CENTRAS - 2018 (puslapis 2)

Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-12-05 (M)
  2018-12-12 (A)

RIMTAUTAS ALEKSANDRAS DABŠYS


A†A RIMTAUTAS ALEKSANDRAS DABŠYS (1934-12-24–2018-12-05). Rimtautas gimė 1934 m. gruodžio mėn 24 d. Marijampolėje. Tėvas Aleksandras, motina Pranė. 1944 metais, artėjant frontui iš Rytų, bijodami būti ištremti į Sibirą, su dar keliomis klovainiškių šeimomis, Rimtauto šeima pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus, pateko į anglų zoną.

 

Trylikos metų amžiaus Rimtautas buvo labai patenkintas, kai Vokietijoje, Diepholze, Mykolas Liuberskis jį priėmė į chorą. Tada prasidėjo ansamblinio dainavimo karjera… Ten tarp žilstančių bosų ypatingo balso galia išsiskyrė 13-metis Rimtautas. Chorvedys dažnai kviesdavo berniuką pademonstruoti bosams, kaip turi skambėti žemosios boso balso gaidos.

 

1949 metais, Rimtautas su šeima persikėlė į Ameriką ir įsikūrė Los Angeles. Ten lankė Loyola gimnaziją ir baigė California State University Los Angeles, įgijo mechanikos inžinieriaus specialybę. Taip pat apgynė verslo psichologijos magistro laipsnį. Ilgą laiką dirbo karo aviacijos pramonėje kaip lėktuvų technikos direktorius.

 

1962 metais Rimtautas susituokė su Birute Reivydaite. Jiems gimė trys vaikai: Vytas (žmona Karutė, sūnus Edvardas), Tadas (žmona Dana, duktė Andreja, sūnus Tomas) ir Audra.

 

Kiek Rimtauto nuveikta JAV lietuvių visuomenėje! Labai jaunas tapo Lietuvių Bendruomenės apygardos pirmininku. Beveik 30 metų išdirbo LB veikloje. Su skautais bendradarbiavo visą gyvenimą. Ypatingas pasiekimas – netoli Los Angeles kalnuose įsteigta skautų stovyklavietė „Rambynas”. Vėliau užėmė pareigas Bendros Amerikos lietuvių fonde (BALF’e). Lietuviškų muzikinių renginių programose dainavo operetėse (solo, duetuose). Daugiau nei 40 metų koncertavo su „dainuojančiais inžinieriais” Los Angeles Vyrų kvartetu. Kvartetas su savo programa apkeliavo beveik visą pasaulį, keletą kartų koncertavo Lietuvoje.

 

Svarbu pabrėžti, kad be įvairių apdovanojimų, 2006 metais Rimtautas buvo pagerbtas Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus”. Jį skyrė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

A. a. Rimtautas Aleksandras Dabšys buvo palaidotas gruodžio 12 d., trečiadienį. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-14 (M)
  2018-11-18 (A)

EUGENIJA PAŽERŪNIENĖ LINGYTĖ


A†A EUGENIJA PAŽERŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2018 m. lapkričio 14 d. Melrose Park IL. Gimė 1922 m. spalio 18 d. Vaičiuose, Šilalės rajone, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Danguolė su vyru Anthony Pototzky, anūkas Anthony; sūnus Remigijus su žmona Sandy, anūkai – Andrew (žmona Jassica), Thomas, Patrick ir Lindsey; a. a. sūnaus Arūno žmona Ellen, anūkai – Joseph (žmona Stephanie), Lisa (vyras Greg Dicosola), Jillian (vyras Mike Mazzocchi); taip pat proanūkai Olivia, Sam, Maia, Max ir Nicolette. A. a. Eugenija buvo a. a. Elenos Jablonskienės, a. a. Antano Lingio (žmona a. a. Regina), Aurelijos (vyras a. a. Kęstutis Kriaučiūnas) ir Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir dukterėčių teta.

