Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-02-08 (M)
  2021-02-12 (A)

MARIUS STASIULIS


A†A MARIUS STASIULIS mirė vasario 8 d., sulaukęs 61 metų. Gimė 1960 m. sausio 14 d. Gyveno Worth, IL, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnus Karolis, sesuo Rita su vyru Alex Poulos, broliai Algimantas su žmona Deborah ir Rimas Stasiulis, sūnėnas Alex su žmona Nicole ir jų sūnus Jonic.

A. a. Marius buvo a. a. Juozo ir a. a. Aldonos sūnus.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 12 d., nuo 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 W. 127th Str., Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir prisiminti velionį savo maldose.

Užuojautas ir maldas galite išreikšti nuotolinėje svečių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2021-01-27 (M)
  2021-02-02 (A)

VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ


Š. m. sausio 27 d. žemišką kelionę baigė mūsų brangioji mamytė, močiutė ir promočiutė „Babūnė” A†A VALERIA ZABULIONYTĖ LEŠČINSKIENĖ.

Gimė 1924 m. vasario 23 d. Melaikių kaime, Lietuvoje, Uršulės ir Antano Zabulionių šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Rubienė su vyru Ramučiu; anūkai – Darius su žmona Barbara, Audris ir Violeta su vyru John Paul Harris, proanūkai Matthew Rubas ir Alexandras Harris; duktė Loreta Jarašiūnienė su vyru Algirdu; anūkai – Andrius su žmona Andrėja, Paulius su žmona Rachel, proanūkai Aidas, Arius, Aldis ir Adelė.

Valeria buvo a. a. Vaclovo mylima žmona ir a. a. Stasės Mačienės sesuo.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 metais, Valeria su vyru Vaclovu pasitraukė iš Lietuvos į Lenkiją – Kolbergą, kur išgyveno 20 metų.

Giminių (sesers Stasės Mačienės) kviečiami, 1965 metais išvyko į Ameriką. Laikinai apsigyveno Clevelande, OH. Po ketverių metų persikėlė į Čikagos priemiestį Cicero, kur išgyveno 17 metų. Valeria ilgą laiką (10 metų) dirbo Šv. Luko ligoninės Medicinos mokyklos patalogijos skyriuje. Penkerius metus dirbo Loyola University Dental School Histologojos laboratorijoje. Tuo metu išlaikė profesinius egzaminus ir tapo ASCP (American Society for Clinical Pathology) nare. Išėjusi į pensiją su vyru persikėlė nuolatiniam gyvenimui į St. Pete Beach, FL. Čia jiems patiko nedidelė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška lietuvių koplyčia – lietuvių Šv. Kazimiero misija.

Velionė bus pašarvota antradienį, vasario 2 d., nuo 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Court, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro Vaclovo.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę Valerią savo maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-01-26 (M)
  2021-01-30 (A)

ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ


A†A ALDONA TOLIUŠYTĖ MARKEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 26 d. po ilgos ligos savo namuose Indianoje. Gimė 1926 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: vyras Vytautas, su kuriuo kartu pragyveno 73-ejus metus; sūnūs Kęstutis ir Vytenis; duktė Audronė su vyru Ross Golding; brolis Zigmas; anūkai Hillary (Bruce), Ashley (Naomi), Corey (Laura), Whitney, Brad (Angie), Jeremy (Mikiko), Vinny (Casie), David, Natalie ir Olivia; proanūkai Ray, Anissa Christian, Sierra, Nate, Willow, Nevaeh, Chase, Toma, Shion, Stella ir Burton.

Aldona buvo a. a. Gedimino, a. a. Algirdo ir a. a. Jūratės Lake mama. Labai mylėjo šeimą, poeziją, literatūrą ir Lietuvą. Palikusi Lietuvą 1944 metais, apie tai rašė:

Toli paliko tėviškės balti beržai,
Rasotos pievos saulės spinduliuos.
Ir kaip dažnai aš ten lankaus,
Bet tik svajonėse, ir tik sapnuos.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 30 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-01-23 (M)
  2021-07-09 (A)

MARIONA KARALIS


A†A MARIONA KARALIS 1924.07.12 – 2021.01.23

Mariona (Kumpikevičiūtė) Karalis ilsisi Viešpaties glėbyje po ilgos ir sekinančios kovos su vėžiu, kuri baigėsi 2021 m. sausio 23 d.

