Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2020-10-24 (M)
  2020-11-05 (A)

LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC


Pedagogė, mūsų mylima seselė A†A Sesuo LORRAINE THERESE SIMINAS, SSC mirė š. m. spalio 24 d., sulaukusi 86-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 67 metus.

Seselė Lorraine Therese mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, New Mexico, Ohio ir Pennsylvania valstijose. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: dukterėčios, sūnėnai, pusbroliai bei šv. Kazimiero vienuolės ir seselės. A. a ses. Lorraine Therese buvo a. a. Frank ir a. a. Mary Agnes duktė bei a. a. Leonard, a. a. Richard ir a. a. Frank sesuo.

Velionė bus pašarvota lapkričio 5 d., ketvirtadienį, nuo 10:30 iki 11:30 val. ryto Šv. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2020-10-22 (M)

DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ


A†A DANUTĖ ONA LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ gimė 1914 m. balandžio 1 d. Betygalos miestelyje, Raseinių rajone. Mirė 2020 m. spalio 22 d., Putnam, CT, Matulaičio prieglaudos namuose. Iškeliavo ramiai, miegodama.

A. a. Danutė buvo a. a. dailininko Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus žmona, mirusio 1960 m. gruodžio 7 d., ir a. a. Mykalojaus, a. a. Stasio, a. a. Algirdo, a. a. Teklės, a. a. Julijos ir a. a. Elenos sesuo.

Nuliūdę liko: vaikai – Rasa, Jurgis su žmona Jūrate, Džiugas su žmona Joana, Rūta su vyru Rymu Manomaičiu; anūkai – Mark su žmona Sandi, Alana, Povilas su žmona April ir proanūkėmis Alexis ir Rachel; Andrius, Lina ir Krista, Paulius, Laima ir Rima bei giminės Lietuvoje: dukterėčios – Filomena Vaitiekūnienė, Danutė Kalendienė, Irena Paškevičienė ir jų šeimos, Jūratė Babonaitė; sūnėnai – Augustinas ir Juozas Linčiai bei Mindaugas Babonas ir jų šeimos.

Laidotuvės atidėtos iki kitų metų. Šeima kviečia a. a. Danutės vardu paaukoti Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune (maironiomuseum.lt). Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2020-10-19 (M)

ČESLOVAS ŽILIONIS


A†A ČESLOVAS ŽILIONIS mirė 2020 m. spalio 19 d. Čikagoje, sulaukęs 89 metų. Gimė 1931 m. sausio 8 d. Alytuje, Lietuvoje. Karo metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Detmoldo D. P. stovykloje, vėliau Bratford, Anglijoje ir Hamiltone, Kanadoje, ir pagaliau – Palos Heights, IL. Dirbo Sargeant & Lundy Engineering bendrovėje. Buvo labai atsidavęs lietuviškam gyvenimui. Būdamas jaunesnis aktyviai darbavosi Lietuvių Bendruomenėje ir įvairiose lietuviškose organizacijose.

Česlovas buvo laimingas, nes iki paskutiniųjų gyvenimo metų turėjo amžiną jaunystės dovaną. Dar neseniai galėjome matyti Česių kas dieną smagiai dviračiu važinėjantį po Čikagos Forest Preserves, o žiemą tais pačiais takais šliuožiantį su cross-country slidėmis. Jis mėgo įvairų sportą, bet ypač – futbolą, tenisą ir slidinėjimą. Aktyviai dalyvavo šių sporto šakų lietuvių klubuose. Aistringas keliautojas, su žmona dažnai keliaudavo po Amerikos kalnus, šiltas tropines salas, taip pat į Lietuvą ir Europą, o ypač mėgdavo atostogauti pas sūnų Palm Springs, Californijoje.

Nuliūdę liko: žmona Renata Petrušaitytė-Žilionienė, sūnūs – Raimundas, Kęstutis su partneriu Tomu; sesuo Aldona Martinkienė, sūnėnas Viktoras Martinka su žmona Lile ir dukromis; Andriušių šeima Čikagoje ir Venckų šeima Los Angeles bei giminės Lietuvoje.

Šeima dėkoja už visas širdingas užuojautas ir linkėjimus. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui – 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439, www.lcenter.org/donate/. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Atsisveikinimas atidėtas neribotam laikui. Nuliūdę artimieji.

  2020-10-19 (M)
  2020-10-27 (A)

ZENONAS VIERAITIS


A†A ZENONAS VIERAITIS mirė spalio 19 d., Oak Lawn, IL, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. balandžio 25 d. Lietuvoje, Bartininkų kaime, Vilkaviškio rajone. Gyveno Orland Parke, anksčiau Čikagoje – Marquette Parko ir Brighton Parko apylinkėse.