 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 18 d., nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Carbonera Funeral Home, 1515 N 25th Ave., Melrose Park, IL. Laidotuvės – pirmadienį, lapkričio 19 dieną. 9 val. ryto iš laidojimo namų velionė bus palydėta į Sacred Heart bažnyčią Melrose Parke, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosiuss, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti organizacijoms „Vaiko vartai į mokslą” (Childs Gate to Learning) arba „Saulutė”. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Carbonera Funeral Home, 1515 N. 25th Ave., Melrose Park, IL 60160. Tel. 708-343-6161.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-12 (M)

JUOZAS A. GRINA


A†A JUOZAS A. GRINA mirė 2018 m. lapkričio 12 d. Houston, Texas. Gimė 1934 m. kovo 17 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Houston, TX, anksčiau Pittsburgh, PA ir Chicago bei Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Adelė Grina; vaikai – Elytė Kosloff su vyru Thomas, Paul Grina su žmona Melissa, Ilona Elsworth, Viktorija Leiva su vyru Carlos, Kristina Felten su vyru Christopher; anūkai – Benjamin Elsworth, Kilian Grina, Taylor Felten, Arianna Leiva, taip pat brolis Antanas K. Grina su žmona Galina ir jų šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios. Aukos gali būti siunčiamos American Cancer Society. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-11-10 (M)
  2018-11-16 (A)

BENEDIKTAS VYTENIS MAČIUIKA


Profesorius, istorikas ir sociologas A†A BENEDIKTAS VYTENIS MAČIUIKA mirė 2018 m. lapkričio 10 d. Gimė 1927 m. lapkričio 16 d. Kaune. Gyveno Storrs, Connecticut. Liūdi: žmona Gražina, dukra Laura, gyvenanti San Ramon, CA ir sūnus Jonas, gyvenantis New Yorke.

 

Benediktas lankė Kauno Aušros gimnaziją, daug metų palaikė ryšius su tų laikų draugais. Mokslo draugas Valdas Adamkus velionio šeimai atsiuntė savo asmenišką užuojautą. Pasitraukęs į Vokietiją, Benediktas Heidelbergo universitete 1946–1948 m. studijavo psichologiją ir filosofiją. Į JAV atvyko 1949 m., 1950–1958 m. University of Chicago studijavo tarptautinius santykius. Specializavosi tarptautinės teisės, diplomatijos ir Rusijos istorijos srityse, 1954 m. įgijo magistro laipsnį. 1955 m. rugsėjo 3 d. sukūrė šeimą su Gražina Čaplikaite ir kartu užaugino tris vaikus. Daktaro laipsnį tarptautinių santykių srityje B. Mačiuika įgijo 1963 metais. Jo mokslinis vadovas University of Chicago buvo Hans Morgenthau.

Velionis 36 metus buvo profesorius University of Connecticut, kur dėstė Europos, Rusijos ir Sovietų istorijas. Spausdino mokslinius straipsnius politiniais, ekonominiais klausimais Journal of Baltic Studies, Lituanus, World Affairs ir kituose leidiniuose. Velionis buvo vienas iš organizacijos Santara-Šviesa steigėjų, priklausė Lietuvos katalikų mokslo akademijai ir Lituanistikos institutui. Daug metų kartu su mokslininkais Juliumi Šmulkščiu, Vytautu Kavoliu ir Sauliumi Sužiedėliu dėstė lituanistikos seminaruose. Keliavo į Europą ir Lietuvą, dalyvavo konferencijose, bendravo su kolegomis. Taip pat buvo American Historical Association, Association for the Advancement of Baltic Studies ir kitų organizacijų narys.

 

Mišios už velionio sielą buvo aukojamos lapkričio 16 d. St. Thomas Aquinas bažnyčioje. Sūnus Jonas tarė atsisveikinimo žodį, prisimindamas kaip velionis buvo atsidavęs šeimai, mokslui ir visuomenei, kaip jis vertino kritišką mastymą ir kaip jį gerbė studentai bei kolegos. Baigė su senovės persų poeto Rumi eilėmis apie meilę, gyvenimą ir amžinybę.

