CENTRAS - 2014 (puslapis 3)

Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-09 (M)
  2014-10-30 (A)

ADAM VALAUSKIS.


A † A ADAM VALAUSKIS Mirė 2014 m. spalio 9 d. Lombard, IL. Gimė 1928 m. rugpjūčio 3 d. Chicago, IL. Gyveno Lombard, IL. Nuliūdę liko: žmona Vida Spokienė; duktė Monika Spokas su vyru Robert ir vaikai Roberta, Sofija ir Brigita; sūnus Martynas su žmona Violeta, vaikai Arnoldas ir Patricija. A. a. Adam buvo pašarvotas penktadienį, spalio 10 d. nuo 10 val. ryto iki 12 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos vyko 12 val. p. p. Petkaus Lemont laidojimo namuose. Po Religinių apeigų a. a. Adam buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-01 (M)
  2014-10-11 (A)

ROMUALDAS KRONAS.


A † A ROMUALDAS KRONAS Iškeliavo į Amžinybę 2014 m. spalio 1 d. Gimė 1932 m. vasario 6 d. Atsisveikinimas su velioniu įvyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 2014 m. spalio 11 d. 9:30 val. ryto. Laidotuvių šv. Mišios 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. Laidotuvės privačios. Liūdi žmona Baniutė Mašiotaitė Kronienė, duktė Sigita Mitchell su šeima, a. a. sūnaus Romo duktė Auksė su dukra Kairi, sesuo Elena Jasinevičienė su šeima, brolio a. a. Liūdo sūnus Algis su šeima, a. a. Stefanijos šeima, a. a. brolio Balio šeima ir a. a. brolio Edvardo šeima, giminės, draugai ir pažįstami. Ilsėkis ramybėje. Vietoj gėlių prašom aukoti pasirinktai Šalpos draugijai. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-10-01 (M)
  2014-10-03 (A)

SAULĖ KRISTINA JAUTOKAITĖ.


A † A SAULĖ KRISTINA JAUTOKAITĖ Mirė 2014 m. spalio 1 d., sulaukusi 78 metų. Gimė 1935 m. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: sesuo Regina; broliai Viktoras su žmona Rūta, Lietuvoje Povilas su žmona Zofija ir jų šeimos; sūnėnai Ramojus Vaitys su žmona Aldona, Adrianas su žmona Judita ir Renatas su žmona Regina ir jų šeimos bei daug giminių Lietuvoje. A. a. Saulė Kristina buvo pašarvota spalio 3 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Saulė Kristina palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-30 (M)
  2014-10-04 (A)

ONA ALDONA BAUKIENĖ.


A † A ONA ALDONA BAUKIENĖ Mirė 2014 m. rugsėjo 30 d., sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimė 1922 m. vasario 26 d. Mažeikiuose, Lietuvoje, gyveno Cicero, St. Petersburg Beach ir Wheeling, IL. Velionė buvo a. a. Broniaus Baukio žmona, a. a. Gvido Valantino sesuo ir a. a. Juliaus Sinkevičiaus svainė. Giliame liūdesyje liko: dukra Raminta ir žentas Raimundas Lapšys, dukra Jazmina Baukys ir žentas Mark Mandzick, anūkės Andrea ir Laura Lapšytės, anūkas Kovas Lapšys su žmona Erika ir dukra Vitalija, sesuo Olytė ir vyras Stepas Barkauskas, sesuo Stefa Sinkevičienė, sūnėnai ir dukterėčios: Rasa Roseberry, Maira Guild, Viktoras Barkauskas, Gražina Bivins, Vytas Sinkevičius, Daiva Allely, Audra Sinkevičius, Julius Sinkevičius ir jų visos šeimos bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 4 d. 12:30 val. p. p. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero. Šv. Mišios bus aukojamos 1 val. p. p. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose Laidojimo paslaugos privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima pageidauja vietoj gėlių aukas siųsti „Saulutei” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439. Geroji Mamyte – ilsėkis ramybėje!

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-29 (M)
  2014-10-04 (A)

DIANE SKOPAS KUINYS.


A † A DIANE SKOPAS-KUINYS Mirė 2014 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 84 metų. Nuliūdę liko: vyras Edward R. Skopas, duktė Bernadette (Frank) Bence, duktė Regina (Martin) Mendicino, sūnus Edward J. (Kathleen) Skopas; anūkai Angela (Adrian) Selkowitz, Christopher (Mary) Bence, Vanessa (Mark) Padecky, Louis Mendicino, Keith (Vanessa) Bence, Dominic Mendicino, Kevin Bence, Nathan ir Noah Skopas; proanūkai Braden, Bence, Lemmy Selkowitz, Brooklyn Bence; sesuo Aldona Kriaučiūnas, sesuo Genevieve Stei kūnas bei kiti artimieji. Atsisveikinimas ir šv. Mišios šeštadienį, spalio 4 d. 9:30 val. ryto Šv. Anta no bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero, IL. A. a. Diane bus palai dota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Adolf FH, Berwyn, tel. 708-484-4111 arba www.adolfservices.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-27 (M)
  2014-10-09 (A)

IRENA EGLĖ KEMEŠYTĖ ABRAITIENĖ.


A † A IRENA EGLĖ KEMEŠYTĖ ABRAITIENĖ Mirė 2014 m. rugsėjo 27 d., Orland Park, IL. Gimė 1927 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Idalija Regina Panaras su vyru Viktoru; anūkai Lisa Augustyn su vyru Daniel ir Andrius Panaras; sūnus dr. John Arūnas Abraitis; Lietuvoje liko brolis Gediminas Kemešis su šeima; sesuo Danutė Bružienė su šeima; Detroite a. a. Nijolės Craig sūnus Ted Craig su šeima. A. a. Irena buvo žmona a. a. mjr. Jono Abraičio. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 9 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-25 (M)
  2014-10-02 (A)

IRENA RADĖNAITĖ BEINARAUSKIENĖ.


