CENTRAS - Istorija - Dievo Apvaizdos bažnyčiai Čikagoje gresia uždarymas
Dievo Apvaizdos bažnyčia 18-toje gatvėje, Čikagoje.
Dievo Apvaizdos bažnyčia 18-toje gatvėje, Čikagoje. (Gedimino Indreikos nuotraukos)

Dievo Apvaizdos bažnyčiai Čikagoje gresia uždarymas

GEDIMINAS INDREIKA.

Dievo Apvaizdos bažnyčios varpinė.
Dievo Apvaizdos bažnyčios varpinė.

Antroji seniausia lietuvių parapija Čikagoje, Dievo Apvaizdos, buvo įkurta 1900 metais. Atlaikiusi Pilseno apylinkės demografinius pokyčius, pastaruosius 40 metų ši istorinė baž­nyčia tarnavo ispanakalbiams. Da­bartinė bažnyčia, pradėta statyti 1914 m. ir baigta 1927 m., yra viena gražiausių lietuvių bažnyčių Čikagoje. Ją aplankė popiežius šv. Jonas Paulius II savo vizito Čikagoje metu 1979 m. spalio 5 d. Bažnyčios šventoriuje yra popie­žiaus stovyla, o ant lauko kertinio akmens yra lietuviškas užrašas, primenantis apie šv. Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymą. Visas šis istorinis lietuvių paveldas bus nugriautas, jei liksime abejingi ir skubiai nevyk­dysim gelbėjimo veiklos.                                                                  

Praėjusiais metais Čikagos arkivyskupija paskelbė visuotinį parapijų grupavimo planą, kad kiekviena parapija išlaidomis ir ištekliais dalintųsi su kita parapija. Dievo Apvaizdos parapija buvo sugrupuota (sujungta) su Šv. Prokopijaus parapija, esančia mylia į vakarus. Šv. Prokopijaus bažnyčia, statyta 1893 m. čekų kilmės tikinčiųjų, yra kur kas senesnė ir prastesnės statybos, tačiau Arkivyskupijos nuosprendis buvo palikti Šv. Prokopijaus parapiją gyvą, o Dievo Apvaizdos parapiją tyliai, palaipsniui uždaryti. Iki šiol Dievo Apvaizdos bažnyčioje sekmadieniais vykdavo po trejas Mišias: 1 angliškai ir 2 ispaniškai. Nuo birželio 18 d. panaikinamos Mišios ispanų kalba. Sekmadieniais teliks tik vienerios Mišios anglų kalba – 6:45 v. vakare. Šioje parapijoje ispaniškos Mišios sulaukia gausiausio lankytojų skaičiaus, todėl Arkivyskupijos sprendimas yra keistas. Panašu, kad parapiją norima numarinti sąmoningai.

Vitražai sukurti Karališkojo Bavarijos vitražų meno institute Münchene.
Vitražai sukurti Karališkojo Bavarijos vitražų meno institute Münchene. (Jono Kuprio nuotr.)

1914 m. klebono kun. M. Krušo pastangomis Dievo Apvaizdos mo­kykloje pradėjo mokytojauti šv. Kazimiero seserys. 1916 m. parapijos mokyklą lankė 550 vaikų. Buvo padėti naujos bažnyčios pamatai ir pastatyta apatinė salė. Po ilgo delsimo, klebonaujant kun. Ignui Albavi­čiui, naujoji bažnyčia 1927 m. buvo baigta statyti. Vyko iškilmingas baž­nyčios pašventinimas, šv. Mišias koncelebravo vyskupas ir kunigai, Union gatvėje vyko parapijos mokyklos vai­kų procesija. Iškilmes įamžino vietinis fotografas Karolis (Charles) Pansirna.

Dievo Apvaizdos bažnyčios vidus buvo praturtintas ypatingais autoriaus Franz X. Zettler (Karališkasis Bavarijos vitražų meno institutas Münchene) langais. Juose lietuviški užrašai liudija, kieno atminčiai langai buvo skirti. Tai yra vienintelė lietuvių bažnyčia, turinti Zettlerio langų. Skulptūrinės Kryžiaus kelių stotelės – taip pat su lietuviškais užrašais.

1940 m. Dievo Apvaizdos parapijos klebonu tapo kun. Antanas Martinkus. Iš šios parapijos yra kilę keletas kunigų: Viktoras Mikaitis, Tomas Gasparaitis, Pranas Lukošius, Stasys Valuckas ir kt. Iš šios parapijos yra kilusi ir vienuolė ses. M. Bernarda Venckiūtė, SSC. Parapijos auksinis jubiliejus buvo paminėtas 1950 m. spalio 22 d. 

Dievo Apvaizdos bažnyčios kertinis akmuo.
Dievo Apvaizdos bažnyčios kertinis akmuo.

Mano paties prisiminimai: pirmojoje Lietuvių šokių šventėje 1957 metais, kur šokau su Šv. Jurgio parapijos vaikais, prisimenu, dalyvavo daug mokinių šokėjų iš Dievo Ap­vaizdos mokyklos. Parapijos kaimy­nystėje buvo dienraščio „Naujienos” redakcija ir spaustuvė.

Pilseno apylinkėje gyva kasmetinė tradicija – Didįjį Penktadienį iš Dievo Apvaizdos bažnyčios prasideda Via crucis procesija, inscenizuojanti Kristaus kančią, dalyvaujant didelei miniai apylinkės meksikiečių gyventojų. Procesija tęsiasi keletą mylių 18-ąja gatve į vakarus ir užsibaigia prie St. Adalbert (Šv. Vaitiekaus) bažny­čios. Beje, lenkų statyta St. Adalbert bažnyčia taip pat praėjusiais metais buvo uždaryta. Ji buvo parduota ir tikriausiai bus paversta pasauliečių koncertų sale.

Pasigendame didesnio lietuvių bendruomenės dėmesio istorinėms lietuvių bažnyčioms. Manyčiau, kad laiškus reikėtų rašyti tiesiai į Vati­kaną, nes Čikagos arkivyskupijos prielankumo vargiai ar sulauksime.

Dievo Apvaizdos naujos bažnyčios pašventinimo iškilmių procesija, 1927 m.
Dievo Apvaizdos naujos bažnyčios pašventinimo iškilmių procesija, 1927 m. (Charles Pansirna, Purdue University galleries nuotr.)
Bažnyčios altorius.
Bažnyčios altorius.