Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-03-06 (M)
  2022-04-23 (A)

RIMAS BANYS


A†A RIMAS BANYS mirė š. m. kovo 6 d. St. Pete Beach, Floridoje.

Gimė 1934 m. liepos 13 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Burr Ridge, IL.

Giliai nuliūdę liko: žmona Rima Reklaitis; dukros – Felicija Banys ir Ingrida (Michael) Braze; sūnėnas Jason Banys; podukros Vida Reklaitis ir Elytė Reklaitis; posūnis Povilas (Angelė) Reklaitis; dešimt anūkų; proanūkis; Žemaičių šeimos ir kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

R. Banys buvo a. a. Elenos ir a. a. Karolio Banio sūnus, a. a. Nijolės vyras ir a. a. Algio brolis.

Per Antrąjį pasaulinį karą Rimo šeima pasitraukė iš Lietuvos ir vėliau įsikūrė Čikagoje. 1956 m. įsigijęs inžinieriaus diplomą Illinois Institute of Technology, R. Banys dirbo Harza Engineering Co., kur pradėjo karjerą inžinieriaus pareigose, vėliau tapo direktorių tarybos pirmininku ir vadovavo stambiems hidroelektriniams projektams visame pasaulyje. Rimas daug metų dosniai aukojo lietuviškoms organizacijoms ir su Lietuva susijusioms labdaringoms iniciatyvoms. 2020 m. mecenatui R. Baniui buvo įteiktas LR Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”, o 2022 m. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo R. Banį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”. Daug metų priklausė Čikagos lietuvių golfo klubui (ČLGK).

Atvira širdimi ir šilta šypsena a. a. R. Banys palietė daugybės žmonių gyvenimus.

Atsisveikinimas vyks šeštadienį, balandžio 23 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Laidotuvės bus privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui (www. Lcenter.org/donate) arba Vydūno jaunimo fondui.

Nuliūdusi šeima.

  2022-02-28 (M)

JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS


A†A JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS mirė š. m. vasario 28 dieną. Gimė 1921 m. sausio 28 dieną. Augo nedideliame Lietuvos kaime.

Prieš 75-erius metus tapęs Kanados piliečiu, Juozas kartu liko ištikimu lietuviu. Jis daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo mechanikos meistru plieno liejykloje Hamiltone, daug laisvalaikio valandų skirdamas lietuviškai veiklai. Juozas dažnai buvo įvairios veiklos ir renginių centre katalikų Our Lady of Mercy parapijoje. Mėgo dainuoti ir buvo šios bažnyčios choro narys. Jis taip pat prisidėjo prie Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo „Talka” veiklos, buvo šios finansinės institucijos valdybos narys.

Juozas buvo renkamas Kanados lietuvių fondo pirmininku ir yra daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo. Būdamas Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku padėjo rengti labai sėkmingą lėšų telkimo vajų „Milijonas – Lietuvai”. 1990 m. Juozas daug pastangų ir laiko skyrė siekdamas Kanados vyriausybės paramos atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvos valstybei, taip pat stiprindamas Lietuvos ir Kanados santykius, buvo sumanus lobistas ginant Lietuvos interesus. 2021 m., minint Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, už asmeninius nuopelnus stiprinant abiejų valstybių bendradarbiavimą Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius Juozui Krištolaičiui įteikė Padėkos ženklą.

Jis anksčiau neteko savo brolių Justino, Antano, Jono ir Vytuko, seserų Bronės ir Juzės. Amžinybėje ilsisi ir Juozo žmona Gailė, vaikaitis Tomas ir marti Debbie. Juozas paliko liūdinčią dukrą Ramoną (Ray), sūnų Edvardą (Nadia), vaikaičius Michael, Lindsay, Ryleigh ir Mariną (Roberto) bei Denis Dai ir jų vaikus.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono „Rambyno” pensininkų namams už jaukią aplinką ir saugias sąlygas, suteikiamas senatvės sulaukusiems žmonėms. Iki 97-ojo savo gimtadienio šiuose namuose gyveno ir Juozas. Paskutiniuosius gyvenimo metus jis praleido St. Joseph Vila, Dundas, ON. Čia, sulaukęs 101-ojo gimtadienio, išėjo į amžinybę.

