Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-26 (M)
  2019-01-02 (A)

Seselė MARY BALKUS, SSC


A†A Seselė MARY BALKUS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2018 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 93-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 70 metų. Seselė Mary mokytojavo pradžios mokyklose Illinois ir Maryland valstijose. Ji buvo Villa Joseph Marie (Holland, Pennsylvania) vedėja ir dėstė socialinius mokslus Marijos gimnazijoje Čikagoje. A. a. seselė Mary buvo a. a. Konstant ir a. a. Mary Balkų duktė, a. a. Bernard Balkus, a. a. Lee Balkus ir a. a. seselės Constance Balkus, SSC, sesuo.

Velionė bus pašarvota 2019 m. sausio 2 d., trečiadienį, nuo 10:30 val. r. iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-25 (M)
  2019-02-01 (A)

GRAŽINA VOKIETAITYTĖ AMONIENĖ


A†A GRAŽINA VOKIETAITYTĖ AMONIENĖ mirė 2018 m. Kalėdų rytą, gruodžio 25 d., Medford, OR, sulaukusi 103 metų.

Gražina gimė 1915 m. rugsėjo15 d. Voroneže, Rusijoje, buvo jauniausia iš penkių pedagogo Juozo Vokietaičio ir Magdalenos Tekoriūtės vaikų. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, šeima grįžo į Kauną, kur tėvas tęsė švietėjišką veiklą, buvo chorvedys, lietuviškos mokyklos kūrėjas.

Baigusi gimnaziją, Gražina lankė Aukštuosius kūno kultūros kursus Kaune. Kelerius metus mokytojavusi, įstojo į Kauno universitetą ir jį baigė 1943 m., įgijusi kūno kultūros ir prancūzų kalbos magistro laipsnį. Dar lavinosi Švedijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Gražina įsitraukė į sporto klubų veiklą, kitus mokė gimnastikos, tautinių šokių. Ji dalyvavo tautinių šokių festivalyje Londone, kai 1935m. vasarą lietuvių ansamblis pirmą kartą pasirodė tarptautinėje arenoje. Tąsyk lietuviai pelnė premiją už „Blezdingėlę”. Gražina buvo Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) garbės narė.

Antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, G. Vokietaitytė buvo paimta priverstiniams darbams ir Vienos ligoninėje dirbo fizinės terapijos skyriuje. 1945 m. Salzburge ištekėjo už Artūro Amono, su kuriuo buvo susipažinusi dar Kaune – jis buvo vienas iš trijų sportininkų, atstovavusių Lietuvai 1929 m. Europos stalo teniso pirmenybėse Budapešte.

Deja, Artūras žuvo automobilio avarijoje 1952 m. Caracas, Venezueloje. Jam nepasisekė iš Vokietijos atvykti tiesiai į Ameriką. Pora tikėjosi apsigyventi kartu, kai tik Gražina gaus JAV pilietybę.

Kartu su broliu Algirdu Gražina atvyko į Los Angeles 1948 m. pabaigoje, pakviesti žymaus krepšininko Prano Lubino. Su juo susipažino tuomet, kai sportininkas lankėsi Lietuvoje po 1936m. Iš pradžių ji dirbo aukle Dr. W. Bailey šeimoje, mokė jų du vaikus prancūzų kalbos, o iš jų išmoko angliškai. Taip pat dirbo YMCA kaip plaukimo, gimnastikos ir slidinėjimo mokytoja. 1954 m. G. Vokietaitytė Amonienė persikėlė į St. Charles, Missouri, kur Lindenwood College buvo pakviesta dirbti pagal specialybę – dėstyti kūno kultūrą ir šokio meną. Šioje mokykloje ji sukūrė ir išvystė profesionalų šokio meno fakultetą. Pati Gražina tobulinosi pas žymius šokėjus, tokius, kaip kaip Martha Graham, ir kviesdavo į Lindenwood aukšto lygio modernaus šokio ansamblius.

Gražina, po 26-erių metų darbo, įgijusi Professor Emerita titulą, 1980 metais persikėlė į Moraga, CA, netoli San Francisco, pas brolį Algirdą. Jis irgi buvo išėjęs į pensiją po daugelio mokytojavimo metų. Jiedu, kiek leido sveikata, užsiėmė sportu, kartu keliavo po JAV, Meksiką ir Europą.

Pirmą kartą po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo Gražina aplankė tėvynę 1992 m., kur susitiko seniai matytus giminaičius. Vėliau, iki pat 2008-ųjų, juos lankė kartą per dvejus metus. Ji pagerbė savo tėvo atminimą 2012 m., skirdama didelę piniginę paramą Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai. Už tą sumą mokykla įsigijo sporto inventorių, daug knygų knygynui ir kompiuterių.

