Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-04-04 (M)
  2023-04-14 (A)

LENA LEIPIENĖ ŠULMISTRAITĖ


A†A LENA LEIPIENĖ ŠULMISTRAITĖ mirė š. m. balandžio 4 d. Palos Heights, IL.

Gimė 1929 m. gruodžio 12 d., Tauragėje, Batakiuose.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje, Chicago, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Leipus su žmona Gaile; anūkai Paulius su žmona Kelly Ferraro Leipus ir Mykolas su žmona Alicija Viktoraite Leipus.

A. a. Lena buvo a. a. Kosto Antano Leipaus žmona, a. a. Tomo Leipaus mama, a. a. Mykolo Šulmistro ir a. a. Onos Blyskytės duktė, a. a. Jono Šulmistro ir a. a. Ertos Martinaitienės sesuo.

Velionė bus pašarvota penktadienį, balandžio 14 d., 10 val. ryto Šv. Jono bažnyčioje, Tėviškės liuteronų parapijoje, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto bus religinės apeigos.

Po religinių apeigų velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-04-03 (M)
  2023-04-15 (A)

LIUCIJA VIDA RUTENIS


A†A LIUCIJA VIDA RUTENIS mirė š. m. balandžio 3 d., sulaukusi 85 metų.

Gimė 1938 m. vasario 12 d. Lietuvoje. Gyveno Brooklyn, NY.

Nuliūdę liko: vyras Jonas Gražvydas, sesuo Dana Alksninis, vaikai – Raymond (Mary Beth), Matas (Jennifer, Jessie), Laura ir Paul (Adrienne, Anna, Ale).

A. a. Liucija buvo a. a. Monikos ir a. a. Vaclovo Stasiukynų duktė ir a. a Gedimino Stasiukyno sesuo.

Ji paskyrė gyvenimą savo šeimai ir šią dieną švenčiame jos gyvenimą žemėje. Ji gimė 1938 m. Lietuvoje, o 1949 m. imigravo į JAV. Užaugo Brookyne, NY, kur sutiko savo gyvenimo meilę. Jie susituokė ir susilaukė keturių vaikų, kurie užaugo Chesterfield, MO. Išėjusi į pensiją gyveno Vero Beach, FL, vėliau Waynesville, NC. Būdama 85-erių ji dar labai mėgo žaisti tenisą ir golfą; lieti akvareles ir skaityti, skaityti, skaityti!!!

Ji buvo pati geriausia mama pasaulyje, dirbo kaip savanorė pradinės mokyklos bibliotekoje, savanoriavo skautų draugovėje, veždavo vaikus ir jų draugus į futbolo, amerikietiško futbolo ir teniso treiniruotes. Dalyvavo visose rungtynėse ir ją visi pažinojo. Tapusi močiute be galo mylėjo savo tris anūkes. 65 metus buvo santuokoje su savo gyvenimo meile. Jie kartu keliavo, žaidė tenisą – prasmingai gyveno kartu.

Atsisveikinimas bus šeštadienį, balandžio 15 d., nuo 10 iki 11 val. ryto Strunk laidojimo namuose, 916 17th Street Vero Beach, Florida 32960.

Bus nedidelė atsisveikinimo ceremonija Strunk laidojimo namuose, vėliau – privati laidojimo ceremonija. Vietoje gėlių kviečiame aukoti MD Anderson Cancer Center – https://www.mdanderson.org/

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Strunk Funeral Home – Vero Beach, FL. https://www.strunkfuneralhome.com/obituary/lucy-rutenis

  2023-03-27 (M)
  2023-07-01 (A)

GENOVAITĖ SKOPAS


A†A GENOVAITĖ SKOPAS mirė š. m. kovo 27 d., sulaukusi 85-erių metų.

Gimė 1937 m. gegužės 28 d. Lietuvoje, Salantų mieste.

Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau – Cicero, IL.

Nuliūdę liko: krikšto dukra/dukterėčia Kristina Grinius, sūnėnai dvyniai Ričardas ir Edvardas su žmona Monika Griniai bei daugybė kitų sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Genovaitė buvo a. a. Elviros ir a. a. Aleksandro duktė bei jauniausia iš 7 anksčiau mirusių brolių ir seserų.

Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos šeštadienį, liepos 1 d., 11 val. ryto. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 W. 127th Street, Lemont, IL.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus šeimos narius, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Genovaitės atminimo Mišiose.

Nuliūdę artimieji.

  2023-03-10 (M)
  2023-03-25 (A)

TERESĖ KYBARTIENĖ LATONAITĖ


A†A TERESĖ KYBARTIENĖ LATONAITĖ mirė š. m. kovo 10 d. Homer Glen, IL.

