Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2018-01-14 (M)
  2018-02-10 (A)

ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ


A†A ONA SAVICKAITĖ-VAITKIENĖ mirė 2018 m. sausio 14 d., Gurnee, IL, sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimė Vaildaikiuose, Lietuvoje. Velionė buvo duktė a. a. Kosto ir a. a. Onos Savickų, žmona a. a. Vlado, sesuo a. a. Liucijos Babickienės, a. a. Izabelės Žmuidzinienės, a. a. seselės Paulės (Zitos), sesuo a. a. Česio ir a. a Kosto. 1945 metais Hanau, Vokietijoje, Ona ištekėjo už Vlado Vaitkaus. Vokietijoje studijavo stomatologiją. Atvykę į Ameriką, apsigyveno Worcester, MA, kur Vladas dirbo dantų gydytoju. Lietuviška dvasia užaugino tris vaikus, dalyvavo Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų veikloje. Nekalto Prasidėjimo seselių stovyklose buvo aktyvūs ateitininkai. Tapę pensininkais Ona ir Vladas gyveno Juno Beach, FL. Nuliūdę liko: duktė Onilė Šeštokienė (vyras Kęstutis), sūnūs Linas (žmona Živilė) ir Paulius (žmona Beverly), anūkai Lina Scroggins (vyras Steven), Laura Humphries (vyras Andrew), Rima Rindler (vyras Tim), Vytas, Linas, Kristijonas, proanūkės Klara, Rita, Ila, Ellle.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, vasario 10 d., 9:30 val. r. Matulaičio namuose, 10 Thurber Rd., Putnam, CT. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Matulaičio namų koplyčioje. Po šv. Mišių a. a. Ona Vaitkienė bus palaidota Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, CT. Vietoj gėlių prašome aukoti Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 600 Liberty Highway, Putnam CT 06260-2503. Liūdinti šeima.

  2018-01-11 (M)
  2018-01-16 (A)

STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ


Mūsų mylima mamytė, uošvienė, močiutė ir promočiutė A†A STASĖ MILIAUSKIENĖ IVAŠKEVIČIŪTĖ mirė 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p. p., sulaukusi 100 m. Gimė 1917 m. birželio 22 d. Marijampolės aps., Pakruopiškių kaime. Velionė buvo žmona a. a. Petro Miliausko. Nuliūdę liko: duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo; anūkės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audriumi; proanūkės Nida, Vija ir Gaja; anūkas Gintas bei giminės Lietuvoje. 1939 m. emigravo į Argentiną. Ten išgyveno 21 metus. 1958 m. emigravo su šeima į New Yorką, 1962 m. persikėlė į Čikagą, gyveno Marquette Parke, vėliau Lemonte. Iki pensijos dirbo Švento Kryžiaus ligoninėje. Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 v. val. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-10 (M)

ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ


A†A ONA GALVYDIENĖ LEMEŠYTĖ paliko šį pasaulį 2018 m. sausio 10 d., sulaukusi brandaus amžiaus – 101-erių metų. Gyveno Fairfax, VA. Gimė 1916 m. gegužės 28 d. Švenčionyse, Vilniaus krašte, Lietuvoje. Buvo jauniausia iš Marcelės ir Stanislovo Lemešių trijų dukrų (seserys Elena Cicėnienė ir Marija Dikinienė) ir vieno sūnaus. Ona baigė chemijos mokslus, priklausė Šv. Kazimiero studentų draugijai. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur susituokė su Vytautu Galvydžiu, o 1948 m. emigravo į JAV. Šeima apsigyveno Chicago, IL, vėliau Cicero, IL. A. a. Vytautas Amžinybėn iškeliavo 1971 m. A. a. Ona ilgus metus gyveno St. Petersburg Beach, FL, vėliau Lemont, IL, o nuo 2012 m. – Fairfax, VA. Velionė buvo aktyvi lietuviškų organizacijų ir St. Petersburg Beach, FL lietuvių klubo veikėja. Liūdintys liko: dukra Kristina su vyru Frank McGann, anūkai Kristupas ir Juozas; dukra Lidija su vyru Juliumi Ringumi, anūkai Vytautas, Austė ir Daina; sūnus Povilas su žmona Sherry, anūkai Monika, Nicole, Douglas. Dievas pasišaukė sūnų Jurgį 2008 m. Kartu liūdi proanūkai bei giminės Lietuvoje.

Informacija apie šv. Mišias už velionės sielą ir palaikų palaidojimą bus pranešta vėliau. Nuoširdžiai prašome prisiminti Oną Galvydienę savo maldose. Nuliūdusi šeima.