Mariona gimė 1924 m. liepos 12 d. Čikagoje, Illinojuje, Stasio Kumpikevičiaus ir Marcelės (Ambrasaitytės) Kumpikevičienės šeimoje.

Ji turėjo tris vyresnes seseris ir du jaunesnius brolius.

Augo Viduklėje, Raseinių rajone, Kauno apskrityje. Artėjant Rusijos karo frontui, būdama šešiolikos, kartu su savo teta pasitraukė į Vokietiją. Prieš grįždama į JAV Marytė (taip ją vadino artimiausi draugai) baigė mokslus Hamburgo universitete. Laivu ji atplaukė į New Yorką, po to traukiniu atvyko į Čikagą – neturėdama nė cento kišenėje. Kad galėtų atvykti į Ameriką, ji pasirašė skolos JAV vyriausybei dokumentą – IOU („I owe you”), įsipareigodama vėliau sumokėti visas savo kelionės išlaidas, ką ir įvykdė. Čikagoje dirbo prekybos („Marshall Field and Co” ir apskaitos („McDonald’s Corporation”) srityse.

1950 m. lapkričio 11 d. ji ištekėjo už antrojo Stasio ir Genovaitės Karalių sūnaus Česlovo Ilmari Karalio. Pora susilaukė trijų sūnų: Dariaus Chesterio (Dalia), Alfredo Stanley (Mary Ellen) ir Andrew Ilmari (nevedęs). Mariona buvo Valdo Adamkaus brolienė.

Mariona džiaugėsi anūkais: Valdu, Asta (Blake), Jeffrey, Melissa, Audru, Česlovu II, Algiu, taip pat Simu (Lina), Monika, Pijumi ir Tumu. Ji sulaukė ir proanūkų – Julian, Tito, Monikos, Tejos ir Solomono.

Amžinybėje Marionos jau laukė jos tėvai, seserys Helen, Frances ir Josephine, broliai Stasys II ir Juozas, vyras Česlovas, sūnus Alfredas, anūkas Jonathan, o taip pat daug klasės draugų, parapijiečių ir bičiulių.

Marionos gedi jos sūnūs ir jų šeimos, jauniausias brolis Juozas Dermeikis (Viduklėje), a. a. vyro Česlovo brolis Valdas Adamkus su žmona Alma bei daugelis ją pažinojusių ir mylinčių artimųjų. Mums truks jos šmaikštaus žodžio ir nuoširdžios šypsenos.

Tegu ilsisi dangiškoje ramybėje – vakar tikėjusi, o šiandien jau reginti.

†††

Atsisveikinimas su a. a. Mariona vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439) penktadienį, liepos 9 d., nuo 11 val. ryto. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p.

A. a. Mariona Kumpikevičiūtė-Karalis bus palaidota Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios vyks Viduklės bažnyčioje (S. Stanevičiaus g. 1) pirmadienį, liepos 12 d. 1 val. p. p.

  2021-01-15 (M)

MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ


A†A MARIJA PUPIŪTĖ AMBROZAITIENĖ mirė 2021 m. sausio mėn. 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1931 m. balandžio mėn. 15 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė su vyru John, duktė Audronė, anūkė Lina, sesuo Aldona Brizgienė, broliai – Antanas Pupius ir Juozas Pupius su žmona Lile, giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo dailininkė, gydytojo, visuomenės veikėjo a. a. Kazio Ambrozaičio žmona.

1949 m. su tėvais atvyko į JAV. New Yorke (Hunter College ir Art Students League of New York) studijavo tapybą ir meno istoriją, vėliau mokslus tęsė Clevelando, OH ir Čikagos, IL meno institutuose. Kurį laiką dirbo Čiurlionio galerijos, Jaunimo centro direkcijose, Čiurlionio galerijos globos, Lietuvių Fondo meno patarėjų komitetuose. Iš pradžių kūrė aliejinius paveikslus, vėliau ėmėsi grafikos (litografijos ir vario raižiniai), emalio tapybos ir fotokoliažų. Yra sukūrusi knygų iliustracijų, aplankų, apipavidalino Madų parodos sceną. Jos kūryboje vyrauja gamtos, žmogaus gyvenimo ir nuotaikų temos, yra mistikos ir liaudies meno motyvų. Lietuvių moterų dailininkių draugijos (LAWAA) narė nuo 1971 metų.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimus ir prisiminimus galima išreikšti: www.whitelovefuneralhome.com.

