Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-06-03 (M)

JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA


Mirtis – tai slekstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa,
ir atmintyj gyvi išlieka….

A†A JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA po sunkios ligos mirė birželio 3 d., sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. vasario 12 d., Čikagoje. Gyveno Merrill, WI, anksčiau Berwyn, IL.

Dideliame sielvarte liko: mylintis vyras Bob Yuska, duktė Melissa Yuska, sūnus Erikas Yuska su žmona Danielle; sesutė Jolanta Zubinas su vyru Jonu, krikšto sūnus Andrius Zubinas su žmona Ingrida, Tomas Zubinas su sužadėtine Kerry; vyro Bob brolis Ričardas su žmona Sue; pusbrolis Brunonas Dovilas su šeima. Taip pat – pusbroliai Andrius Kazlauskas su šeima ir Aridas Kazlauskas Lietuvoje bei kiti artimieji ir pažįstami. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Judy sielą įvyks vėliau.

Prašome prisiminti velionę savo maldose. Ilsėkis ramybėje brangi žmona, mamyte, močiute, sesute ir uošve. Nuliūdę šeima ir artimieji.

  2020-05-12 (M)

NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ


A†A NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ mirė š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94-erių metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. A. a. Natalija buvo a. a. Valerijono Sodeikos žmona, a. a. Kristinos Sodeikaitės Trinka mama.

Dideliame liūdesyje liko: sūnus Marius, dukterėčia Alvida Baukutė su vyru Virgiu Rukuiža, sūnėnas Gintaras Baukus su žmona Pamela ir dukra Lauren, plati Sodeikų šeima, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Natalija, visiems artimiesiems žinoma kaip Lialė, buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės narė. Giedojo Šv. Antano parapijos chore, buvo ilgametė parapijos narė. Kas sekmadienį su sūnumi dalyvaudavo kavutėje po šv. Mišių.

Laidotuvės privačios. Atsisveikinimo Mišios ir a. a. Natalijos pagerbimas įvyks vėliau. Prašom neužmiršti velionės savo maldose. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-05-07 (M)

LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS


A†A LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS mirė 2020 m. gegužės 7 d. Huntington, New York, sulaukusi 89 m. Gimė 1931 m. sausio 2 d. Kaune, Lietuvoje, Bronės ir Vaclovo Lukoševičių šeimoje.

Nuliūdę liko: dukra Rasa su vyru Kastyčiu Karveliu, anūkės Diana ir Laura su vyru Rytu Vygantu, proanūkė Gabija; sūnus Albinas, anūkė Ava; dukra Nida Angeliadis, anūkai Matas ir Krista; artimi giminės ir draugai Amerikoje bei Lietuvoje.

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Hanau, Vokietiją. Iš ten atvyko į Ameriką, gyveno New Britain, CT. Ten Leokadia lankė universitetą. Sukūrusi šeimą, persikėlė gyventi į New Yorką, kur įsijungė į lietuvių skautų ir kultūrinę veiklą.

1967–1969 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos (LSS) Atlanto rajono vadė; 1970–1975 m. – Lietuvių skaučių seserijos vyriausia skautininkė. Pirmoji moteris, išrinkta LSS Tarybos pirmininke (1976–1978). Lilė rengė dailės parodas, vadovavo lietuviškos tautodailės instituto padaliniui New Yorke, bendradarbiavo lietuvių spaudoje ir radijo valandėlese.

A. a. Lilė bus palaidota St. Charles kapinėse, New Yorke, šalia vyro a. a. Vytauto. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos vėliau. Vietoje gėlių prašoma aukoti Skautybės fondui, Neringos stovyklai arba Tautos fondui. Nuliūdusi šeima.

  2020-05-06 (M)

JONAS PILECKIS


A†A JONAS PILECKIS mirė š. m. gegužės 6 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. balandžio 19 d. Buvo Amerikos kariuomenės veteranas.

Nuliūdę liko: sūnūs Raymond Pileckis ir Rob Pileckis (žmona Julianne Jackson). Buvo a. a. Marijos Miknaitis mylimas vyras.

