Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2019-03-02 (M)

ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ


A†A ALEXANDRA BARKAUSKIENĖ mirė 2019 m. kovo 2 d., sulaukusi 88-erių metų amžiaus. Gimė 1930 m. lapkričio 11 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Stepas; duktė Maira su vyru John bei anūkais Alec ir Andrew; sūnus Viktoras su žmona Antonina; sesuo Stefa Sinkevičienė, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje.

Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima.

  2019-03-01 (M)
  2019-03-08 (A)

M. LUCILLE ZELVYS, SSC


Gailestingoji sesuo A†A Seselė M. LUCILLE ZELVYS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2019 m. kovo 1 d., sulaukusi 84 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 61 metus. Ses. Lucille dirbo gailestingąja seserimi Loretto ir Švento Kryžiaus ligoninėse Čikagoje. Ji taip pat buvo Marijos aukštesniosios mokyklos mokytoja ir slaugė. Nuliūdę liko: sesuo Nijolė Lukošiūnas ir sūnėnai Tom Vitas Lukas ir Rimas Lukas. A. a. ses. Lucille buvo a. a. Petro ir a. a. Albinos (Didrikaitės) Zelvių duktė.

Velionė bus pašarvota kovo 8 d., penktadienį, nuo 10:15 val. ryto iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Lemont, IL. Maldos prie karsto – 10:45 val. ryto, o 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324. Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700.

  2019-02-24 (M)
  2019-03-07 (A)

ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS


A†A ALGIMANTAS MARCINKEVIČIUS mirė š. m. vasario 24 d., sulaukęs 58 metų. Gyveno Gurnee, IL ir Vilniuje. Gimė Vilniuje 1960 m. birželio 25 d. dr. Algimanto ir Danutės Marcinkevičių šeimoje. Eidamas tėvo pėdsakais, medicinos laipsnį įgijo Vilniaus universitete, specializavosi širdies chirurgijoje ir parašė daktaro disertaciją apie perikardito gydymą.

Nuliūdę liko: mama Danutė, žmona Rita, vaikai Algis, Ieva ir Vaidas bei brolis Rimtautas. 1989 m. Algis atvyko į Jungtines Valstijas su savo mylima būsima žmona Rita. Tačiau ir gyvendamas čia, niekada nepamiršo tėvynės: kiekvieną vasarą Algis praleisdavo atostogas aplankydamas artimuosius Lietuvoje. Savo vaikams puoselėjo meilę tėvynei ir kiekvieną šeštadienį nuveždavo juos į Maironio lituanistinę mokyklą. Buvo ilgametis JAV Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkės valdybos narys.

A. a. Algis daugiau nei 25 metus išdirbo St. Francis ligoninėje Evanstone. Norėdamas padėti kitiems, jis dalyvavo misijos kelionėje į Boliviją, kur padėjo vietiniams gydytojams atlikti sudėtingas operacijas.

Velionis bus pašarvotas kovo 7 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 val. vakaro St. Paul the Apostle bažnyčioje, 6401 Gages Lake Rd., Gurnee, IL 60031. Kovo 8 d., penktadienį, 1 val. p. p. šioje bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Ascension kapinėse, 1920 Buckley Rd., Grayslake, IL 60030. Vietoje gėlių Algio atminimui galite aukoti St. Jude Children’s Research Hospital. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Algio laidotuvėse. Nuliūdę: žmona, vaikai, mama ir brolis.

  2019-02-22 (M)
  2019-04-01 (A)

ZIGMAS VINCAS VISKANTA


Tu nuėjai – ir vyturėliai
Pravirko, lyg nakties šešėliai
Pravirko ir gamta visa.

Bernardas Brazdžionis

A†A ZIGMAS VINCAS VISKANTA mirė š. m. vasario 22 d., sulaukęs 86 metų. Gimė Vilkaviškyje 1933 m. rugpjūčio 20 d. Gyveno Los Angeles, CA. Giliame liūdesyje paliko žmoną Birutę, vaikus Paulių, Tomą ir Dianą, anūkus Kazimierą, Aleną, Martyną, Evą ir brolį Romą su šeima.

Gyvendamas JAV, niekada nepamiršo Tėvynės. Buvo ilgametis ir aktyvus Skautų sąjungos ir JAV Lietuvių Bendruomeneṡ narys ir rėmėjas. Savo vaikus augino lietuviška dvasia, jiems augant vežiodavo į Šv. Kazimiero šeštadieninę mokyklą ir lietuvių skautų sueigas bei stovyklas.

Gedulingos Mišios bus atnašaujamos Šv. Kazimiero bažnyčioje pirmadienį, balandžio 1 d., 9 val. ryto. Po šv. Mišių – velionio pagerbimas prie vaišių parapijos salėje. Nuliūdę artimieji.

