Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-03-02 (M)
  2020-03-06 (A)

ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS


A†A ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS (Rockford, MI) mirė kovo 2 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. birželio 29 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Rockford, MI, New Buffalo, MI, Naperville, IL ir anksčiau Cicero, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Stefan su žmona Fran, Huntsville, AL ir sūnus Ingemar su žmona Mary, Rockford, MI; 7 anūkai – Sean su žmona Katie, Bridget, Anthony, Gertie, Corbin, Ellie ir Teagan bei 3 proanūkIai – Colin, Ryan ir Avery.

A. a. Antanas buvo a. a. Stepono ir Viktorijos Venckų sūnus, a. a. Roberto ir a. a. Zinos brolis, a. a. Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson vyras.

Antanas gimė ir augo Palangoje, grožėjosi kopomis ir Baltijos jūra. Jo šeima turėjo didelį namą ir vasaros metu priimdavo poilsiautojus nakvynei. Antanas mielai prisimindavo savo jaunystės dienas.

Jis paliko Lietuvą 1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu. Su broliu Robertu laivu perplaukė Baltijos jūrą ir pasiekė Švediją. Jis studijavo Lund universitete, kur susipažino su Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson. Jų vestuvės įvyko 1950 m. Švedijoje, Malmo mieste. Gertie mirė 1985 m. Kartu jiedu praleido 35 laimingus ir džiaugsmingus metus. Dabar jie vėl šoka kartu danguje.

Antanas ir Gertie iš Švedijos emigravo į Ameriką per New Yorką 1953 m. Jie apsigyveno Cicero mieste, kur gimė sūnus Stefan. 1961 m. Antanas, Gertie ir Stefan persikėlė į Naperville. Ten, 1964 m. gimė jų antras sūnus Ingemar. 1978 m. jie apsigyveno New Buffalo, MI.

Antanas dirbo finansininku (buhalteriu) įvairiose bendrovėse: Motorola, CTS Knights, the Archdiocese of Chicago ir National Steel. Antanas mokėjo šešias kalbas – lietuvių, švedų, rusų, prancūzų, lotynų ir anglų. Šeimos narių gimtadienių proga jis visiems sudainuodavo švedišką gimtadieniui skirtą dainą.

Aktyviai dalyvavo Amerikos skautų veikloje, vadovavo Amerikos skautų kuopoms (Boy Scouts of America). Skautų organizacijoje dirbo daugiau nei 40 metų (25 m. buvo Illinois skautų vadas). Jis buvo apdovanotas aukščiausiu Amerikos skautų vadovams skirtu žymeniu – The Silver Beaver Award. Amerikos skautai jam suteikė titulą „Brown Sea Scoutmaster” Antanas užsitarnavo ir „Wood Badge” kauliukus. Abu sūnūs ir anūkas Anthony yra skautai-ereliai (Eagle scouts). Antanas patardavo jaunimui, kaip sėkmingai gyventi. Jis sakydavo, kad vieną dieną visi būsime kartu su Didžiuoju skautų vadovu danguje (the great scoutmaster in the sky).

Antanas labai mėgo stebėti savo anūkų sporto varžybas. Nesvarbu, ar tai buvo ledo ritulio rungtynės, ar slidinėjimas, ar futbolas, ar tinklinis, jis su malonumu stebėdavo savo vaikų ir anūkų žaidimą ir džiaugėsi jų pasiekimais. Jis taip pat mėgo rašyti eilėraščius ir išleido penkias poezijos knygas.

Antanas paliko savo ištikimą draugą, juodą šuniuką „Cubby”, kurį jis laikė geriausia jam duota dovana. Šeima šuniuką praminė „Chubby”, nes jis jam visuomet duodavo per daug sausainių. Antanas juokaudamas klausdavo, kas ilgiau išgyvens – ar aš, ar „Cubby”?

