Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2021-03-14 (M)
  2021-04-14 (A)

RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS


A†A RIMVYDAS EUGENIJUS MULOKAS iškeliavo po sunkios ligos 2021 m. kovo 14 d.

Liūdesyje paliko: žmoną Rūtą, dukrą Undinę su vyru Karigaila Petruliu, anūkes Gabiją, Dainavą ir Breką Petrulytes; dukrą Rimą su vyru Christopher Clarke, anūkus Liuciją ir Maksimą; dukrą Aušrą su vyru Mischa Hassan, anūkus Luką, Ailą ir Kieran; brolį Dainių su šeima bei giminaičius Lietuvoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Rimas gimė 1942 m. sausio 28 d. Vilniuje, Jono Muloko ir Jadvygos Sakalauskaitės-Mulokienės šeimoje.

Mulokų šeima per karą pasitraukė į vakarus, trumpai gyveno Austrijoje, o nuo 1944 m. – Augsburge, Vokietijoje. Po karo atvykę į Ameriką apsigyveno East St. Louis, vėliau Čikagoje. Studijavo architektūrą University of Illinois, Urbana-Champaign. Studijų metu sutiko savo būsimą žmoną Rūtą Raulinaitytę, su kuria apsivedė 1964 m. Po universiteto baigimo 1966 m. Rimas dirbo architektu Čikagoje. Čia 1969 m. gimė pirma dukra Undinė. Dėl darbo persikėlė į New Jersey, o poto, 1972 m., į Californiją. 1973 m. Rimas su Rūta susilaukė antros dukros Rimos, o 1979 m. – trečios dukros Aušros. 1977 m. Santa Monicoje jis su tėvu architektu Jonu Muloku sukūrė architektų bendrovę ir kartu dirbo. Po tėvo mirties Rimas toliau projektavo ir statė Los Angeles mieste ir jo apylinkėse.

Rimas labai mėgo keliauti. Jie su Rūta apkeliavo visą pasaulį; keliavo taip pat su vaikais ir anūkais. Rimas mylėjo gyvenimą, mokėjo šypsotis, bendrauti, juoktis, švęsti, gyventi čia ir dabar. Jis nieko nepraleisdavo, visur ir visada aktyviai dalyvaudavo, ypač lietuviškoje veikloje. Jis buvo begalinio optimizmo, dosnumo ir humoro žmogus. Mylėjo savo šeimą, draugus, savo tėvynę Lietuvą ir jos krepšinį.

Atsisveikinimas vyks balandžio 14 d. 9:30 val. ryto Forest Lawn, Glendale CA. Vietoje gėlių Rimo Muloko atminimui prašome aukoti anūkų mėgstamiausioms stovykloms:

Rambyno stovyklai (Lithuanian Scouts Association) – 2808 San- ta Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404;

Dainavos stovyklai (Camp Dainava) c/o Gytis Mikulionis – 1315 Santa Rosa, Wheaton, IL 60187.

Prašome visus pažįstamus ir draugus prisiminti velionį maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-03-12 (M)
  2021-03-20 (A)

STASYS GOŠTAUTAS


A † A STASYS GOŠTAUTAS mirė 2021 m. kovo 12 d. Cape Cod, MA. Gimė 1939 m. sausio 3 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę lieka: žmona Marija, sūnus Vytas Goštautas su su­ža­dė­­tine Gema; dukra Maya Zaprauskis su žentu Alex, anūkės Sau­lė, Vėja ir Lina; dukra Daiva Braunfelds su sužadėtiniu Eric, anū­kai Jonas ir Aistė; giminės ir draugai Lietuvoje ir visame pasau­ly­­je.

Su tėvais pasitraukė į Vokietiją 1944 m., gyveno Miunchene ir ki­tur, vėliau emigravo į Kolumbiją. Nuo pat jaunų dienų dirbo Bo­go­tos spaudoje, domėjosi menu bei Lietuvos vardo ir istorijos pla­tini­mu. Išleido dvi knygas, Arte Lituano (1959) ir Arte Colom­biano (1960). 1961 m. persikėlė į Čikagą. Vėliau gyveno New Yorke, kur 1966 m. Fordham University įgijo bakalauro laipsnį, o 1972 m. New York University apgynė daktaratą. New Yorke dirbo žur­nalis­tu ispanų kalba leidžiamame žurnale „Vision”. Nuo 1968 m. il­gesnį laiką dėstė ispanų literatūrą Wellesley College, vėliau dir­bo Boston University, Lafayette College ir University of Texas at Dallas, kur taip pat redagavo „Translators Review” žurnalą. Bos­to­­­ne užsiėmė verslu ir užaugino šeimą. Kompiliavo ir redagavo kny­gą Čiurlionis: Painter and Composer (1994).

