Mirties Pranešimai: 2014

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-31 (M)
  2015-01-04 (A)

FAUSTAS STROLIA


A † A Muzikas FAUSTAS STROLIA Mirė 2014 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 83 metų. Gimė 1931 m. vasario 28 d., Tauragėje, Lietuvoje. Gyveno Oak Forest, Illinois. Nuliūdę liko žmona Teresė (Pupinikaitė), sūnūs Povilas (Agnė), Tomas (Laura), Jonas (Christine), Matas (Karen), anūkai: Danielle, Aleksandra (Shivan ir proanūkas Adriano), Nicole; Amanda, Cody; Nina, Nicholas, Francesca, Isabella, Mia, Jack; Sam ir Chloe, brolienė (Irma Trakaitė), sūnus Darius, duktė Gražina; a. a. brolio Herkulio sūnus Christopher ir duktė Elena bei jų šeimos. A. a. Faustas buvo brolis a. a. Vytauto ir a. a. Herkulio. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL 60465. Tel. 708-974-4410. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 5 d. 9 val. r. iš laidojimo namų velionis bus palydėtas į St. Damian Catholic Church, 5250 155th St., Oak Forest, IL 60452. Tel. 708-687-1370, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Faustas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį maldose ir dalyvauti atsisveikinimo su mirusiu apeigose. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-28 (M)

BIRUTĖ DAUKANTIENĖ IGNIENĖ DARGYTĖ


A † A BIRUTĖ DAUKANTIENĖ IGNIENĖ DARGYTĖ Mirė 2014 m. gruodžio 28 d. Vilniuje. Gimė 1920 m. kovo 21 d. Vilkaviškio apskrityje, Kybartų valsčiuje, Slibinų kaime. Lankė Saulės gimnaziją Kaune, baigė buhalterijos mokslus ir toj srity dirbo kol pasitraukė į Vakarus. 1950 m. atvyko į JAV ir gyveno Cleveland, OH, New York, NY ir Ashford, CT „Giraitėje”. 2006 m. su vyru dailininku a. a. Vytautu Ignu grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Liko liūdesy: sūnus Algimantas Daukantas JAV, dukterėčios Danguolė Ambrazienė Kaune, Jūra Viesulienė ir Marija Valienė JAV su šeimomis. Laidotuvės įvyks Vilniuje. Velionė bus palaidota kartu su vyru dailininku a. a. Vytautu Ignu Antakalnio kapinėse Vilniuje. Norintiems prisiminti velionę, prašau aukas siųsti Nekalto Prasidėjimo vienuolynui (Sisters of Immaculate Conception), 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260. Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-27 (M)
  2014-12-31 (A)

LIUDA MARCELĖ LABUNAITYTĖ KULIKAUSKAS


A † A LIUDA MARCELĖ LABUNAITYTĖ-KULIKAUSKAS Mirė 2014 m. gruodžio 27 d. būdama 96 metų garbingo amžiaus. Gimė 1918 m. vasario 9 d. Lietuvoje, Gryžkabūdyje, Šakių raj. Gyveno Treasure Island, FL, anksčiau Queens, New Yorko miesto apylinkėje. Su dideliu liūdesiu Dievo palaimos linki šeima: dukra Gražina Paegle, anūkai Tadas Paegle su šeima ir Edvardas Paegle su šeima, artimieji, draugai bei giminės Lietuvoje. Velionė buvo a. a. Norberto Kulikausko žmona. Ji priklausė St. Petersburgo Lietuvių klubui ir buvo nuolanki katalikė. Šv. Mišios buvo aukojamos katalikų Šv. Jėzaus bažnyčioje (Holy Name of Jesus Catholic Church) gruodžio 31 d. Po Mišių a. a. Liuda palaidota šalia savo a. a. vyro kapo Cypress Hills New Yorko miesto kapinėse. Vietoje gėlių maloniai prašome aukoti St. Petersburgo Amerikos lietuvių klubas / Lituanistinė mokykla „Saulutė”, 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL 33714. Tel. (727) 525-2924. Mylima Mamyte ir Močiute, ilsėkis ramybėje! Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-19 (M)

DR. ADOLFAS ŠLEŽAS


A † A Dr. ADOLFAS ŠLEŽAS Mirė 2014 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 90 metų. Gimė 1924 m. liepos 27 d., Kerbedeliuose, Lietuvoje. Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Long Beach, IN ir Flossmoor, IL. Ilgus metus dirbo radiologu Merrillville Methodist ligoninėje Indianoje. Adolfas buvo sūnus a. a. Kazimiero Šleževičiaus ir a. a. Domicelės Micaitės. Nuliūdę liko: žmona Algė, dukra Sylvia Šležas-Lukas su vyru Linu ir jų sūnumis Nikolas ir Peter bei giminės JAV ir Lietuvoje. Laidotuves tvarko Beach Memorial laidojimo namai. Užuojautas siųskite www.beachmemorialchapel.com Nuliūdę artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-12 (M)
  2014-12-18 (A)