Broliui Algirdui mirus 1994 m., Gražina persikėlė į Ashland, OR, kur gyveno jos gera draugė. Netekusi ir draugės, ji persikėlė į jaukią pagyvenusių žmonių gyvenvietę Medford, OR. Ten pagal išgales sportavo – lankė baseiną, sporto salę, naudojosi kitomis sveikatinimo paslaugomis. Sulaukusi 94 metų, ji nusprendė išmokti naudotis kompiuteriu, kad galėtų su draugais ir giminėmis bendrauti internetu. Šį retą garbingo amžiaus moters pasiekimą aprašė net vietos laikraštis.

Dar vienas Gražinos svarbus darbas – ji buvo knygos „Dr. Algirdas Vokietaitis, RAŠTAI”, išleistos 2003 m. Kaune, sudarytoja ir mecenatė. Tai atsiminimų, raštų ir dokumentų rinkinys – ten randama daug žinių apie Algirdo ir kitų lietuvių antinacistinę veiklą.

2018 m. sausio 12 d. Gražina ir keli kiti gyvenvietės Rogue Valley Manor senoliai davė interviu NPR žurnalistei Sophia Mulder. Jo galima pasiklausyti RVM Gražina Amonas-Story Corps Archive. Tai istorija, jautrus ir vertingas žvilgsnis į šios nepaprastos Lietuvos dukters gyvenimą.

Dėl Gražinos Vokietaitytės Amonienės mirties nuliūdę liko: sūnėnas Algirdas Kaare Vokietaitis Norvegijoje, dukterėčia Carmen Vokietaitis Belmont, CA, bei giminės Lietuvoje, taip pat daug jos draugų JAV ir kitose šalyse.

Šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos vasario 1 d., jos gyvenvietės koplyčioje, Medford, OR. Laidotuvės įvyks balandžio 27 d. Kauno Panemunės kapinėse. A. a. Gražina ilsėsis šalia savo tėvų ir brolių Algirdo ir Vytauto.

Velionės draugė Danutė Janutienė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-24 (M)
  2019-04-27 (A)

JONAS RUDAITIS


A†A JONAS RUDAITIS mirė 2018 m. gruodžio 24 d. Hot Springs, AR. Gimė 1949 m. balandžio 17 d. Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Gailė Rožėnaitė (Bartkienė) Rudaitienė; dukra Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu Chiapetta su dukromis Maja bei Ariana; dukra Milda Rudaitis. Kartu liūdi a. a. Jono sesers Birutės vyras Tony Rudinski, broliai Kazimieras su žmona Nancy ir Tomas su žmona Astra bei jų vaikai Astrutė (Anthony) ir Tomas; a. a. Gailės Rudaitienės sūnūs Albertas Bartkus su šeima ir Rimas (Tony) Bartkus su Kellie Lippner. A. a. Jonas Rudaitis buvo a. a. Jono ir a. a. Magdalenos Rudaičių sūnus.

Atsisveikinimas su velioniu jau įvyko Hot Springs, AR. Atsisveikinimas taip pat vyks ir Čikagoje balandžio 27 d., šeštadienį. Su velioniu bus galima atsisveikinti nuo 10 iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kur 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių urna su veliono pelenais bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Prašome prisiminkite a. a. Joną Rudaitį savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-22 (M)
  2018-12-28 (A)

IRENA GELAŽIENĖ NORKAITYTĖ


A†A IRENA GELAŽIENĖ NORKAITYTĖ mirė 2018 m. gruodžio 22 d. Palos Park, IL. Gimė 1921 m. gegužės 28 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Gyveno Hickory Hills, IL. Nuliūdę liko: duktė Diana Kizlauskienė su vyru Antanu, anūkai Andrius ir Dalia. Irena buvo a. a. Juliaus žmona. Velionė buvo poetė ir tapytoja, Lietuvių rašytojų draugijos bei Lietuvos Dukterų draugijos narė.

A. a. Gelažienė Norkaitytė bus pašarvota gruodžio 28 d., penktadienį, 9 val. r. Holy Family Villa (12220 Will Cook Road, Palos Park, IL) koplyčioje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir Mišiose. Laidotuvės – privačios. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410, palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-21 (M)
  2018-12-26 (A)

ARŪNAS LEONARDAS LIULEVIČIUS


A†A Prof. ARŪNAS LEONARDAS LIULEVIČIUS mirė 2018 m. gruodžio 21 d. Knoxville, Tennessee. Gimė 1934 m. lapkričio 6 d., Šakiuose, Lietuvoje. Tėvai, Vincentas ir Monika Liulevičiai, buvo mokytojai Šakių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Lankė University of Chicago ir ten 1960 m. įsigijo daktaratą iš matematikos, algebrinės topologijos srityje. 1961–1962 m. praleido Princeton Institute for Advanced Study. Dar po metų tapo University of Chicago profesoriumi. 1965 m. vedė Aušrelę Skirmuntaitę ir užaugino du sūnus, Vėją ir Gytį. Velionis buvo veiklus ateitininkas, SASCV pirmininkas. Už pedagoginį darbą universitete du kartus buvo apdovanotas Quantrell Teaching Award žymeniu.