A † A IRENA RADĖNAITĖ BEINARAUSKIENĖ Mirė po sunkios ligos 2014 m. rugsėjo 25 d. Čikagoje, sulaukus 92 metų. Gimė Lietuvoje, Bagdonuose, Kėdainių apskrityje. Karo metu bėgo iš Lietuvos į Vakarus su seserimis ir tėveliais. Tėveliui pakelyje susirgus, Irena pasiliko Lenkijoje su tėveliais. Irena su savo mamyte atvyko į Čikagą 1961 metais. Ištekėjo už Petro Beinarausko ir gyveno Marquette Parke iki mirties. Nuliūdę liko: seserų ir brolių vaikai, Irena Barauskienė, Jonas Vaičikonis, Pranas Pranckevičius, Gražina Radėnaitė, Adomas Radėnas bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 2 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-24 (M)
  2014-09-27 (A)

ALDONA KAČINSKIENĖ DIRMANTAITĖ.


A † A ALDONA KAČINSKIENĖ DIRMANTAITĖ. Mirė 2014 m. rugsėjo 24 d. Joliet, IL. Gimė 1921 m. rugsėjo 18 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Danutė Benedict su vyru Ronald; sūnus Evaldas su žmona Patricia; anūkai Peter ir Linda; proanūkai Valerie, Sara, Kendra ir Trevor. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Vinco.Velionė bus pašarvota rugsėjo 26 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks rugsėjo 27 d., šeštadienį. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Aldona bus palydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus au kojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-18 (M)
  2014-09-22 (A)

DELFINA GRITKUTĖ TRIČIENĖ.


A † A DELFINA GRITKUTĖ TRIČIENĖ; Sulaukusi gilios senatvės į Amžinybę iškeliavo 2014 m. rugsėjo 18 d. Gimė 1921 m. sausio 2 d. Ylakiuose, Žemaitijoje, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Bostone ir Kennebunkport, Maine, vėliau – Bridgeporto, Gresham ir Marquette Parko rajonuose Čikagoje, o vėliausiai – Lyons ir La Grange Parko miesteliuose šalia Čikagos. A. a. Delfina aktyviai veikė Čikagos lietuvių visuomenėje, daug dirbo su lietuvių skautais, buvo viena iš savaitraščio ,,Lietuvių balsas” steigėjų, korespondentė, rašė vedamuosius. Priklausė Amerikos lietuvių tarybai, reorganizuotai Amerikos Lietuvių Bendruomenei, Amerikos lietuvių krikščionių demokratų partijai ir Katalikų federacijai bei kitoms išeivijos or ga nizacijoms. Buvo ilgametė BALF’o labdaros organizacijos narė ir rėmėja. Išeivijos klausimais dažnai rašė lietuvių spaudoje. Dideliame nuliūdime liko: duktė Ramunė Kelečienė, žentas Linas Kelečius, anūkai Kęstutis ir Audrys Kelečiai. Kanadoje – anūkas Yuri Tričys, anūkės Ilya, Pilar ir Tara Tričys su šeimomis, Lietuvoje – pusbrolio našlė Elena Venckuvienė. Kitame pasaulyje a. a. Delfiną pasitinka vyras, dailininkas a. a. Jonas Tričys, sūnus a. a. Alfredas, duktė a. a. Judita, velionės tėvai, brolis, seserys, pusbrolis Vytautas Venckus ir kiti giminės. Atsisveikinimas su a. a. Delfina įvyks pirmadienį, rugsėjo 22 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, W 69th St. ir Washtenaw Ave., Čikagoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių a. a. Delfina Amžinajam poilsiui bus išlydėta į Šv. Kazimiero kapines, W. 111th St ir S. Kostner Ave., Čikagoje. Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti at si sveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2014-09-18 (M)
  2014-09-27 (A)

ROMANAS RIMAS KAUNAS.


A † A dr. ROMANAS RIMAS KAUNAS Gimė 1944 m. rugsėjo 8 d. Kivyliuose, Lietuvoje. Gyveno Elm Grove, Wisconsin, anksčiau Cicero, IL. Liūdesyje liko: žmona Gražina Valeikaitė, vaikai – sūnus dr. Rolandas su žmona Christine, anūkas Rustam, duktė Kristina Johnson su vyru Kent, anūkai Cody ir Shawn, mamytė Vanda Kaunienė, seserys Regina ir Ramona su šeimomis, svainės Dalia, Giedrė ir svainis Algis su šeimomis, teta Zita Galminaitė-Gražienė su šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Romanas baigė Marmion Military Accademy. Bakalauro laipsnį gavo Northwestern universitete. Marquette Medical School baigė mediciną ir įsigijo psichiatro specialybę. Kariuomenėje tarnavo Medical Corps kapitono laipsniu. Velionis buvo sūnus a. a. dr. Ferdinando, brolis a. a. Rolando. Atsisveikinimas su a. a. Romanu įvyks rugsėjo 27 d. Becker Ritter laidojimo namuose, 14075 W. North Ave., Brookfield, WI 53005, tel. 262-782-5330. A. a. dr. Romano Rimo Kauno laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 29 d., 1 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinėse. Pažinoję velionį kviečiami dalyvauti. Liūdinti šeima