  2018-01-10 (M)
  2018-01-15 (A)

IGNAS BUDRYS


A†A IGNAS BUDRYS mirė 2018 m. sausio 10 d., New Lenox, IL. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Peoria, IL. Gimė 1932 m. gruodžio 3 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Dangira Laukytė; sūnus Audrius su žmona Ramona; sūnus Darius su žmona Lyda; duktė Vida Tamošiūnienė su vyru Aru; duktė Rima Jokubauskienė su vyru Robertu; anūkai Jonas, Alina, Liana, Mintė, Marina, Vitas, Dalia, Aurėja, ir Alanta; dukterėčia Audrė Nakienė su šeima. Velionis bus pašarvotas sausio 15 d., pirmadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus antradienį, sausio 16 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti a. a. Igno laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-08 (M)
  2018-01-13 (A)

EUGENIJUS BUTĖNAS


A † A EUGENIJUS BUTĖNAS mirė sausio 8 d., sulaukęs 62 metų. Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. Gimė 1955 m. birželio 4 d. Velionis buvo sūnus a. a. žurnalisto Vlado Butėno ir a. a. Da­lios Butėnienės (Meškauskaitės). A. a. Eugenijus buvo fotografas, skautas akademikas, dalyvavo skautų stovyklose ir Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimuose. Jis geriausiai buvo žinomas kaip satyros ir humoro „Ant­ro kai­mo” grupės aktorius. Nuliūdę liko: brolis Gintautas Butėnas, pusseserė Valdonė Va­le­vičiūtė ir pusbrolis Gediminas Valevičius. Atsisveikinimas su a. a. Eugenijumi vyks sausio 13 d., šeštadienį, nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p. Jaunimo centro koplyčioje, 5620 S. Claremont, Chicago, IL. 12 val. po pietų bus aukojamos šv. Mi­šios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti tėvams Jėzuitams (Jesuit Fa­t­hers de la Strada), 14911 127th. Str., Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da­lyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-05 (M)
  2018-01-14 (A)

KAZYS VARNAS


A†A KAZYS VARNAS, PhD mirė sausio 5 d. Gyveno Lemont, IL ir Slidell, LA. Gimė 1937 m. gruodžio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Krištolaitytė, sūnus Tomas, sūnus Simas su žmona Donna, duktė Šilainė, anūkai Brendan ir Christina; dvi pusseserės, Danutė Cipliauskaitė ir dr. Kristina Tanner. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 14 d., nuo 2 val. p. p. iki 7 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės bus sausio 15 d., pirmadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaiminto Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, ir pažįstamus daly-vauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2018-01-04 (M)
  2018-01-07 (A)

ANTANAS KULIEŠIS


A†A ANTANAS KULIEŠIS mirė sausio 4 d. Vilniuje, eidamas 93 metus. Gimė 1925 metais Ukmergėje. Velionis buvo a. a. Isabelės Masiulionytės-Kuliešienės vyras. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laura; dukra Zita su vyru Jason ir anūkas Artūras, giminės, draugai, pažįstami Čikagoje ir Lietuvoje. Po karo emigravo į Buenos Aires. 1963 metais atvyko į JAV. Ilgus metus dirbo inžinieriumi „General Motors Electro Motive” bendrovėje. Išėjęs į pensiją apsigyveno Vilniuje, Lietuvoje. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sekmadienį, sausio 7 d., 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke.

Velionis bus palaidotas Lietuvoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi šeima.

  2017-12-22 (M)

VYTAUTAS ŠUOPYS


A†A VYTAUTAS ŠUOPYS mirė gruodžio 22 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Melrose Parke, IL. Amerikoje išgyveno 68 metus. Gimė 1925 metais Šuopių kaime, Sintautų valsčiuje. Baigė „Žiburio” gimnaziją Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo tęsė mokslus Pabaltijo universitete Hamburge, o 1949 metais emigravo į JAV. Apsigyveno Melrose Parke. Baigė inžinerijos mokslus University of Illinois. Ilgus metus dirbo „International Harvester” bendrovėje. Nuliūdę liko: žmona Ona Mickutė Šuopienė; sūnus Algis su žmona Laura, anūkai Mykolas, Juozas ir Katrytė; dukra Rima, anūkai Rebecca, Petras ir Daniel; sūnus Vytas su žmona Melissa, anūkė Natalie. Priklausė BALF’ui, Lietuvių Fondui ir Tautos fondui. A. a. Vytautas Šuopys buvo pašarvotas Bormann laidojimo namuose, Melrose Parke ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. Giliai liūdinti šeima.

  2017-12-16 (M)
  2017-12-28 (A)

LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ


A†A LYDIA LIEPINAITIENĖ LEMKYTĖ mirė 2017 m. gruodžio 16 d. savo namuose Riverside, IL. Gimė Lietuvoje. A. a. Lydia buvo žmona a. a. Algio Liepinaičio. Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Velionė bus pašarvota gruodžio 28 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba Čikagos lietuvių tautodailės institutui. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2017-12-15 (M)
  2017-12-23 (A)

JONAS VAZNELIS


A†A JONAS VAZNELIS mirė 2017 m. gruodžio 15 d. sulaukęs 92 metų. Gimė Lietuvoje, Lazdijuose. Ilgus metus gyveno Čikagoje, Illinois ir Beverly Shores, Indiana. Atsisveikinimas vyks gruodžio 23 d., šeštadienį, nuo 10 val. ryto Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann of the Dunes, 433 E Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301), kur 11 val. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Visi kviečiami dalyvauti. Laidotuvės – privačios. Liūdinti šeima, giminės ir artimieji.