Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-11-26 (M)
  2021-12-03 (A)

ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ


A†A ELENA ZUBRICKIENĖ GRIGALIŪNAITĖ mirė 2021 m. lapkričio 26 d. Grand Junction, MI.

Gimė 1929 m. rugpjūčio 1 d. Buenos Aires, Argentinoje. Gyveno Grand Junction, MI, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Kim; anūkai Michael Zaczek, Aleksander ir Zackary Zubrickas, daug dukterėčių ir sūnėnų Argentinoje.

A. a. Elena buvo a. a. Joseph žmona ir a. a. Ritos Zaczek mamytė.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 3 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, Chicago, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Operai.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-11-16 (M)
  2021-11-20 (A)

WANDA MARTHA GRABYS BEITNER


A†A WANDA MARTHA GRABYS BEITNER mirė 2021 m. lapkričio 16 d.

Gimė 1934 m. vasario 20 d. Tauragėje, Lietuvoje.

Gyveno Shorewood, IL, anksčiau Romeoville, IL ir Lemont, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Edward Kedaitis su žmona Chris; sūnus Victor Kedaitis su žmona Tina; duktė Lilly Handler su vyru Wolfgang ir sūnus George Kedaitis su žmona Trish; 10 anūkų ir 3 proanūkai; trys seserys Zina Cappos, Irene Beitner ir Erica Frasier, daug sūnėnų ir dukterėčių.

Wanda buvo a. a. Gotfriedo žmona.

Velionė pašarvota šeštadienį, lapkričio 20 d., nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd), Lemont, IL. Religinės apeigos bus 11:30 val. ryto St. Matthew Evangelical Lutheran bažnyčioje, 305 Lemont St., Lemont, IL. Po religinių apeigų, velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-11-14 (M)
  2021-12-18 (A)

CORNELIA I. BAKSYS


A†A CORNELIA I. BAKSYS, PharmD netikėtai mirė š. m. lapkričio 14 d., atostogaudama Puerto Vallarta, Meksikoje, sulaukusi 66 metų.

Gimė 1955 m. sausio 15 d. Čikagoje, IL.

Gyveno Čikagoje, IL.

Cornelia buvo a. a. Prano Algirdo ir a. a. Irene (Martinkat) Baksys mylima vienturtė duktė ir a. a. Almos Martinkat ir a. a. Magdalenos Baksys brangi anūkė.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 18 d. nuo 9 val. ryto Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 7214 S. Cass Ave., Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks laidotuvių apeigos.

A. a. Cornelia bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse šalia tėvų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčiai, 7214 S. Cass Ave, Darien, IL 60561.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2021-10-30 (M)
  2021-11-06 (A)

MILDA STASĖ HARRIS


A†A MILDA STASĖ HARRIS

Milda Stasė Harris (Jurkūnaitė) mirė savo namuose Palos Park, IL, š. m. spalio 30 d., sulaukusi 81-erių metų. Ji gimė 1940 m. balandžio 20 d. Gelvonuose, prie Ukmergės. Milda buvo vienturtė Stasio Jurkūno ir Sofijos (Sophie, Zofija) Čirbulytės-Jurkūnienės dukra. Jos tėvai susipažino Gelvonuose, kur Sofija dirbo Stasio rūbų fabrike. Apsivedė Kaune 1937 m. rugpjūčio 29 d.

Praėjus dviems mėnesiams po Mildos gimimo, Sovietų Rusija užėmė Lietuvą. Kitais metais Vokietija išstūmė sovietus ir pati okupavo Lietuvą, bet 1944-aisiais sovietai vėl sugrįžo. Mildos šeima, būdami fabriko savininkai, bijojo, kad bus ištremti į Sibirą.

Mažytė Mildutė kartu su tėvais, tėvo seserimis Teofile bei Stefanija, ir Stefanijos dukra Milda vidury nakties pabėgo iš Gelvonų. Tėvo Stasio brolis Jonas pabėgo vėliau. Pasiliko tėvo seserys Ona ir Zosė bei visi Mildos seneliai. Pabėgėliai manė, kad galės grįžti į namus, kai sovietai bus vėl atstumti, bet galėjo grįžti tik po trisdešimties metų. Kelionė buvo sunki ir grėsminga – tėvas Stasys važiavo dviračiu, Milda ir motina Sofija keliavo arklio traukiamu vežimu. Keliavo nakties tamsumoje, bandydami išvengti fronto linijų ir oro atakų, kol pagaliau atsirado Vokietijoje.

Keliaudama šeima ieškojo prieglaudos, maisto ir darbo, kur tik galėjo. Vienu metu jie buvo apsistoję austrų baronienės ūkyje. Stasys uždarbiavo kaip siuvėjas, o Sofija dirbo įvairius namų ūkio darbus. Kartais jai pavykdavo Mildai ir jos pusseserei parnešti kiaušinių. Pasibaigus karui, šeima gyveno Meerbeck pabėgėlių stovykloje Vokietijoje.