Nuliūdę liko: duktė Lina Vieraitytė (Ritchey) su vyru Ben ir šeima, duktė Vilija (Vieraitytė) Alhreish su Eric Gazda; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Zarasiškių, Anglijos lietuvių, Šakių apskrities klubams, Marquette Parko lietuvių namų savininkų organizacijai, Amerikos lietuvių pensininkų sąjungai ir Čikagos lietuvių suvalkiečių draugijai. Ilgus metus velionis buvo atsakingas už aukų surinkimą per šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Trečiadienį, spalio 28 d. nuo 9 val. su velioniu bus galima atsisveikinti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629; chicagonativitybvm.org). Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-10-16 (M)
  2020-10-21 (A)

LEONAS RADVILA


A†A LEONAS RADVILA iškeliavo Amžinybėn 2020 m. spalio 16 d., sulaukęs 81 metų. Gimė 1938 m. gruodžio 25 d. Kaune, Lietuvoje. Buvo a. a. Leono ir Janinos Radvilų sūnus.

Nuliūdusi liko mylinti šeima: žmona Silvija; sūnus dr. Darius su žmona Justine; dukros – inž. Kristina su vyru Steve, prof. Rita su vyru Tomu ir adv. Gintarė; anūkai – Karina, Tomukas, Elytė, Brigita, Sofia ir Aleksandras. Taip pat liūdi sesuo Janina su vyru Narimantu ir šeima bei a. a. sesers Danutės Gierštikienės šeima.

Leonas baigė Illinois Institute of Technology statybos inžinieriaus laipsniu. Daugelį metų dirbo įvairiose bendrovėse, bet labiausiai jam prie širdies buvo Aventis Behring Pharmaceutical, Kankakee, nes ten dirbdamas vyr. inžinieriumi (Senior Project Engineer) jis turėjo progos vadovauti keliolikos milijonų vertės statyboms. Tai buvo tikras jo profesinis pašaukimas; darbas, reikalavęs preciziškumo ir dėmesio mažoms detalėms. Jis atidžiai stebėjo, kaip rangovai atlieka savo pareigas. O kasdien važiuodamas į darbą, 45 minučių kelionės metu, sukalbėdavo rožančių už savo šeimą.

A. a. Leonas buvo JAV kariuomenės veteranas. Jis buvo aktyvus inžinierių korporacijos „Grandis” narys. Gražus studentų būrys rengdavo šokius Jaunimo centre, dalyvavo studentų ateitininkų stovykloje. Įsteigė lietuvių karatė klubą „Geležinis vilkas”. Jis buvo labai gabus žmogus. Mokėjo piešti ir groti įvairiais muzikiniais instrumentais. Gamino gardžius patiekalus, mėgo gamtą, žvejybą, medžioklę, bet labiausiai mylėjo ir didžiavosi savo šeima bei vaikų pasiekimais.

Velionis bus pašarvotas antradienį, spalio 20 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 South Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės vyks trečiadienį, spalio 21 dieną. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių kviečiama aukoti organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leoną Radvilą savo maldose. Nuliūdusi mylinti šeima.

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-10-11 (M)
  2020-10-16 (A)

SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC


Mūsų mylima seselė, pedagogė ir maldos vadovė A†A SESUO DELPHINE GRIGAS, SSC mirė š. m. spalio 11 d., sulaukusi 104-erių metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 79 metų. Seselė Delphine mokytojavo pradžios mokyklose Illinois, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Florida, California ir New Mexico valstijose. Ji buvo pastoracijos vadė Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje. Ji taip teikė pastoracines paslaugas St. Norbert parapijoje, Northbrook, IL; St. Bede parapijoje, Holland, PA; St. Helena’s parapijoje Hobbs, NM ir visur, kur gyveno. Nuo 2015 m. ji buvo maldos vadovė Our Lady of Victory Convent ir Motinos Teresės namuose Lemonte.

Nuliūdę liko: jos dukterėčios, sūnėnai, giminės ir draugai. A. a. ses. Delphine buvo a. a. Dominic ir Theophila duktė bei trijų jau a. a. seserų ir penkių a. a. brolių sesuo.