Prisiminsime Antano šypseną, jo užkrečiantį juoką, jo dainavimą. Prisiminsime Velykų margučių ridinėjimą, gardžius kopūstus, ruoštus per Kalėdas, spurgas ir šeimos atostogas prie Gunflint Trail kelio, Minnesota valstijoje. Kiekvieną vasarą jis vykdavo į Amerikos skautų stovyklas – Region 10 Canoe Base, Philmont Scout Ranch ir kt., savanoriauti ir vadovauti ypatingiems stovyklos renginiams, pvz., 1977 m. tautinėje stovykloje (National Jamboree).

Prisiminsime Antano nuostabią širdį ir norą kitiems padėti. Dažnai jis visiems sakydavo, kad turime vieni kitus mylėti, kaip Jėzus mus mokė.

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašaujamos penktadienį, kovo 6 d., Our Lady of Consolation bažnyčioje, Rockford, MI. Šeima prašo a. a. Antano vardu aukoti St. Jude Children’s Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105 arba Boy Scouts of America, 137 S. Marketplace Blvd., Lansing, MI 48917. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną Algirdą Venckų savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2020-02-16 (M)

IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ


A†A IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ mirė 2020 m. vasario 16 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1931 m. rugsėjo 26 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdusi liko mylima šeima: vyras Jonas, su kurio išgyveno 67 metus; sūnus Tomas; dukterys Alė Lieponienė (vyras Algis) ir Kristina (vyras Aldo); anūkai Karolina Woolley (vyras Randy) ir Paulius (žmona Ashley) bei mylimiausias proanūkas Lukas Woolley. Nuliūdę artimieji.

Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. Tel. 708-974-4410, el. paštas: palosfh@comcast.net.

  2020-02-07 (M)
  2020-02-14 (A)

ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS


A†A ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS mirė 2020 m. vasario 7 d. Chicago, IL. Gimė 1935 m. kovo 10 d. Lietuvoje.
Gyveno Brighton Parko rajone, Chicago, IL. Nuliūdę liko: pusseserė ir pusbroliai bei artimi draugai. Priklausė Šaulių sąjungai, Azure LaGrange Masonic Lodge #770, Lithuanian Craftsmans Club. A. a. Antanas buvo JAV kariuomenės veteranas.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 14 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime bei laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-01-31 (M)
  2020-02-10 (A)

ALGIRDAS JONAS JASAITIS


A † A ALGIRDAS JONAS JASAITIS netikėtai mirė 2020 m. sausio 31 d. Pompano Beach, Floridoje, sulaukęs 66 metų. Gimė 1953 m. balandžio 18 d. Čikagoje.

Algis užaugo Čikagoje, Marquette Park, IL. Lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą, Brother Rice gimnaziją ir University of Illinois Čikagoje. Buvo aktyvus skautas. Gyvendamas Čikagoje dalyvavo ir kitų lietuvių organizacijų veikloje. Floridoje turėjo kelis verslus – buvo statybų rangovas, laboratorijos instrumentų brokeris bei senų, istorinių šautuvų pardavėjas.

A. a. Algis buvo a. a. Birutės ir a. a. Jono Jasaičių sūnus ir a. a. Jūratės brolis. Nuliūdę liko: žmona Vida (Momkutė), sesuo Aušra Petry (Jasaitytė) su vyru Terry ir vaikais bei kiti giminės.

Atsisveikinimas vyks vasario 10 d., pirmadienį, nuo 10 val. r. Horizon Funeral Home and Cremation, Lighthouse Point, Floridoje. Religinės apeigos – 1 val. p. p. Daugiau informacijos: http://www.horizonfuneralcremation.com. Nuliūdę artimieji.

