CENTRAS - 2018 (puslapis 3)

Mirties Pranešimai: 2018

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-14 (M)
  2018-10-17 (A)

AUGUSTINAS IDZELIS


A†A AUGUSTINAS IDZELIS, PHD mirė 2018 m. spalio 14 d. Sugar Grove, IL. Gimė 1942 m. rugsėjo 30 d. Telšiuose, Lietuvoje.
Gyveno Sugar Grove, IL, anksčiau – Euclid, Ohio. Nuliūdę liko: žmona Regina Pliodžinskaitė-Idzelienė; sūnus Mindaugas su žmona Maria; sūnus Aidas su Simone Schiffmachar; sūnus Vytas, anūkai Sofia ir Adrian, sesuo Teresa Beržinskienė (vyras a. a. Ignas); daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Augustinas buvo a. a. Marytės Viliamienės (vyras a. a. Virgis) brolis. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų sąjungai, buvo Draugo fondo narys, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro valdybos narys.

 

A. a. Augustinas Idzelis bus pašarvotas spalio 17 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės atsisveikinimo apeigos vyks 6:30 val. v. Penktadienį, spalio 19 d., nuo 5 val. p. p. iki 9 val. v. su velioniu bus galima atsisveikinti Jakubs & Son Funeral Home, 936 E. 185th St., Cleveland, Ohio 44119, tel. 216-531-7770.

 

Laidotuvės įvyks spalio 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 9:15 val. r. velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas All Souls kapinėse, Chardon, Ohio. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimuose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-09 (M)
  2018-10-20 (A)

Ses. ROSALINDA GRIGONIS, SSC


Pedagogė ir sielovadininkė A†A Ses. ROSALINDA GRIGONIS, SSC mirė 2018 m. spalio 9 d., sulaukusi 96-erių metų. Šv. Kazimiero seserų kongregacijai priklausė 77 metus. Ses. Rosalinda mokytojavo pradžios mokyklose Illinojaus, Pennsylvanijos, New Mexico ir Nebraskos valstijose. Ji buvo Maria High School Čikagoje direktorės pavaduotoja ir dėstė matematiką. Nuliūdusios liko ses. Rosalindos dukterėčios: June ir Joan Grigonis (Gary, IN), Patricia Niles (Demotte, IN), Mary Jane Seipler (Murrysville, PA), Nancy Elman (Hammond, IN), Janice Joyce (Chesterton, IN), Bernadette Grigonis (Burke, VA) ir Mary Gordon (Terre Haute, IN). Ses. Rosalindos tėvai Kazys ir Ona Grigoniai bei jos trys seserys jau ilsisi Amžinybėje.

 

Velionė bus pašarvota spalio 20 d., šeštadienį, nuo 10:15 val. r. iki 11:15 val r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. 11:15 val. r. koplyčioje bus laikomos gedulingos Mišios, po kurių a. a. ses. Rosalinda bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti seselių kazimieriečių pensijos fondui (SSC Retirement Fund), tel. 773-776-1324.

 

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral home.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-02 (M)

VIKTORAS LANIAUSKAS


A†A VIKTORAS LANIAUSKAS. Su dideliu liūdesiu pranešame, kad spalio 2 d. Hawaii gyvenęs Viktoras Laniauskas iškeliavo į Amžinuosius namus. Nuliūdę liko: sūnūs Christoper su šeima ir Nicholas Hawaii, sesuo Regina (Šilgalienė) ir brolis Marius su šeimomis, gyvenantys Clevelande, bei didelis būrys giminių. Prašome prisiminti Viktorą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-10-01 (M)
  2018-10-04 (A)

BRONĖ KREMERIENĖ SKIRIUTĖ


A†A BRONĖ KREMERIENĖ SKIRIUTĖ mirė 2018 m. spalio 1 d. LaGrange ligoninėje. Gimė 1921 m. birželio 22 d. Lietuvoje, Papilėje. Ilgus metus gyveno LaGrange Park, IL. Į Ameriką emigravo iš Vokietijos. Nuliūdę liko: dukterėčios Gražina Karvelis ir Dalė Strašius su šeimomis, taip pat Emilija Valančius ir Stasė Mocienė su šeimomis. A. a. Bronė buvo žmona a. a. Oskaro Kremerio.

 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 dieną. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-26 (M)
  2018-10-05 (A)

MARIA MIKLIENĖ URBONAITĖ


A † A MARIA MIKLIENĖ URBONAITĖ mirė 2018 m. rugsėjo 26 d. St. Petersburge, Floridoje. Gimė 1927 m. liepos 22 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Ilgus metus gy­veno Čikagoje ir Floridoje su vyru, a. a. Kęstučiu Mikliumi. Nuliūdę liko: duktė Asta Miklius, sesuo Dana Švedienė ir broliai Rymantas ir Alek Urbonai su šeimomis. Atsisveikinimas su velione St. Petersburge vyko spalio 5 d. Beach Memo­rial Chapel ir Lietuvių klube. Laidotuvės įvyks Čikagoje. Spalio 13 d., šeštadienį, 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette Parke, bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazi­miero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti at­sisveikinime bei laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-16 (M)
  2018-09-20 (A)

JONAS STANKUS


A†A JONAS STANKUS mirė 2018 m. rugsėjo 16 d. Shorewood, IL. Gimė 1921 m. gegužės 8 d. Lietuvoje, Radviliškyje. Gyveno Minooka, IL, anksčiau Evergreen Park, IL ir Čikagoje – Marquette Parke. Nuliūdę liko: duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Saulius su žmona Valerija; sūnus Rimas su žmona Christine; anūkai Alex, Justin ir Tomas. A. a. Jonas buvo a. a. Vandos Panavaitės vyras.