Laidotuvės privačios. Prašome velionį prisiminti savo maldose. Šeima prašo a. a. Jono vardu aukoti Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Rush University Medical Center, 1201 W. Harrison St., Suite 300, Chicago, Illinois 60607. Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Roberts Rd. Hickory Hills, tel. 708-430-5700.

  2020-05-05 (M)

JURGIS BUDZEIKA, PhD


A†A JURGIS BUDZEIKA, PhD mirė gegužės 5 d., sulaukęs 98 metų. Gyveno Arlington Heights, IL, anksčiau New York, NY. Gimė 1921 m. gegužės 19 d. Vilniuje, Igno ir Wladyslawos Budzeikų šeimoje.

Nuliūdę liko: dukterėčios Karen Slora (PhD) su vyru Eric Slora (PhD), Anna Kobrzak ir Malgorzata Poszumska su vyru Pawel Poszumski ir sūnėnas Jerzy Labanowski (PhD) su žmona Maria Labanowska (DDS) bei jų vaikai, o taip pat daug giminių Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

A. a. Jurgis Budzeika turėjo dvynukę seserį Alice Labanowska, seserį Viktoriją ir brolį Vytautą, kurie į Amžinybę iškeliavo jau anksčiau.

Velionis mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. Ekonomikos ir matematikos studijas pradėjo Vilniaus universitete. Vykstant karui, 1944 m. šeima pasitraukė į Vakarus. Jo brolis Vytautas apsigyveno Vokietijoje, o Jurgis atsidūrė Austrijoje. Įstojęs į Innsbrucko universitetą, toliau tęsė ekonomikos studijas. Jas baigė 1947 m. magistro laipsniu. Austrijoje gyveno iki 1949-ųjų metų. Gyvendamas Austrijoje dalyvavo lietuviškoje veikloje: buvo lietuvių studentų sambūrio narys, o vėliau ir sambūrio pirmininkas.

Į New Yorką atvyko 1949 metais ir dirbo ekonomistu įvairiuose bankuose, dėstė universitetuose. 1969 m. baigė New Yorko universitetą įgydamas ekonomikos PhD laipsnį. 1957 m. pradėjo dirbti Federal Reserve Bank of New York ekonomistu ir dirbo iki 1995 metų, kol išėjo į pensiją.

Buvo „Draugo” uolus skaitytojas ir bendradarbis, 1951–1957 metais rašė straipsnius ekonominėmis temomis.

Jurgis 1999 m. persikėlė į Arlington Heights, kad įsikurtų arčiau dukterėčios Karen Slora ir jos šeimos. Jis dažnai prisiminė savo šeimą, gyvenančią Lenkijoje. Jis pasakodavo prisiminimus apie karą, apie pavojingą, bet sėkmingą kelionę, kuri atvedė abu brolius į Ameriką.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE USA), PO Box 1870, Merrifield, VA 22116. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Glueckert Funeral Homes tel. 847-253-0168 arba www.glueckertfuneralhome.com.

  2020-05-04 (M)

MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS


A†A MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS mirė 2020 m. gegužė 4 d. Green Valley, Arizona, sulaukusi 85 m. Gimė 1934 m. gegužės 13 d. Kijeve, Ukrainoje.

Nuliūdę liko: Margaritos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr., brolienė Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis ir dukterėčia Sylvija Sležas Lukas su šeima.

A. a. Margarita buvo žmona a. a. Zenono. Po Antrojo pasaulinio karo atvyko į JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois. Vėliau su vyru Zenonu Butėnu gyveno Green Valley, Arizona, netoli Tucson miesto. Laidotuvės bus privačios. Apie tai bus pranešta vėliau. Nuliūdę artimieji.

  2020-04-27 (M)

ZENONAS V. BUTĖNAS


A†A ZENONAS V. BUTĖNAS mirė 2020 m. balandžio 27 d. Green Valley, Arizona, sulaukęs 88 m. Gimė 1931 m. spalio 7 d. Ukmergėje, Lietuvoje, Filomenos ir Juozo Butėnų šeimoje.

Nuliūdę liko: žmona Margarita (a. a. 2020 m. gegužės 4 d.), sesuo Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – krikšto sūnus Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis; sesers a. a. Algės Šležienės duktė Sylvija Sležas Lukas su šeima ir žmonos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr.

