CENTRAS - Mirtiespuslapis 12

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-02-01 (M)
  2019-02-07 (A)

ANTANAS B. NORKAITIS


A†A ANTANAS B. NORKAITIS mirė 2019 m. vasario 1 d. New Lenox, IL. Gimė 1933 m. sausio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia Kudirkaitė-Norkaitienė; dukros – Linda, Kristina, Karina Paškauskienė su vyru Denis ir Judita Mikužienė su vyru Antanu; anūkai – Anthony su žmona Heather, Emily su vyru Patrick, Peter su žmona Anna, Andrew su žmona Jaime, Katie su vyru Nick, Kurt, Karl, Antanas, Liana ir Lukas; proanūkai Lyla, Vivie, William, Henry, Noah, Hannah ir Peyton bei kiti gimines Amerikoje ir Kanadoje.

 

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, vasario 7 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. Taip pat – penktadienį, vasario 8 d., nuo 9 iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago (Marquette Park), kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-29 (M)
  2019-02-16 (A)

ANDREA BAKSYS


A†A ANDREA BAKSYS mirė sausio 29 d., sulaukusi 47 metų. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: tėvai Daiva ir Chester Baksys; sesuo dr. Ingrid Baksys; teta Irena Hornyik (a. a. Karl, PhD); dėdė Rimantas Parakininkas (a. a. Aristida); pusbroliai ir puseserės – dr. Galina Hornyik (Chris Pond, PhD), Karl Hornyik ir Neysa Koury su dukromis Lydia ir Beyza; Maria ir John Pickerill bei jų vaikai Jonas, Jack ir Maddie; Rimas Parakininkas, Kęstas (Kim) Parakininkas, dr. Daiva Parakininkas, Bruce ir Kathy Pratapas bei Mathew Pratapas.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 16 d., nuo 8:30 val. r. ryto iki 10 val. r. St. Julie Billiart bažnyčioje, 7399 W. 159th Str., Tinley Park, IL, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com. Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti giminės.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-27 (M)

ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ-VITKAUSKIENĖ


A†A ELENA-LAIMA MATULEVIČIŪTĖ- VITKAUSKIENĖ mirė 2019 m. sausio mėn. 27 d. Crown Point, IN. Gimė 1923 m. gruodžio 9 d. Kaune, Lietuvoje. Anksčiau gyveno Chicago, IL, Michiana Shores, IN. Liūdesyje liko: sūnus Egidijus (Zita), sesuo Janina Vienužienė, anūkai Saulius (Jacky), Marius (Joanna), Lina (Larry), proanūkai Abigail ir Calvin, sūnėnas Audrius Sriubas bei kiti giminės ir artimieji JAV ir Lietuvoje. Laidotuvės Michigan City, IN privačios. Liūdinti šeima,

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-25 (M)
  2019-01-30 (A)

STASYS URMONAVIČIUS (URMAN)


A†A STASYS URMONAVIČIUS (URMAN) mirė š. m. sausio 25 d., Waukegan, IL, sulaukęs 95 metų. Gyveno Waukegan, IL. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. Dirbo projektų inžinieriumi. Priklausė JAV LB Waukegan-Lake County apylinkei, buvo eucharistinis padėjėjas buvusioje Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijoje. Nuliūdę liko: žmona Dolores, sūnus John (Debbie) su šeima, sūnus Jim (Rosetta) su šeima, penki anūkai, sesuo Izabelė ir daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje. A. a. Stasys buvo a. a. kun. Jono Urmonavičiaus, a. a. Susan, a. a. Josephinos, a. a. Angelos ir a. a. Salomėjos (Lietuvoje) brolis.

 

Velionis buvo pašarvotas Bradly laidojimo namuosee sausio 30 d. ir – vieną valandą prieš Mišias – Holy Family bažnyčioje. Po Mišių buvo palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, IL. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-24 (M)
  2019-01-27 (A)

EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ


A † A EMA ŽIOBRIENĖ PILMONAITĖ mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois. Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie­tu­vo­je.

