Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-04-16 (M)

GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ


A†A GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ mirė 2020 m. balandžio 16 d. po trumpos, bet sunkios ligos, sulaukusi 82 metų. Gimė 1938 m. kovo 10 d. Kaune, Bronės ir Juozo Kizlauskų šeimoje.

Nuliūdę liko: brolis Antanas ir žmona Dina; dukros Rūta Saliklienė ir vyras Edmondas; Marytė Bereckienė ir vyras Harry; anūkai – Sigita ir vyras Matt, Ina ir vyras William, Benjamin, Hanna; proanūkiai Matija, Mantas, Lydija ir Junytė, taip pat daug giminių, draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

Augo kartu su vyresniuoju broliu Algiu (a. a.) ir jaunesniuoju – Antanu. Šeima iš Lietuvos pasitraukė per karą ir jauna Giedrutė praleido kelerius metus lageryje.

Atvykę į Ameriką apsigyveno Brooklyne, New Yorke, o po to – Cicero, Illinois. Lankė Morton gimnaziją. Baigė ispanų ir italų kalbos studijas University of Illinois Urbana-Champaign, kur ji susitiko su būsimu vyru Juozu Končiumi. Jie sukūrė šeimą 1959 metais ir susilaukė trijų dukryčių – Kristinos (iškeliavo amžinybėn 1965 metais), Rūtos ir Marytės.

Ilgą laiką gyveno Cicero miestelyje, kur jie buvo aktyvūs lietuviškoje Šv. Antano parapijos veikloje. Prieš 30 metų įsikūrė Lemonte. Giedrė buvo veikli Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos narė, dalyvavo ateitininkų, Korp. Giedros veikloje, dainavo Lietuvių Operos ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choruose, buvo dosni kamerinio choro „Ave Musica” rėmėja.

Apie a. a. Giedrės laidotuves pranešime „Drauge”, „Draugo” Facebook paskyroje ir elektroniniu paštu. Lauksime, kol galėsime visi kartu atsisveikinti su velione Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Liūdinti šeima.

  2020-04-03 (M)

LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS)


A†A LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS) mirė š. m. balandžio 3 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus John Paul su žmona Dianne Deplewski ir anūkai Jenna ir Nathan; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė labai mylėjo savo šuniuką Harley. A. a. Lucille buvo a. a. John Charles Kilkus žmona ir a. a. Al Staišiūno sesuo.

Priklausė Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijai, Lietuvos vyčių 36 kuopai, Šv. Kazimiero seselių pagalbiniam skyriui (Sisters of St. Casimir Auxiliary), mokėsi ir baigė St. Casimir Academy.

Jos atminimas bus pagerbtas vėliau. Savo prisiminimais galite pasidalinti nuotoliniu būdu: Guest Book at www.palosgaidasfh.com. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Lucille savo maldose. Vietoje gėlių prašoma aukoti bet kuriai labdaros organizacijai, kuri remia onkologinių ligų gydymą.

Šventas Mišias už a. a. Lucille galite žiūrėti čia: https://www. youtube.com/watch?v=N7qM4E3s_O4&feature=youtu.be. Nuliūdęs sūnus su šeima.

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410, el. svetainė www.palosgaidasfh.com.

  2020-03-29 (M)

JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ


A†A JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ mirė kovo 29 d. Los Angeles, CA. Gyveno Los Angeles, anksčiau – Omaha, NE.

Gimė 1937 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Pedagoginį išsilavinimą įgijo Omaha, NE; mokytojavo Boys Town, NE.

Vėliau ištekėjo už Gedimino Leškio ir išvažiavo gyventi į Los Angeles. Californijoje rengė savo meno parodas, buvo veikli Šv. Kazimiero parapijos Los Angeles narė. Prašome prisiminti velionę savo maldose. Liūdintys artimieji.

  2020-03-20 (M)

REGIMANTAS JONAS VEDEGYS


A†A REGIMANTAS JONAS VEDEGYS mirė š. m. kovo 20 d. Huntley, IL, sulaukęs 86 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Dideliame liūdesyje liko: žmona Liucija; jos broliai – Jurgis Paliulionis su žmona Joyce ir Kęstas Paliulionis su žmona Rita; sūnėnai ir dukterėčios.

Karo metu gyveno Vokietijoje, o vėliau Argentinoje. Nuo 1962 m. gyveno Čikagoje ir priemiesčiuose.

Regimantas lankė lietuvių gimnaziją Vokietijoje, vėliau – gimnaziją Buenos Aires, Argentinoje. Argentinoje baigė ir inžinerijos mokslus.

