CENTRAS - Mirtiespuslapis 74

Blog-o archyvas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-27 (M)

Sesuo M. Maura Werbicki, SSC.


A † A Sesuo M. MAURA WERBICKI, SSC. Mūsų mylima seselė, po ilgos ligos mirė 2013 m. rugpjūčio 27 d., sulaukusi 92 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Sesuo Maura, gimusi Providence, RI, dirbo Nebraska, Šv. Kryžiaus, Loretto ligoninėse Čikagoje maitinimo skyriuose, daug metų vadovavo Maria High School kavinei. A. a. Maura buvo dukra a. a. Adam ir Mary Werbicki, sesuo a. a. Ann Sullivan, a. a. Eva Sullivan, a. a. Jennie Oniss, a. a. Joseph ir a. a. Edward Werbicki. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Maura bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 7737761324. Laidot. direkt. Palos Gaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-18 (M)

Jonas Martinkus.


A † A Inž. JONAS MARTINKUS. Korėjos Karo veteranas mirė 2013 m. rugpjūčio 18 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Luokėje. Gyveno St. Charles, IL, ilgus metus gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Albina (Raulinaitytė), dukra Joana de Simone su vyru Alfredu; anūkai Aleksandras ir Olivia, sūnus Ronaldas, Lietuvoje brolis dr. Algirdas Martinkus su šeima. A. a. Jonas daugelį metų priklausė Liet. inž. sąjungai, Don Varnas Post ir Lietuvos Vyčiams. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse. Prašome a. a. Joną prisiminti savo maldose.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-14 (M)

Frances Šošienė Lapinskaitė.


A † A FRANCES ŠOŠIENĖ LAPINSKAITĖ. Mirė 2013 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1916 m. spalio 10 d. Čikagoje. Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Marquette Park, Brighton Park ir Bridgeport. Nuliūdę liko: duktė Dana Jaros su vyru Thomas, gyvenantys St. Charles, IL, duktė Rūta Dudzik su vyru Ken, gyvenantys Monett, MO, 5 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios ir sūnėnai Lietuvoje. A. a. Frances buvo žmona a. a. Antano. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”. Pirmadienį, rugpjūčio 19 d. a. a. Frances bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-08-07 (M)

Petras Žlioba.


Po trumpos ligos, ramiai, apsuptas šeimos Barrington, IL, su gyvenimu atsisveikino A † A dr. PETRAS ŽLIOBA. Gimė Kreiviuose, Deltuvos kaime. 1944 m. pabėgo iš Lietuvos, 1949 m. emigravo į JAV. Medicinos doktoratą įgijo Vokietijoje, Heidelberg universitete. Daugiau kaip 30 metų turėjo savo kabinetą Čikagoje, priklausė Holy Cross ligoninei. Liūdesyje liko: žmona Laima, sūnus dr. Aras ir marti Lina (Saulytė), sūnus Vidas, duktė Daina ir žentas Andrius Anužis bei anūkai: Erikas, Aliukas, Danius ir Adomas Anužiai ir Ariana, Julytė ir Inga Žliobaitės, Lietuvoje pusbrolis Viktoras Žlioba ir kiti giminės. Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, šeštadienį, rugpjūčio 10 d. nuo 10 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p. Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių aukas prašome skirti Camp Dainava Foundation, nes a. a. Petras ypatingai džiaugėsi, kad ta vieta yra jo vaikų ir anūkų numylėta. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-30 (M)

Valtrūda (Valda) Lukaitytė Moore.


A † A VALTRŪDA (VALDA) LUKAITYTĖMOORE. Mirė 2013 m. liepos 30 d. Englewood, FLorida, sulaukusi 74 metų. Gimė 1939 m. gegužės 17 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Ji buvo dukra Jono ir Margaretos (Bertulaitytės) Lukaičių. Vaikystę praleido Mažojoj Lietuvoj. Karo audrų su šeima buvo nublokšta į Vokietiją, iš kur 1949 m. atvyko į Ameriką. Valda buvo vaistininkė ir ilgus metus dirbo Englewood, Florida. 1967 m. ištekėjo už John Moore, kuris mirė 2011 m. Velionė buvo malonaus, atviro būdo ir pilna gyvybės džiaugsmo. Ji palaikė gerus ryšius su giminėmis ir draugais Lietuvoje ir Amerikoje, ir visada atidžiai domėjosi Lietuvos sėkme ir gerove. Valda išaugino su atsidėjimu ir meile keturis sūnus, kurie visi sėkmingai baigė mokslus ir įgijo solidų pamatą gyvenimui. Nuliūdę liko: tėvas Jonas Lukas, dėdė Jurgis Lukaitis, brolis Gintaras Lukas, sūnūs JohnDavid, Eric, Wellington ir Robert Moore, anūkai JohnDavid, Max ir Nathaniel. Valdos pelenai bus palaidoti Lietuvoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

