė.

 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos balandžio 14 d., šeštadienį, 10:30 val. ryto St. Benedict bažnyčioje, 11045 Parson Road, Johns Creek, GA. Vietoje gėlių šeima prašo jos vardu aukoti šv. Benedikto bažnyčiai. Nuliūdę dukros ir sūnus su šeimomis bei kiti artimieji.

 

Laidot. direkt. Bill Head Funeral Homes Duluth Chapel, tel. 770-476-2535. el. paštas:www.billheadfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-09 (M)
  2018-02-16 (A)

BRONIUS ČERNIUS


A†A BRONIUS ČERNIUS mirė 2018 m. vasario 9 d. Lockport, IL. Gimė 1925 m. birželio 15 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: duktė Danutė Ripskienė su vyru Stasiu; duktė Danguolė Sclazo su vyru Steven; duktė Dalia Černiauskaitė; duktė Laima Ink su vyru Steven; anūkai Vitas, Tomas, Stevie, Krista, Andreas ir Stefan; svainė Aksenija Kurienė su vyru Broniumi ir šeima bei kiti giminės. A. a. Bronius buvo vyras a. a. Bronės Savickaitės. B. Černius priklausė Anglijos lietuvių klubui Čikagoje.

 

Velionis bus pašarvotas vasario 16 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-02-09 (M)
  2018-02-15 (A)

SOPHIE STANEVICH


A†A SOPHIE STANEVICH gimė 1921 m. birželio 13 d. Chicago, IL. Mirė 2018 m. vasario 9 d. Palos Park, IL. Gyveno Palos Park, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: pusseserės MaryBeth Slakis ir Karen Krews. A. a. Sophie buvo sesuo a. a. Sr. M. Stella Stanevich, S.S.C., a. a. Eve Stanevich ir a. a. Joseph Stanevich, Jr. Priklausė Lietuvos vyčių kuopai 82, Gary, IN ir Sisters of St. Casimir Auxiliary.

 

Velionė bus pašarvota vasario 15 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, IL 60464, ku- rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-29 (M)
  2018-02-23 (A)

BIRUTĖ ČAPLIKAITĖ KOŽICIENĖ


A†A BIRUTĖ ČAPLIKAITĖ KOŽICIENĖ mirė sausio 29 d. Daytona Beach Shores, FL. Gimė 1925 m. Marijampolėje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Donna bei dukterimis Andria ir Kristina; sūnus Aidis su žmona Cynthia bei sūnumis Vincu ir Viktoru; sesuo Gražina Mačiuikienė su vyru Beniumi, dukterėčia Laura ir sūnėnas Jonas bei giminės Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1948 metais. Baltimorėje įsigijusi laboratorinės technologijos specialybę, kurį laiką dirbo laborante. Roosevelt University Čikagoje įgijo bakalauro laipsnį, mokytojavo katalikiškoje mokykloje. 1955 m. ištekėjo už dr. Vinco Kožicos ir apsigyveno Čikagos priemiestyje Libertyville. Užaugino du sūnus – Rimą ir Aidį. Išėjusi į pensiją, apsigyveno Daytona Beach Shores, FL. Velionė Birutė buvo stipri, energinga, veikli moteris – skautė, akademikų skautė, JAV LB veikėja, vaikų globos būrelio ,,Saulutė” atstovė Floridoje ir veikli Daytona lietuvių organizacijų narė. Lietuvoje savanoriavo ligoninėse ir dirbo laboratorijose.

 

Šv. Mišios už a. a. Birutės sielą bus aukojamos vasario 23 d., penktadienį, 10 val. r. Our Lady of Hope, Port Orange, Florida. Velionės palaikai bus parvežti į Čikagą ir palaidoti šią vasarą. Vietoje gėlių, šeima prašo aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”, adresu: 1133 Amber Dr. Lemont, IL 60439. Liūdintys artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-26 (M)
  2018-01-28 (A)

ALGIRDAS SVIRMICKAS


A†A ALGIRDAS SVIRMICKAS mirė sausio 26 d. Lexington Health Care, Orland Park, IL, su- laukęs 88 metų amžiaus. Gimė 1939 m. liepos 30 d. Nuliūdę liko daug giminių ir draugų. Ilgus metus dirbo inžinieriumi Argonne National Laboratory bendrovėje.

 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 28 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Highway, Palos Hills. Atsisveikinimas pirmadienį, sausio 29 d., nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laiduotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-19 (M)
  2018-01-22 (A)

NIJOLĖ A. BUTTS PEŽAITĖ


A†A NIJOLĖ A. BUTTS PEŽAITĖ mirė 2018 m. sausio 19 d. Palos Hills, IL. Gimė 1942 m. gegužės 31 d. Panevėžyje, Lietuvoje.
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Gailė Kramer su vyru Steve; duktė Dana Jenkinson; anūkai Andrew, Alex, Cody ir Cadence. Velionė giedojo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chore.