 

Prof. Mačiuika palaidotas Storrs kapinėse prie savo a. a. sūnaus Pauliaus, kuris mirė 1995 m. Velionio atminimui šeima prašo paremti Lietuvos vaikų šalpos organizaciją „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL, 60439. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis


  2018-11-06 (A)

VICTOR J. JONIKAS


A†A VICTOR J. JONIKAS JAV kariuomenės veteranas, mirė sulaukęs 84 metų. Buvo a. a. Alės vyras. Nuliūdę liko vaikai: Leo, Antanas, Victor Jonikas ir Vida Kampstra; anūkai Jason, Jillian, Johnny, Liam (anūkė Julia – a. a.); seserys Donna (vyras a. a. Henry) Varaneckas ir Stasė (vyras a. a. Rimas) Mickelevičius; dukterėčios Laura Mikaliūnas, Vita Mickelevičius bei sūnėnas Henry Varaneckas.

 

Velionis bus pašarvotas antradienį, lapkričio 6 d., nuo 2 val. p. p. iki 9 val. v. the Brady-Gill Funeral Home, 16600 S. Oak Park Ave., Tinley Park, IL. Laidotuvės – trečiadienį, lapkričio 7 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. r. velionis bus palydėtas į St. Michael bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus atnašaujamos Mišios už velionio sielą. Po Mišių – laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Brady-Gill Funeral Home tel. 708-614-9900, www.bradygill.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-29 (M)
  2018-11-02 (A)

PAUL G. MINTAUTAS


A†A PAUL G. MINTAUTAS gimė 1951 m. rugsėjo 18 d. Chicago, IL. Mirė 2018 m. spalio 29 d. Glenview, IL. Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žmona Cathi (Kurpiers) Mintautienė, duktė Ingrida Mintautaitė, brolis Linas, svainė Charlotte Stelmok su artima drauge Ilene Kasper.

 

Pašarvotas bus penktadienį, lapkričio 2 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 3 d. Iš Petkaus Lemont laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvese. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai Support for People with Oral, Head and Neck Cancer (www.spohhn.org). Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-28 (M)
  2018-11-02 (A)

ALDONA T. JOKUBAUSKIENĖ BALTRAMONAITĖ


A†A ALDONA T. JOKUBAUSKIENĖ BALTRAMONAITĖ mirė 2018 m. spalio 28 d. Bolingbrook, IL. Gimė 1932 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Oak Lawn, IL ir Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Ričardas su žmona Vanda, sūnus Leonas su žmona Jude, sūnus Robertas su žmona Rima; anūkai Janina Giantomasso su vyru Pat, Peter Jokubauskas su žmona Rebecca, Nicole Jokubauskaitė, Michael Jokubauskas, Jonas Jokubauskas su žmona Julia, Liana Jokubauskaitė ir Vitas Jokubauskas; proanūkas Tanner Giantomasso, brolis Vytas Baltramonas su šeima ir kiti giminės. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Eduardo.

 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 2 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-20 (M)
  2018-10-25 (A)

VYTAUTAS GRAUŽINIS


A†A VYTAUTAS GRAUŽINIS. Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2018 m. spalio 20 d. Elgin, IL mirė Vytautas Jurgis Graužinis, sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimė 1920 m. rugpjūčio 12 d. Ukmergės apylinkėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas ir marti Ramona Graužiniai, duktė Dalia ir žentas Gary Kern, anūkės Julytė (vyras Kevin), Irena ir Erika, anūkas Robertas (žmona Jennifer) ir neseniai gimęs proanūkas Bennett.