VelionisEmilija Zupkaitė Kiaunienė.


A † A EMILIA ZUPKAITĖ KIAUNIENĖ. Mirė 2013 m. liepos 29 d., St. Petersburg, Floridoje, sulaukusi 100 metų. Gimė Debekonių kaime, Silvestro ir Antaninos Zupkų šeimoje. Anksčiau gyveno Connecticut ir Californis. Atvykusi į Floridą, buvo St. Petersburg Lietuvių klubo narė ir ilgametė bibliotekos vedėja. Taip pat priklausė Šv. Kazimiero lietuvių misijai. Nuliūdę liko: sesuo Joana Jakienė, Lietuvoje, sūnėnai: Arūnas Zupkus ir Rasius Zupkus su šeimomis, dukterėčia Nomeda Hanna su šeima. A. a. Emilia buvo žmona a. a. Kazimiero ir motina a. a. Virginijos K. Opfell.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-29 (M)

Birutė Kirkutytė Bernotienė.


2013 m. liepos 29 d., pirmadienį, Šventos Trejybės bažnyčioje, Hartford, ?CT atsisveikinome su A † A BIRUTE KIRKUTYTE BERNOTIENE. Mūsų mylima mamytė, močiutė, sesuo Birutė Kirkutytė Bernotienė, sulaukusi 81 metų, po trumpos sunkios ligos mirė 2013 m. liepos 25 d. apsupta savo šeimos. Birutė gimė 1932 m. kovo 1 d. Žemaitijoje, Luokės miestelyje. Birutė buvo a. a. Prano Bernoto žmona, a. a. Julijos ir Antano Kirkučių dukra. Liūdesyje liko vaikai: Ramunė Shubert su vyru Eugenijum, Paulius su žmona Dalyte, Leonas su žmona Rima; mylimi anūkai: Monika, Marius, Tomas, Andrius ir Darius; seserys Bronė Zdanienė su vyru Jonu, Marytė Allen su vyru Richard ir brolis Jurgis Kirkutis. Birutė gyveno West Hartford, CT ir dirbo virėja West Hartford mokyklose. Ilgus metus buvo Šventos Trejybės bažnyčios parapijietė ir lektorė, ir nepailstančiai rėmė bažnyčią bei visus parapijiečius. Birutė buvo gerai žinoma ir mylima vietos lietuvių bendruomenėje, darbavosi Lietuvos Vyčių, Lietuvių skautų veikloje, rėmė Neringos stovyklą ir Putnamo lietuves Seseles. Taip pat girdėdavome jos balsą Hartford lietuviškoje radijo programoje. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems išlydėti velionę į paskutinę kelionę: kunigui Izidoriui Sadauskui, aukojusiam šv. Mišias Šventos Trejybės bažnyčioje ir pravedusiam maldas kapinėse; klebonui Charles Jacobs, patarnavusiam šv. Mišiose; muzikos vadovui Jurgiui Petkaičiui, suruošusiam giesmes per Mišias; nešusiems karstą: Linui Banevičiui, Algiui Maciūnui, Michael Kirkučiui, Tomui Bernotui, Andriui Bernotui ir Dariui Shubert; tarusiai atsisveikinimo žodžius, seselei Mary Louise; Mariui Bernotui, pasidalinusiam įspūdingomis mintimis apie močiutę; Monikai Bernotaitei ir Dariui Shubert, skaičiusiems skaitinius; Nekaltai Pradėtosios vienuolyno seselėms, suruošusioms maldas ir giesmes kapinėse; pietumis pasirūpinusioms Putnamo seselėms ir šeimininkėms; Molloy Funeral Home laidojimo namų darbuotojams už jų profesionalumą ir jautrumą; kiekvienam, kuris Birutės atminimui skyrė aukas Šventos Trejybės bažnyčiai ar šv. Mišių aukai. Visiems, kurie skyrė savo laiką atsisveikinti su brangia ir mylima Birute bei dalyvavusiems šv. Mišių aukoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-26 (M)

Sophie Jurkūnas.


