CENTRAS - Kultūra - Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos sukaktuvinių metų pabaigtuvės
Sukaktuvinius metus susirinko paminėti Iš k.: LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys, seimo narys Vytautas Juozapaitis su žmona Egle, Renata Gaidienė, kun. Tomas Karanauskas, Ruta Lee su vyru Webster B. Lowe, Jr.
Sukaktuvinius metus susirinko paminėti Iš k.: LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys, seimo narys Vytautas Juozapaitis su žmona Egle, Renata Gaidienė, kun. Tomas Karanauskas, Ruta Lee su vyru Webster B. Lowe, Jr. (Inos Petokienės nuotraukos)

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos sukaktuvinių metų pabaigtuvės

Dalilė Polikaitienė.

Violeta Gedgaudienė (k.) ir Ruta Lee.
Violeta Gedgaudienė (k.) ir Ruta Lee.

2017 m. sausio 29 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapija baigė 75-erių metų sukaktuvinius metus. Meldėmės šv. Mišių metu ir puotavome parapijos salėje. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Tomas Karanauskas. Mišių metu Sutvirtinimo sakramento klasės moksleiviai atliko patarnautojų pareigas ir skaitė šv. Mišių skaitinius. Su bažnytiniu choru giedojo vyrų vienetas „Tolimi aidai”. Parapijos tarybos pirmininkas dr. Vėjas Skripkus ir Jūratė Venckienė kartu su kitais parapijiečiais nešė aukas.

Salėje svečius pasitiko šampano taurės, Vitos Reivydaitės gėlių kompozicijos puošė stalus bei sceną. Gausiai susirinkusius svečius pasveikino klebonas kun. Tomas Karanauskas ir parapijos tarybos pirmininkas dr. Vėjas bei Margarita Skripkai. Sveikino LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys ir svečias iš Vilniaus, Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Svečias klebonui įteikė sveikinimo raštą ir dovaną nuo Irenos Degutienės, Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojos. Danguolė Varnienė pasidalijo prisiminimais apie pirmuosius parapijiečius, atvykusius iš Vokietijos po Antrojo pasaulinio karo.

Parapijos renginių viešnia, parapijietė Hollywoodo žvaigždė Rūta Lee-Kilmonytė papasakojo apie savo pirmąją kelionę į Californiją. Parapijos įkūrėjo prelato J. Maciejausko kvietimu tėveliai ir Rūta 1946 m. atvyko iš Kanados į Los Angeles apsilankyti naujai įsteigtoje parapijoje. „…Tėveliai pamilo gėlėm kvepiančią Californiją, nenorėjo grįžti į apsnigtą Montrealį ir tuoj pradėjo tvarkyti dokumentus gauti vizą atvykimui į Ameriką… Dievas išklausė mano Mamytės maldų… Ji būtinai norėjo gyventi Hollywoode ir man sudaryti sąlygas siekti karjeros filmų industrijoje… aš turėjau tapti lietuviska Shirley Temple.” (iš Rūtos prisiminimų, aprašytų 75 metų sukaktuviniame leidinyje). Toliau mums žinoma graži Rūtos Lee istorija – mūsų parapijos ir visų lietuvių pasididžiavimas.

Seimo narys Vytautas Juozapaitis įteikia klebonui sveikinimo raštą.
Seimo narys Vytautas Juozapaitis įteikia klebonui sveikinimo raštą.

Po sveikinimų koncertavo vyrų dainos vienetas „Tolimi aidai”, vadovaujamas kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo. Vyrai atliko vienuolika dainų. Šiame ansamblyje dainuoja Los Angeles gimę ir augę: Danius Aneliauskas, Erikas Petraitis, Linas Polikaitis, Tauras Radvenis, Aleksas Vilkas, o taip pat  iš kitur atvykę Virgis Kasputis bei Stepas Puodžiūnas. Vyrai, puikiai susidainavę, drąsūs scenoje, išjudino ir svečius, kurie plojo ir kartu dainavo.