 

1949 m. Vytautas atvyko į Ameriką. Čikagoje sutiko būsimą žmoną Rūtą Jarusevičiūtę. Marquette Parke augino šeimą, dirbo skautų sąjungos gerovei, su žmona išvažinėjo 49 JAV valstijas. Po žmonos mirties Vytautas džiaugdavosi savo anūkais, jų moksliniais, sportiniais ir meniniais pasiekimais. Daug malonumo gaudavo dirbdamas savo darželyje ir lesindamas paukščiukus.

 

A. a. Vytautas bus pašarvotas spalio 25 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Religinės apeigos bus 4:30 val. p. p. Laidotuvės įvyks spalio 26 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičo misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Red Cross – www.redcross.org.

 

Šeima širdingai dėkoja Nijolei Černiauskienei, Liucijai Astrauskienei ir Ovidijui Juciui už senelio priežiūrą ir rūpinimąsi. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-17 (M)
  2018-10-20 (A)

VACLOVAS MOMKUS


A†A VACLOVAS MOMKUS mirė spalio 17 d. Lemont, IL. Gimė 1926 m. lapkričio 16 d. Skuode, Žemaitijoje. Gyveno Lemonte, anksčiau – Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Margarita (Ivašauskaitė); sūnus Edvardas su žmona Elizabeth Goltermann, anūkės Julia, Jennifer ir Annalisa; duktė Vida Jasaitienė su vyru Algirdu bei giminės Lietuvoje.

 

Būdamas 16 metų Vaclovas buvo priverstas palikti Lietuvą ir savo šeimą – motiną Kazimierą bei keturis brolius: Povilą, Algimantą, Arūną ir Romą. Mokėsi dipukų stovyklose Vokietijoje, o 1949 m. Amerikos lietuvių kvietimu išvyko į JAV. Čia sutiko būsimą žmoną Margaritą, su kuria susituokė 1952 m. gruodį. Netrukus buvo pakviestas į kariuomenę ir išsiųstas į Korėjos karą. Ten buvo sužeistas (kulka pataikė į šalmą) ir keletą mėnesių praleido ligoninėje Japonijoje, kol galėjo grįžti į namus pas žmoną ir naujagimį sūnų Edvardą. Daug metų dirbo Norfolk and Western geležinkelio bendrovėse.

 

Velionis buvo aktyvus lietuviškoje veikloje: dainavo Lietuvių Operoje Čikagoje, „Dainavos” ansamblyje, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chore, dažnai atlikdamas solo partijas, buvo ilgametis Jaunimo centro tarybos pirmininkas, vadovavo Lietuvių Operai, priklausė Don Varnas American Legion #986 kuopai, buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo, Draugo fondo, „Draugo” leidėjų tarybos, kitų organizacijų bei Švč. M. Marijos Gimimo parapijos narys. Už nenuilstamą darbą ir nuopelnus lietuvybei LR Prezidento Valdo Adamkaus apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

 

A. a. Vaclovas bus pašarvotas spalio 20 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, gimines, pažįstamus ir artimuosius dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Operai Čikagoje arba Alzheimers Association. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-14 (M)
  2018-10-20 (A)

GENOVAITĖ STEIKŪNAS KUINYTĖ


A†A GENOVAITĖ STEIKŪNAS KUINYTĖ mirė 2018 m. spalio 14 d. Gimė 1921 m. birželio 22 d. Kaune, Lietuvoje. Ji buvo mylima a. a. Antano žmona ir mylinti Sabinos (Les) Luka mama. Taip pat – Aldonos (vyras a. a. Liudas) Kriaučiūnas sesuo, a. a. Sabinos (vyras a. a. Juozas) Mikuckienės, Danos (vyras a. a. Edvardas) Skopas, a. a. Jono (žmona a. a. Patricia) ir a. a. Algio sesuo bei daugelio mylimų dukterėčių ir sūnėnų teta.

Atsisveikinimas su velione vyks spalio 20 d., šeštadienį, 9 val. r. Sacred Heart Church, 8245 W. 111th St. (Palos Hills), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Laidotuvės – Šv. Kazimiero kapinėse. Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

 

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.