Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-07-29 (M)
  2019-08-03 (A)

SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC


A†A SESELĖ MAUREEN JUOZAPAVIČIUS, SSC mylima seselė Maureen Juozapavičius, SSC, mirė 2019 m. liepos 29 d., sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: sūnėnai Daniel ir Anthony (Nina) Juozapavich bei sūnėno duktė Nina Juozapavich. A. a. seselė Maureen buvo a. a. Anthony ir a. a. Evos Juozapavičių duktė, a. a. Anthony Juozapavich sesuo, a. a. Ninos Juozapavich brolienė.

Šv. Kazimiero vienuolės įžaduose ji išgyveno 72 metus. Seselė Maureen dirbo pradžios mokyklos mokytoja ir auklėtoja Illinois (Čikagoje ir Northbrook), New Mexico, Nebraska ir Florida valstijose. Marijos Aukštesniojoje mokykloje ji buvo dėstytoja ir moksleivių patarėja. Dirbo pastoracinį darbą Švento Kryžiaus ligoninėje.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 3 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, Illinois, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2019-07-27 (M)
  2019-07-31 (A)

BRONIUS KURAS


Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis A†A BRONIUS KURAS mirė 2019 m. liepos 27 d. Gimė 1926 m. vasario 4 d. Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko rajone. Nuliūdę liko: žmona Aksenija Savickaitė; dukros – Jūratė Harris su vyru Douglas, Rita Kuraitė ir Vanda Jokubauskienė su vyru Ričardu; anūkai – Elytė ir Jamie Santini, Thomas Harris, Janina ir Patrick Giantomasso, Peter ir Rebecca Jokubauskas; proanūkai Mateo, Liliana ir Tanner; kiti giminės Lietuvoje bei daug artimų draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Bronius Kuras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 31 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2019-07-24 (M)
  2019-07-29 (A)

STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ)


A†A STASĖ VIŠČIUVIENĖ (UGIANSKYTĖ) mirė š. m. liepos 24 d. sulaukusi 94 metų. Gimė 1924 m. birželio 24 d. Akmenėje, Lietuvoje. Gyveno Brighton Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: dukros – Milda su vyru Charles Roberts, Nijolė su vyru James Oker, Vida su vyru George Musielak; sūnūs – Stepukas Viščius su žmona Ramona, Linas Viščius; anūkai – Lisa, Erica, Andrea, Michael, Eva, Laura, Lucy, Jillian, Lindsey, Andrew, Alexa ir Jessica; proanūkai – Jimmy, Charlie, Dylan, Elena, Gabija, Evelina, Stephanie, Alex, Savanna; pro-proanūkas Draven ir giminės Lietuvoje.

A. a. Stasė buvo a. a. Vladislovo ir Ievos Ugianskių dukra, a. a. Dalytės mama ir a. a. Stepono žmona. Karo metus praleido Hanau stovykloje, Vokietijoje. Ten palaidojo dukrelę Dalytę. Atvyko į Ameriką su mama ir dukra Milda. Čikagoje sutiko Steponą Viščių ir sukūrė šeimą. Kartu įkūrė ,,Jonas Inn”, kuriame darbavosi 40 metų. 1958 m. abu priėmė Amerikos pilietybę.

1987 m. atsikėlė gyventi į Brighton Parko rajoną, kur Stasė dalyvavo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos veikloje, daug metų vadovavo Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungai, buvo jos pirmininkė. Rašydavo straipsnius ir eilėraščius „Draugo” laikraščiui.

Stepas ir Stasė užaugino penkis vaikus, šeimoje palaikydami gyvą lietuvišką kultūrą – per lituanistines mokyklas, skautų veiklą, tautinius šokius ir lietuviškas dainas. Vasaromis Stasė važiuodavo kelioms savaitėms į Minnesotą, kur gyveno duktė Milda.

A. a. Stasė Viščiuvienė bus pašarvota pirmadienį, liepos 29 d., nuo 1 val. p. p. iki 8 val.v. Szykowny Funeral home, 4901 South Archer Avenue. Antradienį, liepos 30 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Jonathan Siedlecki,
tel. 773-735-7521, www.szykownyFuneralHomeIL.com.

  2019-07-23 (M)
  2019-07-26 (A)

VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ)


Mylima žmona (a. a. Jono Pleirio), mama, babulė ir prosenelė A†A VALERIA PLEIRYS (VELAVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2019 m. liepos 23 d. savo namuose Smith Village, Chicago, IL. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kartenoje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukros Virginija su vyru Petru Jokubausku, Julytė su vyru Vytu Kasniūnu, Vida Bartašius (a. a. Ray Bartašius), Alda su vyru Šarūnu Brakausku; anūkai Erika Jokubauskas su vyru Dariumi Lalas, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Rupinsku, Vytas Kasniūnas III su žmona Tracy, Nina Kasniūnas (Andy Gruver), Lisa, Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Brakauskas su sužadėtiniu Kovu Polikaičiu; proanūkai Aven Kasniūnas, Gabriel Lalas, Benjamin Rupinskas; sesuo Aldona Andrijonienė (LaGrange Park, IL), jos dukros Rita Olson ir Marytė Andrijonas su vyru Dennis Riley, (kita sesuo – Elena Warren, jau a. a.); taip pat daug giminių Lietuvoje ir Californijoje.