  2019-02-20 (M)
  2019-03-09 (A)

GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ


A†A GRAŽINA ČAPLIKAITĖ MAČIUIKIENĖ mirė 2019 m. vasario 20 d. Storrs, CT. Gimė 1927 m. spalio 14 d. Kėdainiuose, Lietuvoje. Liūdi: dukra Laura (San Ramon, CA), sūnus Jonas (New York, NY), sūnėnai Aidis ir Rimas Kožica su šeimomis. Gražinos pasiilgs draugai ir giminės trijuose žemynuose. Vyras Benediktas mirė 2018 m. lapkričio mėn., o sūnaus Pauliaus neteko 1995 m.

Su tėvais Vincu ir Viktorija Čaplikais bei seserimi Birute pergyveno sovietų ir vokiečių okupacijas. Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m. šeima pasitraukė į Vokietiją. Gražina gimnaziją baigė Hanau tremtinių stovykloje, o 1949 m. su mama ir seserimi atvyko į Baltimore, MD. Tėvelis mirė Hanau.

Gražina pelnė stipendiją ir įstojo į Boston University, kurį baigė įgydama bakalauro laipsnį iš vokiečių literatūros. Dainavo universiteto chore ir su juo apkeliavo nemažą Amerikos dalį. A. a. Gražina mokslus tęsė University of Chicago, socialinių mokslų magistrantūroje, kartu dirbdama Catholic Charities organizacijoje. Čikagoje ji susitiko su Benediktu V. Mačiuika, kurį pažinojo iš Hanau gimnazijos laikų. Jie susituokė 1955 m. ir 1958 m. persikėlė gyventi į Storrs, CT, nes Benediktui buvo pasiūlytas profesoriaus postas University of Connecticut.

Gražina 20 metų dirbo socialinio darbo srityje Vernon miesto mokyklose su pertrauka savo trijų vaikų – Lauros, Pauliaus ir Jono – auginimui. Kai 1978 m. pasidarė lengviau keliauti į Lietuvą, ji ne kartą vyko susitikti su giminėmis. Vertino kultūrą ir keliones, su vyru ir draugais aplankė daug pasaulio šalių. 1992 m. išėjusi į pensiją, ji tris mėnesius praleido Lietuvoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete socialinio darbo fakultete padėjo įkurti Magistrantūros programą.

Gražina mylėjo žmones ir visą gyvenimą palaikė ryšius su draugais ir giminėmis JAV, Lietuvoje ir Australijoje. Buvo uoli skaitytoja ir dalyvavo anglų ir lietuvių kalbų knygų būreliuose. Mėgo lankyti muziejus, koncertus ir New Yorko Metropolitan Opera.

Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos kovo 9 d. St. Thomas Aquinas, Storrs, CT. Mišių metu giedojo Marytė Bizinkauskaitė iš Bostono. Duktė Laura skaitė atsisveikinimo žodį, minėdama Gražinos nuoširdų ryšį su šeimos nariais, draugais bei kolegomis ligoninėse ir jos pasiryžimą gyventi pilnavertį gyvenimą. Prisiminė, kad Gražina žiemą, tarsi jausdama gyvenimo pabaigą, deklamavo ištrauką iš poetės Salomėjos Neries eilėraščio „Aš diemedžiu žydėsiu…” Velionė bus palaidota kovo 23 d., šeštadienį, Storrs kapinėse, kur ilsisi vyras ir sūnus. Gražinos atminimui galima aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”, 1133 Amber Drive, Lemont, IL 60439. Nuliūdę artimieji.

  2019-02-16 (M)
  2019-02-19 (A)

SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS)


A†A SOFIA PUMPUTIS (SKRIPKUS) mirė 2019 m. vasario 16 d., sulaukusi 98 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Klaudijus (Birutė) ir Virginijus (Bernie), duktė Eugenia (Jerry) Sychra, 6 anūkai ir 5 proanūkiai. A. a. Sofia buvo a. a. Felikso Pumpučio žmona.

Atsisveikinimas vasario 19 d., antradienį, nuo 9 iki 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 Str., Lemont, IL. 10 val. r. bus laikomos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Sofia Pumputis bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame palydėti velionę į amžinojo poilsio vietą. Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direktorius – Pailos Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410.

  2019-04-14 (M)
  2019-04-05 (A)

CHARLOTTE IRENE KAZLAUSKAS


CHARLOTTE IRENE KAZLAUSKAS 64, of Corinth, Mississippi, passed away in her home on Thursday, February 14, 2019. She was born April 24, 1954 in Chicago, Cook County, IL, the daughter of the late Balys and Josephene Brazdzionis.

She married Bernardas Kazlauskas and together they owned and operated Spirit Tomes and Treasures. Charlotte also owned a deli called the Talman Deli on 69th Street in Chicago.

Charlotte was very active, working at WGN Channel 9 and also as a nurse at Saint Anthony’s Hospital in Indiana. She was a member of the Lithuanian Scouts Association and the Lithuania student fraternity sorority Korp! NeoLithuania. Charlotte also served as the seniune (Chief Priest) of North America of the Lithuanian Baltic religion Romuva.