Gimė 1934 m. kovo 14 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Gyveno Homer Glen, IL.

Nuliūdę liko: vyras Vladas; sūnus Arūnas su žmona Vicki; sūnus Tomas; 6 anūkai; sesuo Danutė Federienė su šeima Californijoje; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Teresė buvo a. a. Kristinos Brady-Borman mama, a. a. Valerios Grigola sesuo ir a. a. Kazio ir a. a Adelės Latonaitų duktė.

Priklausė Lietuvių skautų sąjungai.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 25 d., 9:30 val. ryto Marian Village koplyčioje, 15624 Marian Drive, Homer Glen, IL, 60491, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės bus privačios.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti velionę savo maldose.

Vietoje gėlių prašome aukoti Marian Village, 15624 Marian Drive, Homer Glen, IL 60491.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2023-03-06 (M)

KĘSTAS PALULONIS


A†A KĘSTAS PALULONIS mirė š. m. kovo 6 d. Crystal Lake, IL, sulaukęs 76 metų.

Gimė 1947 m. kovo 6 d. Vevey, Šveicarijoje.

Gyveno Buenos Aires, Argentinoje.

Kęstas atkeliavo su tėveliais į Čikagą būdamas gimnazistas. Baigė Harper gimnaziją ir Architektūros mokyklą prie Illinois universiteto. Dideliame nuliūdime liko: mylima žmona Rita, sūnus Rimas, duktė Rūta, anūkai, Katelyn, Wil ir Livia, sesuo Liucija, brolis Jurgis su žmona Joyce, dukterėčios Kristina ir Susana bei kiti giminės ir pažįstami.

Baigęs gimnaziją tarnavo JAV kariuomenėje. Vėliau, būdamas rezerve, pasiekė pulkininko leitenanto laipsnį. Dirbo JAV valdžios įstaigose architektu daugiau nei 35 metus. Mylėjo savo gimtąjį kraštą ir dažnai lankėsi Lietuvoje, kur labai domėjosi jos architektūra, istorija ir kultūra.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę artimieji.

  2023-03-04 (M)
  2023-03-08 (A)

AUŠRELĖ LIULEVIČIENĖ


A†A AUŠRELĖ LIULEVIČIENĖ mirė 2023 m. kovo 4 d. Knoxville, Tennessee.

Gimė 1939 m. rugpjūčio 24 d. Kaune, Lietuvoje.

Giliai nuliūdę liko: sesuo dr. Daina McGary; sūnus Vėjas su žmona Kathleen, anūkai Paul ir Helen; sūnus Gytis su žmona Rasa ir anūkė Laima.

Jos tėvai buvo Vladas ir Julija Skirmuntai. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Kenosha, Wisconsin valstijoje. Lankė University of Wisconsin Madison ir įsigijo bakalauro laipsnį iš anglų kalbos ir literatūros. Lankė University of Illinois Champaign, kur įsigijo magistro laipsnį. Vėliau tęsė studijas University of Chicago Divinity School. 1965 m. ištekėjo už prof. dr. Arūno Liulevičiaus (a. a.) ir Čikagoje užaugino du sūnus Vėją ir Gytį. Nuo 1982 m. beveik du dešimtmečius dirbo „Draugo” šeštadieninio „Kultūrinio priedo” redaktore. Buvo aktyvi ateitininkė ir giedrininkė. Gyvendama Lisle, Illinois, dirbo savanore St. Joan of Arc parapijos bibliotekėlėje. Visą gyvenimą labai mėgo skaityti ir mokytis.

Laidotuvės įvyko 2023 m. kovo 8 d. Velionė palaidota Knoxville, TN, prie mylimo vyro, a. a. Arūno.

Nuliūdusi šeima.

  2023-03-03 (M)
  2023-03-11 (A)

DAILA STANAITYTĖ LIUBINSKIENĖ


A†A DAILA STANAITYTĖ LIUBINSKIENĖ mirė š. m. kovo 3 d.

Gimė 1937 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvoje.

Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus, duktė Gilė, sūnūs – Aldis su žmona Loretta, Tauras su žmona Sue, Linas su žmona Mona; anūkai Albinas ir sužadėtinė Ari, Liana, Zenius ir sužadėtinė Daina, Nicholas su žmona Samantha, Alexander ir Sofia bei daugelis draugų, giminių Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje ir Kanadoje.

Buvo veikli skautė ir skautė akademikė.

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos šeštadienį, kovo 11 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL.

A. a. Daila palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

  2023-03-01 (M)

STEPONAS J. MATAS, Ph.D


Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. kovo 1 d. Amžinybėn iškeliavo geras vyras, tėvas, brolis, dėdė.