A. a. Arūnas Leonardas Liulevičius buvo palaidotas 2018 m. gruodžio 26 d. Knoxville, TN. Giliai nuliūdę liko: žmona Aušrelė; sūnus Vėjas su žmona Kathleen, anūkai Paul ir Helen; sūnus Gytis su žmona Rasa, anūkė Laima; sesuo Saulė Palubinskienė su šeima bei sesers a. a. Auksės Kaufmanienės šeima. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-20 (M)
  2018-12-26 (A)

TEODORAS RUDAITIS


A†A TEODORAS RUDAITIS, P. E. (1935–2018) Pasikartojus sunkiai ligai, 2018 m. gruodžio 20 d. Viešpaties Kūrėjo valia Teodoras paliko visus, kuriuos šiame gyvenime labai mylėjo ir brangino: žmoną Ritonę Tonkūnaitę, dukrą dr. Indrę su vyru Dean Jeske, vaikaičius Matą, Aleksą ir Petrą; seserį Ramintą su vyru dr. Algirdu Marchertu, jų vaikus Dalią, Tomą su šeima ir Paulių, taip pat sūnėnus Gintarą ir Liną Kulikauskus su šeimomis, daug giminių Lietuvoje, draugų ir pažįstamų.

Teodoras gimė Šiauliuose, gyveno Kaune, Hanau lietuvių stovykloje Vokietijoje, o vėliau – Čikagoje, Oak Lawn ir Lemont, IL. 1949 m. atvykęs su tėvais į JAV, studijavo statybos inžineriją University of Illinois at Chicago ir Illinois Institute of Technology. Būdamas inžinierius, branduolinių jėgainių apsaugos dangų projektavimo specialistas, dirbo keliose projektavimo bendrovėse. Prieš išeidamas į pensiją S. G. Pinney & Associates bendrovėje vadovavo North Central įstaigai. Kelias kadencijas pirmininkavo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, vienu metu buvo Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos tarybos pirmininkas. Priklausė ateitininkų Kęstučio Korp!, ilgą laiką šoko „Lėtūno” tautinių šokių grupėje. Buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų organizacijų narys ir nuolatinis rėmėjas. Dvejus metus tarnavo JAV kariuomenėje, iš kurių 15 mėnesių – Pietų Korėjoje. Švelnios sielos Teodoras buvo a. a. dr. Zigmo ir a. a. Marcelės Rudaičių sūnus, a. a. Genovaitės Kulikauskienės brolis.

Atsisveikinimas su a. a. Teodoru vyko gruodžio 26 d., trečiadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kur buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. A. a. Teodoro atminimui galima aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Giliai liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-16 (M)
  2018-12-20 (A)

ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ


A†A ONA GRADINSKIENĖ MATEKŪNAITĖ mirė 2018 m. gruodžio 16 d., Chicago, IL. Gimė 1918 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Zarasuose. Gyveno Brighton Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: dukterėčia Virgilija Remežienė su vyru Evaldu, jų vaikai Arvydas ir Dainius su žmona Ashley. Ona buvo žmona a. a. Jono.

A. a. Ona Gradinskienė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Priklausė BALF’o, ALT’o organizacijoms, Jaunimo centro moterų klubui. Ji buvo puiki konditerė – įvairias lietuvių bendruomenės šventes praturtindavo savo gamybos skaniais tortais.

A. a. Ona Gradinskienė Matekūnaitė bus pašarvota gruodžio 20 d., ketvirtadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 West 44th St., Chicago, IL 60632), Brighton Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-15 (M)

ONA ADOMAVIČIENĖ


A†A ONA ADOMAVIČIENĖ. Sunku prisiminti Oną Adomavičienę neprisimenant jos žavingų darželių ir gėlių. Ar tai būtų South Bostone, Winchester, ar Cape Code, jos meilė žydinčioms gėlėms mus visus žavėjo. Pavasario tulpės ir hiacintai, vasaros gvazdikai ir jurginai, rudens chrizantemos džiugindavo visus praeivius. Gal Onutei taip nuostabiai augo ne tik gėlės, bet ir daržovės, kad ji su širdingumu jas augino… Ona mėgo grožį ne tik savo darželiuose, bet ir namie, priimdama svečius su malonumu ir šiluma. Ypatingai jai patiko dailus žodis ir savo gyvenimo įvykius ji dažnai išreikšdavo poetų eilėmis.

Buvo pavasaris, buvom jauni, linksmi.
Nerūpestinga jaunystė skraidė tarp žiedų kaip vėjas
Gaila – buvo labai trumpa.
Laikas nusinešė mūsų gražiausius jaunystės metus.