Gelbėdamasi nuo sovietų teroro, 1944 m. šeima pasitraukė į Vokietiją. Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Chicago, Illinois.

Zenonas tarnavo JAV kariuomenėje 25-tame pėstininkų dalinyje ir kovojo Korėjos kare. Grįžęs iš kariuomenės vedė Margaritą Rutkus. Mokėsi Illinois Institute of Technology, kur įsigijo inžinieriaus diplomą. Iš Čikagos prieš 23 metus persikėlė gyventi į Green Valley, Arizona.

Laidotuvės bus privačios. Apie tai bus pranešta vėliau. Nuliūdę artimieji.

  2020-04-26 (M)

JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ


A†A JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ mirė 2020 m. balandžio 26 d. Gimė 1928 m. Kaune. Nuliūdę liko: duktė Ingrida Scheckel, vyras Juozas Mačiulaitis, Karužų ir Jančių šeimos, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Julija buvo ilgametė žmona a. a. Antano Janonio.

Gyvendama Lietuvoje, o po to Amerikoje, ji priklausė Lietuvių skautų sąjungai, buvo įgijusi skautininkės laipsnį. Julija buvo nuolatinė organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” rėmėja.

Velionė bus palaidota Sunny Hills, Floridoje prie vyro Antano Janonio. Planuojamos ir pamaldos už velionės sielą Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte – apie tai bus pranešta vėliau. Prisiminkite a. a. Juliją savo maldose. Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-04-22 (M)
  2020-04-24 (A)

ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ)


Stoviu aš parimus prie rūtų darželio,
Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkė rūta žalia,
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.
(V. Stankienė)

Mylima Mamytė A†A ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2020 m. balandžio 22 d. savo sūnaus namuose. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Marijampolėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Onute; dukros – Irena su vyru Rimu Karaliūnu, Regina su vyru Adomu Didžbaliu ir jų šeimos.

A. a. Albina buvo palaidota balandžio 24 d., penktadienį, Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro a. a. Jono. Nuliūdusi šeima.

  2020-04-21 (M)
  2020-04-27 (A)

HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS


A†A HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS mirė 2020 m. balandžio 21 d. Gimė 1930 m. gegužės 22 d. Kaune, Lietuvoje, Genovaitės Acalinaitės ir Jono Lauciaus šeimoje.

Į Ameriką atvyko 1950 m. 1951–1953 metais tarnavo US Marine Corp. Baigė buhalteriją University of Illinois ir dirbo buhalteriu Čikagoje, New Jersey ir Lietuvoje, kol sulaukė 75 metų amžiaus.

Dideliame liūdesyje liko: žmona Ilona Balytė, su kuria išgyveno daugiau kaip 62 metus; duktė Laura, sūnus Darius su žmona Rasa; anūkai Juozas ir Joana; sesuo Evangelina Kungienė, jos dukros – Galinda Porter su vyru David, Renata Prongos su vyru Elefterios, sūnus dr. Arnoldas Kungys su žmona dr. Gudrun ir jų šeimos. Taip pat pusbroliai – Osvaldas Kulys su žmona Mary, Bronius Acalinas su žmona Reedy, Saulius Acalinas su žmona Dalia ir jų šeimos; a. a. Alfredo Kulio žmona Regina su šeima; svainė Aurelija Vaičiulienė su vyru Jonu, jų dukros Liana Raudienė ir Ilona Didžbalienė su šeimomis; krikšto vaikai: Asta Ramanauskaitė Vaichys, Margarita Kulytė Hoffman, Saulius Acalinas, Lijana Alis (Ališauskaitė) Kos, Petras Raziūnas, Arnoldas Kungys ir Rasa Ruzgienė. Liko daug artimų giminių ir draugų Amerikoje, Lietuvoje bei Kroatijoje.

A. a. Henrikas buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse balandžio 27 d. šalia savo a. a. sūnaus Henrikėlio. Kai bus atidarytos bažnyčios, tada bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti: Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL, 60439 arba Lithuanian Catholic Religious Aid, 6425 Perry Ave., Maspeth, NY 11378. Liūdinti šeima.