AUDRIS ANTANAS ENDRIJONAS


A † A AUDRIS ANTANAS ENDRIJONAS Mirė 2014 m. gruodžio 12 d. Gimė 1941 m. rugpjūčio 17 d., Vilniuje, Lietuva. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Marquette Park, IL. Nuliūdę liko: duktė Erika Ann Endrijonaitė; brolis Gintaras su žmona Audra; sesuo Danutė Pape su vyru Russell; dukterėčia Krista Soliūnienė su vyru Kastyčiu bei jų vaikai Vėjas ir Aria. A. a. Audris buvo sūnus a. a. Salomėjos Tamošaitytės ir a. a. Viktoro. Buvo Captain U.S. Army, Vietname. Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986. Velionis bus pašarvotas gruodžio 17 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 9:30 val. ryto. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių (12:30 p. p.) velionis bus palaidotas Abraham Lincoln National kapinėse Elwood, IL. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Wounded Warrior Project. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-11 (M)
  2014-12-22 (A)

DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ


A † A DALĖ KOKLYTĖ LUKIENĖ Mirė 2014 m. gruodžio 11 d. Silver Spring, Maryland. Gimė 1937 m. gegužės 10 d., Marijampolėje, Lietuvoje. Jos tėvai – Apolonia ir Artūras Kokliai – palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, Illinois. Jos broliai Vitas ir Algis Kokliai mirė šiais metais. Sesuo Danutė Dirvonienė ir brolis Jonas gyvena Čikagos priemiestyje. Sesuo Lydija Vaitkus gyvena Three Oaks, Michigan. Dalės tėvai atvyko į JAV 1951 m. ir apsigyveno Cleveland, Ohio. 1959 m. Dalė baigė College of Mount Joseph, Ohio ir 1986 m. apsigynė magistrą iš Library Science, U. of Maryland. 1964 m. spalio 6 d. Dalė ištekėjo už Algio Luko Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Jie susilaukė dukrelių Kristinos, Loretos ir sūnaus Pauliaus. Dalė ir Algis porą metų gyveno prie Hartford, CT. 1969 m. apsigyveno Maryland, prie Washington. Ji dirbo National Library of Medicine, National Institute of Health bibliotekininkės pareigose. Dalė visą savo laisvalaikį skyrė Amerikos lietuvių organizacijoms. Nuo jaunų dienų ji buvo skautė ir betarnaudama skautijai pasiekė Skautininkės laipsnį. Nuo 2006 m. JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė, vėliau – JAV LB Krašto valdyboje patikėtos vicepirmininkės archyvų reikalams pareigos.Dalė priklausė Lietuvių Fondo tarybai, Lietuvių katalikų mokslo akademijai, Lituanistikos Tyrimo ir studijų centro tarybai, bendradarbiavo su lietuvių bibliotekomis bei archyvu (ALKA), Putnam CT. Ji surengė daugybę kultūrinių renginių, įvairių archyvų seminarų, pvz., su Lietuvos archyvų vedėjais ir kt. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Dalė daug metų vykdavo į Lietuvą su įvairiomis programomis, siūlydama, kaip atnaujinti Lietuvos bibliotekų sistemas. Apie penkerius metus platino Amerikos bibliotekoms Lietuvos knygas. Su dideliu liūdesiu Dievo palaimos linki šeima: vyras Algis Lukas; duktė Kristina su vyru Kevin Sullivan; duktė Loreta su vyru John McPartland; sūnus Paulius Lukas su žmona Kirsten; anūkai: Lina, Andrew, Chloe, Aleksandra, Cailin, Joseph, Elizabeth, Monika ir Noelle; sesuo Danutė su vyru Rimu Dirvoniu; sesuo Lydija; brolis Jonas Koklys su žmona Barbara bei visi jų vaikai. Šv. Mišios už a. a. Dalę bus atnašaujamos gruodžio 22 d. 11 val. ryto, Our Lady of Grace Church, 15661 Norbeck Blvd., Silver Spring, MD, 20906. Po Mišių parapijos salėje bus Dalės atminomo pagerbimas ir užkandžiai. Velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, IL. Aukas galima siųsti Lithuanian Research and Studies Center (LTSC), 5600 S. Claremont Ave., Chicago, Illinois, 60636-1039 arba American Lithuanian Catholic Academy (ALKA), 37 Mary Crest Dr., Putnam, CT, 06260. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-12-10 (M)
  2015-01-18 (A)