 

Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus. Ema bu­vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų frontui einant į vakarus, kartu su šeimos nariais pasitraukė į Vo­kietiją. 1949 m. birželio mėnesį pasiekė Bostono krantus, iš kur pervažiavo į Čikagą. Čia 1951 m. gruodžio mėnesį Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje susituokė su Vincentu Viliumi Žiobriu. San­tuoką Die­vas palaimino dukros Dainos ir sūnaus Donaldo gimimu. Vy­ras mi­rė 1994 m. sausio mėnesį.

 

Ema dalyvavo Ziono parapijos veikloje, buvo aktyvi parapijos „Rū­tos” moterų draugijos narė, rūpindavosi, kad bažnyčios al­to­rių visuomet puoštų gėlės, o sekmadieniais po pamaldų para­pijie­čiai galėtų pasivaišinti kava ir sausainiais. Ji ilgus metus redagavo išeivijoje leistą „Svečio” žurnalą, išeivijos leidiniuose yra išspausdintas ne vienas jos parašytas eilėraštis ar straipsnis. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos narė.

 

Netektyje liūdi: dukra Daina (Larry Glosten) Shobrys, sūnus Donald (Carol Aronson) Shobrys bei gausūs giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje.

 

Atsisveikinimas su velione vyks sekmadienį, sausio 27 d. Ko­sa­ry Fu­neral Home, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park nuo 3 iki 5 val. p. p., pamaldos – 5 val. p. p. Laidotuvės pirmadienį, sausio 28 dieną. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn nuo 9 iki 10 val. r. vyks atsisveikinimas su velione, laidotuvių pamaldos – 10 val. r. Velionė bus palaidota Betanijos kapi­nėse. Šeima prašo Emos atminimo aukas skirti Ziono liuteronų baž­nyčiai. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-21 (M)
  2019-01-24 (A)

BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ


A†A BIRUTĖ TRINKIENĖ VOSYLIŪTĖ gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL. Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western Springs, IL bei Kanadoje. Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice. A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

 

Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, 60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte. Nuliūdę artimieji.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-20 (M)

JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS


A†A JURATE MARIJA (SKUCAS) SHUKIS (1923–2019). Jurate Marija (Skucas) Shukis passed away January 20, 2019 in San
Jose, California, at the age of 95. She was married to Sylvester (Albert) Shukis for 59 years. He passed away in 2005. Jurate was born September 21, 1923 in Kalvarija, Lithuania. She moved to New York City in 1947 with her husband and started a family. Jurate is survived by one son: Kazys Shukis and his wife Claudia, two grandchildren: Sarah Roseen and Carolyn Spain, five great grandchildren: Aidan Spain, Ariana Spain, Isabella Spain, Noah Roseen and Molly Roseen. She was predeceased by her father, Secretary of Interior Kazys Skucas; mother, Stefanija (Bagdonas) Skucas; sister, Birute (Skucas) Sidzikauskas; husband, Sylvester (Albert) Shukis and son Juozas (Joe) Shukis. She will be remembered as a loving wife, mother, grandmother, great-grandmother and friend. The service will be private and her ashes will be interned in Lithuania at a later date.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-18 (M)
  2019-02-02 (A)

ALGIS GRIGAS


A † A Solistas ALGIS GRIGAS, mylimas Rūtos (Domarkaitės) Grigienės vyras, išėjo amžino poilsio 2019 m. sausio 18 d. Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935 m. liepos 14 d. apleido tėvynę su tė­vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu Grigaravičiais ir seserimi Mil­da (Grigaravičiūte) Mikėniene. A. a. Algis buvo Audriaus, Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios Olšauskienės tėvas bei Vinco, Mato ir Linos Olšaus­kų se­nelis. Nuliūdę taip pat liko: sūnėnas Valdas su šeima bei dukterėčios Rasa ir Birutė Lietuvoje, pusbrolis Osvoldo Grigaravičius su žmo­na Ma­ria Delia Pareiro Buenos Aires, Argentinoje ir daug drau­gų, ko­legų ir pažįstamų JAV bei Lietuvoje.