  2020-01-26 (M)
  2020-02-01 (A)

ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. sausio 26 d. mirė mūsų brangi ir mylima mama, močiutė ir promočiutė A†A ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ. Ji gimė 1931 m. gegužės mėn. 31 d. Leono Laniausko ir Stasės Bružaitės Laniauskienės šeimoje Nevarėnų miestelyje, Lietuvoje. Karo metu iš Vokietijos emigravo į Kanadą, kur 1951 m. ištekėjo už Eduardo Olšausko. 1961 m. šeima persikėlė gyventi į Cicero, o vėliau į Berwyn, IL.

Giliame liūdesyje liko: dukra Roma Kuprienė su vyru Sauliumi; sūnus Vincas su žmona Maria; anūkai – dr. Tomas Kuprys su žmona dr. Isida, Petras Kuprys su žmona Karla, Rima su vyru Andriumi Rusinu, Edvardas Kuprys su žmona Rebecca, dr. Paulius Kuprys su žmona dr. Madhavi, Jonas J. Kuprys, Vincas Olšauskas, Jr., Matas Olšauskas ir Lina Olšauskaitė; proanūkai – Atticus Kuprys, Ocelotas Kuprys, Daiva ir Laima Rusinaitės. Taip pat liūdi brolio a. a. Vaciaus žmona Alfonsa Laniauskienė su šeima, brolio a. a. Anzelmo žmona Birutė, pusseserė Regina Šilgalienė su šeima, pusbrolis Marius Laniauskas su šeima, vyro a. a. Eduardo sesuo Emilija Pakalniškienė su šeima ir kiti giminės bei draugai Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. A. a. Elena buvo a. a. Alfonso Laniausko sesuo bei a. a. Rimanto Laniausko ir Viktoro Laniausko pusseserė.

A. a. Elena bus pašarvota vasario 1 d., šeštadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1500 S. 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-01-26 (M)
  2020-02-01 (A)

ZINA ADLER ADOMAITIS


A†A ZINA ADLER ADOMAITIS. Gailestingasis Dievas 2020 m. sausio 26 d. pasišaukė pas save savo dukrą, sulaukusią 86 metų amžiaus. Velionė gimė 1933 m. lapkričio 20 d. Tauragėje. Liūdesyje liko: dukterėčia Cynthia Marino, jos sūnus Markus, kiti giminės ir artimieji.

Šeima 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 1949 m. atvyko į JAV. 1953 m. liepos 18 d. Zina ištekėjo už Marko Adomaičio. Vyras mirė 2006 m. rugsėjo 5 d. Zina buvo Ziono lietuvių liuteronų parapijos narė.

Atsisveikinimas su velione vyks vasario 1 d., šeštadienį, Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453): lankymas nuo 9 iki 10 val. ryto; laidotuvių pamaldos – 10 val. ryto. Po pamaldų a. a. Zina Adomaitis bus palaidota Betanijos kapinėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Kosary Funeral home, 9837 S. Kedzie Ave, Evergreen Park, IL 60805, tel. 708-499-3223, www.kosaryfuneralhome.com.

  2020-01-24 (M)
  2020-01-28 (A)

GINTRA NARIENĖ


Kiek vilties, kiek šviesos, kiek dainų
Surašyta gyvenimo lapuos.
Palengva prisilietus prie jų,
Jie nubyra lyg žiedlapiai trapūs.

A†A GINTRA NARIENĖ pabaigusi įvairiaspalvę gyvenimo kelionę iškeliavo Amžinybėn 2020 m. sausio 24 d. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kaune, Martos ir Kazio Babickų šeimoje. Sukūrė šeimą su Pranu Nariu (a. a.).

Nuliūdę liko: vaikai – Daina Rudaitis, Aldas Naris su žmona Maria, Marius Naris su žmona Dalia, Laura Lapinskas; anūkai – Taiyda Chiapetta su vyru Ričardu, Milda Rudaitis, Alius Lapinskas su žmona Haylie, Siga Lapinskaitė, Mantas Naris, Vaida Narytė; proanūkės Maja ir Ariana Chiapetta; a. a. brolio Ryto Babicko našlė Aušra Babickienė ir giminės Lietuvoje.