A. a. Valeria, mūsų mylima mama ir babulė, praleido daug laiko su savo anūkais – pasakojo apie malonias jaunystės dienas Lietuvoje, kur augo su sesutėmis Aldona ir Liole (Elena) – Kartenoje, Kretingoje ir maloniausias dienas prie Platelių ežero. Atvykusi į Ameriką Valeria gyveno Marquette Parke ir 12 metų dirbo technike Loyola University Dental School laboratorijoje. Išėjus į pensiją, malonias dienas leido su šeima, anūkais ir proanūkais.

A. a. Valeria bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švc.̌ Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnycǐoje šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Valeria bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo parapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2019-07-15 (M)
  2019-07-20 (A)

ALVYDAS VASAITIS


A†A Muzikas ALVYDAS VASAITIS po trumpos ligos mirė 2019 m. liepos 15 d. apsuptas šeimos. Gimė 1945 m. sausio 13 d. Graz, Austrijoje. Nuliūdę liko: žmona Vitalija, sūnus Valdas su žmona Andrea, dukra Siga bei kiti giminės Lietuvoje.

Amerikoje įsigijo kompiuterio analitiko specialybę ir matematikos bakalauro laipsnį Loyola University of Chicago. Buvo aktyvus Lietuvių Fondo ir Pasaulio lietuvių centro narys.

A. Vasaitis ilgus metus buvo Čikagos lietuvių operos meno vadovas ir dirigentas (1980–2006). Jo debiutas su Čikagos lietuvių opera įvyko 1974 m. diriguojant Verdi operą „Un Ballo in Maschera”. Jis paruošė ir dirigavo daugiau nei dvylika įvairių operų.

1985 m. buvo pakviestas diriguoti Verdi „La Traviata” Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto (LNOB) teatre. 1986 m. dirigavo Chicago Chamber Orchestra, kuris kartu su solistais Dana Stankaityte (JAV), Virgilijumi Noreika (Lietuva), Nijole Ambrazaityte (Lietuva) ir Algiu Grigu (JAV) atliko Lietuvos kompozitorių muziką. Kaip pianistas, A. Vasaitis pasižymėjo subtilumu. Su lietuvių sopranu Dana Stankaityte įrašė lietuvių kompozitorių dainų.

1988 m. A. Vasaitis kviečiamas diriguoti Lietuvos nacionalinės filharmonijos orkestrui atliekant Brahms ir Vlado Jakubėno kūrinius. Tais pačiais metais diriguoja Verdi „Otello” LNOB teatre, Mozart ir Beethoven – Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Dirigavo Philharmonica Hungarica (Vokietija), ruošiant įrašą su solistu A. Grigu.

1991 m. A. Vasaitis pagerbtas JAV Lietuvių Bendruomenės muzikos žymeniu. 2003 m. Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikia jam Komandoro Kryžių.

A†A Alvydas Vasaitis bus pašarvotas liepos 20 d., šeštadienį, 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2019-07-12 (M)
  2019-07-21 (A)

STASYS KUNGYS


A†A STASYS KUNGYS mirė 2019 m. liepos 12 d. Carmichael, CA. Gimė 1925 m. rugsėjo 20 d. Reistrų km., Pajūrio seniūnija, Šilalės raj., Lietuvoje. Gyveno Fairfield, CA Giliame liūdesyje liko: žmona Evangelina, vaikai Galinda, Arnoldas ir Renata, 9 anūkai, 5 proanūkai ir kiti giminės.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos liepos 21 d., sekmadienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 10:30 val. r. Lady of Loretta kapinėse, Novato, CA. Nuliūdusi šeima.

  2019-07-04 (M)
  2019-07-09 (A)

SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS)


A†A SOPHIE D. MONTVILAS (ABARAVIČIUS) mirė liepos 4 d., sulaukusi 83-ejų metų. Gimė 1935 m. liepos 22 d. Lietuvoje. Gyveno Lemonte. Nuliūdę liko: dukros Dana su vyru David Thoele, Ruth Quint, Jane Montvilas, Genė su vyru Joe Luzzo; sūnus Jonas Jr.; anūkai Jason Quint ir Shane Thoele; trys proanūkai. A. a. Sophie buvo a. a. Jono žmona.