 

A. a. Nijolė buvo pašarvota pirmadienį, sausio 22 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos vyko 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-15 (M)
  2018-01-19 (A)

ONA RAMIENĖ STEINERTAITĖ


A†A ONA RAMIENĖ STEINERTAITĖ mirė š. m. sausio 15 d. Gyveno Cicero, IL, anksčiau Philadelphia, PA. Gimė 1922 m. gruodžio 20 d. Kaune. Velionė buvo a. a. Romualdo Steinerto ir a. a. Anastazijos Virbašaitės duktė. Karo metu šeima išvyko į Vokietiją, kur Onutė dirbo vaistinėje. DP stovykloje ji sutiko anglų kalbos mokytoją Povilą Ramanauską ir už jo ištekėjo. Vokietijoje jiems gimė dukra Angelika. 1950 metais Povilas su Onute išvyko į JAV, o jos tėvai, du broliai ir dvi seserys vėliau išvyko į Australiją. Kitos dvi seserys liko Lietuvoje. Onutė su vyru iš pradžių gyveno Philadelphijoje, kur jiems gimė antra dukra Rimgailė. Vėliau šeima persikraustė į Čikagą, IL. Čia, Cicero, Onutė su Povilu nusipirko mažą maisto krautuvėlę. Vėliau Onutė 25 metus išdirbo laborante Franklin Boulevard ligoninėje. Ji buvo labai švelnaus būdo ir daug padėdavo giminėms, likusiems Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Angelė Ramaitė, Mary Rimgailė Ladas (James), sesuo ir du broliai Australijoje su šeimomis, daug giminių Kaune ir Tauragėje.

 

Velionė bus pašarvota sausio 19 d., penktadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-14 (M)
  2018-01-19 (A)

VYTAUTAS M. KOLIS


A†A VYTAUTAS M. KOLIS mirė 2018 m. sausio 14 d., Palos Hills, IL. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Kėdainuose. Nuliūdę liko: žmona Ona Račkauskaitė, duktė Janina (Kolytė) Kilty, sesuo Irena Kolytė Summers bei mirusio brolio Andriaus vaikai; taip pat žmonos dvi seserys, Aldona Matas ir Eleonora Židonis; keturios pusseserės – Irena (Marchertaitė) Petravičius, Liūda (Luinytė) Kuprėnas, Marilė (Kolytė) Fairbanks, Lilė (Kolytė) Slobodin; trys pusbroliai – Vytautas Marchertas, Gediminas Marchertas ir Algirdas Marchertas, kiti giminės, draugai ir pažįstami JAV ir Lietuvoje. Velionis buvo a. a. Vytauto tėvas ir a. a. Andriaus Kolio brolis.

 

Velionis bus pašarvotas sausio 19 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemonte. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 20 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-14 (M)
  2018-02-10 (A)

ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ


A†A ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ mirė 2018 m. sausio 14 d., Gurnee, IL, sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimė Vaildaikiuose, Lietuvoje. Velionė buvo duktė a. a. Kosto ir a. a. Onos Savickų, žmona a. a. Vlado, sesuo a. a. Liucijos Babickienės, a. a. Izabelės Žmuidzinienės, a. a. seselės Paulės (Zitos), sesuo a. a. Česio ir a. a Kosto. 1945 metais Hanau, Vokietijoje, Ona ištekėjo už Vlado Vaitkaus. Vokietijoje studijavo stomatologiją. Atvykę į Ameriką, apsigyveno Worcester, MA, kur Vladas dirbo dantų gydytoju. Lietuviška dvasia užaugino tris vaikus, dalyvavo Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų veikloje. Nekalto Prasidėjimo seselių stovyklose buvo aktyvūs ateitininkai. Tapę pensininkais Ona ir Vladas gyveno Juno Beach, FL. Nuliūdę liko: duktė Onilė Šeštokienė (vyras Kęstutis), sūnūs Linas (žmona Živilė) ir Paulius (žmona Beverly), anūkai Lina Scroggins (vyras Steven), Laura Humphries (vyras Andrew), Rima Rindler (vyras Tim), Vytas, Linas, Kristijonas, proanūkės Klara, Rita, Ila, Ellle.

 

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, vasario 10 d., 9:30 val. r. Matulaičio namuose, 10 Thurber Rd., Putnam, CT. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Matulaičio namų koplyčioje. Po šv. Mišių a. a. Ona Vaitkienė bus palaidota Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, CT. Vietoj gėlių prašome aukoti Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 600 Liberty Highway, Putnam CT 06260-2503. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-11 (M)
  2018-01-16 (A)

STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ


Mūsų mylima mamytė, uošvienė, močiutė ir promočiutė A†A STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ mirė 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p. p., sulaukusi 100 m. Gimė 1917 m. birželio 22 d. Marijampolės aps., Pakruopiškių kaime. Velionė buvo žmona a. a. Petro Miliausko. Nuliūdę liko: duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo; anūkės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audriumi; proanūkės Nida, Vija ir Gaja; anūkas Gintas bei giminės Lietuvoje. 1939 m. emigravo į Argentiną. Ten išgyveno 21 metus. 1958 m. emigravo su šeima į New Yorką, 1962 m. persikėlė į Čikagą, gyveno Marquette Parke, vėliau Lemonte. Iki pensijos dirbo Švento Kryžiaus ligoninėje. Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 v. val. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.