She is survived by a daughter, Alena (Scott) Borchert; a son, Algis Kazlauskas; grandchildren: Samuel and Cadence Borchert; brother-in-law, Romuald (Carol) Kazl; nieces and nephew, Cassandra and Persephane Kazl, and Alexander Kass.

Preceded in death by her husband; her parents; her mother-in-law and father-in-law, Anna and Leonas Kazlauskas; and brother-in-law, Alvidas Kass.

A Memorial Service for Charlotte will be held from 5 p. m. to 8 p. m., Friday, April 5, 2019 at the First Unitarian Church of Hobart located at 497 Main Street in Hobart, Indiana. Inurnment will be at 11 a. m., Saturday, April 6, 2019 in St. Casimir Catholic Cemetery, located at 4401 West 111th St, Chicago IL 60655. Everyone will gather in the front building at the cemetery.

As a Lithuanian tradition, family and friends may choose to bring flowers or memorial contributions may be made in Charlotte’s name to the family.

Arrangements have been entrusted with U.C. Davis-Callahan Funeral Home, 301 W. Washington Street, Morris, IL. For further information visit the website at www.ucdaviscallahan.com or contact the funeral home at 815-942-0084. Online condolences may be directed to the family by visiting the website.

  2019-02-13 (M)
  2019-02-15 (A)

EUGENIA TARAS (KVEČAS)


A†A EUGENIA TARAS (KVEČAS) mirė vasario 13 d., sulaukusi 84 metų. Gimė 1934 m. lapkričio 27 d. Telšiuose, Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Marquette Park, Čikagoje. Nuliūdę liko: buvęs vyras Vytautas Taraškevičius, dukterėčios ir sūnėnai Amerikoje ir Lietuvoje. Eugenia buvo a. a. Edvardo Taro mama, a. a. Broniaus ir Elenos (Tarvainis) Kvečų duktė; a. a. Alberto (a. a. Lilina), a. a. Simo (a. a. Jadvyga), a. a. Elenos (a. a. Alfonsas) Butkus, a. a. Stasės (Stasys) Tekorius ir a. a. Konstancijos (a. a. Albertas) Rožėnas sesuo.

Atsisveikinimas su velione vyko penktadienį, vasario 15 d., nuo 10 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Hills Funeral Home, tel. 708-598-5880, arba www.hillsfh.com.

  2019-02-13 (M)

MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS


A†A MEILUTĖ A. INDREIKA BISKIS, MD mirė savo namuose 2019 m. vasario 13 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1923 m. vasario 5 d. Maskvoje. Gyveno Downers Grove, IL. Buvo a. a. Stasės Rickevičiūtes ir a. a. Liongino Indreikos duktė, a. a. Kęstučio Biskio žmona, a. a. Mato Indreikos sesuo. Meilutė 1940 m. baigė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur 1948 m. Hamburgo universitete apgynė medicinos doktoratą. 1949 m. atvyko į JAV, o 1954 m. įgijo teisę praktikuoti mediciną Illinois valstijoje. 1958 m. gavo vidaus ligų daktarės sertifikatą, o 1968 m. – fizinės terapijos ir reabilitacijos.

Per savo ilgus profesinės veiklos metus dr. Meilutė Biskis dėstė University of Illinois, Chicago Medical School, dirbo Hines Memorial Veterans Hospital, o kaip daktarė-konsultantė – daugelyje Illinois ligoninių. Priklausė įvairioms medikų organizacijoms: American Medical Association, Illinois State Medical Society, American Heart Association, Illinois Society of Physical Medicine and Rehabilitation ir kt. Buvo Lithuanian Medical Society of the US and the World, American Women’s Association narė. Dr. Meilutė Biskis aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, buvo dosni kultūros mecenatė, labai mylėjo savo Tėvynę ir visus žmones.

Nuliūdę liko: vaikai Indrė Maria Biskis, Aras Lionginas Biskis ir Tauras Antanas Biskis, marti Ellen, anūkai Kęstutis, Gražina, Austėja ir Tauras; sūnėnas Mark Indreika, dukterėčia Gailutė Biskis, pusbroliai bei pusseserės JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas su a. a. Meilute Biskis planuojamas pavasarį. Konkrečią jos pagerbimo ir laidotuvių datą šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.

  2019-02-08 (M)
  2019-02-16 (A)

ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ


A†A ANGELA JETEIKA LEŠČINSKIENĖ mirė vasario 8 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1927 m. sausio 13 d. Gyveno Marquette Parke, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Julia J. Galvão, dukterėčios Doris A. Martini (Jerome), Denise M. Martini ir Cecilia J. Galvão; jų vaikai – Juliana Martini, Simone, Sasha, João ir José Galvão bei anūkės – Rebecca Mar- tini ir Raira Yaniscelli. Angela buvo a. a. Juozo žmona. Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai Marquette Parke.

Atsisveikinimas su velione vyks vasario 16 d., šeštadienį, nuo 9 iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kur 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Angela visuomet bus mūsų širdyse ir maldose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Wolniak Funeral Home, tel. 773-767-4500, arba www.wolniakfuneralhome.com.