Nors Regimantas augo išeivijoje, jis buvo didelis lietuvis patriotas ir svajojo apie sugrįžimą į mylimą gimtinę. Po nepriklausomybės atkūrimo, jis su žmona Liucija kiekvienais metais bent pusmetį praleisdavo Lietuvoje. Buvo aktyvus skautas Vytis ir didelis lietuvių organizacijų rėmėjas. Mėgo bendrauti su giminėmis ir draugais, labai vertino lietuviškus papročius, meną, muziką ir kultūrą.

Velionio kūnas buvo kremuotas kovo 23 d. Atsisveikinimo su a. a. Regimantu ir laidotuvių data bus paskelbta ateityje. Nuliūdę artimieji.

  2020-03-19 (M)
  2020-03-25 (A)

EDMUNDAS PAULIUS


Palauk, dar ne laikas atsiskirt,
Dar plevena sapnai nakties pakrašty,
Plevena siela laiko pakrašty,
Dar ne visai atskirta.
Teresė Pautieniūtė

A†A EDMUNDAS PAULIUS staiga mirė 2020 m. kovo 19 d., apsuptas šeimos. Jam buvo 83 metai.

A. a. Edmundas gimė 1936 m. gegužės 5 d. Laumenuose Lietuvoje, a. a. Onos ir a. a. Simo Pauliaus šeimoje. Turėjo brolį a. a. dr. Algį (žmona Violeta) ir tris seseris: Irena (Draugelis, vyras dr. Arūnas), Aldona (Vaitkus, vyras dr. Rimas), Roma (Norkus, vyras a. a. Virgius).

Nuliūdę liko: žmona Virginija, vaikai Karina ir Andrius, anūkai Timothy, Lukas, Linas, Aleksandra, Emilija ir Sofia, seserys Irena, Aldona, Roma, būrys dukterėčių ir sūnėnų su šeimomis, giminės Amerikoje, Lietuvoje, draugai ir pažįstami.

Jis buvo atsidavęs dr. Karinos (Eric) Quinn ir Andriaus (Erica) Paulius tėvelis, mylintis senelis, mylimas vyras.

1949 metais šeima emigravo į Ameriką ir įsikūrė Čikagoje. Čia Edmundas augo, mokėsi ir dirbo.

Velionis visa širdimi buvo atsidavęs savo naujajai tėvynei. Kai sukako 18 metų, įstojo į Jungtinių Amerikos Valstijų karines pajėgas (US Army), kur tarnavo 8 metus. Tų metų prisiminimai buvo brangiausi jo gyvenime.

1976 m. rugpjūtį Vilniuje vedė Virginiją (Mykolaitytė) ir laimingai išgyveno beveik 44 metus.

Edmundas be galo mylėjo gyvenimą ir šeimą. Išmokė vaikus siekti viso geriausio, būti darbštiems, padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, mylėti tėvynę ir džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka.

Jis visada atvėrė savo namų duris tiems, kuriems reikėjo pagalbos, pastogės ar patarimo. Ypač jaunimui, kuris pradėjo kurti naują gyvenimą nepažįstamame krašte.

Edmundas ypatingai mylėjo vaikus. Anūkai buvo jo brangiausias turtas.

Velionis su didžiule JAV karinių pajėgų pagarba buvo palaidotas kovo 25 d. Šv. Kazimiero kapinėse. Į paskutinę kelionę jį palydėjo šeimos nariai, artimiausieji draugai.

Jeigu norėtumėte prisiminti a. a. Edmundą ir pagerbti jo atminimą, paremkite org. „Vaiko vartai į mokslą”.

Child’s Gate to Learning / Vaiko vartai į mokslą
14911 127th Street
Lemont, IL 60439
https://childgate.org/

  2020-03-09 (M)
  2020-03-13 (A)

JONAS BOGUTA


A†A JONAS BOGUTA, Phd netikėtai mirė kovo 9 d. Gimė 1942 m. balandžio 22 d. Lietuvoje, Motiejaus Bogutos ir Eugenijos Glaubicaitės šeimoje. Dideliame nuliūdime liko: žmona Teresė, du vaikai ir penki anūkai – sūnus Kovas su žmona Nancy ir dukrele Nube; duktė Vilija su vyru Pauliumi ir vaikais Sigita, Dariumi, Neringa ir Vasara; sesuo Vitalija Keblienė ir jos sūnūs Vytas Keblys ir Arūnas Keblys; sesuo Nijolė Dėdinienė ir jos dukra Vilia Dėdinaitė; sesuo Birutė Flick ir jos duktė Indra Peters bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Karo metu su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Hanau ir kitose pabėgėlių stovyklose. Su tėvais ir trimis seserimis atvyko į Ameriką ir apsigyveno Baltimorėje, kur baigė Johns Hopkins universitetą. Toliau tęsė fizikos studijas University of Illinois Urbanoje, kur įsigijo fizikos daktarato laipsnį. Nuo 1968 metų ketverius metus Bonnos universitete atilko mokslinius tyrimus. 1972 m. grįžęs į Ameriką, mokslinį darbą tęsė Argonne National Lab, Lawrence Berkely Lab at University of California at Berkely ir University of Illinois at Chicago, kur buvo assistant professor Department of Physics.