Liūdinti šeima.

  2021-01-14 (M)

Dr. Pranas Baltrėnas


Š. m. sausio 14 d. nuo COVID-19 viruso Vilniuje mirė profesorius, habilituotas daktaras Pranas Baltrėnas.

Jis gimė 1940 m. rugpjūčio 2 dieną. Dr. Baltrėnas buvo Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, Aplinkos apsaugos mokslo instituto direktorius, Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatas (1994), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (2001), Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos aukso medalio ir certifikato laimėtojas, nusipelnęs išradėjas. Dėl jo netekties liūdi žmona Roma, dukros – advokatė Vilma Baltrėnaitė ir prof. dr. Edita Gedienė su vyru Edgaru bei sūnumi Edvardu, ir visa Lietuvos visuomenė.

  2021-01-13 (M)
  2021-01-22 (A)

ŠARŪNAS RIMAS


2021 m. sausio 13 d. po ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo A†A Ps. fil. ŠARŪNAS RIMAS.

Gimė 1938 m. gegužės 29 d. Kaune. Su tėvais ir broliu 1949 m. atvyko į JAV, baigė inžinerijos mokslus, įkūrė savo bendrovę Champaign, IL. Dirbdamas Čikagoje rūpinosi dangoraižių, ligoninių bei kitų pastatų oro kokybe.

Šarūnas nuo mažens skautavo, buvo Akademinio skautų sąjūdžio ir jos valdybos narys, pirmininkavo Vydūno jaunimo fondui, daug metų tvarkė LSS archyvą Lemonte. Jis prisidėjo prie Tautodailės galerijos ir Lietuvių Dailės muziejaus įsteigimo Pasaulio lietuvių centre.

Su šokių grupe „Grandis” 1957 m. dalyvavo pirmoje šokių šventėje. Vėliau šoko veteranų grupėje „Lėtūnas” ir dalyvavo visose šventėse Amerikoje bei Lietuvoje.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, sausio 22 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Atsisveikinti bus galima nuo 9 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdę liko: žmona Vida, svainė Aldona Rauchienė su dukra Lina (Michael), pusseserė Aldona Rukuižienė, krikštadukrė Daiva Miller su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių iš Rimų šeimos pusės, kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Šarūną savo maldose.
Nuliūdusi šeima.

  2021-01-09 (M)

DONATAS STUKAS


A†A DONATAS STUKAS mirė š. m. sausio 9 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukęs 99 metų. Gimė 1921 m. liepos 19 d. Skapiškyje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnūs – Edmundas su žmona Živile Chirban ir Andrius, anūkės Justina ir Maira bei proanūkas Wesley.

Donatas į Ameriką imigravo po karo, 1951 metais. Čia sutiko savo žmoną Leonidą, su kuria išgyveno beveik 68 metus.

Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 m. išėję į pensiją persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, vėliau – Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių visuomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Donatas buvo a. a. Juozo ir a. a. Teresės Stukų sūnus, a. a. Liudo brolis ir a. a. Leonidos vyras.

Velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Donatą savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2021-01-09 (M)

VYTAUTAS ŠIMKUS


A†A VYTAUTAS ŠIMKUS mirė 2021 m. sausio 9 d., sulaukęs 94 metų.

Gyveno Palos Heights, IL, Michiana Shores, IN ir anksčiau – Čikagoje.

Nuliūdę liko: sužadėtinė Dalia Tallat-Kelpšaitė; dukterys Marija Stankiewicz (Dennis), Nora Gylienė (Saulius), sūnus Mark (Lisa) Šimkus; anūkai David (Nina Kovar) Stankiewicz, Lisa (Steve) Barsch, Peter (Natalie) Stankiewicz, Gina Gylys (Ben Lamson), Daiva (Jon) Gustin, Justinas Gylys, Jacob ir Jasmine Šimkus; proanūkai Sarah, Olivia, Isabella Barsch, Nathan ir Lukas Stankiewicz; svainė Monika Tautvaišienė-Krikščiūnienė, krikšto sūnus Michael Tautvaišas, dukterėčia Angelė Kazakevičius su šeima; Lietuvoje – sūnėnas Kęstutis Bukelskis su šeima bei kiti giminės.