 

Būdamas vos šešiolikos metų, pradėjo lavinti balsą pas Alodiją Dičiūtę. Mokėsi Conservatory of Music ir Roosevelt University mu­­zikos katedroje. Vėliau balsą tobulino su garsiuoju Rumunijos operos solistu Dimitri Onofrei. Čikagos Lietuvių Operos spektakliuose, Lietuvių meno ansamblio „Dai­nava” koncertuose, Cle­velando „Čiurlionio” ansamblio pasirodymuose atlikdavo solo par­tijas.

 

1982 m. Grigas  kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn Nis­ka buvo pakviestas dainuoti latvių kompozitoriaus Kalniņš operos „Banuta” Šiaurės Ame­rikos premjeroje Carnegie Hall sa­lėje. 1984 m. jis išleido su Philharmonia Hun­ga­rica simfoniniu or­kest­ru įrašytą plokštelę. A. Grigas buvo pirmasis išeivijos solistas, pakviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre – 1985 m. Verdi operoje „La Traviata”,  jis at­li­ko Germont vaidmenį. Po to buvo daug  koncertų su kolegomis so­­­listais iš Lietuvos ir Amerikos.

 

Atmintiną pėdsaką a. a. Algis Grigas paliko ir Lietuvos gyveni­me. 1990 m. jis Vilniuje įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agen­tū­rą Lufthansa City Center, kur išugdė visą eilę turizmo spe­cia­listų. Tais pačiais metais per du tūkstančius našlaičių iš visos Lietuvos pakvietė į Vilniaus Sporto rūmus, kur surengė vaišes, or­ganizavo „Lietuvos” ansamblio kalėdinį pasirodymą ir Kalėdų se­nelio apsilankymą su dovanomis.

 

A. a. Algis, sirgęs diabetu, rūpinosi Lietuvos jaunimo likimu. Bendraudamas su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, vadovaujant dr. Vladimirui Petrenko, suorganizavo ADA (Ame­ri­can Diabetes Association) specialistų delegacijos iš JAV kelionę į Kauną. Po šio apsilankymo išsivystė bendradarbiavimas, kurio re­zultatas – Jaunimo diabeto stovyklos įkūrimas. Stovykla sėkmin­gai gyvuoja jau 32 metus ir auklėja diabetu sergantį jaunimą.

 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 2 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lie­tu­vos žemėje. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti at­si­sveikinime ir šv. Mišiose. Liūdinti žmona.

 

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-15 (M)

VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)


A†A VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ) mirė 2019 m. sausio 15 d. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kartu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Ameriką. 1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, kuris dirbo patologu Veterans Administration. Susilaukė 4 vaikų. Šeima gyveno Manteno, IL, Brecksville, OH, Chicago, IL, Togus, ME, North Chicago ir Lake Forest, IL. Po vyro mirties 1993 m. Violeta persikėlė gyventi į Daytona Beach, FL.

 

Nuliūdę liko: broliai Ramūnas (Irena ir Angelika) ir John-Arūnas (Noi); sūnūs Jonas (Joellen), Julius (Marlena), Augustinas-Augie, dukra Onytė; anūkai Andrew (Nami), Kate, Aleksandra, Anthony, Christina, Adrian Zarantonello (Rachel); proanūkas Parker, taip pat daug dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir prosūnėnų. Velionės palaikai buvo kremuoti Daytona Beach. Apie atsisveikinimą Čikagoje artimiesiems šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-01-01 (M)
  2019-01-05 (A)

ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ


A†A ZITA JUŠKELIENĖ-LUKOŠEVIČIŪTĖ mirė 2019 m. sausio 1 d. Lemont, IL. Gyveno Lemonte, anksčiau Palos Hills, Marquette Parke, Brighton Parke ir Kanadoje. Gimė 1927 m. balandžio 27 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Vydas su žmona Rima Ona, anūkai Martynas ir Linas Juškeliai; sesuo Vanda Gvildienė; dukterėčios Irutė, Dalia ir Audrė, sūnėnas Edmundas. Zita buvo a. a. Juliaus Juškelio žmona.

 

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 5 d., nuo 9 iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14915 E. 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com.