 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL 60629 (Marquette Parke), kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti Mi- šiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-10 (M)
  2018-09-14 (A)

RIČARDAS BURBA


A†A RIČARDAS BURBA mirė rugsėjo 10 d. Woodstock, IL. Gimė 1955 m. kovo 16 d. Čikagoje. A. a. Ričardas buvo a. a. Romo ir Mėtos Burbų sūnus. Lankė Maironio lituanistinę mokyklą, Lemonte. Buvo Jūrų skautas, stovyklaudavo Rako stovykloje. Šoko tautinių šokių grupėje „Spindulys”. Priklausė Šv. Kazimierio parapijai, Gary, Indiana. Baigė Western Illinois University ir MBA Rosary College. Buvo Pasaulio lietuvių centro ilgametis iždininkas ir tarybos narys. Su žmona dr. Linda Burbienė buvo įmonės Audiologic Services savininkai.

 

Dideliame nuliūdime liko: žmona dr. Linda Burbienė, teta Rita Martišiūnienė, dukterėčia Diana Ruzga; sūnėnai – Justinas Riškus, jo žmona Jen ir jų vaikai Lukas ir Andrius; Ričardas Ruzga, jo žmona Leslie ir jų vaikai Charlotte, Jacob, Owen ir Claire; Antanas Ruzga, jo žmona Amanda ir jų vaikai Brayden ir Evan; Paulius Riškus, jo žmona Aleksandra ir jų sūnus Mykolas; Edvardas Ruzga ir jo žmona McKenna; Antanas Riškus; taip pat brolienė Dalia Ruzgienė, svainis Jurgis Riškus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

 

Velionis bus pašarvotas Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte (14911 127th St., Lemont, IL) rugsėjo 14 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. ir rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 9 iki 10 val. ryto. Šv. Mišios už jo sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame artimuosius ir draugus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-07 (M)
  2018-09-15 (A)

SESELĖ M. MICHAELINE PAKROSNIS, SSC


A†A SESELĖ M. MICHAELINE PAKROSNIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2018 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus. Seselė Michaeline gimė Scranton, Pennsylvanijoje. Ji dirbo mitybos sektoriuje mokyklose ir vienuolynuose Pennsylvanijoje, New Mexico, Floridoje, Illinojuje, taip pat ir šv. Kazimiero seselių Motiniškuose namuose Čikagoje. A. a ses. Michaeline buvo a. a. Adam ir a. a. Mary Pakrosnis dukra ir a. a Alex Verbitsky podukra.

 

Velionė bus pašarvota rugsėjo 15 d., šeštadienį, nuo 10:15 val. r. iki 11:15 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kur 11:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

 

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-08-26 (M)
  2018-08-29 (A)

INŽ. JONAS SMALSTYS


A†A INŽ. JONAS SMALSTYS mirė 2018 m. rugpjūčio 26 d. Homer Glen, IL. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Lietuvoje, Rokiškio apskr., Aukštakalnių kaime. Inž. Jonas Smalstys dirbo Sargent & Lundy Engineering Company.

 

Nuliūdę liko: žmona Irena Labeikaitė Smalstienė, giminės, draugai ir kiti artimieji. Pašarvotas bus trečiadienį, rugpjūčio 29 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Laidotuvės privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus atsisveikinti su a. a. Jonu Smalsčiu.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-09-25 (M)
  2018-09-15 (A)

DR. DANUTĖ MACIŪNAITĖ MOCKIENĖ


A†A DR. DANUTĖ MACIŪNAITĖ MOCKIENĖ mirė 2018 m. rugpjūčio 25 d., sulaukusi 76 metų amžiaus. Gimė 1941 m. lapkričio 20 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a a. dr. Algirdo ir a. a. dr. Genovaitės (Strikaitės) Maciūnų dukra. Karo metu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, o vėliau į Ameriką. Užaugo Čikagoje, čia 1967 m. baigė Northwestern Universitety Feinberg School of Medicine. Po studijų dr. Maciūnaitė apsigyveno San Diego, Californijoje, kur dirbo pediatre nuo 1968 m. iki pat savo mirties. Buvo labai mylima savo mažųjų pacientų. Nuo 2008 m. dr. Danutė Maciūnaitė Mockienė buvo Oak Tree Philanthropic Foundation prezidentė. Fondas skyrė paramą įvairioms kultūrinėms bei švietimo įstaigoms Lietuvoje ir Amerikoje.

 

Giliame liūdesyje liko: vyras dr. Vytautas Mockus; dukra dr. Danutė Mockaitė Valenzuela su vyru Michael ir dukra Olivia; sūnūs Rimas ir Andrius; seserys dr. Gražina McClure ir dr. Jūratė Landwehr; a. a. brolio dr. Roberto Maciūno žmona dr. Ann Failinger.

 

Atsisveikinimo minėjimas vyks rugsėjo 15 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Greenwood Memorial Park and Mortuary, San Diego, CA. Laidotuvės bus rugsėjo 21 d., penktadienį, Čikagoje. Nuo 9 val. r. iki 10 val. r. su velione bus galima atsisveikinti Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių a. a. Danutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, IL.

 

Norintys paaukoti velionės atminimui prašomi siųsti aukas jėzuitų organizacijai „Baltic Jesuit Advancement Project”, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinimuose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.