Blog-o archyvas

JONAS ŠARKA

A†A JONAS ŠARKA mirė š. m. gegužės 8 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1928 m. birželio 1 d. Vepriuose, Lietuvoje. Gyveno Omaha, NE, anksčiau Elkhorn, NE. Nuliūdę liko: dukros – Vaiva Keehn (Rocky), Laima Wilson (Steven), Alma Tomasello (Michael) ir Kristina DeLoach; anūkai – Paulius (Jenilynn), Daina, Sofija, Ryder, Audra …

Toliau...

ANTANAS POLIKAITIS

A†A ANTANAS POLIKAITIS į Dievo namus išėjo 2024 m. balandžio 26 d. Gimė 1932 m. balandžio 28 d. Gudžiūnuose, Lietuvoje. Gyveno Detroite, MI ir Los Angeles, CA. Nuliūdę liko žmona Dalilė, vaikai Rimas su žmona Debbie, Vita su vyru Vyteniu ir Linas su žmona Regina; anūkai Justinas, Gajus, Aleksas su …

Toliau...

MARIA NIJOLĖ (LILI) PUPIENĖ, RN

A†A MARIA NIJOLĖ (LILI) PUPIENĖ, RN į amžinybę iškeliavo 2024 m. balandžio 24 d., sulaukusi 87-erių metų. Gimė 1937 m. sausio 3 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, IL, Los Angeles ir Davis, CA, anksčiau – Australijoje, Melbourne. Nuliūdę liko: vyras Juozas Pupius, sūnus Andrius su žmona Amy, anūkė Lili, giminės …

Toliau...

ARVYDAS ALGMINAS

A†A ARVYDAS ALGMINAS mirė š. m. balandžio 23 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1933 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdoje. Gyveno Brookfield, IL. Nuliūdę liko: žmona Diana (Radys); brolis Leo ir žmona Dalia Algminas; dukterėčios Audra su vyru Brian Ebling, Kristina su vyru Joe McGann bei jų vaikai Everett Ebling, August …

Toliau...

BENEDIKTAS (BENIUS/BENAS) ŽEMAITIS

A†A BENEDIKTAS (BENIUS/BENAS) ŽEMAITIS. Su giliu liūdesiu pranešame, kad balandžio 22 d. mirė, sulaukęs 91-erių metų amžiaus. Benediktas gimė 1933 m. Vilkaviškyje, notaro Pijaus ir dantų gydytojos Janinos Strimavičiūtės-Žemaitienės (dr. Vinco Kudirkos krikšto dukters) šeimoje. Gyveno Čikagoje. Baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. Karo metu su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Po karo …

Toliau...

RAYMOND RIMVYDAS RIMKUS

A†A RAYMOND RIMVYDAS RIMKUS mirė š. m. balandžio 14 d. Gimė 1932 m. liepos 8 d. Kaune. Gyveno Čikagoje, anksčiau East Chicago, IN. Nuliūdę liko: sūnus Petras, anūkai Aleah (Jake) Ungstrom, Tauras ir Iyeva; brolis Edmundas (Lijana) ir daug giminių. Liūdi jo miela draugė Giedrė Mereckis su šeima. Rimvydas buvo …

Toliau...

Ona Vaitkevičius Rušėnas

Brangi mamytė, močiutė ir promočiutė A†A Ona Vaitkevičius Rušėnas. Atsisveikinimas – Pal. Jurgio Matulaičio misijoje balandžio 13 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Šv. Mišios – 10 val. r. Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse.

Toliau...

REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ

A†A REGINA SMOLINSKIENĖ ULOŽAITĖ mirė š. m. balandžio 2 d. Tinley Park, IL, sulaukusi 94 metų. Gimė 1929 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL, anksčiau Orland Park, IL ir Chicago West Lawn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Jolanta; anūkės Kristina ir Viktorija. A. a. Regina …

Toliau...

Šarūnas Milišauskas

Mus paliko antropologijos profesorius, habilituotas daktaras Šarūnas Milišauskas. Profesorius mirė 2024 m. balandžio 1-ąją dieną Buffalo, NY, palikdamas liūdinčius žmoną Vitą, dukrą Aidą, taip pat brolį Joną ir jo žmoną Barbarą, seserį Onutę su vyru Arvydu Arbu, brolį Antaną su žmona Ramona bei jų visų šeimas. Šarūnas Milišauskas gimė 1936 …

Toliau...

ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2024 m. kovo 29 d., Didįjį penktadienį, pas Viešpatį iškeliavo mūsų brangi mamytė ir močiutė A†A ELENA KRONAITĖ JASINEVIČIENĖ. Gimė 1934 m. gegužės 3 d. Kaune. Gyveno Darien, IL. Nuliūdę liko: duktė Sylvia su vyru John McIvor ir vaikais Tara, Matthew; sūnūs – Vytautas su …

Toliau...