Kadangi Mildos motina Sofija buvo gimusi Čikagoje, jos abi turėjo JAV pilietybę.

Sofijos tėvai Viktoras (Victor) Čirbulis ir Marija (Mary) Vilkelis atskirai emigravo į JAV 1910 metais. Jie susipažino Čikagos Wicker Park rajone ir apsivedė St. Michael’s bažnyčioje 1913 m. spalio 6 d. Sofija gimė 1916 metais. 1922 m. jos šeima grįžo atgal į Lietuvą ir įsikūrė šeimos ūkyje netoli Gelvonų.

Sofijos brolis Stasys Čirbulis emigravo į Čikagą prieš karą, kad išvengtų karo prievolės. Kai Mildos šeima gyveno Meerbeke, Amerikos lietuvis karininkas padėjo Sofijai surasti jos brolį per St. Michael’s bažnyčią Čikagoje.

Turėdamos JAV pilietybę, Sofija ir Milda galėjo išvažiuoti į Čikagą. 1946 m. rugsėjo 19 d. jos išplaukė iš Bremerhaven, Vokietijos į New Yorką su JAV kariuomenės laivu S. S. Ernie Pyle ir toliau keliavo į Čikagą. Mildos tėvui pavyko išvykti kitų metų sausio 8 d. – taip pat JAV kariuomenės laivu, S. S. Marine Marlin.

Jurkūnų šeima iš pradžių įsikūrė Čikagos Wicker Park rajone, kur Mildos tėvai dirbo rūbų fabrikuose ir siuvo privačiai namuose vakarais bei savaitgaliais. Iki penkto skyriaus Milda lankė Saint Michael’s mokyklą.

1951 m. jos tėvai nusipirko daugiabutį namą Marquette Parke ir atidarė „Marquette Fashions” suknelių parduotuvę. Šeimai persikrausčius į Marquette Parką, Milda pradėjo lankyti Nativity BVM mokyklą, o vėliau – Marijos vidurinę, kurią baigė 1958 m. Keliolika bendraklasių tapo jos ilgametėmis draugėmis. 1962 m. DePaul universitete Milda įgijo mokslo komercijos bakalauro laipsnį, o 1972 m. Loyola universitete – socialinio darbo magistro laipsnį.

1961 m. rugpjūčio 12 d. Milda ištekėjo už Edmundo Pauliaus, su kuriuo susipažino dar mokydamasi vidurinėje mokykloje. Gyvendami Lincoln Parke per 1968 m. riaušes, jie buvo paveikti ašarinių dujų, kurios pateko į jų butą. Pora išsiskyrė 1974 metais.

Iš karto po studijų Milda dirbo socialine darbuotoja slaugos namuose. Vėliau – vadovaujančia socialine darbuotoja Illinojaus valstijos vaikų ir šeimos tarnybos departamente. Ten susipažino su būsimu vyru Lee Harris.

Per 1974 m. Kūčias jie susitiko Senese vyninėje. Milda trumpai gyveno Los Angeles, Californijoje, bet meilė ją grąžino į Čikagą. Ji ir Lee apsivedė 1976 m. lapkričio 28 d. Wayside koplyčioje Palos Parke. Jų dukra Milda gimė kitų metų spalio 1 d. Milda labai džiaugėsi motinyste, buvo ypatingai rūpestinga motina.

Lee dirbo prezidento Jimmy Carter perrinkimo kampanijoje. 1978 m. kartu su vyru atvykusi į susirinkimą, Milda Baltuosiuose Rūmuose susitiko su pirmąja ponia Rosalyn Carter. Su dainininke Carole King Milda ir Lee pietavo Hickory Hills restorane, kai Carole ir Lee dalyvavo JAV senatoriaus Gary Hart prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje. Vėliau delegatų susirinkime, kuriam pirmininkavo jos vyras, Milda susipažino ir su senatoriumi Hart. Lee tuo metu vadovavo valstijos delegacijai 1984 m. Demokratų konvencijoje.

1987 m. Milda išėjo į pensiją, bet vėliau ji vėl pradėjo dirbti mokytojos pavaduotoja. 2012 m. ji galutinai išėjo į pensiją, kad galėtų prižiūrėti savo sergančią motiną ir pusseserę.

Mildos mėgstamiausia atostogų vieta buvo Union Pier, Michigane. Ji mėgo eiti į pliažą ir bendrauti su draugais. Taip pat Milda mėgo keliauti. Keliavo po Kanadą, Meksiką, Europą, Rusiją, Lietuvą, Martinique, Jamaica ir JAV. Jos mėgstamiausios gėlės buvo rožės ir saulėgrąžos, vaikystės daina – „You Are My Sunshine”, mėgstamiausi dainininkai – Nat King Cole, Diane Krall, vėliau country muzika.