A. a. Stasiui visą gyvenimą rūpėjo kova dėl Lietuvos nepri­k­lau­somybės. Jis nuolat rašė straipsnius lietuvių, anglų ir ispanų periodinėje spaudoje, tarp jų „Vision”, „Drauge”, „Aiduose”, „Met­­menyse”, „Amerikos lietuvyje”, „Bridges” ir kt. Redagavo „Lituanus” ir „Bridges”. Būdamas PEN klubo nariu, tarp kolegų rašytojų garsino Lietuvos priespaudos aktualijas, anksti užmegzdamas ir palaikydamas ryšį su Lietuva. Dažnai grįždavo į tėvynę, o, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dėstė ispanų literatūrą Vy­tauto Didžiojo universitete Kaune.

Su velioniu bus galima atsisveikinti prieš šv. Mišias šeštadienį, kovo 20 d., 10 val. r. Šv. Petro bažnyčioje, Pietų Bostone. Gedu­lin­­­gos Mišios bus atnašaujamos 11 val. r. Laidotuvės vyks privačiai. Vietoje gėlių velionio prisiminimui prašoma jo vardu aukoti JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybai (Lithuanian Ame­ri­can Community, Inc.) arba Neringos stovyklai (Camp Neringa Inc.) ℅ Taupa P.O. Box 95 South Boston, MA 02127.

A. a. Stasy, Tėte, Bočiau, mylėsime tave amžinai.

Ilsėkis ramybėje.

Nuliūdusi šeima.

  2021-03-12 (M)
  2021-05-14 (A)

REGINA GERVINAITĖ BEDER


A†A REGINA GERVINAITĖ BEDER Amžinybėn iškeliavo š. m. kovo 12 d., savo namuose Pietų Californijoje, apsupta šeimos. Jai buvo 96-eri.

Gimė 1924 m. Kaune, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš 8 vaikų Antano ir Uršulės Gervinų šeimoje.

Liūdesyje lieka: sūnus Mark, marti Inga, anūkės Stephanie ir Danielle, dukterėčia Ilona Kybartienė su šeima, dukterėčia Rita Knight su šeima, sūnėnas Ričardas Gervinas su šeima, sūnėnas Algis Kalvaitis su žmona Suzanne bei jų vaikai – Kent Kalvaitis ir Kathy Penkiunas su šeimomis.

Regina buvo a. a. Antano ir a. a. Uršulės duktė, a. a. Rostislavo žmona, a. a. Vidos mama bei a. a. Stanislavo, a. a. Valerijos, a. a. Marijos, a. a. Stefanijos, a. a Albino, a. a. Aleksandro ir a. a. Antano sesuo.

Kaune baigė Šventosios Širdies seserų vienuolyno gimnaziją. Vykstant Antrajam pasauliniam karui, kad išvengtų komunistinės okupacijos ir priespaudos, buvo priversta palikti gimtąją šalį. Pasitraukė į Austriją, po to į Vokietiją, kur Tiubingeno universitete pradėjo odontologijos studijas. 1949 m. kartu su kitais šeimos nariais emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Pietų (South) Bostone. Pabaigė savo studijas Massachusetts Farmacijos ir sveikatos mokslų kolegijoje, įsigydama dantų higienos specialistės diplomą ir taip praėjo ilgą karjeros kelią. Buvo gerbiama ir vertinama savo kolegų bei pacientų.

1957 m. Regina susituokė su savo mylimu vyru Rostislavu Beder ir apsigyveno Westwood, MA. Čia meilės santuokoje išgyveno 52 metus ir užaugino du vaikus – dukterį Vidą ir sūnų Mark. Regina mokėjo septynias kalbas, mėgo klasikinę muziką, operą, keliones, sportą, o taip pat domėjosi arkliais ir mylėjo šunis. Ji buvo aktyvi Bostono lietuvių veikloje, giedojo lietuviškame bažnyčios chore.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, gegužės 14 d., 11 val. r. Šv. Petro lietuvių bažnyčioje Bostone.