Ilgus metus išdirbo „Ace Hardware” bendrovėje. Priklausė Lemont Senior Group. Velionė bus pašarvota antradienį, liepos 9 d., nuo 9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, kur 10:30 val. r. bus meldžiamasi už velionės sielą. Po apeigų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2019-06-25 (M)
  2019-06-29 (A)

GENEVIEVE KRIPAS, SSC


Gailestingoji seselė ir administratorė A†A Sesuo GENEVIEVE KRIPAS, SSC, mūsų mylima seselė mirė birželio 25 d., sulaukusi 94 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 74 metus. A.a. ses. Genevieve buvo a. a. Apolonijos ir a. a. Antano Kripų duktė; a.a. Julia Kripas ir a.a. Theresa Kripas sesuo. Nuliūdę liko jos pusseserės ir pusbroliai Amerikoje ir Lietuvoje.

Seselė Genevieve dirbo sveikatos srityje beveik 50 metų. Ji buvo gailestingoji seselė/slaugė Šv. Kryžiaus ir Loretto ligoninėse, o vėliau slaugos namų administratorė Pennsylvanijoje, o paskutinius 10 metų darbavosi Holy Family Villa, Palos Park.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 29 d., nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W Mar- quette Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2019-06-24 (M)
  2019-07-01 (A)

IRENA MIECEVIČIENĖ


A†A IRENA MIECEVIČIENĖ mirė birželio 24 dieną Michigan City, Indianoje, Arbors slaugos namuose, sulaukusi 92-ejų metų amžiaus. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Telšiuose, Lietuvoje, Adolfo Liutkevičiaus ir Kazimieros Stupelytės šeimoje. Gyveno Michiana Shores, IN.

Irena paliko dukteris Irene (John) Uhl ir Joanne Rudis; marčią Donna Mitchel; anūkus: Veronica Stonis, Theresa (Clay) Mathis, Elizabeth (Sean) Monahan, Sarah Wagner, Jennifer (Wes) Janik, Amy (Vincent) Sheheen ir Anthony (Michelle) Uhl; proanūkius: Alex, Ethan, Evan, Sidney, O’Neill, Alison, Kaitlyn, Alison, Russel, Joseph, Austin ir Anthony; taip pat – nemažai giminių Lietuvoje. Jos sūnus Casimir Mitchel, žentas Paul Rudis ir anūkas Charlie jau taip pat ilsisi amžinybėje.

Ilgą laiką Irena dirbo savo nuosavame grožio salone „Fantasy of Beauty” Marquette Park, Chicago, IL. Ji taip pat vadovavo lietuvių jūrų skautėms.

Atsisveikinimas vyks pirmadienį, liepos 1 d., nuo 9 iki 11 val. Notre Dame katalikų bažnyčioje, 1005 Moore Road, Michigan City, Indiana, kurioje 11 val. ryto kun. McClellan atnašaus šv. Mišias už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Greenwood kapinėse, Michigan City, IN.

Aukas velionės atminimui galima skirti American Lung Association. Pasirašyti svečių knygoje arba palikti užuojautą galima ir internetu: www.Carlislefh.com. Daugiau informacijos tel. 219-874 4214. Nuliūdę artimieji.

  2019-06-24 (M)
  2019-06-28 (A)

VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS


A†A VYTAUTAS VIKTORAS JURGELEVIČIUS (Dr. Victor V. Jay) mirė savo namuose birželio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė 1922 m. lapkričio 28 d. Virbalyje, Lietuvoje, Jono ir Marijos (Kurtainitis) Jurgelevičių (Jurgelis) šeimoje. Gyveno Jacksonville, FL, anksčiau Illinois valstijoje.

Nuliūdę liko: duktė Rita (Jacksonville, FL); sūnus Michael su žmona Diane (Ponte Vedra Beach, FL); sūnus John su žmona Debra (Prairie Village, KS); duktė Anne Marie Lester su vyru Michael (Flat Rock, NC); sūnus Mark su žmona Karen (Washburn, IL); 10 anūkų ir du proanūkiai. A. a. Vytautas buvo a. a. Anne (Onos) Helene Pankavich Jay vyras ir a. a. Rosemary Schorsch tėvas. Jo trys seserys mirė anksčiau.

1948 m. baigė Tübingen Eberhard Karls universitetą Baden-Württemberg Vokietijoje, įsigydamas daktaro laipsnį. Korėjos karo metu jis buvo Amerikos kariuomenės kapitonas. Savo šeimą užaugino centriniame Illinojuje. Čia jis dirbo kaip chirurgas, o vėliau buvo šeimos gydytojas specialistas. Jis taip pat buvo Amerikos šeimos gydytojų akademijos narys. 1985 m. išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Floridą.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 28 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, birželio 29 d. Švč M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Heart Association. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę vaikai.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.