Ona gimė Baroniškių kaime, Šiaulių apskrityje. Karui artėjant susituokė su jaunystės draugu Kaziu Adomavičiumi. Apleido mylimą tėvynę ir artimus, pradėjo naują gyvenimą Amerikoje. Užaugino 3 vaikus: Viktorą, Birutę ir Ramunę. Didžiausias džiaugsmas jai buvo anūkai – Andrius, Aleksas, Maximilian ir Anna.

Sunku žmogaus gyvenimą išreikšti keliais žodžiais. Onos Adomavičienės gyvenimas buvo pilnas grožio ir meilės. Grožio gamtai ir dailiam žodžiui. Meilė tėvynei, Dievui ir šeimai. Ona baigė savo žemišką kelionę 2018 m. gruodžio 15 dieną Centerville, Cape Code. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-10 (M)

PAULIUS V. KLEMAS


A†A PAULIUS V. KLEMAS mirė 2018 m. gruodžio 10 d. Lansdowne, PA. Gimė 1966 m. kovo 5 d. Paulius augdamas ypatingai vertino Neringos stovyklą, kur praleido daug smagių vasarų. Buvo skautas, šoko tautinius šokius. Su šokių grupėmis koncertuodavo ne tik Amerikoje, bet ir dalyvaudavo Dainų ir šokių šventėse Lietuvoje. Turėjo talento menui ir muzikai. Už aukštus pasiekimus moksle gavo gubernatoriaus pažymėjimą. Baigęs gimnaziją, laimėjo tris stipendijas, bet pablogėjus sveikatai, jis negalėjo toliau studijuoti. Tačiau Paulius nepasidavė ir dirbo veteranų ir kitose organizacijose. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Paulius, tėvai Vida ir Vytautas bei broliai Andrius ir Tomas. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2018-12-10 (M)

JADVYGA (ČERNIAUSKAITĖ) KUNSAITIENĖ-GIEDRAITIENĖ


A†A JADVYGA (ČERNIAUSKAITĖ) KUNSAITIENĖ-GIEDRAITIENĖ mirė 2018 m. gruodžio 10 d, St. Petersburg, Florida, sulaukusi 101 metų. Gimė 1917 m. Maskvoje. Šeimai sugrižus į Lietuvą, Kaune baigė „Aušros” mergaičių gimnaziją, tuo pačiu baigdama akademinę dramos studiją. Dirbo „Vaidilos” teatre. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. Šveicarijoje baigė Ecole Poliglotte Montreux kalbų insitutą ir dirbo Berno universiteto medicinos fakulteto vertėja. 1948 m. išvyko į Argentiną, Cordobos uiversitete įgijo anglų ir ispanų kalbų moktojos bei vertėjos diplomą ir ten pat dirbo mokslinių darbų vertėja.

1959 m. persikėlusi į JAV – Cleveland, OH – studijavo Case Western Reserve universitete, įgydama bibliotekininkystės mokslų magistrą ir 25 metus vadovavo šio universiteto bibliotekai. Vienerius metus – 1968-aisiais – Puerto Rico universitete dėstė bibliotekininkystę. Norėdama pažinti daugelį kultūrų, keliavo po Europą, Pietų Ameriką, Mažąją Aziją. Po vienos kelionės gimė knygelė „Marijos Namelis Turkijoje”, kurios išėjo jau dvi laidos. Lietuvai atkūrus neprikausomybę, 1991 m. Jadvyga išvyko į Vilnių ir organizavo anglų kalbos kursus pagal autovizualinę sistemą bei pat juose dėstė.

Paskutiniuosius 22 metus gyveno St. Pete Beach, FL, kur aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jaunystėje buvusi aktyvi visuomenininkė ji buvo dosni aukotoja – pradedant lietuviškomis organizacijomis išeivijoje ir baigiant Vytauto Didžiojo universiteto Kaune studentais. Buvo apsupta draugų, domėjosi Lietuvos gyvenimu, literatūros, kultūros ir mokslo naujienomis, buvo įdomi pašnekovė. A. a. Jadvyga pasižymėjo gyvenimo džiaugsmu, gyvybingumu ir, kiek pajėgė, aktyviai išgyveno kiekvieną savo ilgo ir prasmingo gyvenimo dieną. A. a. Jadvygos pasiges aplinkiniai ir atminimas apie ją išliks pažinojusių žmonių širdyse.

Liūdesyje liko: sūnus Hektoras, dukterys Eglė-Yolita Raushe (Frank), Neringa Zamani (Khosrow), 6 anūkai ir 6 proanūkai. Po religinių ir atsisveikinimo apeigų St. Pete Beach, FL, a. a. Jadvyga buvo palaidota Cleveland, OH. Liūdinti šeima.