A † A SOPHIE JURKŪNAS. Sophie (Sofija, Zofija), buvusi Marquette Fashions, suknelių parduotuvės Marquette Park, Chicago, IL, savininkė, mirė 2013 m. liepos 26 d., sulaukusi 97 metų, Palos Community Hospital, Palos Heights, IL. Sofija gimė 1916 m. gegužės 24 d. Wicker Park, Chicago. Ji buvo vyriausia iš dviejų vaikų Viktoro ir Marijos (Vilkelis) Cirbulių, lietuvių emigrantų. Brolis Stasys gimė metais vėliau. 1922 m. Sofija su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno ūkyje netoli Gelvonų. Būdama 16os pradėjo dirbti drabužių fabrike, kur susipažino ir įsimylėjo būsimą savo vyrą, fabriko savininką Stasį Jurkūną, už kurio 1937 m. rugpjūčio 29 d. ištekėjo. Dar gyvendami Lietuvoje, susilaukė dukters Mildos. 1944 m. bėgdami nuo rusų įsiveržimo į Lietuvą, Sofija su vyru ir dukrele, kartu su šeimos nariais, išbėgo iš Lietuvos ir iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos gyveno Merbekas Displaced Persons Camp, Meerbeck, Vakarų Vokietijoje. 1946 m. su šeima iš Bremerhaven, Vakarų Vokietijos, grįžo į JAV ir apsigyveno Wicker Park, Čikagoje, o vėliau Marquette Park, kur buvo didelė lietuvių bendruomenė. 1979 m. išėjusi į pensiją, žiemas leisdavo St. Pete Beach, FL iki 1983 m. kai jos vyras mirė. Vėliau persikėlė į Oak Lawn, o neseniai į Palos Park. A. a. ?Sofija buvo žmona a. a. Stasio ir sesuo a. a. Stasio Cirbulio. Nuliūdę liko: duktė Milda (Lee) Harris, gyvenantys Palos Park, IL, anūkė Milda (Brett Gilbert) Harris, gyvenantys Valley Village, CA, sūnėnai, dukterėčios, pusbroliai, gyvenantys Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota liepos 30 d, Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Šv. Mišios už a. a. Sofiją buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-23 (M)

Genovaitė Budraitienė Kemežytė.


A † A GENOVAITĖ BUDRAITIENĖ KEMEŽYTĖ. Mirė 2013 m. liepos 23 d. savo namuose, sulaukusi 93 metų. Gimė Kaune, Jono ir Elenos Kemežių šeimoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Iki 1984 m. gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Pastaruosius 28 metus praleido Harbert, MI. Dėl užjaučiančios širdies ji buvo mylima šeimos ir draugų. Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Stasio. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park), kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Genovaitė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už velionės sielą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2013-07-22 (M)

Sesuo M. Joanella Fayert, SSC.


Mokytoja, Direktorė, Vyresnioji, Misijos vadovė A † A SESUO M. JOANELLA FAYERT, SSC. Po ilgos ligos, mūsų mylima seselė mirė 2013 m. liepos 22 d., sulaukusi 88 metų. Į vienuolyną įstojo iš Shenandoah, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Dirbo mokytoja Our Lady of Vilna, Providence of God mokykloje Čikagoje, misijos vadove Šv. Kryžiaus ligoninėje, vadovavo parapijos seselių motiniškam namui Čikagoje, kuriame nuo 1978 m. iki 1988 m. dirbo vyresniąja. Sesuo Joanella pradėjo bylą dėl Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos. Nuliūdę liko: dukterėčios Louise Morgan, Julie Davis ir Betty Gunsenhouser, sūnėnas Matthew Tierney. Ji buvo dukra a. a. George ir a. a. Mary Fayert, sesuo a. a. Julia Gillis, a. a. Helen Jessick ir a. a. Mary Tierney ir teta a. a. Helen Gillis. Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val vakaro. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, liepos 27 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Joanella bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „SSC Retirement Fund”. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 7737761324