Milda mėgo spręsti kryžiažodžius ir su draugais kompiuteriu žaidė „Words with Friends”. Ji buvo puiki šeimininkė, dažnai kviesdavo į svečius šeimą ir draugus. Buvo meniškos prigimties. Taip pat mylėjo gyvūnus, ypač kates, ir turėjo daug augintinių: kačių, šunų, balandžių, jūrų kiaulyčių, triušių bei žuvyčių.

Milda buvo aistringa skaitytoja, paskutiniais metais perskaitydavo bent po dvi knygas per savaitę ir daug žurnalų. Jai patiko žiūrėti televizijos laidas „Live with Kelly and Ryan”, „The View”, „Judge Judy”, „Jeopardy”, „Saturday Night Live”, PBS programas laidas ir detektyvinius filmus.

Milda buvo mylinti žmona ir motina, visada laukė anūkių apsilankymų.

Nuliūdę liko: jos vyras Lee Harris (Palos Park, IL), dukra Milda Harris su vyru Brett Gilbert (Calabasas, CA), jos dvynukės anūkės Citrus Stase Gilbert ir Zofija Isabel Gilbert; dukterėčios, sūnėnai, pusseserės ir pusbroliai JAV ir Lietuvoje.

Anksčiau mirė Mildos tėvai Stasys ir Sofija Jurkūnai.

Su Milda atsisveikinta lapkričio 6 d. Kerry Funeral Home, Palos Heights, IL, laikantis visų COVID-19 saugos priemonių. Laidotuvės buvo privačios.

  2021-10-29 (M)
  2021-11-26 (A)

VINCAS SKLADAITIS


A † A A†A VINCAS SKLADAITIS Mirė š. m. spalio 29 d. sulaukęs 98 metų.

Gyveno Lemonte, IL. ankščiau Vaterburyje, CT Gimė 1923 m. sausio 13 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: dukterėčios Neringa Ambrozaitis ir Rita Ambrozaitis su vyru John Sorgatz (Aleksa Sorgatz, Andy Sorgatz); sūnėnas Edvardas Skladaitis (Gundega Skladaitis, Kristina Skladaitis, Lina Clark su vyru David Clark) su žmona Chris Wagner.

Vincas buvo a. a. Kosto ir a. a. Magdelenos sūnus bei a. a. Elenos, a. a. Jono (a. a.Elena Bulkaitytė Skladaitienė), a. a. Juozo, a. a. Emilijos (a. a. Stasys Ambrozaitis), a. a. Angelės brolis. Vincas atvyko į Ameriką 1950 m. iš Lietuvos per Vokietija. Jis buvo įvairių lietuvių organizacijų narys. Baigė buhalterijos mokslus. Jis atliko darbo ir visas gyvenimo pareigas rūpestingai ir ištikimai. Jis mylėjo Dievą, savo gimtinę, Lietuvą, ir meiliai pasirūpino brolio Juozo ir seserų Elenutės ir Angelės gerove. Jis mėgo keliauti, bendrauti su draugais ir pažystamais, ir užsiimdavo vario menu.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 26 d., 10 val. ryto Šv. Juozapo Bažnyčioje 46 Congress Ave. Vaterburyje, CT. Po šv. Mišių, laidotuvės vyks Gate of Heaven kapinėse Putname, CT.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šiuose laidotuvių apeigose.

  2021-10-25 (M)

RAMŪNAS VANAGŪNAS


A†A RAMŪNAS VANAGŪNAS mirė š. m. spalio 25 d., sulaukęs 87 metų.

Gimė 1934 m. liepos 24 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Winfield, IL, anksčiau Marquette Parko apylinkėje Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Dana (Paškevičiūtė); dukra Rita Mroz su vyru Ken; sūnus Andrius; anūkai Mallory, Morgan ir Jake Mroz, Alex ir Aric Vanagūnas; brolis Arvydas su žmona Audrone; uošvis Vilius Paškevičius ir daug sūnėnų ir dukterėčių.

Ramūnas buvo a. a. Stasio ir a. a. Stasės sūnus bei a. a. Stasio brolis.

Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno Marquette Parke.

Ramūnas baigė University of Illinois įsigydamas elektroninės inžinerijos bakalauro laipsnį. Jis pradėjo dirbti Commonwealth Edison kompanijoje ir išėjo į pensiją būdamas tos kompanijos viceprezidentas. Būdamas pensininku, jis prisidėjo prie įvairių visuomenės darbų, tarp jų – vedė „Bingo” žaidimą Pasaulio lietuvių centre.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Pasaulio lietuvių centrui.

Nuliūdusi šeima.

