CENTRAS - Mirties - ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS

ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS

A†A ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS mirė 2020 m. vasario 7 d. Chicago, IL. Gimė 1935 m. kovo 10 d. Lietuvoje.
Gyveno Brighton Parko rajone, Chicago, IL. Nuliūdę liko: pusseserė ir pusbroliai bei artimi draugai. Priklausė Šaulių sąjungai, Azure LaGrange Masonic Lodge #770, Lithuanian Craftsmans Club. A. a. Antanas buvo JAV kariuomenės veteranas.

 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime bei laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.