Atsisveikinimas su velione – sausio 28 d., antradienį, 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Dėkojame Jums už maldas ir prisiminimus. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-01-22 (M)

JANINA PESECKAS


A†A JANINA PESECKAS mirė 2020 m. sausio 22 d. savo namuose Beverly Shores, IN. Gimė 1924 m. birželio 26 d. Telšiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean; proanūkai Denika, Teija, Lucas ir Noah. Nuliūdusi šeima.

  2020-01-17 (M)
  2020-01-23 (A)

ALDONA A. KAIRYS


A † A ALDONA A. KAIRYS mirė 2020 m. sausio 17 d., North Providence, sulaukusi 90 metų. Gimė Mažeikiuose, Lietuvoje, Aniceto ir Anastazijos (Busmaitės) Baužinskų šeimoje. Buvo žmona a. a. Matthew J. Kairio. Daugiau kaip 25 metus Aldona dirbo Rhode Island ligoninėje socialinių reikalų specialiste. 20 metų, iki bažnyčios uždarymo, 2017 m. liepos mėn., ji buvo Šv. Kazimiero bažnyčios Providence administratorė ir tos parapijos ilgametė parapijietė (daugiau nei 50 metų). Poezijos mylėtoja, išleido lietuvių poezijos rinkinį „Detalės”.

Velionė buvo atsidavusi savo šeimai, ypatingai savo vyrui (a. a. Matthew), vaikams ir anūkams. Labai mylėjo gyvūnus. Giliame liūdesyje lieka: duktė Dana M. Parente su vyru Tony; du sūnūs – Andrew G. Kairys su žmona Maureen ir Joseph Kairys; sesuo Eugenia Rastonis bei septyni anūkai: Matthew, Andrew, Joseph, Paul, Tony, Mackenzie ir Victoria. Aldona buvo a. a. Matthew P. Kairys motina ir a. a. Joseph Baužys sesuo.

2020 m. sausio 23 d. palaidota Gate of Heaven kapinėse.

  2020-01-08 (M)

ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ)


Užgeso mūsų šeimos tyra ir skaisti šviesa ir prasidėjo jos kelias į Amžinybę

Joks kelias man netolimas,
Joks vargas nesunkus –
Gulbe atplaukt, kregžde atskrist
Į tėviškės laukus.
Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metus:
Kaip tuščias be tavęs, mamyt,
Pasaulis šis platus

Vytautas Skripka

A†A ALDONA ANGELĖ BAČKAITIENĖ (RAMONAITYTĖ) (1932–2020)

Aldutės gyvybė užgeso 2020 m. sausio 8 d. Great Falls, VA, savo mylimos šeimos narių apsuptyje.

Aldona buvo kukli, darbšti ir rūpestinga šeimos siela bei sėkminga profesionalė nekilnojamo turto srityje. Darbavosi Washingtono Lietuvių Bendruomenėje rengiant suvažiavimus, mokytojavo Washingtono lituanistinėje mokykloje, vadovavo skaučių draugovei, kelioms Atlanto rajono ir Detroito skaučių stovykloms. Buvo aktyvi Washingtono skautininkių būrelio narė bei ypatinga knygų mylėtoja.

Nuliūdę liko: vyras Stasys Bačkaitis, dukros Audra, Virginija ir Nida su šeimomis, a. a. brolio Algimanto Ramonaičio šeimos nariai ir jų vaikaičiai.

Apie atsisveikinimą ir šv. Mišias už velionės sielą bus paskelbta vėliau. Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti Aldutę ir visą mūsų šeimą savo maldose. Mylima Aldute ir mamyte, ilsėkis Viešpaties ramybėje. Tu liksi mūsų mintyse ir širdyse, tavo šviesa ir prisiminimai lydės mus visą gyvenimą. Nuliūdusi šeima.