VietojE gėlių Reginos Beder atminimui galima siųsti aukas Lietuvių Fondui (The Lithuanian Foundation, Inc.,), 14911 127th St., Lemont, IL 60439 arba lithuanianfoundation.org (memo: In Memo- ry of Regina Beder).

Nuliūdusi šeima.

  2021-03-10 (M)
  2021-03-17 (A)

DAINA NARIS RUDAITIS


A†A DAINA NARIS RUDAITIS tyliai iškeliavo 2021 m. kovo 10 d. Gimė 1951 m. birželio 29 d. Chicago, IL.

Nuliūdę liko: duktė Taiyda (Rudaitytė) su vyru Ričardu bei dukros Maja ir Ariana; dukra Milda Rudaitis; brolis Aldas Naris su žmona Maria, jos sūnus Christopher su šeima; brolis Marius Naris su žmona Dalia ir vaikais Mantu ir Vaida; sesuo Laura Lapinskas, jos vaikai Alius su žmona Hayley ir Siga. Taip pat liūdi Rudaičių šeima ir Aušra Babickienė, giminės Lietuvoje ir kiti artimieji.

A. a. Daina Rudaitis buvo a. a. Prano ir a. a. Gintros Narių duktė.

Atsisveikinimas su velione vyks trečiadienį, kovo 17 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po pamaldų urna su velionės palaikais bus palaidota Šv. Kazimiero  kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Prisiminkite a. a. Dainą Rudaitį savo maldose. Vietoje gėlių prašome aukoti LSA-Nerijos tuntui.

Nuliūdusi šeima.

  2021-03-09 (M)

PAULINA RUTKAUSKAS


A†A PAULINA RUTKAUSKAS. Po trumpos ligos, globojama sūnaus Jono, mirė š. m. kovo 9 dieną. Jai buvo 95-eri.

Gimė 1925 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Rockford, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas, marti Charmaine; anūkai Gabrielle ir John; daug dukterėčių ir sūnėnų, tarp jų Nijolė ir Irena Amerikoje bei Vida Dičiūnaitė Lietuvoje.

Paulina buvo a. a. Kazio žmona.

1949 m. su vyru ir motina emigravo į Ameriką. Nuo 1955 m. gyveno Rockforde. Iš pradžių dirbo, bet paskui atsidėjo šeimai. Ji mėgo keliauti, praleisti laiką su savo šeima, palaikė ryšį su giminėmis Lietuvoje. Jos pasiges visa ją mylinti šeima.

Laidotuvės buvo privačios.

Nuoširdžiai prašome velionę prisiminti savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2021-03-06 (M)
  2021-03-20 (A)

MARIJA SABALIAUSKAITĖ KUPRIENĖ


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2021 m. kovo 6 d. mirė mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė A†A MARIJA SABALIAUSKAITĖ KUPRIENĖ.

Gimė 1922 m. rugpjūčio mėn. 15 d. Viktoro Sabaliausko ir Emilijos Pukelytės Sabaliauskienės šeimoje Kelmėje, Lietuvoje.

Gyveno Cicero, Illinois.

Lankė Marijos Pečkauskaitės gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. Po karo studijavo Eberhard Karls universitete Tübingene, kur apgynė doktoratą iš odontologijos.

Daugiau kaip 40 metų dirbo Rush-Presbyterian St. Luke’s ligoninės histologijos skyriuje, buvo patologijos laboratorijos vedėja.

Giliame liūdesyje liko: duktė Vida, sūnūs Jonas ir Saulius su žmona Roma, anūkai – Tomas su žmona Isida, Petras su žmona Karla, Rima su vyru Andriumi Rusinu, Edvardas su žmona Rebecca, Paulius su žmona Madhavi ir Jonas Juozas; proanūkai Atticus, Everett, Ocelotas, Mazatli ir Oliver Kupriai bei Daiva ir Laima Rusinaitės. Velionės vyras Vacys Kuprys mirė 1975 m.

Kovo 20 d., šeštadienį, 10 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, 1500 S. 50th Ave., Cicero, IL bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįs- tamus dalyvauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima.

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2021-03-05 (M)

JAKUB (JOKŪBAS) SZYDAGIS


A†A JAKUB (JOKŪBAS) SZYDAGIS mirė 2021 m. kovo 5 d., sulaukęs 82 metų.

Gimė 1938 m. Ukmergės apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno Lenkijoje ir vėliau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Jadwiga, vaikai – Katarzyna (Georg) Müller, Matilda Szydagis, Matthew (Kel) Szydagis; anūkai Ella, Aria, Max ir Ivy; sūnėnas Albertas (Julia) Tuskenis, dukterėčia Elena (Mary) Tuskenis, jos vaikai Antanas ir Audra; kiti giminės Lenkijoje ir Lietuvoje.