Kūrė dokumentinius filmus – apie Simą Kudirką Čikagoje, apie lietuvių požiūrį į nacius, kurie buvo įsikūrę Marquette Parke. Šis filmas buvo rodomas per PBS televiziją. Jis savo bendrovėje „KOVAS publishing” paruošdavo įvairius leidinius, tarp jų – kun. Rubšio „Senojo Testamento” vertimą. Jo dėka 1975, 1976 ir 1977 metais buvo atgaivintos ir suorganizuotos trys „Poezijos pavasario” šventės Čikagoje.

Atsisveikinimas vyks kovo 13 d., penktadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St, Lemont, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti a. a. Jono laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą”, 14911 127th Street Lemont, IL 60439, vvm@childgate.org. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-03-08 (M)
  2020-03-14 (A)

Dr. GRAŽINA GAYES


A†A Dr. GRAŽINA GAYES (GAJAUSKIENĖ) STULPINAITĖ mirė 2020 m. kovo 8 d. Chicago, IL. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagos Sauganash apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Richard Gayes su žmona Janet Prior; sūnus Steven su Laura Ruby; anūkai – Scott Ortes su vyru John, Greg Gajauskas su žmona Laura, Anne Baird su vyru Drew, Laurie Thompson su vyru Michael, David Gayes ir Stephanie Gayes; proanūkai Maddison Gajauskas ir Rachel Ortes; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Gražina buvo a. a. Frank žmona ir a. a. George Stulpin sesuo.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 14 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL. 60439. Ten pat 11 val. ryto vyks religinės atsisveikinimo apeigos. Po to velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Catholic Charities of Chicago. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-03-04 (M)
  2020-03-13 (A)

PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS


Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai,
O Dieve, Tu žinai
Slaptas mintis visų.

Vakarinė giesmė

A†A PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS netikėtai mirė 2020 m. kovo 4 d., sulaukęs 53 m. Gimė 1966 m. liepos 6 d. Čikagoje.
Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: mama Nijolė Remeikienė; sesuo Ginta Remeikytė-Gedo su vyru Paul, dukromis Vilija ir Gabriele; brolis Audrius Remeikis; pusbrolis Linas Orentas su žmona Sonja, vaikais Kyle ir Erin; pusbrolis Paulius Orentas su žmona Andrea, vaikais Megan ir Eric; teta – krikšto mama Viktorija Remeikytė, teta Nijolė Remeikytė-Everett, buvusi žmona Renata Remeikis, bei giminės JAV ir Lietuvoje, taip pat gausi lietuvių skautų šeima ir draugai.

Petras buvo a. a. Tomo Remeikio sūnus, a. a. Apolonijos ir a. a. Kazimiero Šalkauskų ir a. a. Onos ir a. a. Vytauto Remeikių anūkas.

Petras užaugo Čikagoje, Marquette Parke. Lankė Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą, Quigley Seminary South gimnaziją, Čikagos aukštesniąją lituanistinę mokyklą. Baigė Loyolos universitetą psichologijos bakalauru. Petras skautavo Lituanicos tunte nuo vilkiuko dienų, buvo skautas vytis ir skautas akademikas, o X Tautinėje stovykloje davė paskautininko įžodį. Mėgo stovyklauti Rake, kur džiaugėsi gamta, skautiška veikla ir kur ėjo įvairias pareigas. Mėgo žvejoti. Buvo uolus dviratininkas, keliskart dalyvavo Tour de Rakas dviračių kelionėje iš Lemonto į Rako stovyklą Michigano valstijoje. Rūpinosi ir džiaugėsi kalyte Ramona.

A. a. Petras bus pašarvotas penktadienį, kovo 13 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos – 6:30 val. v. Atsisveikinimas 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje bus šeštadienį, kovo 14 d., 10 val. r. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti išlydint a. a. Petrą. Vietoje gėlių prašome aukoti Rako stovyklai. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-03-02 (M)
  2020-03-06 (A)

ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS


A†A ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS (Rockford, MI) mirė kovo 2 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. birželio 29 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Rockford, MI, New Buffalo, MI, Naperville, IL ir anksčiau Cicero, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Stefan su žmona Fran, Huntsville, AL ir sūnus Ingemar su žmona Mary, Rockford, MI; 7 anūkai – Sean su žmona Katie, Bridget, Anthony, Gertie, Corbin, Ellie ir Teagan bei 3 proanūkIai – Colin, Ryan ir Avery.

A. a. Antanas buvo a. a. Stepono ir Viktorijos Venckų sūnus, a. a. Roberto ir a. a. Zinos brolis, a. a. Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson vyras.