A†A STEPONAS J. MATAS, Ph.D ramiai mirė š. m. kovo 1 d., sulaukęs 90 metų.

Gimė 1932 m. balandžio 5 d. Guragiuose, Lietuvoje.

Gyveno Cleveland, OH.

Nuliūdę liko: žmona dr. Giedrė Matienė, dukra dr. Daina Matas, sūnus advokatas Ričardas Matas; anūkai Stepas Michael, Emilija ir Danielius bei daug giminių Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Stepas mylėjo gyvenimą – žmones, gyvūnus, augalus, gamtą, labai mėgo buriuoti. Priklausė daugeliui organizacijų – vadovavo Lietuvių Bendruomenei, inžinierių organizacijai, skautams ir lietuvių parapijai. Stepas turėjo labai gerą širdį ir užjautė vargstančius, visada juos paguosdavo ir paremdavo finansiškai.

Metalurgijos inžinerijos mokslus baigė 1957 m. Case Institute of Technology įgydamas B. S., M. S. laipsnius. 1960 m. apsigynė fizinės metalurgijos Ph. D.

1980 m. Harvard universitete baigė „Advanced Management Program”. Nuo 1960 m. dirbo Republic Steel. Vėliau buvo paaukštintas – tapo General Manager of Research LTV Steel Co. Užregistravo daug patentų, iš kurių vienas iš žinomiausių – landing gear Boeing 747 lėktuvui.

Ilsėkis ramybėje, mielas Stepai.

Daug pasiekei savo gyvenime, bet svarbiausia – buvai geras žmogus.

Nuliūdusi šeima.

  2023-02-25 (M)

SAULĖ LIULEVIČIŪTĖ PALUBINSKIENĖ


A†A SAULĖ LIULEVIČIŪTĖ PALUBINSKIENĖ mirė š. m. vasario 25 d. Alytuje po ilgos ligos, sulaukusi 85 metų.

Gimė 1938 m. vasario 16 d. Šakiuose.

Gyveno Kaune; St. John, IN; Los Angeles, CA ir Chicago, IL.

Nuliūdę liko: vyras prof. Feliksas Palubinskas, buvęs VLIK’o narys ir LR Seimo pirmininko pavaduotojas, atstovavęs Kauno centrui (1996–2000); sūnus Linas, jo žmona Grace ir vaikai Alina ir Lokys; dukra prof. Ginta, jos vaikai Viltis ir prof. Almantas; sūnus Kovas, jo vaikai Teofilis, Gaja, Mantas ir Aleksandras; dukra Milda, jos vyras Rany ir vaikai Simas, Rimas, Nida ir Linas; sūnus Aidas, jo žmona Jūratė ir vaikai Vincentas ir Saulius; brolio a. a. Arūno Liulevičiaus šeima, sesers a. a. Auksės Kaufmanienės šeima, gausi giminė ir draugai.

Saulė gimė prancūzų kalbos mokytojos Monikos Krasnickaitės Liulevičienės ir istoriko Vincento Liulevičiaus šeimoje. Tėvai tuo metu dėstė Šakių gimnazijoje. 1944 m. su tėvais, seserimi Aukse ir broliu Arūnu pasitraukė nuo artėjančio sovietinio fronto ir gyveno Eichstätto pabėgėlių stovykloje iki pat 1949-ųjų. Karui pasibaigus, giminių pakvietimu šeima išplaukė į JAV ir įsikūrė Čikagoje. Ten Saulė baigė Maria High School, Marquette Parko rajone. Ateitininkė nuo 1948 m., ji buvo kun. Lipniūno kuopos sekretorė 1953 m. ir 1955 m., o 1954 m. – vicepirmininkė. Ji buvo Čikagos studentų ateitininkų draugovės aktyvi narė, eidama sekretorės pareigas 1957 m. ir socialinių reikalų vedėjos pareigas 1959 m. Nuo 1958 m. iki 1960 m. Saulė buvo lietuvių dienraščio „Draugas” ateitininkų skyriaus redaktorė. Saulė aktyviai dalyvavo sendraugių ateitininkų veikloje ir liko ištikima ateitininkų idealams iki pat mirties.

Ji tęsė studijas Mundelein College (dabar Loyola University Chicago), kur 1960 m. gavo bakalauro laipsnį chemijos srityje. Studijas baigė cum laude, su pagyrimu. 1959 m. laimėjo pirmą vietą University of Southern California konkurse už straipsnį koloidinės chemijos srityje ir buvo pakviesta būti tyrinėjimų asistente tame pačiame universitete. Saulė persikėlė į Los Angeles studijuoti University of Southern California, kur 1963 m. apgynė magistro laipsnį koloidinės chemijos srityje.

