Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-02-06 (M)
  2023-04-15 (A)

ŠVITRIUS GOTCEITAS


A†A ŠVITRIUS GOTCEITAS mirė š. m. vasario 6 d.

Atsisveikinimas vyks balandžio 15 d., šeštadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Dalė Gotceitas ir šeima.

  2023-02-06 (M)

ŠVITRIUS GOTCEITAS


Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. vasario 6 d., 3 val. p. p., sulaukęs 83 m. amžiaus, Amžinybėn iškeliavo A†A ŠVITRIUS GOTCEITAS.

Gimė 1939 m. gegužės mėn. 1 d. Lietuvoje.

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau – Western Springs, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalė Benokraitytė; dukra Julia ir jos vyras Stephen Ward, anūkai Evan Antanas, Ellen Marytė ir Ian Mykolas; sūnus Paulius su žmona Kimberly, anūkai Lukas ir Logan. Taip pat liūdi svainis Vitalijus Benokraitis, jo žmona Nijolė Vaičaitytė, dukra Gema, sūnus Andrius su žmona Kristin, anūkėlis Austin Benokraitis.

Švitrius Gotceitas per karą su tėveliais Maria ir Antanu pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijos Kempteno pabėgėlių stovykloje. Kadangi Lietuvoje buvo dirbęs pradinių klasių mokytoju, Vokietijoje tęsė mokytojo darbą. Švitrius Gotceitas ir jo šeimos nariai aktyviai dalyvavo Čikagos skautų Aušros Vartų tunto veikloje: kūrė meno kūrinius iš medžio, prekiavo jais lietuviškose mugėse, talkininkavo įkuriant skautų stovyklą, buvo lietuvių tautinės organizacijos Neo Lithuania narys.

Tebūnie a. a. Švitriaus Gotceito kelionė pas Viešpatį lengva ir šviesi.

Apie šv. Mišių ir laidotuvių datas pranešime vėliau.

Nuliūdę artimieji ir draugai.

  2023-02-06 (M)
  2023-02-10 (A)

DANUTĖ KUNDROTYTĖ-BALTRAMONAITIENĖ


A†A DANUTĖ KUNDROTYTĖ-BALTRAMONAITIENĖ mirė savo namuose Palos Parke š. m. vasario 6 d., sulaukusi 85 metų.

Gimė 1937 m. vasario 11 d. Kaune, Lietuvoje.

Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterėčia ir globėja Regina Švabaitė-Abate, vyras Dean, vaikai Dean Jr. ir Dominic; dukterėčia Laima Švabaitė-Petrulienė, vyras Vytas; dukterėčia Izora Baltys; sūnėnas Andrius Švabas, jo vaikai Kaijus ir Darius; sūnėnai Falco Baltys ir Saulius Baltys su šeimomis; kiti giminės bei pažįstami Lietuvoje ir JAV.

A. a. Danutė buvo a. a. Juozo žmona ir a. a. Veronikos Švabienės brolienė.

Velionė buvo buhalterė, 33 metus dirbo Union Liquor bendrovėje, turėjo įsigijusi Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms sertifikatą. Išėjo į pensiją 2000 m. Vyras Juozas Baltramonaitis mirė 2004 m.

Antrojo pasaulinio karo metu kartu su motina paliko tėviškę ir pasitraukė į Lenkiją, po to į Vokietiją ir vėliau apsigyveno Čikagoje. Buvo viena iš pirmųjų jūrų skaučių Čikagos apylinkėje. Ji kiekvienais metais stovyklaudavo ir buvo stovyklos vadovė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 10 d., 9 val ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laiduotuvėse ir prisiminti a. a. Danutę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-02-01 (M)
  2023-02-05 (A)

PRANAS G. MEILĖ


A†A PRANAS G. MEILĖ mirė 2023 m. vasario 1 d. Palos Heights, IL.

Gimė 1945 m. sausio 10 d. Vokietijoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicago Ridge ir Chicago, IL.

Nuliūdę liko: duktė Alina Dimas su vyru Francisco, anūkas Dov Dimas; dukterėčia Inga ir sūnėnas Marius Lietuvoje.

A. a. Pranas buvo a. a. Daivos Vaitkevičiūtės vyras, a. a. Valdo brolis ir a. a. Nijolės svainis.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 5 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 6 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Vydūno jaunimo fondui (vydunojaunimofondas.org) arba Pasaulio lietuvių centrui (lcenter.org).

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-01-24 (M)
  2023-01-31 (A)

ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ


A†A ALEXANDRA BERNOTAVIČIŪTĖ DAUGVILIENĖ mirė š. m. sausio 24 d., sulaukusi beveik 100 metų.
Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Papilėje, Žemaitijoje.

Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Vytautu Čechanavičiumi, duktė Laura su vyru Gintautu Buroku, sūnus Marius su žmona Cheryl; anūkai Kristina su vyru Brian, Erikas ir Darius; proanūkai Lucy ir Ted bei giminės Kanadoje ir Australijoje.

Velionė buvo a. a. dailininko Jurgio Daugvilos žmona.

Atsisveikinimas vyks sausio 31 d., antradienį, 10:30 val. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 11 val. r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2023-01-18 (M)

VILIJA E. VAKARYTĖ


A†A VILIJA E. VAKARYTĖ mirė š. m. sausio 18 d., sulaukusi 64 metų.

Gimė 1958 m. balandžio 15 d. Čikagoje.

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: pusseserė Milda Wallace su vyru Joe ir šeima, pusbrolis Rimas Melnikas su žmona Lisa ir jų šei- ma, krikšto mama Nijolė Balzarienė su visa šeima, kiti giminės, artimi draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

A. a. Vilija buvo a. a. Gedimino Vakario ir a. a. Danutės Vakarės vienturtė duktė ir kūdikystėje mirusio a. a. Arvydo sesutė.

Vilija baigė Marijos aukštesniąją gimnaziją, slaugės diplomą įsigijo St. Xavier universitete Čikagoje. Dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, Christ ligoninėje, o paskutiniu metu – Meadowbrook reabilitacijos centre.

Vilija buvo JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkė, dainavo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos chore. Buvo skautė ir akademikė. Labai mėgo keliauti ir aplankyti drauges. Rašė ir deklamavo savo eiles per Poezijos dienas ir šventes Brighton Parke. Labai mėgo kates (turėjo dvi – Debesėlį ir Sniegčių), kitus gyvuliukus ir gamtą, ypač Neringos stovyklą Vermonte. Buvo didelė Lietuvos patriotė ir tas jausmas atsispindėjo jos eilėse. Baigė Pedagoginį lituanistikos institutą. Jos širdis buvo prie jūros, prie Atlanto vandenyno, kur galėjo vaikščioti smėlio kopomis ir pajusti vėją ant savo skruostų.

Džiaukis savo pasivaikščiojimais dangaus smėlio kopose! Apie šv. Mišias ir laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę artimieji ir draugai.

  2023-01-18 (M)
  2023-04-15 (A)

VILIJA VAKARYTĖ


Pranešame draugams ir pažįstamiems apie mūsų brangios draugės laidotuves.

A†A VILIJA VAKARYTĖ mirė š. m. sausio 18 d., sulaukusi 64 metų.

Daugelis ją atsimena kaip JAV LB Brighton Parko apylinkės energingą valdybos narę ir choristę, kaip poetę, kuri savo kūrybos eilėraščius skaitydavo įvairiuose renginiuose.

Atsisveikinimas bus šeštadienį, balandžio 15 d., 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th Str. Brighton Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių a. a. Vilija amžinojo poilsio atguls šalia savo mylimų tėvų Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Vilijos vardu Neringos stovyklai (www.neringa.org); JAV LB Brighton Parko apylinkei (iždininkei Daliai Urbonas – 8217 Sawyer Rd. Darien, IL 60561) arba Lietuvių rašytojų draugijai (11136 S. Hoyne Ave., Chicago, IL 60643).

Prašome prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę pusseserė ir pusbrolis su šeimomis bei artimi draugai.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-01-18 (M)
  2023-02-02 (A)

KAZIMIERAS KIZLAUSKAS


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2023 m. sausio 18 d. po sunkios vėžio ligos mirė mylimas vyras, tėvas ir senelis A†A KAZIMIERAS KIZLAUSKAS.

Gimė Kaune 1933 m. kovo 9 d.

Gyveno Detroite, anksčiau New Yorke.

Giliam nuliūdime liko: žmona Liolė, duktė Regina su šeima ir duktė Janė su vyru.

A. a. Kazys buvo a. a. Antano tėvas.

Kazio tėvas, dr. Dominykas Kizlauskas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, 1941 m. buvo
suareštuotas ir ištremtas į Sibirą. Bijodama antros rusų komunistų okupacijos ir žiaurių trėmimų, likusi šeima – mama ir trys sūnūs – pasitraukė iš Lietuvos ir apsigyveno Vokietijoje, Augsburgo mieste. Prasidėjus karo pabėgėlių emigracijai, mama su sūnumis 1949 m. atvyko į Brooklyn, NY. Baigęs gimnaziją New Yorke, Kazys pradėjo sudijuoti inžineriją City College of New York. Jis pertraukė studijas dėl karinės tarnystės „United States Air Force”. Ketverius metus dirbo „Strategic Air Force Command” bazėje Omaha, NE. Baigęs tarnystę kariuomenėje, Kazys grįžo į City College of New York, kuris suteikė jam bakalauro laipsnį mechaninės inžinerijos srityje. Kazys dirbo keliose inžinerijos įstaigose ir baigė savo profesinę karjerą Detroite Fordo” kompanijoje, dirbdamas Aplinkos inžinerijos skyriuje – „Environmental Engineering Division”.