Velionis priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai. Buvo a. a. Alfonso ir a. a. Bronislavos Šidagių sūnus; a. a. Antoni ir a. a. Stanislawa Harapa žentas; a. a. Apolonijos (a. a. Antano) Tuskenienės ir a. a. Henriko brolis; a. a. Edvardo Tuskenio dėdė.

Laidotuvės bus privačios. Prašome prisiminti a. a. Jakub savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2021-02-24 (M)
  2021-03-01 (A)

JULIJA ZARANKIENĖ


Mama, močiutė, promočiutė A†A JULIJA ZARANKIENĖ (1932.02.22 – 2021.02.24)

Iškeliavo šviesion amžinybėn ramiai ir švelniai, meilės, maldų ir muzikos apsupta, praėjus vos porai dienų po savo 89-ojo gimtadienio.

Velionė buvo a. a. Prano Zarankos žmona.

Nuliūdę liko: vaikai – Nata Zarankaitė, Gintas Zaranka su žmona Audra, Taura Underienė su vyru Vitu, anūkė Vija su vyru Tomu Kuru, provaikaitė Ema Kuraitė.

Laidotuvės buvo privačios. Šv. Mišios ir apeigos įvyko kovo 1 d. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, Mi. Palaidota netoli parapijos, Holy Sepulchre kapinėse, šalia savo mylimo vyro ir giminių.

Šeima nuoširdžiai dėkoja visiems už išreikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias ir aukas Lietuvos Dukterų draugijai velionės atminimui.

Nuliūdusi šeima.

  2021-02-15 (M)
  2021-02-27 (A)

IRMA LAISVĖNAS


A†A IRMA LAISVĖNAS mirė 2021 m. vasario 15 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1925 m. vasario 19 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: seserys Milda (a. a. Sigfied) Patra ir Rūta (Martynas) Buntinai; dukterėčios Judita Jozaitis, Rūta (Mark) Vandermolen; sūnėnai Rimas (Tracey Coldewey) Buntinas, Darius (Tina) Buntinas ir Aras (Karen) Buntinas; dukterėčių ir sūnėnų vaikai – Vilija Jozaitis, Vytas (Alexis Kirkwood) Jozaitis, Aras Augustai- tis ir Laima Augustaitis.

Irma buvo a. a. Alberto ir a. a. Marijos Laisvėnų duktė. Priklausė Akademiniam skautų sąjūdžiui.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 27 d., nuo 10 val. r.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL, kurioje 11 val. ryto vyks religinės apeigos.

Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lithuanian Evangelical Lutheran Church, 7214 S. Cass Avenue, Darien, IL 60561

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Lack&Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba lackfuneralhome.com.

  2021-02-15 (M)
  2021-03-20 (A)

MILDA BLINSTRUBAS SSC


A†A Seselė MILDA BLINSTRUBAS SSC mirė š. m. vasario 15 d., sulaukusi 88-erių metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 69 metus. Seselė Milda Blinstrubas (anksčiau – ses. M. Jacinta) mokė pirmą skyrių pradžios mokyklose New Mexico, California, Maryland, Florida, Indiana ir Illinois valstijose. Nuo 2015 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village, Lemont, IL.

Giliai nuliūdę liko: brolienė Irena Blinstrubas, dukterėčia Roma Kaveckas; sūnėnai Richard, Robert ir Peter Blinstrubas; pusseserės ir pusbroliai – Daiva Panaras, Severina Juskas, John Rejeris, Tony Rejeris, Rita Bezdicek ir Viktoras Sekmakas; artimi draugai Georgina ir Charles Winters (Northbrook, IL), Birutė ir David Blevins (Westchester, IL), Natividad Manalo (Doral, FL) bei šv. Kazimiero vienuolės ir seselės. A.a ses. Milda Blinstrubas buvo a. a. Stasio Blinstrubo ir a. a. Anna Marie Maurushar duktė, a. a. Broniaus ir a. a. Eugenijos Blinstrubų dukterėčia, a. a. Rimanto (Ray) ir a. a. Pauliaus Blinstrubų sesuo ir a. a. Lisos Blinstrubaitės krikšto mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 20 d., nuo 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W Marquette Road, Chicago IL 60629.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.