CENTRAS - Mirtiespuslapis 40

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-31 (M)
  2016-09-17 (A)

ALBERTAS GEVIS


A † A ALBERTAS GEVIS. Mirė 2016 m. liepos 31 d. Tarpon Springs, FL. Gimė 1932 m. Pakruojyje, Lietuvoje. Gyveno Tarpon Springs, FL, anksčiau Oak Brook, IL, Chicago ir Cicero. Nuliūdę liko: žmona Liuda (Korzonaitė), sūnus Richard su žmona Karen, anūkai Elizabeth ir Richard Jr.; sesuo Wanda Sadoughi su šeima. A. a. Albertas bus pašarvotas rugsėjo 17 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas jo tėvų Juozo ir Marijos Gegevičių kape Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-28 (M)
  2016-08-05 (A)

MATAS G. INDREIKA


A † A MATAS G. INDREIKA. Mirė 2016 m. liepos 28 d., sulaukęs 91 metų. Nuliūdę liko: sūnus Markus (Jane) Indreika; sesuo dr. Meilutė Alina Indreika-Biskis; sūnėnai Tauras ir Aras, dukterėčia Indrė Biskis. Velionis buvo vyras a. a. Marian A. Indreika (Hull). A. a. Matas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Adams-Winterfield & Sullivan laidojimo namuose 4343 Main St. (1blk. S. of Ogden), Downers Grove. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 6 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Matas bus palaidotas Kaneville miestelio kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Hinsdale Humane Society, 22 N. Elm St. Hinsdale, IL 60521. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Adams-Winterfield & Sullivan FH; tel. 630-968-1000 arba www.adamswinterfieldsullivan.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-22 (M)
  2016-07-29 (A)

JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ


A † A Rašytoja JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ. Sulaukusi 95 metų, 2016 m. liepos 22 d. iškeliavo Amžinybėn. Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmona Dana ir jų vaikai Monika, Vika, Aleksas ir Julius; dukra Aušra Karkienė su vyru Rimantu ir jų vaikai Adriana, Vilija ir Darius; dukra Jurga Streit su vyru Tim ir jų vaikai Andrius ir Daniel; sūnus Saulius su žmona Nora ir jų vaikai Gina, Daiva ir Justinas; 8 proanūkai. Brolienės Vera Švabienė su šeima Čikagoje ir Zosė Švabienė su šeima Lietuvoje. Kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. Julija gimė 1921 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, Alliance Française, Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą. Grįžusi į Lietuvą dirbo prancūzų kalbos mokytoja. Gyveno Australijoje ir vėliau Čikagoje. Daugelį metų dirbo University of Illinois Histologijos skyriuje. Julija pradėjo kurti poeziją būdama vos 12 metų amžiaus. Buvo premijuota poetė ir rašytoja, literatūros kritikė, išleidusi šešis eilėraščių rinkinius, apysaką jaunimui ,,Gabriuko užrašai”, premijuotą romaną ,,Stikliniai ramentai” ir humoristinius apsakymus ,,Draugų laivelis”. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos ,,Šatrijos” narė. Atsisveikinimas su a. a. Julija įvyks penktadienį, liepos 29 d. Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Daugiau informacijos tel. 800-994-7600. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 30 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-21 (M)
  2016-07-29 (A)

KLEMENSAS STRAVINSKAS


A † A KLEMENSAS STRAVINSKAS. Mirė 2016 m. liepos 21 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1923 m. gegužės 6 d. Kniečių kaime, Šimkaičių valsčiuje, Tauragės apskrityje. Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Čikagoje. Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo ilgametis revizijos komiteto pirmininkas ir atsakingas už finansinę veiklą. Atsidavęs šaulių veiklai, buvo apdovanotas įvairiais medaliais, ordinais ir ženklais, tarp jų – Lietuvos Respublikos prezidento dekretu Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio medaliu, Lietuvos šaulių sąjungos pirmojo laipsnio šaulių ženklo ordinu, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šaulių žvaigždės ordinu ir šaulių žvaigždės medaliu. Jis buvo a. a. Antaninos vyras ir a. a. Juozo ir a. a. Elzbietos sūnus. Giliame liūdesyje liko: dukros Nijolė, Vida (Raymond) Tuminello, anūkė Elizabeth (Michael) Hartman, anūkas Raymond ir jo didžiausias džiaugsmas proanūkas Hunter. A. a. Klemensas bus pašarvotas liepos 29 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. McGann and Son Funeral Home 10727 S. Pulaski Road, Chicago. Laidotuvės įvyks liepos 30 d., šeštadienį. 9:15 val. ryto, laidojimo namuose vyks atsisveikinimas su maldomis. Po to velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią (6812 S. Washtenaw, Chicago, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Klemensas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ir prisiminti a. a. Klemensą maldose. Liūdinti šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-19 (M)
  2016-07-29 (A)