Velionė bus pašarvota spalio 16 d., penktadienį, nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Mar- quette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2020-10-09 (M)
  2020-10-17 (A)

JELENA ABELA


A†A JELENA ABELA mirė 2020 m. spalio 9 d. Pleasant Ridge, MI, sulaukusi 71 metų. Gimė 1949 m. gegužės 27 d. Vokietijoje, Danutės Vitaitės Popovič ir Vlado Popovič šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Ronald Abela, podukros Rebecca ir Julia su šeimomis, pusseserė Alida Vitaitė-Dow su vyru Scott ir dukra Sofia, pusbrolis Robertas Vitas su žmona Gaile ir sūnumis Pauliumi ir Andriumi bei kiti giminės.

Gyveno North Carolina, anksčiau Australijoje ir Detroite.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadieni,̨ spalio 17 d., 10:30 val. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 25335 W. Nine Mile Road, Southfield, MI, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Harris Funeral Home, 734-422-6720 arba www.rggrharris.com.

  2020-10-03 (M)

ALDONA VAITIENĖ


A†A ALDONA VAITIENĖ mirė 2020 m. spalio 3 d. Gyveno Highland Park, IL Gimė 1935 m. rugpjūčio 19 d. Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno daugiau nei 50 metų.

Nuliūdę liko: duktė Aleksandra Macytė ir du proanūkiai Nemunas ir Isabella. A.a. Aldona buvo a. a. Ramojaus Vaitaus žmona.

Velionė buvo aktyvi org. „Vaiko vartai į mokslą” narė. Buvo linksma, mylima ir draugiška, visus žavėdavo nuoširdžia šypsena. Ne mažiau reikšmingas buvo ir jos dalyvavimas JAV LB labdaros projektuose bei visuomeninėje veikloje. Ji savanoriavo įvairių organizacijų veikloje, buvo dosni „Draugo” rėmėja. Ilgus metus šoko tautinių šokių ansamblyje „Grandis”, pagyvenusiųjų šokėjų ratelyje.

Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Aldoną savo maldose. Nuliūdę artimieji.

  2020-10-01 (M)

ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2020 m. spalio 1 d. žemiškąją kelionę užbaigė mūsų brangioji mamytė ir močiutė A†A ROMA OLŠAUSKAITĖ IVANAUSKIENĖ MILDAŽIENĖ.

Gimė 1927 m. lapkričio 21 d. Prienuose, Lietuvoje. Gyveno Juno Beach, FL, anksčiau Čikagoje ir Napervill, IL. Velionė buvo aktyvi Floridos Lietuvių Bendruomenės narė, darbavosi Čikagos skautų organizacijoje bei BALF’e.

Nuliūdę liko: duktė Irena Senkevičienė su vyru Romu, anūkai Robertas ir Antanas su šeima, sūnus Juozas Ivanauskas su žmona Danute, sūnus Paulius Ivanauskas, svainis Karolis Ivanauskas su žmona Vilija Lietuvoje, podukra Aušra Mildažytė-Zarins, su vyru Karl, jų vaikai Bryan ir Nicole su šeimomis, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A. a. Roma buvo Juozo Ivanausko (mirė 1976 m.) ir Jono Mildažio (mirė 2015 m.) žmona.

Del̇ pandemijos laidotuvės privačios. Prašome draugus bei pažįstamus pasimelsti už a. a. Romos sielą. Ilsėkis ramybėje mamyte, tebūnie lengva ši svetima žemelė… Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2020-09-28 (M)

LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS


A†A LEONIDA MEŠKELYTĖ STUKAS mirė rugsėjo 28 d. Daytona Beach Shores, FL, sulaukusi 96 metų. Gyveno Daytona Beach Shores, anksčiau Orlando, FL ir Čikagoje. Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Rokiškyje, Lietuvoje, Juozo ir Bronės Meškelių šeimoje.

Nuliūdę liko: vyras Donatas, vyro sesuo Birutė, du sūnūs Edmundas ir Andrius, dvi anūkės Justina ir Maira bei kiti giminės. A. a. Leonida buvo a. a Juozo ir a. a Bronės Meškelių duktė ir a. a Broniaus ir a. a. Vytauto Meškelių sesuo.

Po karo, 1950 m., imigravo į Ameriką, kur sutiko savo vyrą Donatą, su kuriuo išgyveno beveik 68 metus. Leonida ir Donatas 33 metus gyveno Čikagoje, o 1983 metais, išėję į pensiją, persikėlė į Floridą. Iš pradžių gyveno Orlando, Daytona Beach Shores. Čia jiems patiko mažesnė lietuvių bendruomenė ir jauki katalikiška parapija.

A. a. Leonida daug metų prižiūrėjo ir slaugė savo sūnų Andrių, kuris yra specialiųjų poreikių žmogus.

Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Leonidą savo maldose. Nuliūdusi šeima.