Esame dėkingi Cedar Grove darbuotojams ir dr. Anna Emily už labai rūpestingą priežiūrą ir slaugą net ir sunkiomis COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Juozas buvo veiklus, protingas, viskuo besidomintis, mėgstantis bendrauti žmogus, gyvenęs prasmingą ir įdomų gyvenimą. Jis net ir paskutinėmis gyvenimo dienomis neprarado humoro jausmo ir orumo. Tokį jį ir prisiminsime pavasarį surengtame a. a. Juozo Krištolaičio paminėjime.

Vietoje gėlių a. a. Juozo atminimui prašome aukoti Kanados lietuvių fondui šiuo adresu: https://www.canadahelps.org/en/charities/lithuanian-canadian-foundation/.

  2022-02-26 (M)
  2022-03-03 (A)

IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ


A†A IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ mirė š. m. vasario 26 d.

Gimė 1933 m. sausio 16 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Edmundas Saulius su žmona Rūta, anūkas Antanas su žmona Meg ir proanūku Noah; anūkė Viktoria su vyru Sufian ir proanūke Sofia; sūnus Raimundas Vytautas su žmona Jeanette, anūkas Motiejus ir Anthony; sūnus Aleksas
Algirdas su žmona Jane, anūkės Kara, Aleksa bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. 1953 m. baigė Medicinos Technologijos mokslus Racine, WI. Vėliau persikėlė dirbti į Čikagą. A. a. Irena buvo a. a. inžinieriaus Liudo Kirkaus žmona ir a. a. Birutės Vindašienės sesuo.

Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui, LB Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lietuvių Dukterų draugijai. Daug metų dirbo ir vadovavo skautėms.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį kovo 3 d., nuo 3 iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont. Laidotuvės vyks penktadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnūs su šeimomis.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-25 (M)
  2022-03-05 (A)

RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D


A†A RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D mirė š. m. vasario 25 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. spalio 6 d. Kaune. Nuliūdę liko: žmona Aldona Pauliūtė, sūnėnas Aliukas Augustinas su šeima, dukra Rita Stedt su šeima; brolienės Violeta Paulius, Virginija Paulius, Roma Norkus ir Irena Draugelis su vyru Arūnu.

A. a. Rimantas buvo a. a. Giedrės Augustinas brolis, a. a. dr. Algio Pauliaus, a. a. Edmundo Pauliaus, a. a. Virgio Norkaus svainis.

Rimas baigė mokslus Čikagoje ir Minneapolyje, kur įsigijo Ph. D. laipsnį elektros inžinerijos srityje. Ilgus metus dirbo tyrinėjimo srityje Motorola Co., Phoenix, AZ. Ten gyvendamas priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 5 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-22 (M)
  2022-04-01 (A)

LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ


A†A LILĖ STEIKŪNAITĖ RAMONIENĖ mirė 2022 m. vasario 22 d. Lemonte, IL, sulaukusi 89 metų.

Gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Kaune.

Nuliūdę liko: vyras Valentinas; duktė Viktorija su vyru Edvardu, sūnumis Leonardu ir Viktoru; sūnėnas Arūnas Čiuberkis; dukterėčia Danutė su vyru Jonu, sūnumi Jonu ir dukra Aukse; dukterėčia Ilona su vyru David, dukra Kristina ir sūnumi Pauliumi; kiti giminės, artimi draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo JAV Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos ir Pasaulio lietuvių centro narė. Ilgą laiką priklausė Pasaulio lietuvių centro moterų savanorių būreliui. Kartu su vyru Valentinu įkūrė ir dvidešimt metų leido bei redagavo „Lithuanian Heritage” žurnalą.

Atsisveikinimas su Lile vyks balandžio 1 d., penktadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto.

Po šv. Mišių Lilė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti Lilę savo maldose.

Nuliūdusi šeima ir artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-20 (M)
  2022-02-23 (A)

MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ


A†A MARCELĖ JONUŠIENĖ BALČIŪTĖ mirė š. m. vasario 20 d. New Lenox, IL.

Gimė 1926 m. balandžio 19 d. Lietuvoje.

Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Lemont, IL.