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA


A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė Udovich su šeimomis; uošvienė Irena Galinienė ir Giedrės sesuo Jūra Kredienė ir jos sūnus Andrius Mikonis su žmona; giminės Penčylai ir Tamulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje. Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Stasiu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą. Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje. Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus ir įsigijęs magistro laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madison St., Oak Brook, Illinois. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-19 (M)
  2016-07-29 (A)

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA


A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė Udovich su šeimomis; uošvienė Irena Galinienė ir Giedrės sesuo Jūra Kredienė ir jos sūnus Andrius Mikonis su žmona; giminės Penčylai ir Tamulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje. Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Stasiu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą. Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje. Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus ir įsigijęs magistro laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madison St., Oak Brook, Illinois. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-17 (M)
  2016-07-20 (A)

Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS


A † A Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS 1918.09.22–2016.07.17. Mirė Cicero, IL. Gimė Sankt-Peterburge, Rusijoje. Tėvas Aleksandras Kondrackis caro armijos karininkas, vėliau Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos karininkas, motina Teklė Matusevičiūtė, 1863 m. sukilimo dalyvio duktė. Mokėsi Alytaus, Jurbarko gimnazijose, kur jo tėvas buvo vietos policijos vadas. 1936 m. baigė Jurbarko gimnaziją ir įstojo į Kauno Karo mokyklą. Besimokydamas Karo mokykloje jis pasižymėjo kaip sportininkas, lengvaatletis-šuolininkas, Lietuvos trišuolio rekordininkas, tarptautinių varžybų Rygoje ir Varšuvoje nugalėtojas. 1939 m. baigęs XX Karo mokyklos laidą, vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Lietuvą okupavus bolševikams, jis paliko kariuomenės gretas. Prasidėjus karui buvo aktyvus 1941 m. birželio 23 d. sukilimo Kaune dalyvis. Užėjus vokiečiams, kurį laiką tarnavo Savisaugos daliniuose. Vėliau įstojo į Kauno VDU mechanikos fakultetą ir mokėsi dvejus metus, kol vokiečiai uždarė universitetą. Toliau mokėsi Berlyno tech. aukštojoje mokykloje, kurią baigė 1944 m., gaudamas inž. diplomą. 1947 m. Frankfurte prie Maino J. W. Geothe universitete apgynė tech. mokslų daktaro laipsnį. 1948 m. gavo pelningą darbą Venesueloje. 1950 m. įvažiavo į JAV. Ilgą laiką dirbo vedamuoju inž. Harvest International Navistar kompanijoje. Laisvalaikiu labai domėjosi antropologija, archelogija, buvo aktyvus Respublikonų partijos narys, dalyvavo Vydūno fondo veikloje. Buvo Venesuelos mokslininkės Jūratės Statkutės-Rosales knygos „Goths and Balts” anglų kalba leidinio mecenatas. Visuomet dosniai rėmė išeivijos lietuvių organizacijas, bažnyčias. Liūdi: sūnus Vytautas, marti Rita, anūkai Marijus, Mindaugas, Ugnė, Renaldo, Eduardo, proanūkai: Matas, Aina, Ula ir visi giminės bei pažįstami JAV, Lietuvoje ir Venesueloje. A. a. Aleksandras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 20 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Suburban Family laidojimo namuose 5940 W 35st. St. Cicero, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 21 d. iš laidojimo namų 9 val. r. velionis bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Aleksandras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-14 (M)
  2016-07-18 (A)

KATRINA VALIS


A † A KATRINA VALIS. Mirė 2016 m. liepos 14 d., sulaukusi 91 metų. Gyveno Lombard, IL. Nuliūdę liko: vaikai Astrid (Thomas) Rudaitis ir Antanas Alkevičius; anūkai Astra Rudaitis, Thomas Rudaitis, Angela Bruce, Antanas Alkevičius, Cindy Grunwald, Amanda Creasbaum ir Kristine Garwitz; 11 proanūkų; dukterėčia Elizabeth Macaluso. Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, liepos 18 d. nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto St. Paul Lutheran church, 1025 W. Lake St., Melrose Park, kurioje 11 val. r. įvyks laidojimo apeigos. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Bormann FH, tel. 708-344-0714 arba bormannfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-10 (M)
  2016-07-16 (A)

VYTAUTAS GUTAUSKAS


Su giliu liūdesiu širdyse pranešame giminėms, draugams, pažįstamiems ir ypatingai buvusiems mokiniams, kad  2016 m. liepos 10 d. mūsų tėvelis ir tėtukas, sulaukęs 95 metų,

A † A mokytojas VYTAUTAS GUTAUSKAS iškeliavo Anapilin.

Nuliūdę liko: dukros Milda Šimaitienė su vyru Vytautu ir Vida Gutauskas, sūnus Audrius, anūkai Vilija (žentas Trevor Jorgensen) ir Rimas Šimaičiai, Nicholas ir Alexa Gutauskai, proanūkai Žaibas ir Vėjas Jorgensen, Kanadoje brolis Algirdas Gutauskas su žmona Nijole, brolienė Danutė Gutauskienė, Lietuvoje dukterėčia Lina Ančiukaitienė.