V. Šimkus gimė 1926 m. geužės 30 d. Kaune, Marijos ir Vincento Šimkų šeimoje. Mokėsi Aušros berniukų gimnazijoje, nuo 1937 m. buvo aktyvus skautas. Dalyvavo 1938 m. jubiliejinėje skautų stovykloje Panemunėje. Tais pačiais metais visos Lietuvos moksleivių Tautinės Olimpiados konkurse laimėjo sidabrinį medalį iš prancūzų kalbos. Baigęs gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, medicinos fakultetą. Prasidėjus karui, vokiečių valdžios įsakymu, universitetas buvo uždarytas ir Vytautas gavo darbą Kauno infekcinėje ligoninėje, kur dirbo iki pasitraukimo į Vokietiją. Besitraukiant netikėtai atsiskyrė nuo savo tėvų ir sesers Erikos, kurie liko Lietuvoje. Berlyne gavo darbą ligoninėje – buvo medicinos sesers pagalbininkas chirurginiame skyriuje. Frontui priartėjus, paskutiniuoju traukiniu pabėgo į Bavariją, kur sulaukė amerikiečių tankų. Pabėgėlių (DP) stovykloje privačiai mokėsi anglų kalbos ir studijavo Teologijos ir filosofijos institute. Dainavo įvairiuose choruose ir kvartete.

1947-aisiais vedė Eufroziną Liutkutę ir tais pačiais metais emigravo į Ameriką. Čia gimė dukra Marija, vėliau dukra Nora ir sūnus Markus. Eufrozina mirė po 30 santuokos metų. 1978 m. vedė Isoldą Macevičiūtę-Ralienę, su kuria išgyveno 33 metus. Praėjus kiek laiko po Isoldos mirties, susižiedavo su bendraminte Dalia Tallat-Kelpšaite (Urbutiene) ir nutarė dalintis paskutiniųjų metų rūpesčiais.

Atvykus į Ameriką, gyvenimas nebuvo lengvas – dienomis dirbo, vakarais mokėsi. Baigęs inžinerijos studijas, dirbo tarptautinėje bendrovėje Tri-Sure ir daug metų, iki pat pensijos 1991-aisiais, vadovavo plieno ir plastikos gaminių įmonei. Išėjęs į pensiją, su žmona Isolda persikėlė gyventi į Michiana Shores, Indiana.

Vaikams augant, Vytautas vadovavo lituanistinės mokyklos tėvų komitetui Čikagoje bei skautų tėvų komitetui. Daug dirbo rengiant Kaziuko muges ir ruošiant Rako skautų stovyklą. Vėliau buvo Beverly Shores lietuvių komiteto pirmininkas ir Michiana Shores City Council narys. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, vyko į tėvynę su International Executive Service Corp. ir teikė konsultacijas atstatant Lietuvos įmones. Laisvalaikiu mėgo sportuoti, žvejoti, slidinėti, žaisti golfą, keliauti. Turėdamas stiprų baritono balsą, daugiau kaip 10 metų dainavo Čikagos lietuvų operoje ir Southwestern Michigan simfoninio orkestro chore.

Laidotuvės privačios.
Velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-01-06 (M)

ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ


A†A ALDONA PUTRIŪTĖ MACIUKEVIČIENĖ mirė 2021 m. sausio 6 d. savo namuose Michiana Shores, IN. Gimė 1935 m. sausio 12 d. Petrikaičiuose, Lietuvoje.

Ji buvo a. a. Felikso ir a. a. Jadvygos (Maciūtės) Putrių duktė.

Nuliūdę liko: vaikai Dalia Žygas, Vida Kluko ir Darius Maciukevičius; anūkai Aras, Aida ir Kovas Žygas bai Mary Kluko; brolis Vytautas Putrius ir sesuo Birutė Putriūtė Keblinskienė su šeimomis.

Aldona buvo a. a. Broniaus žmona, a. a. Algio Putriaus sesuo.

Aldonos ir Broniaus draugystė užsimezgė dalyvaujant Dainavos ansamblyje; tikimės, kad dabar vėl jiems teks šokti kartu.

Laidotuvių apeigos atidėtos. A. a. Aldonos atminimui prašome aukoti Friendship Botanic Gardens, 2055 East U.S. Highway 12, P.O. Box 8834 Michigan City, IN 46361.

Nuliūdę artimieji.