Kazys priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai (ALIAS) ir vienai kadencijai buvo išrinktas New Yorko skyriaus pirmininku.

Po kelių tragiškų įvykių savo gyvenime, Kazys susituokė su Liole Židonyte, su kuria augino tris vaikus – Reginą, Antaną ir Janę. Dar vienas sunkus išgyvenimas buvo 1990 m. mirus sūnui Antanui.

Gyvendamas Detroite labai daug prisidėjo prie įvairių darbų statant Dievo Apvaizdos bažnyčią ir Kultūros centrą, kur vėliau buvo Finansų komiteto pirmininkas. Kazys taip pat dirbo Žiburio” lituanistinės mokyklos tėvų komitete.

Išėjęs į pensiją, Kazys nenuobodžiavo. Jis praleido laiką keliaudamas su žmona Liole, žaisdamas golfą, prižiūrėdamas savo namus ir skaitydamas daug knygų istorijos, politikos ir medicinos temomis. Būdamas draugiškas, turėjo daug draugų ir gražių prisiminimų.

Laidotuvės vyks Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI, ketvirtadienį, vasario 2 d. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val. ryto. Po šv. Mišių, velionis bus palydėtas į Holy Sepulcher kapines.

Vietoje gėlių šeima siūlo skirti aukas Detroito Lietuvių Bendruomenei (Lithuanian American Community – Detroit Chapter), Detroito skautams (Lithuanian Scouts Assn. – Detroit), Detroito Lietuvos Dukterų draugijai (Daughters of Lithuania) arba Dainavos stovyklai (Camp Dainava).

Nuliūdę artimieji.

  2023-01-09 (M)
  2023-01-27 (A)

ROMAS ŽEMAITAITIS


A†A ROMAS ŽEMAITAITIS mirė š. m. sausio 9 d., sulaukęs 82 metų.

Gimė 1940 m. lapkričio 7 d. netoli Vilkaviškio, Suvalkijoje, Lietuvoje.

Gyveno Los Angeles, CA.

Nuliūdę liko: žmona Ramunė; dukra Vilija; sūnus Vytas su žmona Živile; anūkai – Ignas, Kęstutis, Rimvydas ir Austėja; sesės – Vida Pietrowicz ir Nijolė Legan su šeimomis bei daug giminių Californijoje, Connecticute, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Romas buvo a. a. Broniaus ir a. a. Teresės (Grajauskaitės) Žemaitaičių sūnus ir a. a. Albino Žemaitaičio brolis.

Palikę Lietuvą per karą, Romo šeima gyveno Lenkijoje, 1961 m. persikėlė į JAV. Romas tarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoje. Šeimai atvykus į Los Angeles, Romas dirbo santechniku, augino lietuvišką šeimą. Daug metų padėjo Šv. Kazimiero parapijai, „Lietuvos vaikų vilties” organizacijai, skautų Rambyno stovyklavietei, organizuojant „Lietuvių dienas” ir kt.

Laidotuvės įvyks sausio 27 d., penktadienį, 10 val. ryto Šv. Kazimierio bažnyčioje Los Angeles, kur bus kalbamas rožančius ir aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Forest Lawn Glendale kapinėse.

Prašome gimines, draugus, ir pažįstamus prisiminti a. a. Romą savo maldose.

Velionio atminimui prašome aukoti Los Angeles Lietuvos Dukterų draugijai.

Nuliūdusi šeima.

  2023-01-09 (M)
  2023-01-14 (A)

VYTAUTAS KRASAUSKAS


A†A VYTAUTAS KRASAUSKAS mirė š. m. sausio 9 d. Hickory Hills, IL.

Gimė 1930 m. lapkričio 8 d. prie Kudirkos Naumiesčio, Lietuvoje.

Gyveno Hickory Hills, Illinois, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Valerie Kačinauskaitė; sūnus Viktoras; duktė dr. Maria Noll su vyru dr. Jerome Noll; anūkai Anthony ir Peter; pusbrolis Zigmas Krasauskas su žmona Brigita ir šeima; brolienė Ona Krasauskienė ir duktė Regina su vyru Antanu Stauskai; mirusios sesers Danos Norkus šeima – Dalia, Birutė, Rimas bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Lietuvoje.

A. a. Vytautas buvo a. a. Tado ir a. a. Danos Norkus brolis.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, sausio 14 d., 9 val. ryto Saint Patricia bažnyčioje, 9050 S. 86th Ave., Hickory Hills, IL 60457, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.