BRONIUS ČIKOTAS


A † A BRONIUS ČIKOTAS Mirė 2014 m. gruodžio 10 d. Gimė 1935 m. liepos 16 d. Lietuvoje, Balevičiuose. Gyveno Alexandria, VA, o prieš tai Philadelphia, PA, Unalakleet, AK bei Albuquerque, NM. Giliame liūdesyje liko: žmona Janina Katelytė; sūnūs Tomas, Jonas, Vaidas ir Rimas su žmona Rasa, trys anūkai – Christopher, Taira ir Magnius, seserys Zina Kalvaitienė su vyru Rimu, Marytė Baer su vyru Michael, Julija Savinov su vyru Oleg ir jų šeimos bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Bronius įsigijo fizikos laipsnį St. Joseph universitete, Philadelphia, PA. Tolimesniame moksliniame darbe specializavosi apsisaugojime nuo elektromagnetinio impulso pavojų. Tarnavo Amerikos aviacijoje, dirbo Amerikos valdžioje, Krašto apsaugos departamente. Priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei, Ateitininkų organizacijai bei įvairioms profesinėms organizacijoms. Mėgo fotografuoti ir dažnai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Po atsisveikinimo vakaro Good Shepherd Catholic Church, Alexandria, VA gruodžio 18 d. ir šv. Mišių gruodžio 19 d. velionis buvo palaidotas Mount Comfort Cemetery,  Alexandria, VA. Norintys pagerbti a. a. Broniaus atminimą, prašome aukoti KDLM – Kristijono Donelaičio lituanistinei mokyklai. Aukas siųsti: Jūratė Bujanauskas, 9589 Clocktower Lane, Columbia, MD 21046. Liūdinti šeima: Janina Čikotienė ir sūnūs Tomas, Jonas, Vaidas ir Rimas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-11-30 (M)
  2014-12-03 (A)

SESUO REGINALD TAMULEVICH, SSC.


A † A Sesuo REGINALD TAMULEVICH, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2014 m lapkričio 30 d. Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus. Sesuo Reginald gimė Haverhill, MA, patarnavo St. Casimir Academy ir Maria High School, Chicago, taip pat kitose mokyklose IL, PA ir New Mexico. rkestrų, o taip pat mokė anglų kalbos emigrantus iš Lietuvos. Nuliūdę liko: trys sūnėnai ir trys dukterėčios, gyvenantys Massachusetts: Elaine Cristoferi, Maria Tamulevich, Andrea Tamulevich, John Tamulevich, David Tamulevich ir Timothy Tamulevich; pusbrolis Jack Tamul, gyvenantis Rhode Island. Velionė buvo duktė a. a. Mary ir a. a. Adolf Tamulevich, sesuo a. a. Adolph ir a. a. John, teta a. a. Peter ir a. a. Paul Tamulevich, pusseserė a. a. Anne Ferrara. Sesuo Reginald bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 3 d. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont, IL, nuo 1 val. p. p. iki 2 val. p. p. ir nuo 3:30 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund. Šv. Kazimiero seserys Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700 arba 773-776-1324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-11-26 (M)
  2014-12-02 (A)

DANA STANKAITYTĖ


A † A DANA STANKAITYTĖ Mirė 2014 m. lapkričio 26 d. Gimė 1927 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje, Joniškyje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: dukterėčios Vida Pargauskaitė Burklow ir vaikai Amber ir Ryan su šeimomis; Dana Pargauskaitė Murray su vyru Kevin ir vaikai Shawn ir Macy; sūnėnai Louis Stankaitis su žmona Julyte ir vaikai Lucė ir Gabija; Allan Stankaitis ir vaikai Grant ir Alena; brolienė Dalia Stankaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Dana buvo sesuo a. a. Onos Baužienės, Vlados Pargauskienės ir Liudo Stankaičio. Buvo pagrindinė solistė lietuvių Operoje Čikagoje, dainavo užsienyje ir Lietuvoje. Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Dana bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2014-11-21 (M)
  2014-12-06 (A)

VALERIJA GRYBAUSKAITĖ YURKIENĖ


A † A VALERIJA YURKIENĖ GRYBAUSKAITĖ Mirė 2014 m. lapkričio 21 d. Gimė 1924 m. vasario 5 d. Lietuvoje, Telšiuose. Gyveno Bristol, IL, anksčiau Naperville, IL ir Čikagoje Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Zolotienė su vyru Jerrold; sūnus Linas su žmona Susan; sūnus Rimas su žmona Diane; anūkai Lydia Johnson su vyru Tyler, Alexandra Morrow su vyru Scott, Linas Yurkus ir Elytė Baykun; keturi proanūkai; brolis Steponas su žmona Danute ir šeima Lietuvoje; sesuo Aldona Seymour su vyru Rick bei kiti giminės. A. a. Valerija buvo žmona a. a. Juozo ir sesuo a. a. Antano, Aleksandro ir Vyto, anyta a. a. Cammy. Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 6 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com