Vytautas buvo muzikos mokytojas ir chorvedys. Gimė 1921 m. balandžio 5 d. Leliūnuose, Utenos apskrityje. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Pasitraukęs į Vokietiją, 1945 m. Lūbecke suorganizavo 65 dalyvių mišrųjį chorą ir buvo subūręs vyrų choro grupę. 1949 m. emigruojant į JAV, laive suorganizavo 25 dalyvių chorą. Su buvusia žmona Ona vadovavo Lituanistikos skautų dainų ir šokių ansambliui. 1952 m. dainavo ir buvo steigiamojoje valdyboje Čikagos vyrų choro, kuris tapo Čikagos lietuvių operos choru.

Nuo 1958 m. pradėjo dirbti Čikagos aukštesniosiose ir žemesniosiose lituanistinėse mokyklose – iš pradžių akordeonu akompanuodavo tautiniams šokiams. 21 metus mokytojavo K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje, suorganizavo didelį vaikų chorą, ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. 15 metų vadovavo Marquette Parko lituanistinės mokyklos vaikų ansambliui. 1966, 1971 ir 1978 m. parengė daug dainininkų JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėms Čikagoje ir Toronte, buvo repertuarinės komisijos narys ir vaikų chorų tvarkos komisijos narys. 1988 m. apsigyvenęs Harberte, MI, retkarčiais vargonuodavo lietuviškų šv. Mišių metu Beverly Shores Šv. Onos bažnyčioje.

Atsisveikinimas įvyks liepos 16 d. nuo 9 v. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2016-07-02 (M)

ELENA BINKYTĖ KONDRATIENĖ


2016 m. liepos 2 d., šeštadienį, ramiai savo namuose Waterford, CT, sulaukusi 94 m. mirė A † A ELENA BINKYTĖ KONDRATIENĖ. Giliame liūdesyje ji paliko sūnų Ramūną Kondratą ir dukrą Sigitą Naujokaitienę, žentą Saulių Naujokaitį ir marčią Skirmantę Kondratienę, vaikaičius Vidmantą Kondratą, Rimgailę Viskantienę su vyru Tomu Viskanta, provaikaičius Kazimierą, Aleną ir Martyną Viskantus. Elena gimė 1921 m. lapkričio 14 d. Verdulių kaime, Radviliškio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Jos tėvas Antanas Binkis, tuomet buvo Verdulių dvaro ūkvedys, mama Marija Jokūbauskaitė, kilusi iš Panevėžio. Šeima persikėlė gyventi į Kauną kai Elenai buvo šešeri metai. Kaune ji baigė pradžios mokyklą, lankė gimnaziją ir dirbo kasininke Ger Ma Po vaistų sandėlyje Rotušės aikštėje. Antrasis pasaulinis karas nutraukė jos laimingą jaunystę Lietuvoje ir privertė trauktis į Vakarus su šeima ir būsimu vyru Baliu Kondratu – iš pradžių į Austriją, vėliau į Vokietiją, kur ištekėjo už Balio ir susilaukė dviejų vaikų – sūnaus Ramūno ir dukters Sigitos. Visa šeima 1952 m. persikėlė į New Yorką. Jos pirmas darbas JAV buvo sąvaržėlių fabrike „Swingline” Queens’e. Kai vyras Balys įsidarbino didelėje chemijos-farmacijos kompanijoje „Pfizer, Inc.”, šeima persikėlė į Paterson, NJ, o kai 1959 m. Pfizer pastatė naujas laboratorijas Groton, CT, šeima persikėlė į kaimyninį miestą – Waterford, CT. Elena taipogi įsidarbino Pfizer laborante ir kartu su Baliu 1984 m. išėjo į pensiją. Paskutinėse pareigose Pfizer, ji dirbo su dr. Ken Koe, antidepresanto Zoloft vienu iš išradėjų. Jos vyras Balys mirė 2008 m. Elena su Baliu aktyviai dalyvavo JAV LB veikloje, daug prisidėjo prie įvairių darbų Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putnam, CT. Ji ypač aktyviai veikė savo parapijoje – Our Lady of Perpetual Help Parish, Waterford CT – kur tarnavo Eucharistijos dalintoja, giedojo parapijos chore ir dalyvavo Moterų draugijoje. Elena bus palaidota Dangaus Vartų kapinėse Putname, šalia vyro Balio ir mamytės Marijos Binkienės. Pažinojusiems Eleną ir norintiems jos atminimą pagerbti, šeima siūlo vietoj gėlių siųsti auką Amerikos lietuvių kultūros archyvui (Lithuanian Cultural Archive, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260) arba Nekalto Prasidėjimo vienuolėms (Sisters of the Immaculate Conception, 600 Liberty Higway, Putnam, CT 06260). Liūdinti šeima.