  2021-10-24 (M)
  2021-11-06 (A)

DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ)


A†A DANGUOLĖ R. GRIGANAVIČIENĖ (BANKAUSKAITĖ) mirė spalio 24 d. Hinsdale, IL, sulaukusi 88 metų.

Gimė 1932 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Darien, Illinois.

Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas su žmona Regina; anūkai Brittany Gelsomino su vyru Donald, Molly, Peter, Lucas su žmona Erin; proanūkiai James ir Trey Gelsomino; pusseserės Vida Marks ir Rima Schoot; pusbrolis Erdvilas Bankauskas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, lapkričio 6 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-10-24 (M)
  2021-11-02 (A)

RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ)


A†A RŪTA MARIJA MARDOSZ (VAITKUTĖ) mirė spalio 24 d. Park Ridge, IL, sulaukusi 63 metų.

Gimė 1958 m. kovo 11 d.

Gyveno Lemonte, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Arion ir Aila; anūkai Ricky ir Carson; tėvas Vytas ir brolis Tomas Vaitkus.

Rūta buvo a. a. Aldonos Vaitkienės duktė.

Velionė bus pašarvota antradienį, lapkričio 2 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti a. a. Rūtą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 www.petkusfuneralhomes.com.


  2021-10-30 (A)

ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS


A†A ALGIRDAS J. KRIŠČIŪNAS MD, PhD mirė savo namuose Čikagoje, sulaukęs 88 metų.

Gimė 1933 m. sausio 6 d. Lietuvoje, Jono ir Janinos Kriščiūnų šeimoje.

Gyveno Indianoje, Floridoje ir Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Maria Teresa Bulich; sesuo Aušra (vyras Ronald Padalino), brolis Paulius (žmona Diane); daug sūnėnų ir dukterėčių.

Jis buvo a. a. Jono ir a. a. Janinos Kriščiūnų sūnus; a. a. Kęstučio ir a. a. Vytauto brolis.

Sovietams užėmus Lietuvą, Kriščiūnų šeima pasitraukė į Vokietiją, kur prieš išvykstant į JAV, trejus metus gyveno dypukų stovykloje. Atvykę į JAV įsikūrė Indianoje, po to apsigyveno Čikagoje.

Algirdas lankė gimnaziją Lietuvoje, Mater Dei jėzuitų gimnaziją Evansville, IN. University of Evansville įgijo chemijos inžinerijos bakalauro laipsnį. Gavęs stipendiją toliau tęsė mokslus University of Zurich, Šveicarijoje. Baigęs studijas įgijo medicinos daktaro laipsnį ir (PhD) chemijos srityje.

Velionio prisiminimo šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, spalio 30 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje.

Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2021-09-26 (M)
  2021-10-08 (A)

LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS


Statybos inžinierius, filisteris A†A LEONAS ANTANAS MASKALIŪNAS mirė rugsėjo 26 d., sulaukęs 94 metų.

Gyveno Palos Heights, IL.

Gimė 1927 m. balandžio 2 d. Rokiškyje, Lietuvoje.

A. a. Leonas buvo a. a. Nijolės Maskaliūnienės vyras.

Nuliūdę liko: sūnus Linas; mirusios žmonos sesuo Regina Užupis bei kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.

Studijavo statybos inžineriją Pabaltijo universitete Pinneberge (Vokietija) iki išvykimo į JAV (1950 m.). 1952 m. baigė Illinojaus universitetą Urbanoje. 1954 m. išlaikė statybos inžinieriaus, o 1955 m. – profesinio inžinieriaus egzaminus. Inž. Leonas Maskaliūnas projektavo, statė ir konsultavo šešiolikoje pasaulio valstybių, dirbo ne tik JAV, bet ir Tailande, Japonijoje, Sudane, Pietų Korėjoje, Irane, Kuveite, Saudo Arabijoje, Filipinuose, Malaizijoje ir kitur.

Nors jis gyveno Čikagoje, bet buvo labai susijęs su Lietuva, jai padėdavo; žinojo, kad reikalinga įvairi pagalba.

A. a. Leonas buvo Vilniaus visuomenės organizacijos „Amerikos lietuvių kultūros namai” vienas iš steigėjų ir valdybos vicepirmininkas, Vydūno jaunimo fondo Tarybos prezidiumo pirmininkas, Medininkų pilies atstatymo fondo pirmininkas, Partizanų globos fondo pirmininkas, VI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas.

2002 m. iš asmeninių lėšų Vydūno jaunimo fonde įsteigė savo vardo stipendijas, skiriamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų pažangiems studentams našlaičiams.

Atsisveikinimas su velioniu vyks penktadienį, spalio 8 d., nuo 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse šalia žmonos Nijolės.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Alzheimer’s Association.

Nuliūdęs sūnus.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.