Linas pristatė paskutinę dainą „Mūsų kaimas” (V. Šiškausko muzika, R. Gudavičiūtės eilės): „…Yra toks posakis – vaikui užauginti reikalingas visas kaimas. Mūsų miela parapija yra lyg vaikas – labai jaunai atrodantis 75-erių metų vaikas, kurį auginti, maitinti, auklėti, išlaikyti turime mes visi. Linkime parapijai visuomet išlikti mūsų dvasine ir tautine širdimi. Šv. Kazimiero parapija yra tarsi mūsų didelis kaimas…” Po koncertinės dalies visi kartu su dainininkais dainavo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos” (K. Vasiliausko muzika, žodžiai S. Gedos – redakcija).

Po skanių šeimininkės Rimos Matulevičienės ir jos talkininkų paruoštų vaišių klebonas kun. Tomas Karanauskas pasveikino ilgametę parapijietę Lionę Vilimienę, kuri neseniai atšventė savo 100-ąjį gimtadienį. Klebonas dėkojo ir apdovanojo Valeriją ir Vytą Ruzgius, kurie nuo 2003 m. parapijai atstovauja Los Angeles arkivyskupijos Catholic Educational Congress, suruošdami religinės ir tautinės lietuviškos kultūros parodas. Jiems mūsų visų didelė padėka ir pagarba. Taip pat dėkojo parapijos ilgametėms ir naujoms šeimininkėms – Antaninai Uldukienei, Genovaitei Plūkienei, Daliai Ragauskienei, Laimai Leko ir Rimai Matulevičienei. 

Parapijos tarybos pirmininkas dr. Vėjas ir Margarita Skripkai (k.) ir Žydra van der Sluys su kun. Tomu Karanausku.
Vėjas ir Margarita Skripkai (k.) ir Žydra van der Sluys su kun. Tomu Karanausku.

Sukaktuvinių metų proga visų džiaugsmui parapija išleido leidinį, papuoštą šv. Kazimiero atvaizdu (Jono Kulikausko menas). Leidinio redaktorės – Danguolė Navickienė, Violeta Gedgaudienė, Marytė Newsom, Dalilė Polikaitienė, Žydra van der Sluys ir vyriausioji redaktorė Kristina Kazlauskienė buvo pakviestos į sceną. Joms buvo padėkota ir įteiktos parapijos dovanos. Spalvingas ir nuotaikingas leidinys ilgai primins parapijos nueitą kelią, ypač paskutiniuosius 25 metus.

Svečiai ilgai nesiskirstė. Smagu suvažiuoti iš tolimesnių vietovių, „…pabendrauti, praturtinti vieni kitus, patarti ir padrąsinti ar tiesiog pasidalinti tuo, kas buvo ir kas yra svarbu mūsų parapijos gyvenime…” (iš klebono kun. Tomo Karanausko sveikinimo parapijos leidinyje).

Padėka klebonui kun. Tomui Karanauskui, parapijos tarybai, bilietų platintojoms Nijolei Pupienei ir Daivai Schuksta, šeimininkei bei jos talkininkams ir visų darbų koordinatorei Vitalijai Virbukienei už nuostabią šventę. Parapijos taryboje taip pat darbuojasi dr. Vėjas Skripkus (pirmininkas), Dalia Jasaitis, Marytė Newsom, Karis Petrulis, Linas Udrys, Jūratė Venckienė, Linas Venckus ir Žydra van der Sluys, kuri pirmininkavo sukaktuvinių metų renginių komitetui.

Danguolė Varnienė dalinosi prisiminimais.
Danguolė Varnienė dalinosi prisiminimais.
Kun. Tomas Karanauskas (k.) su Valerija ir Vytu Ruzgiais.
Kun. Tomas Karanauskas (k.) su Valerija ir Vytu Ruzgiais.
75-mečio jubiliejaus leidinio redaktorės.
75-mečio jubiliejaus leidinio redaktorės (iš k.): Žydra van der Sluys, Danguolė Navickienė, Violeta Gedgaudienė, Kristina Kazlauskienė, Marytė Newsom ir Dalilė Polikai­tie­nė.
Ansamblis „Tolimi aidai”.
Ansamblyje „Tolimi aidai” dainuoja (iš k.): Tauras Radvenis, Virgis Kasputis, Linas Polikaitis, Danius Aneliauskas, Aleksas Vilkas, Kęstutis Daugirdas, Stepas Puodžiūnas, Erikas Petraitis.