Antanas gimė ir augo Palangoje, grožėjosi kopomis ir Baltijos jūra. Jo šeima turėjo didelį namą ir vasaros metu priimdavo poilsiautojus nakvynei. Antanas mielai prisimindavo savo jaunystės dienas.

Jis paliko Lietuvą 1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu. Su broliu Robertu laivu perplaukė Baltijos jūrą ir pasiekė Švediją. Jis studijavo Lund universitete, kur susipažino su Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson. Jų vestuvės įvyko 1950 m. Švedijoje, Malmo mieste. Gertie mirė 1985 m. Kartu jiedu praleido 35 laimingus ir džiaugsmingus metus. Dabar jie vėl šoka kartu danguje.

Antanas ir Gertie iš Švedijos emigravo į Ameriką per New Yorką 1953 m. Jie apsigyveno Cicero mieste, kur gimė sūnus Stefan. 1961 m. Antanas, Gertie ir Stefan persikėlė į Naperville. Ten, 1964 m. gimė jų antras sūnus Ingemar. 1978 m. jie apsigyveno New Buffalo, MI.

Antanas dirbo finansininku (buhalteriu) įvairiose bendrovėse: Motorola, CTS Knights, the Archdiocese of Chicago ir National Steel. Antanas mokėjo šešias kalbas – lietuvių, švedų, rusų, prancūzų, lotynų ir anglų. Šeimos narių gimtadienių proga jis visiems sudainuodavo švedišką gimtadieniui skirtą dainą.

Aktyviai dalyvavo Amerikos skautų veikloje, vadovavo Amerikos skautų kuopoms (Boy Scouts of America). Skautų organizacijoje dirbo daugiau nei 40 metų (25 m. buvo Illinois skautų vadas). Jis buvo apdovanotas aukščiausiu Amerikos skautų vadovams skirtu žymeniu – The Silver Beaver Award. Amerikos skautai jam suteikė titulą „Brown Sea Scoutmaster” Antanas užsitarnavo ir „Wood Badge” kauliukus. Abu sūnūs ir anūkas Anthony yra skautai-ereliai (Eagle scouts). Antanas patardavo jaunimui, kaip sėkmingai gyventi. Jis sakydavo, kad vieną dieną visi būsime kartu su Didžiuoju skautų vadovu danguje (the great scoutmaster in the sky).

Antanas labai mėgo stebėti savo anūkų sporto varžybas. Nesvarbu, ar tai buvo ledo ritulio rungtynės, ar slidinėjimas, ar futbolas, ar tinklinis, jis su malonumu stebėdavo savo vaikų ir anūkų žaidimą ir džiaugėsi jų pasiekimais. Jis taip pat mėgo rašyti eilėraščius ir išleido penkias poezijos knygas.

Antanas paliko savo ištikimą draugą, juodą šuniuką „Cubby”, kurį jis laikė geriausia jam duota dovana. Šeima šuniuką praminė „Chubby”, nes jis jam visuomet duodavo per daug sausainių. Antanas juokaudamas klausdavo, kas ilgiau išgyvens – ar aš, ar „Cubby”?

Prisiminsime Antano šypseną, jo užkrečiantį juoką, jo dainavimą. Prisiminsime Velykų margučių ridinėjimą, gardžius kopūstus, ruoštus per Kalėdas, spurgas ir šeimos atostogas prie Gunflint Trail kelio, Minnesota valstijoje. Kiekvieną vasarą jis vykdavo į Amerikos skautų stovyklas – Region 10 Canoe Base, Philmont Scout Ranch ir kt., savanoriauti ir vadovauti ypatingiems stovyklos renginiams, pvz., 1977 m. tautinėje stovykloje (National Jamboree).

Prisiminsime Antano nuostabią širdį ir norą kitiems padėti. Dažnai jis visiems sakydavo, kad turime vieni kitus mylėti, kaip Jėzus mus mokė.

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašaujamos penktadienį, kovo 6 d., Our Lady of Consolation bažnyčioje, Rockford, MI. Šeima prašo a. a. Antano vardu aukoti St. Jude Children’s Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105 arba Boy Scouts of America, 137 S. Marketplace Blvd., Lansing, MI 48917. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną Algirdą Venckų savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2020-02-16 (M)

IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ


A†A IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ mirė 2020 m. vasario 16 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1931 m. rugsėjo 26 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdusi liko mylima šeima: vyras Jonas, su kurio išgyveno 67 metus; sūnus Tomas; dukterys Alė Lieponienė (vyras Algis) ir Kristina (vyras Aldo); anūkai Karolina Woolley (vyras Randy) ir Paulius (žmona Ashley) bei mylimiausias proanūkas Lukas Woolley. Nuliūdę artimieji.

Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. Tel. 708-974-4410, el. paštas: palosfh@comcast.net.