Nuliūdę liko: duktė Alė Lelienė su vyru Eligijumi; sūnus Algis su žmona Ramune Kazėnas; anūkai Justas, Darius, Andrius (sužadėtinė Nicole) ir Matas Lelis, Kristina Mattis ir Justinas Jonušas (žmona Tracey); proanūkai Vidas, Vaiva ir Venta Mattis, Jack, Dru ir Lili Jonušas; sesuo Marija Končienė; sūnėnai – Arnoldas Končius ir Arvydas Končius su šeimomis; dukterėčia Ina Luneckienė su šeima ir kiti giminės.

A. a. Marcelė buvo a. a. Vytauto žmona.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį, vasario 23 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

A. a. Marcelės Jonušienės atminimui prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-19 (M)
  2022-02-22 (A)

BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ)


A†A BIRUTĖ SAS (KOPŪSTAITĖ) mirė š. m. vasario 19 d., sulaukusi 88 metų.

Gimė 1933 m. spalio 22 d.

Nuliūdę liko: mylimas vyras John Sas, su kuriuo išgyveno 62 metus; brangios dukros Loretta Sas-Jurak ir Rebecca Sas-Warpehowski su šeimomis; mielos anūkės Ashley Wargo, Jessica Warpehowski ir Olivia Anton bei kiti artimieji.

Atsisveikinimas su velione vyko antradienį, vasario 22 dieną. Trečiadienį, vasario 23 d. a. a. Birutė Sas palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Lack & Sons 708-430-5700.

  2022-02-18 (M)
  2022-02-28 (A)

VIKTORIJA GINTVILAITĖ-VALAVIČIENĖ


A†A VIKTORIJA GINTVILAITĖ-VALAVIČIENĖ mirė š. m. vasario 18 d. Čikagoje, IL, sulaukusi 93 metų.

Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Taučkūnų kaime, Kaišiadorių rajone.

Nuliūdę liko giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Antano Valavičiaus žmona. Viktorija ir Antanas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos parapijiečiai. Priklausė „Lietuvos vaikų vilties” komitetui. Viktorija buvo nuolatinė labdaros renginių virtuvės talkininkė. Kartu su a. a. vyru Antanu rėmė daugelio organizacijų veiklą, kultūrinius renginius bei spausdintą žodį. Viktorija buvo ištikima „Seklyčios” trečiadienio popiečių dalyvė.

A. a. Viktorija bus pašarvota pirmadienį, vasario 28 d., nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Viktorijos laidotuvėse.

Nuliūdę giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-18 (M)
  2022-02-28 (A)

VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ


A†A VIKTORIJA GINTVILAIT VALAVIČIENĖ mirė š. m. vasario 18 d. Čikagoje, IL, sulaukusi 93 metų.
Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Taučkūnų kaime, Kaišiadorių rajone. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje.

Velionė buvo a. a. Antano Valavičiaus žmona. Viktorija ir Antanas buvo JAV Lietuvių Bendruomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos parapijiečiai. Priklausė „Lietuvos vaikų vilties” komitetui. Viktorija buvo nuolatinė labdaros renginių virtuvės talkininkė. Kartu su a. a. vyru Antanu rėmė daugelio organizacijų veiklą, kultūrinius renginius bei spausdintą žodį. Viktorija buvo ištikima „Seklyčios” trečiadienio popiečių dalyvė.

A. a. Viktorija bus pašarvota pirmadienį, vasario 28 d., nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Viktorijos laidotuvėse.

Nuliūdę giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-13 (M)
  2022-02-19 (A)

JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC


A†A Seselė JOHANNA MARIE SHAINAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. vasario 13 d., sulaukusi 85-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 69 metus. Seselė Johanna Marie dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinojaus, Californijos ir Pennsylvanijos valstijose, taip pat ir Marijos gimnazijoje Čikagoje. Ji dirbo registratore Šv. Kryžiaus ligoninėje ir sekretore Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje. Didžiavosi priklausydama Lietuvos Vyčių organizacijai. Nuo 2015 metų tarnavo maldos ministre Franciscan Village Lemonte.

Giliai nuliūdę liko: brolis Frank Shainauskas su žmona Louise (Cary, IL); dukterėčia Lynda Shainauskas Rohe (Hebron, IL) ir Šv. Kazimiero vienuolės. A. a. ses. Johanna Marie buvo a. a. Stanley ir a. a. Julia Shainauskas duktė ir a. a. ses. Julie Shainauskas sesuo.

Atsisveikinimas su velione vyks šeštadienį, vasario 19 d., 9 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org ar 2601 W. Marquette Road, Chicago IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.