1961 m. Saulė Liulevičiūtė susituokė su prof. Feliksu Palubinsku, kuris tuomet siekė tarptautinės rinkodaros doktorato University of Illinois. Kartu su nepailstama meile, jie 62 metus kūrė bendrą gyvenimą. Per tą laiką užaugino penkis vaikus, pamatė pasaulį, pareigingai ir su malonumu prisidėjo prie lietuvių bendruomenės klestėjimo, sulaukė 14 vaikaičių. Nuo 1966 m. iki 1988 m. gyveno Californijos valstijoje, protarpiais kelerius metus – Austrijoje ir Suomijoje. Pasinaudoję proga aplankė didesnę dalį Europos. Vėliau, per akademines konferencijas Saulė ir Feliksas aplankė Egiptą, Kiniją ir Taivaną. Nuo 1976 m. iki 1983 m. Saulė dėstė chemiją California State University Long Beach, paskui dirbo Truesdail Laboratories bei IT Corporation tyrimų laboratorijose. Nuo 1988m. iki 1992m. gyveno Saint John, Indianos valstijoje.

1992 m. su Feliksu grįžo į laisvą gimtąją Lietuvą. Gyveno Kaune, kur buvo savanorė Caritas organizacijoje ir dalyvavo ateitininkų veikloje. 1999 m. atgavo savo senelių Krasnickų ūkį Zaremciškėje, Dzūkijoje, ant Obelijos ežero kranto. Ten 2004 m. su Feliksu įsteigė avių ūkį. Atvežė naują veislę į Lietuvą (raguotieji viltšyrai), puoselėjo jos vietą rinkoje ir džiaugėsi jos plitimu šalyje. Kartu jie ten kas vasarą priimdavo vaikaičius, augino žemaitukus, kurie ramiai ganydavosi Zaremciškės laukuose, ir su malonumu stebėdavo neįtikėtino grožio saulėlydžius virš Obelijos. Saulė buvo gėlių ir augalų mėgėja ir aktyviai dalijosi žiniomis ir augalais su draugėmis ir kaimynais. Šiandien Saulės pasodintos gėlės, augalai ir vaismedžiai žydi dviejuose žemynuose, o vaikai ir vaikaičiai gėrisi jos gėlynais.

Saulės gyvenimas visur ir visuomet atspindėjo jos vertybes – tvirtas tikėjimas Dievu ir meilė šeimai, artimui, Lietuvai ir mokslui. Puoselėjo tas vertybes savo vaikuose ir vaikaičiuose. Ji buvo inteligentė, kuri plačiai domėjosi įvairiais klausimais ir įdėmiai sekė pasikeitimus pasaulyje. Ji buvo drąsi, visuomet palaikė teisybę. Ji buvo nuostabi žmona, motina, močiutė, dukra, sesuo ir draugė, kuri linkėjo kitiems vien gero. Jos meilė buvo beribė ir pavyzdinga – vaikaičiai dažnai kartodavo, kad jie tikisi rasti tokią meilę kaip Močiutės Saulės ir Tėvuko Felikso. Jie gyveno su gilia meile, draugyste, pasitikėjimu ir keliavo gyvenimo keliu susikibę rankomis. Ji mums suteikė šaknis ir sparnus. Jos meilė mums suteikė užuovėją ir drąsą gyventi su džiaugsmu ir tikėjimu ateitimi. Už tai mes liksime jai visuomet dėkingi ir skolingi.

Su Viešpaties palaima keliauk į prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą!

Nuliūdusi šeima.

  2023-02-16 (M)

WILLIAM (BILL) WIDUGIRIS JR


Su liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. vasario 16 d. Amžinybėn iškeliavo A†A WILLIAM (BILL) WIDUGIRIS JR.

Ramiai mirė vasario 16 d., anksti ryte, sulaukęs 92 metų.

Gimė 1931 m. vasario 2 d. Čikagoje.

Pastaruosius metus gyveno Weston Massachusetts, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Irena, su kuria išgyveno 60 metų, duktė Aušra Gudelis su vyru Pauliumi, sūnus Vilius; svainis Algirdas Suvaizdis su žmona Irena Gedgaudas.

Velionis buvo vienturtis Marie (Katutis) ir William Sr. sūnus; turėjo sesutę, kuri mirė kūdikystėje.

Bill baigė University of Illinois, įsigijo bakalauro laipsnį elektros inžinerijos srityje. (BS Electrical Engineering). Velionis 40 metų dirbo „Raytheon” kompanijoje įvairiose pareigose, paskutiniu laiku dirbo International Marketing.

Velionio palaikai, jo paties pageidavimu, bus išbarstyti Michigano ežere.

Tegul a. a. Bill amžinybės kelionė būna lengva.

Liūdinti šeima.